Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5134/2020
CPV Kód:60140000-1
Ajánlatkérő:Szent István Egyetem
Teljesítés helye:5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.;5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.;5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.;5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság;Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság;Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság;Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66152657
Postai cím: Páter Károly U. 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@szie.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP- Utas szállítás felnőttképzési tanfolyamokhoz
Hivatkozási szám: EKR001372902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Keretmegállapodás nem menetrendszerű utasszállítás biztosítására az EFOP 3.10.1. projekt keretében a felnőttképzési
tanfolyamokhoz kapcsolódó tanulmányutak, terepgyakorlatok megvalósítására az alábbiak szerint.
A szerződés teljesítése során utanként legalább 40 fő szállítását kell biztosítani a részenként meghatározott indulási helyszínről a szarvasi képzési helyre, ahol az utasok 2 napos képzésen vesznek részt (esetenként terepgyakorlaton is), majd az utasokat vissza kell szállítani az indulási pontra. A szolgáltatást Ajánlatkérő Szarvason terepgyakorlatokhoz is igénybe veszi, ez azt jelenti, hogy az út minősége esetenként kifogásolható, valamint a programokon résztvevők cipője és ruházata elkoszolódhat. A teljesítés során olyan buszt kell biztosítani, amelynél ezek nem jelentenek gondot. Az utak helyi - magyarországi - utazásokkal kiegészítve történnek az alábbiak szerint:
1. rész: Beregszász - Szarvas - Beregszász útvonal.
Legalább 40 fő utas szállítására alkalmas busz biztosítása Beregszász (Ukrajna)- Szarvas-Beregszász (Ukrajna)- útvonalon utanként 600 km oda-vissza + maximum 300 km helyben. Maximum 4 db út. Egy út időtartama 3 nap, az alábbiak szerint: 1. nap: Indulás Beregszászról, érkezés Szarvasra. 2. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat Szarvason és környékén 3. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat és késő délután utazás Beregszászra.
2. rész: Csíkszereda - Szarvas- Csíkszereda útvonal.
Legalább 40 fő utas szállítására alkalmas busz biztosítása Csíkszereda – Szarvas – Csíkszereda -útvonalon utanként 1200 km oda-vissza + maximum 300 km helyben. Maximum 3 db út. A 2. rész tekintetében egy út időtartama 4 nap, az alábbiak szerint: 1. nap: Indulás Csíkszeredáról
érkezés Szarvasra. 2. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat Szarvason és környékén 3. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat Szarvason és környékén 4. nap: Utazás Csíkszeredára
3. rész: Komárno - Szarvas - Komárno útvonal.
Legalább 40 fő szállítására alkalmas busz biztosítása Komárno – Szarvas – Komárno útvonalon utanként 500 km oda-vissza + maximum 300 km helyben. Maximum 2 db út. Egy út időtartama 3 nap, az alábbiak szerint: 1. nap: Indulás Komárnoról, érkezés Szarvasra. 2. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat Szarvason és környékén 3. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat és késő délután utazás Komárnora.
4. rész: Zenta - Szarvas - Zenta útvonal.
Legalább 40 fő utas szállítására alkalmas busz biztosítása Zenta – Szarvas – Zenta útvonalon utanként 300 km oda-vissza + maximum 300 km helyben. Maximum 5 db út. Egy út időtartama 3 nap, az alábbiak szerint: 1. nap:
Indulás Zentáról, érkezés Szarvasra. 2. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat Szarvason és környékén 3. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat és késő délután utazás Zentára. Ajánlatkérő a tervezett szolgáltatási mennyiség, azaz a maximálisan meghatározott utak számának igénybevételére kötelezettséget nem vállal, a nyertes ajánlattevő szolgáltatásait a felmerülő igényei szerint jogosult igénybe venni. Ajánlattevőkre a személyszállításra vonatkozóan a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény irányadóak. Autóbusz alatt Ajánlatkérő a személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépkocsit érti, amelyben - a vezető ülését is beleértve - kilencnél több állandó ülőhely van. Ajánlatkérő által megadott utaslétszám a hallgatókat és a kísérő tanárt jelenti, a sofőr nem számít bele. A gumiabroncsok valamennyi rész esetében az évszaknak és az előírásnak megfelelőek legyenek. Továbbá valamennyi busz rendelkezzen a teljesítéshez szükséges autópálya matricával. Ajánlattevő rendelkezzen az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységéhez a 261/2011 (XII. 7.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdés szerinti vagy azzal egyenértékű személyszállítási engedéllyel/igazolvánnyal, továbbá felelősségbiztosítással a szerződés megkötésének időpontjában és a szerződés teljes időtartama alatt.
Ajánlatkérő keretmegállapodást köt a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint, mivel a közbeszerzés minden feltételét tartalmazza, melynek alapján a szolgáltatási igények teljesítése közvetlen megrendelés útján valósul meg. Ajánlatkérő az igényelt szolgáltatásról közvetlen megrendelést küld nyertes ajánlattevő részére az igényelt utazás kezdő időpontját megelőzően legkésőbb 10 munkanappal az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) útján vagy amennyiben az EKR használata jogszabályban foglaltak szerint nem biztosított, a jogszabályban meghatározott módon.
A közvetlen megrendelést nyertes ajánlattevő legfeljebb öt (5) munkanapon belül köteles az EKR rendszeren keresztül, illetve a megrendelés megküldésének módjával azonos módon visszaigazolni. Ajánlatkérő köteles az egyedi megrendelésben
megadni a nyertes ajánlattevő részére, az igényelt utazásra vonatkozó paramétereket (teljesítés időpontja, tényleges utasszám,
poggyász meghatározása, útvonal megadása, út hossza, megállóhelyek megnevezése, különleges körülmények).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8149000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Beregszász – Szarvas – Beregszász útvonal
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Legalább 40 fő utas szállítására alkalmas busz biztosítása Beregszász (Ukrajna)- Szarvas-Beregszász (Ukrajna)-útvonalon utanként 600 km oda-vissza + maximum 300 km helyben. Maximum 4 db út. Egy út időtartama 3 nap, az alábbiak szerint:
1. nap: Indulás Beregszászról, érkezés Szarvasra.
2. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat Szarvason és környékén
3. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat és késő délután utazás Beregszászra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, minimum 36 hónap gyakorlattal rendelkező gépjárművezető többlet autóbuszvezetői szakmai tapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ellenszolgáltatás Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP–3.10.1-17-2017-00001 kódszámú projekt
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempont:
az ár szempont az alábbi elemekből áll: 1/a. Nettó ellenszolgáltatási díj (nettó Ft/ alkalom) Súlyszám: 70
1/b. Nettó ellenszolgáltatási egységár (nettó Ft/km) Súlyszám: 10
Értékelés szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány.
Ellenszolgáltatás: Fordított arányosítás. Gépjárművezető gyakorlata: Egyenes arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Csíkszereda – Szarvas – Csíkszereda útvonal
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Legalább 40 fő utas szállítására alkalmas busz biztosítása Csíkszereda – Szarvas – Csíkszereda -útvonalon utanként 1200 km
oda-vissza + maximum 300 km helyben. Maximum 3 db út.
A 2. rész tekintetében egy út időtartama 4 nap, az alábbiak szerint:
1. nap: Indulás Csíkszeredáról érkezés Szarvasra.
2. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat Szarvason és környékén
3. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat Szarvason és környékén
4. nap: Utazás Csíkszeredára
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, minimum 36 hónap gyakorlattal rendelkező gépjárművezető többlet autóbuszvezetői szakmai tapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ellenszolgáltatás Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP–3.10.1-17-2017-00001 kódszámú projekt
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempont:
az ár szempont az alábbi elemekből áll: 1/a. Nettó ellenszolgáltatási díj (nettó Ft/ alkalom) Súlyszám: 70
1/b. Nettó ellenszolgáltatási egységár (nettó Ft/km) Súlyszám: 10
Értékelés szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány.
Ellenszolgáltatás: Fordított arányosítás. Gépjárművezető gyakorlata: Egyenes arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Komárno – Szarvas – Komárno útvonal
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Legalább 40fő szállítására alkalmas busz biztosítása Komárno – Szarvas – Komárno útvonalon utanként 500 km oda-vissza + maximum 300 km helyben. Maximum 2 db út. Egy út időtartama 3 nap, az alábbiak szerint:
1. nap: Indulás Komárnoról, érkezés Szarvasra.
2. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat Szarvason és környékén
3. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat és késő délután utazás Komárnora.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, minimum 36 hónap gyakorlattal rendelkező gépjárművezető többlet autóbuszvezetői szakmai tapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ellenszolgáltatás Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP–3.10.1-17-2017-00001 kódszámú projekt
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempont:
az ár szempont az alábbi elemekből áll: 1/a. Nettó ellenszolgáltatási díj (nettó Ft/ alkalom) Súlyszám: 70
1/b. Nettó ellenszolgáltatási egységár (nettó Ft/km) Súlyszám: 10
Értékelés szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány.
Ellenszolgáltatás: Fordított arányosítás. Gépjárművezető gyakorlata: Egyenes arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Zenta – Szarvas – Zenta útvonal
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Legalább 40fő utas szállítására alkalmas busz biztosítása Zenta – Szarvas – Zenta útvonalon utanként 300 km oda-vissza + maximum 300 km helyben. Maximum 5 db út. Egy út időtartama 3 nap, az alábbiak szerint:
1. nap: Indulás Zentáról, érkezés Szarvasra.
2. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat Szarvason és környékén
3. nap: Képzés, opcionálisan terepgyakorlat és késő délután utazás Zentára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, minimum 36 hónap gyakorlattal rendelkező gépjárművezető többlet autóbuszvezetői szakmai tapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ellenszolgáltatás Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP–3.10.1-17-2017-00001 kódszámú projekt
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempont:
az ár szempont az alábbi elemekből áll: 1/a. Nettó ellenszolgáltatási díj (nettó Ft/ alkalom) Súlyszám: 70
1/b. Nettó ellenszolgáltatási egységár (nettó Ft/km) Súlyszám: 10
Értékelés szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány.
Ellenszolgáltatás: Fordított arányosítás. Gépjárművezető gyakorlata: Egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00799 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZIE-K/95-38/2020 Rész száma: 1 Elnevezés: Beregszász – Szarvas – Beregszász útvonal
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia u.1. Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balatonb@upcmail.hu
Telefon: +36 207753359
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88564990
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2867000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vekobi szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79095121
Postai cím: Kazinczy Utca 6
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14378988213

Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia u.1. Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZIE-K/95 - 39/2020. Rész száma: 2 Elnevezés: Csíkszereda – Szarvas – Csíkszereda útvonal
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia u.1. Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balatonb@upcmail.hu
Telefon: +36 207753359
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88564990
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4026750
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3282000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Vekobi szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79095121
Postai cím: Kazinczy Utca 6
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vekobi@gmail.com
Telefon: +36 309469780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28416160
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14378988213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vekobi szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79095121
Postai cím: Kazinczy Utca 6
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14378988213

Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia u.1. Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZIE-K/95-40/2020 Rész száma: 3 Elnevezés: Komárno – Szarvas – Komárno útvonal
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia u.1. Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balatonb@upcmail.hu
Telefon: +36 207753359
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88564990
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1054500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 762000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Vekobi szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79095121
Postai cím: Kazinczy Utca 6
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vekobi@gmail.com
Telefon: +36 309469780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28416160
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14378988213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vekobi szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79095121
Postai cím: Kazinczy Utca 6
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14378988213

Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia u.1. Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZIE-K/95 - 41/2020. Rész száma: 4 Elnevezés: Zenta – Szarvas – Zenta útvonal
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia u.1. Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balatonb@upcmail.hu
Telefon: +36 207753359
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88564990
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2648750
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1905000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Vekobi szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79095121
Postai cím: Kazinczy Utca 6
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vekobi@gmail.com
Telefon: +36 309469780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28416160
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14378988213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vekobi szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79095121
Postai cím: Kazinczy Utca 6
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14378988213

Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia u.1. Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges