Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5155/2020
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Egyetemi Centrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Egyetem-u. 12. 8200 Veszprém, József Attila u. 34/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Saját tulajd., bérelt ingatlan bérbeadása, üzemel
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyetemi Centrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89673474
Postai cím: Egyetem Út 10.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tudós Gábor
Telefon: +36 203656951
E-mail: tudos.gabor@uni-pannon.hu
Fax: +36 88624 822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000287212020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000287212020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Korlátolt Felelősségű Társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Saját tulajd., bérelt ingatlan bérbeadása, üzemel
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egyetem Centrum Kft. részére vagyonvéd. és portasz
Hivatkozási szám: EKR000287212020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kollégiumok személy- és vagyonvédelmi feladatainak, valamint portaszolgálatának ellátása szolgálati hely szerint:
„A” szolgálati hely: Pannon Egyetem Központi Kollégiuma (8200 Veszprém, Egyetem-u. 12.).
Az „A” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok tekintetében ellátandó feladatok:
Épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlan összes alapterülete 9.120 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai. A tevékenység magában foglalja:
- az illetéktelen behatolás jelzésére használatos jelzőberendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések, helyszínbiztosítási feladatok végzését, hatóságok értesítését, a vagyonvédelemmel kapcsolatos információszolgáltatást, a lopások, rongálások és egyéb törvénybe ütköző szándékos cselekmények megelőzését, megakadályozását, valamint rendezvények biztosításában való közreműködést;
- a tűzvédelmi berendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések meghozatalát, hatóságok értesítését.
Munkaidő és szolgálati létszám az „A ” szolgálati helyen:
Munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon egyidejűleg 1 fő biztonsági őr az alábbiak szerint: 1 fő biztonsági őr (feladata: biztonsági őr, portás) 7:00 - 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra).
„B” szolgálati hely: Pannon Egyetem Hostel Magiszter Kollégiuma (8200 Veszprém, József Attila u. 34/2.).
Az „B” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok tekintetében ellátandó feladatok:
Épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlan összes alapterülete 11.477 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai. A tevékenység magában foglalja:
- az illetéktelen behatolás jelzésére használatos jelzőberendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések, helyszínbiztosítási feladatok végzését, hatóságok értesítését, a vagyonvédelemmel kapcsolatos információszolgáltatást, a lopások, rongálások és egyéb törvénybe ütköző szándékos cselekmények megelőzését, megakadályozását, valamint rendezvények biztosításában való közreműködést;
- a tűzvédelmi berendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések meghozatalát, hatóságok értesítését.
Munkaidő és szolgálati létszám az „B” szolgálati helyen:
Munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon egyidejűleg 1 fő biztonsági őr az alábbiak szerint:
1 fő biztonsági őr (feladata: biztonsági őr, portás) 7:00 - 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra)
Az „A” és „B” szolgálati helyek esetében a portaszolgálatot ellátó biztonsági őr feladatain az alábbiakat kell érteni:
A portaszolgálatot ellátó biztonsági őr feladatait az őrutasítása tartalmazza, melyek különösen:
- Az érkezők udvarias fogadása, tájékoztatása, irányítása, szükség esetén személyes kísérete, vagy a keresett személy értesítése telefonon.
- A személy- és teherforgalom menetének figyelemmel kísérése, dokumentálása.
- A szokásostól eltérő viselkedés, ismeretlen csomag, azonosítatlan tárgy észlelése, a rendészeti és vagyonvédelmi előírások megsértése, rendkívüli esemény esetén jelzése az ÜBF és a B Aula épület porta biztonsági szolgálata illetve a Kollégium vezetője felé.
- Rendkívüli esemény, bűncselekmény esetén a B Aula épület porta biztonsági szolgálatának illetve a Kollégium vezetőjének haladéktalan értesítése.
- Közreműködés a rendkívüli intézkedések végrehajtásában.
- A riasztó- és tűzvédelmi rendszerek felügyelete, kezelése, a kapcsolódó dokumentumok naprakész vezetése.
- Belépési jogosultság ellenőrzése.
- Ajtók, kapuk nyitása-zárása külön utasítás szerint.
- Kulcsok kiadása, visszavétele, dokumentálása a kulcsfelvételi rend szabályainak figyelembe vételével.
- Adminisztráció
- Közreműködés a Kollégiumok rendezvényeinek biztosításában - szükség szerint jelzi igényét kolléga bevonására
Fenti feladatok a szolgáltatás ellátásának kezdő időpontjára tervezett szolgáltatásokat tartalmazzák. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy fél évente az eseti megrendelőkben a fentiektől eltérő megrendelést adjon a nyertes ajánlattevőnek a létszám, valamint az objektumok vonatkozásában.

Rendezvénybiztosítás az Egyetemi Centrum Kft, által szervezett rendezvényeken
Rendezvénybiztosítás:
- biztonsági zárások felállítása a használt terület tekintetében
- külső ruházat és csomagátvizsgálás vizuálisan, tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása
- a nézők, vendégek folyamatos irányítása
- szektorok zárása
- dohányzás megakadályozása a dohányozni tilos helyeken
- a résztvevők magatartásának folyamatos figyelemmel kísérése
- a rendezvény résztvevőinek védelme, a menekülési útvonal biztosítása
- jogsértések megelőzése
- szabálysértésen, vagy más bűncselekményen ért személy visszatartása, és átadása a rendőrségnek, vagy a hatóságoknak
- egyéb helységek, technikai eszközök, felszerelések őrzése
- VIP vendégek útbaigazítása
- rendkívüli események bekövetkeztekor a résztvevők határozott irányítása a menekülési útvonalon keresztül a pozícióknak megfelelően
- fellépők, szereplők védelme, közlekedésük biztosítása, fellépés nyugalmának biztosítása
- kihelyezett technika és vagyontárgyak őrzése
- a használt területek és épületek megóvása, állagának védelme
- érvényben lévő tűz-és munkavédelmi szabályzatok betartatása, folyamatok figyelemmel kísérése mind az építés -bontás - üzemeltetés, mind az adott objektum tekintetében
Biztonsági tanácsadás:
A biztonsági tanácsadás feladatkörébe tartozó szolgáltatások:
- biztosítási terv elkészítése, kockázatelemzés, tanácsadás
- a kreatív koncepció alapján a biztonsági lebonyolítási terv elkészítése, figyelemmel az összes befolyásoló tényezőre
- meglévő információk begyűjtése, összegzése, rendszerbehelyezése
- statikus védelmi rendszer kialakítása: kordonozás, területzárás -szükséges eszközök a meghatározott sztenderdek alapján a biztosítási terv elkészítése
- folyamatos konzultáció a rendezvény szervezőivel
- kockázatelemzés
- heti szintű személyes kapcsolattartás vezető tisztségviselői szinten az Ajánlatkérő székhelyén
Rendezvények:
- páratlan évben (kétévente) Veszprémi Egyetemi Napok
- Gólyatábor
- Gólyabál
- alkalmanként szakestek, sportrend.
- egyéb alkalmi rend.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A feladat komplexitása következtében kizárólag minden részterületre kiterjedő egységes ajánlat adható, részajánlatot Ajánlatkérő nem fogad el. Ennek oka az, hogy az egyes szolgálati helyekhez tartozó valamennyi biztonságtechnikai rendszer jelzései egy közös felügyeleti rendszerben jelenik meg. Továbbá az Egyetemi Centrum Kft. által szervezett rendezvények legtöbb esetben kollégiumi helyszíneken zajlanak. Ebből kifolyólag Ajánlatkérő számára mind gazdasági szempontból, mind az egyes feladatok egymással összefüggő, egymást feltételező, szorosan kapcsolódó volta miatt rendkívül fontos, hogy a személy- és vagyonvédelmi feladatokat, valamint portaszolgálat ellátását és a rendezvények biztosítását egy Gazdasági Szereplő végezze.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Egyetem Centrum Kft. részére vagyonvéd. és portasz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Egyetem-u. 12.
8200 Veszprém, József Attila u. 34/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kollégiumok személy- és vagyonvédelmi feladatainak, valamint portaszolgálatának ellátása szolgálati hely szerint -
35 040 óra/24 hónap:
„A” szolgálati hely: Egyetem Központi Kollégiuma (8200 Veszprém, Egyetem u. 12.).
Az „A” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok tekintetében ellátandó feladatok:
Épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlan összes alapterülete 9.120 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai. A tevékenység magában foglalja:
- az illetéktelen behatolás jelzésére használatos jelzőberendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések, helyszínbiztosítási feladatok végzését, hatóságok értesítését, a vagyonvédelemmel kapcsolatos információszolgáltatást, a lopások, rongálások és egyéb törvénybe ütköző szándékos cselekmények megelőzését, megakadályozását, valamint rendezvények biztosításában való közreműködést;
- a tűzvédelmi berendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések meghozatalát, hatóságok értesítését.
Munkaidő és szolgálati létszám az „A ” szolgálati helyen:
Munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon egyidejűleg 1 fő biztonsági őr az alábbiak szerint: 1 fő biztonsági őr (feladata: biztonsági őr, portás) 7:00 - 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra).
„B” szolgálati hely: Egyetem Hostel Magiszter Kollégiuma (8200 Veszprém, József A. u. 34/2.).
Az „B” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok tekintetében ellátandó feladatok:
Épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlan összes alapterülete 11.477 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai. A tevékenység magában foglalja:
- az illetéktelen behatolás jelzésére használatos jelzőberendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések, helyszínbiztosítási feladatok végzését, hatóságok értesítését, a vagyonvédelemmel kapcsolatos információszolgáltatást, a lopások, rongálások és egyéb törvénybe ütköző szándékos cselekmények megelőzését, megakadályozását, valamint rendezvények biztosításában való közreműködést;
- a tűzvédelmi berendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések meghozatalát, hatóságok értesítését.
Munkaidő és szolgálati létszám az „B” szolgálati helyen:
Munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon egyidejűleg 1 fő biztonsági őr az alábbiak szerint:
1 fő biztonsági őr (feladata: biztonsági őr, portás) 7:00 - 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra)
Az „A” és „B” szolgálati helyek esetében a portaszolgálatot ellátó biztonsági őr feladatain az alábbiakat kell érteni:
A portaszolgálatot ellátó biztonsági őr feladatait az őrutasítása tartalmazza, melyek különösen:
- Az érkezők udvarias fogadása, tájékoztatása, irányítása, szükség esetén személyes kísérete, vagy a keresett személy értesítése telefonon.
- A személy- és teherforgalom menetének figyelemmel kísérése, dokumentálása.
- A szokásostól eltérő viselkedés, ismeretlen csomag, azonosítatlan tárgy észlelése, a rendészeti és vagyonvédelmi előírások megsértése, rendkívüli esemény esetén jelzése az ÜBF és a B Aula épület porta biztonsági szolgálata illetve a Kollégium vezetője felé.
- Rendkívüli esemény, bűncselekmény esetén a B Aula épület porta biztonsági szolgálatának illetve a Kollégium vezetőjének haladéktalan értesítése.
- Közreműködés a rendkívüli intézkedések végrehajtásában.
- A riasztó- és tűzvédelmi rendszerek felügyelete, kezelése, a kapcsolódó dokumentumok naprakész vezetése.
- Belépési jogosultság ellenőrzése.
- Ajtók, kapuk nyitása-zárása külön utasítás szerint.
- Kulcsok kiadása, visszavétele, dokumentálása a kulcsfelvételi rend szabályainak figyelembe vételével.
- Adminisztráció
- Közreműködés a Kollégiumok rendezvényeinek biztosításában - szükség szerint jelzi igényét kolléga bevonására
Fenti feladatok a szolgáltatás ellátásának kezdő időpontjára tervezett szolgáltatásokat tartalmazzák. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy fél évente az eseti megrendelőkben a fentiektől eltérő megrendelést adjon a nyertes ajánlattevőnek a létszám, valamint az objektumok vonatkozásában.
Rendezvénybiztosítás - 4683 óra / 24 hónap:
- biztonsági zárások felállítása a használt terület tekintetében
- külső ruházat és csomagátvizsgálás vizuálisan, tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása
- a nézők, vendégek folyamatos irányítása
- szektorok zárása
- dohányzás megakadályozása a dohányozni tilos helyeken
- a résztvevők magatartásának folyamatos figyelemmel kísérése
- a rendezvény résztvevőinek védelme, a menekülési útvonal biztosítása
- jogsértések megelőzése
- szabálysértésen, vagy más bűncselekményen ért személy visszatartása, és átadása a rendőrségnek, vagy a hatóságoknak
- egyéb helységek, technikai eszközök, felszerelések őrzése
- VIP vendégek útbaigazítása
- rendkívüli események bekövetkeztekor a résztvevők határozott irányítása a menekülési útvonalon keresztül a pozícióknak megfelelően
- fellépők, szereplők védelme, közlekedésük biztosítása, fellépés nyugalmának biztosítása
- kihelyezett technika és vagyontárgyak őrzése
- a használt területek és épületek megóvása, állagának védelme
- érvényben lévő tűz-és munkavédelmi szabályzatok betartatása, folyamatok figyelemmel kísérése mind az építés -bontás - üzemeltetés, mind az adott objektum tekintetében
Biztonsági tanácsadás:
A biztonsági tanácsadás feladatkörébe tartozó szolgáltatások:
- biztosítási terv elkészítése, kockázatelemzés, tanácsadás
- a kreatív koncepció alapján a biztonsági lebonyolítási terv elkészítése, figyelemmel az összes befolyásoló tényezőre
- meglévő információk begyűjtése, összegzése, rendszerbehelyezése
- statikus védelmi rendszer kialakítása: kordonozás, területzárás -szükséges eszközök a meghatározott sztenderdek alapján a biztosítási terv elkészítése
- folyamatos konzultáció a rendezvény szervezőivel
- kockázatelemzés
- heti szintű személyes kapcsolattartás vezető tisztségviselői szinten az Ajánlatkérő székhelyén
Rendezvények:
- páratlan évben (kétévente) Veszprémi Egyetemi Napok - ~5000fő
- Gólyatábor - ~600fő
- Gólyabál - ~800fő
- alkalm. szakestek: - ~100-400fő, sportrend.: - ~500-1500fő
- egyéb alkalmi rend.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2. pont tekintetében bemutatott biztonságszervezői pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (db, 0-5 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. A nettó ajánlati ár (nettó HUF): / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A rendezvénybiztosítás vonatkozásában Ajánlatkérő a tényleges szükségleteinek függvényében + 20 százalékkal eltérhet a 24 hónap alatt elvárt 4683 órától.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi rendelkezései szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
A Kbt. 114/A. §:
„114/A. § (1) Az ajánlatkérő - kivéve a 3. melléklet szerinti szolgáltatás esetében, ha annak becsült értéke az uniós értékhatárt eléri vagy meghaladja - az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
(3) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
(4) A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében vagy ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
(5) A 84. § (1) bekezdés d) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell - ha szükséges - az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
(6) A 104. § (5) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy több ajánlattevővel kötendő keret-megállapodás esetén a (4) bekezdés minden, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőre vonatkozik.”
Rendelet 17. §:
„(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlat-tevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.”
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is be-nyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (321/2015. Korm. r. 1. § (7) bekezdés)
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság iga-zolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdésére figyelemmel nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is). Ajánlat-tevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint az előző bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
M.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgykörébe tartozó szállításainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást.
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább:
- a szolgáltatás tárgyát,
- a szolgáltatás mennyiségét,
- a teljesítés év/hónap/nap szerint megjelölt kezdő és befejező idejét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét, székhelyét),
- a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását, telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá
- az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat és információkat a csatolt igazolás(ok)nak úgy kell tartalmazni, hogy abból/azokból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szállításra, vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A referencia igazolásban a teljesítés százalékban kifejezett arányára ki kell térni.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként /alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bekezdés].
M.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2. pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az előírt érvényes biztonságszervezői szakképesítéssel (ld. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2.§-a).
A szakképesítés hiánya a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánla-tok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év bármelyikében befejezett (teljesítés igazolás kiállításra került), legalább:
M.1.1:
- legalább 1 db min. 3000 fős zenés, táncos rendezvény (ld. Rendelet 2. § 2. alpont) biztosítására vonatkozó referenciával (szerződésszerűen teljesített), amely felsőoktatási intézményben (A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (1) bekezdés szerinti szervezet) és vagy annak területén történt.
M.1.2:
- legalább 12 hónap egybefüggő, felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók elhelyezését szolgáló szervezetben (kollégium, diákotthon, ld nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tör-vény 8. § (6) bekezdése) végzett referenciával, mely referencia teljesített őrzés-védelem és porta-szolgálat szolgáltatásnak az ellátásáról szól.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 éven (36 hónapon) belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást meg-indító felhívásvonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettség-vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
M.2. A műszaki és szakmai alkalmasság minimum követelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
- legalább 1 fő, aki a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § 5) alpontjában meghatározott vagy azzal egyenértékűnek tekintett szakképesítéssel rendelkezik és legalább 1 db, legalább a Rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott létszámú biztonsági személyzettel biztosított zenés, táncos rendezvényen (ld. Rendelet 2. § 2. alpont) biztonságszervezőként végzett tevékenységet.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy kizárólag annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlettapasztalata értékelési szempontként értékelésre kerül.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel.
Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibás teljesítés kötbér megfizetésére köteles, amennyiben nem szerződésszerűen teljesít az alábbiak szerint:
- ha feladat elvégzésével megbízott bármely munkavállalója, alvállalkozója nem megfelelő állapotban vagy időben lép szolgálatba írásos felszólítás után ismétlődően 90 napon belül,
- vagyonvédelmi tevékenységét szabályozó rendelkezések ellen vét,
- nem a szolgálati előírás szerint látja el feladatát.
Vállalkozó hibás teljesítés esetén a hibával érintett hónapra járó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés lejárat előtti Vállalkozó hibájából való meghiúsulása esetén a teljes szerződéses időszakra tervezett nettó vállalkozási díj 5%-a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak kötbérfizetés esetén irányadóak.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Nyertes Ajánlattevő a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nyújtja be a számlát teljesítésigazolással együtt, havi ütemezésben elosztva. Teljesítésigazolásra Megrendelő részéről Tudós Gábor ügyvezető jogosult.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően nyertes Ajánlattevő által benyújtott havi számla alapján havonkénti átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén fizetendő késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155.§-a szerint kerül megállapításra.
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A megbízott a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlattétel esetén nem követelmény, és nem megengedett a Kbt. 35. § alapján projekttársaság létrehozása. Projekttársaság létrehozása mind a közös ajánlattevők, mind az önálló ajánlattevők esetében kizárt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (ld. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és Kbt. 68 §).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68 § előírásainak megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A Korm. egyedi döntésében elrendeli, hogy a vonatkozó védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet javára eljárva a VBÜ folytassa le. (ld. KD I/20/13 pont)
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. részszempont: Fordított arányosítás (ld. KH Útmutató - KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26), - 2. részszempont: Egyenes arányosítás (ld. KH Útmutató - KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26)
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: - Amennyiben minden érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. - Figyelemmel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
- Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
- Feltételes közbeszerzés: Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jelen közbeszerzési eljárás lefolytatása a Kormány egyedi döntését igényli, ezért az ajánlatkérő az egyedi döntés iránti eljárást a Kormánynál a jelen közbeszerzési eljárás megindítása előtt kezdeményezte. Amennyiben a Kormány egyedi döntésében elrendeli, hogy a vonatkozó védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet javára eljárva a VBÜ folytassa le, úgy azt Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
- Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban, elektronikus úton fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez. Kérjük ajánlattevőt, hogy kérdéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén elektronikus úton (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is) megküldeni szíveskedjen. Ajánlatkérő ésszerű határidőnek tekinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 4. napot.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart. - Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell - legalább 20.000.000,-Ft / év és legalább 5.000.000,-Ft / káresemény értékű a tárgyi szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítással. - Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
- Az értékelés során alkalmazott módszer (módszerek), amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a következők: - Az 1. részszempont esetében: A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26) 1. számú mellékletében foglaltak szerinti fordított arányosítás. - A 2. részszempont esetében: A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26) 1. számú mellékletében foglaltak szerinti egyenes arányosítás. - Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2. pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendel-keznie kell az előírt érvényes biztonságszervezői szakképesítéssel (ld. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2.§-a). - A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában. - További információ ld. mellékelt közbeszerzési dokumentáció. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mester Ákos (Lajstromszám: 01081)

VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges