Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5168/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Teljesítés helye:1116 Budapest, Fonyód u. 1-7.; Hrsz: 43015/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39791016
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ujbuda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ujbuda.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000274212020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000274212020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Újbudai Bóbita Bölcsőde bővítési munkái
Hivatkozási szám: EKR000274212020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:
Az ingatlanon jelenleg egy 1365,62 m² hasznos alapterületű egyszintes bölcsőde található, tizenegy foglalkoztatóval. Az építési beruházás során a meglévő épület északi irányban történő bővítése történik, így összesen kialakul egy tizenhárom foglalkoztatót tartalmazó, 1662,46 m² hasznos alapterületű bölcsőde épület. A bővítményként kialakuló épületszárnyban helyet kap a két foglalkoztató közös fürdető helyiséggel és külön (kettő) átadóhelyiséggel, nevelőtestületi szoba, pszichológusi szoba, sószoba és raktár. A kivitelezés során a teljes épület utólagos homlokzati hőszigetelést kap, valamint a meglévő épületben kialakításra kerül egy akadálymentes mosdó és szülők számára is használható mosdóhelyiség. A beruházás része továbbá a bővítés és a vele egységet képező meglévő két csoportszoba közös bejárata és a hozzájuk tartozó játszóudvar kialakítása, valamint a gazdasági bejáratnál új parkoló kialakítása.
Az építési beruházás a meglévő bölcsődeépület működésének és rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett történhet. A tervezés során, ennek biztosítása érdekében az épület bővítését megelőzően a kivitelező feladata az elektromos mérőóra áthelyezése, a betáp kábel visszavágása és az új mérőórától a meglévő épületben található főelosztóig az elektromos vezeték kiépítése, így biztosítjuk a folyamatos működést.
Az bölcsőde bővítés során az új bővítmény kialakítása során az bölcsődének zavartalanul, rendeltetésszerűen és biztonságosan kell üzemelnie, az ezzel kapcsolatos biztonsági előírások szerinti kiegészítő védőszerkezetek a kivitelező feladatait képezik., illetve a meglévő épületben történő felújítási munkák és a teljes épület utólagos hőszigetelését alapvetően a bölcsődei nyári zárás időszakára (júl. 27-től aug. 21-ig) kell időzíteni, de amennyiben nem megoldható abban az esetben sem zavarhatja a bölcsőde rendeltetésszerű és biztonságos használatát.
A bővítmény kialakítása: az eredeti épület mellé kerül kialakításra egy új épületrész, 12,72x22,52 m beépített alapterületű épületrész.
A kivitelezést az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció - az ezekben meghatározott műszaki tartalom - valamint a BP-01/007/00433-30/2019. számú, 2019. március 14-én kelt és 2019. március 25-én véglegessé vált építési engedély határozata alapján kell megvalósítani.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (a meglévő épülethez új szárny építése és játszóudvar kialakítása) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, valamint a beruházás mérete, jellege miatt az organizáció és a határidő szempontja nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A kivitelezés tárgyát képező munka műszakilag nem szakaszolható, egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, nem tartalmaz olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható, gazdaságilag ésszerűtlen a szakaszolása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Újbudai Bóbita Bölcsőde bővítési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1116 Budapest, Fonyód u. 1-7.; Hrsz: 43015/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:
Az ingatlanon jelenleg egy 1365,62 m² hasznos alapterületű egyszintes bölcsőde található, tizenegy foglalkoztatóval. Az építési beruházás során a meglévő épület északi irányban történő bővítése történik, így összesen kialakul egy tizenhárom foglalkoztatót tartalmazó, 1662,46 m² hasznos alapterületű bölcsőde épület. A bővítményként kialakuló épületszárnyban helyet kap a két foglalkoztató közös fürdető helyiséggel és külön (kettő) átadóhelyiséggel, nevelőtestületi szoba, pszichológusi szoba, sószoba és raktár. A kivitelezés során a teljes épület utólagos homlokzati hőszigetelést kap, valamint a meglévő épületben kialakításra kerül egy akadálymentes mosdó és szülők számára is használható mosdóhelyiség. A beruházás része továbbá a bővítés és a vele egységet képező meglévő két csoportszoba közös bejárata és a hozzájuk tartozó játszóudvar kialakítása, valamint a gazdasági bejáratnál új parkoló kialakítása.
Az építési beruházás a meglévő bölcsődeépület működésének és rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett történhet. A tervezés során, ennek biztosítása érdekében az épület bővítését megelőzően a kivitelező feladata az elektromos mérőóra áthelyezése, a betáp kábel visszavágása és az új mérőórától a meglévő épületben található főelosztóig az elektromos vezeték kiépítése, így biztosítjuk a folyamatos működést.
Az bölcsőde bővítés során az új bővítmény kialakítása során az bölcsődének zavartalanul, rendeltetésszerűen és biztonságosan kell üzemelnie, az ezzel kapcsolatos biztonsági előírások szerinti kiegészítő védőszerkezetek a kivitelező feladatait képezik., illetve a meglévő épületben történő felújítási munkák és a teljes épület utólagos hőszigetelését alapvetően a bölcsődei nyári zárás időszakára (júl. 27-től aug. 21-ig) kell időzíteni, de amennyiben nem megoldható abban az esetben sem zavarhatja a bölcsőde rendeltetésszerű és biztonságos használatát.
A bővítmény kialakítása: az eredeti épület mellé kerül kialakításra egy új épületrész, 12,72x22,52 m beépített alapterületű épületrész.
A kivitelezést az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció - az ezekben meghatározott műszaki tartalom - valamint a BP-01/007/00433-30/2019. számú, 2019. március 14-én kelt és 2019. március 25-én véglegessé vált építési engedély határozata alapján kell megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (min.: 24 hónap, max.: 48 hónap) 15
2 A felhívás III.1.3) M/2.1) pontjában meghatározott szakemberek szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) 5
3 A felhívás III.1.3) M/2.2) pontjában meghatározott szakemberek szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) 5
4 A felhívás III.1.3) M/2.3) pontjában meghatározott szakemberek szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 130
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyaroroszágon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamrai tagsággal nem rendelkeznek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
A fentiekre tekintettel AT-nek az ajánlatához csatolnia kell azokat az eléréséi útvonalakat (vagy nem Magyaroroszágon letelepedett gazdasági szereplők esetében – ha másként nem elérhető – az engedélyt, jogosítványt vagy szervezeti, kamrai tagság igazolást), amelyeken az AK ellenőrizni tudja az alkalmassági követelmény fennálltát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
P/1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT-nek (közös ajánlattevőknek) csatolni szükséges az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát.
P/2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT-nek (közös ajánlattevőknek) csatolni szükséges valamennyi, - élő és a vizsgált időszakban megszűnt - pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó a jelen eljárást megindító felhívás feladási napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: - a vezetett pénzforgalmi számla számlaszáma, - a számlavezetés kezdete (mióta vezeti a pénzügyi intézmény az adott pénzforgalmi számlát), - volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorba állítás (2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (12 hónapban).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a 145.000.000, - Ft-ot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel mértékét 45.000.000, - Ft-ban határozza meg.
P/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a GSZ alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd GSZ tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A GSZ ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában közintézmény magasépítési kivitelezésre és utólagos homlokzati hőszigetelésre vonatkozó referenciát. [A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: az építési beruházás tárgya, mennyisége (m2), közös Ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és a saját teljesítés mértéke, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban) és helye, a szerződést kötő másik fél, a kapcsolattartó adatai, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.) A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni (a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással].
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
M/2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse annak a szakembernek a nevét, végzettségét/képzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés szerinti dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt megelőző évben összesen nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely magában foglalt
a) legalább bruttó 210m2 területű közintézmény magasépítési kivitelezését és
b) legalább 896 m2 területű utólagos homlokzati hőszigetelést.
Az a)-b) alpontokban előírt értékek legfeljebb 2 bemutatott referencia összértéke alapján is igazolhatók, tehát az M.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést nem kötelező egy referenciával igazolni. Egy adott alponton belül előírt mennyiség azonban több bemutatott referencia összmennyisége alapján nem igazolható.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés alapján, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referenciaigazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével - úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás olyan arányában köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a konzorcium/ projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig - akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt.
M/2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:
- M/2.1) legalább 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert,
- M/2.2) legalább 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert
- M/2.3) legalább 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjáig!
Ajánlatkérő az M.2. pontokban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot/végzettséget elfogadja.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A szakemberek között átfedés nem lehetséges.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 69. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az AT csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a GSZ alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd GSZ tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A GSZ ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér: szerződés szerinti nettó ellenérték 15%-a.
Teljesítési biztosíték: szerződés szerinti nettó ellenérték 1%-a.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett naptári napoként a szerződés szerinti nettó ellenérték 1 %-a, maximum 15%
Jólteljesítési garancia: szerződés szerinti nettó ellenétrék 3%-a
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§ és 31.§ továbbá a 32/A. § és 32/B. § szakaszában foglaltak szerint.
A Kbt. 135.§ (7) bekezdés és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevő – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg kifizetést kérheti Ajánlatkérőtől, melyet Ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 30 napon belül köteles kifizetni. Az előleg kéréséről Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Részszámlázás az alábbiak szerint:
Az Ajánlattevő egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a szerződés szerinti munkálatok 25 %-os, 50%-os, 75%-os, illetve 100 %-os teljesítésénél, valamint a részteljesítések, illetve a teljes körű műszaki átadás-átvétel lezárását követően kiállított Ajánlatkérői teljesítésigazolások szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF, fizetés átutalással, 30 napos határidővel
A finanszírozás módja: előfinanszírozott
Részletes lásd KD-ben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 60 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint, figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2500000
A befizetés helye: OTP Bank Nyrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-15511001
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az aj. bizt. az ajánlattételi hat.i.re kell rendelkezésre bocsátani. Aj. bizt. telj-ő a Kbt. 54.§(2)bek. szerint formákban:az Ajánlatkérő fenti sz. bankszlá-ra történt átutalást telj. biz. erejű magáno-al kell ig-ni(telj-nek a szlá-n történt jóváírás tekintendő)/az AK javára szóló eredeti pü-i int./biztosító által váll. garanciát/készfizető kezességet kell átadni (garancia+készfizető kezesség érvényességének az aj. kötöttség végéig kell érv-ben maradnia)/a bizt-i szerz. alapján kiállított készfiz-ő kezességváll-t tartalmazó kötelezvényt csatolni.
AK az aj. bizt-ot a Kbt.54.§(5)bek. szerint fiz. vissza. A nyertes AT és – kihirdetése esetén - a 2. legkedv. ajánlatot tevő esetében az aj. bizt. szerz-t biztosító mellékköt-é válik.
A közös AT-őknek a bizt-ot csak az egyik tag részéről kell rendelk-re bocsátaniuk. Az aj. köt-nek bármelyik közösAT részéről történt megsértése [Kbt.54.§(4)bek.] esetén a bizt. az AKt illeti meg. [Kbt.35.§(5)bek.]
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a hiánypótlás keretében bevont gazdasági szereplő esetén 1 alkalommal biztosít hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. Bírálati részszempont - Szumma vállalási ár (nettó HUF) fordított arányosítás, 2. Bírálati részszempont - Jótállás időtartama és 3., 4. és 5. Bírálati részszempont szakemberek szakmai többlettapasztalata: egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A min.tt ajánlattevők hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min.-i szempontokhoz képest szigorúbbak a min. feltételei: M.1-M.2 pont
2. Az adható pontszám: 0–10.
 Szumma vállalási ár (nettó HUF) – fordított arányosítás
 Jótállás időtartama (min.: 24 hónap, max.: 48 hónap) – egyenes arányosítás
 A felhívás III.1.3) M/2.1 – M/2.3 pontjaiban meghatározott szakemberek szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) – egyenes arányosítás
3. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni AT nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező)
4. Csatolni kell:
 azon cégjegyz. jog.személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az elj-ban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek;
 a cégkiv-ban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyz. jog. meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
 foly.-ban lévő vált.bejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a CB által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs vált.bej. elj. folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap);
 a beárazott költségvetést, az árazatlan költségvetést AK az KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ a KD-ban;
 Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap);
 Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap);
 nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);
 nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap);
 nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap);
 nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (űrlap);
 előlegről szóló nyilatkozat (űrlap);
 Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását
5. AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –a KD-ben meghatározott kártérítési limitű, szakmai fel.bizt.sal rendelkezni. ATnek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyil-ot kell tenniük.
6. AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy –annak visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.
7. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8. Üzemzavar esetén az EKR rend.16-17. § és 22. § az irányadóak.
9. AK az aj-ban elektronikus csatolmányként benyújtott dok-ok tekintetében .pdf formátumot írja elő.
10. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., az EKR és a kapcsolódó vh-i rendeletek, és a Ptk. az irányadók.
11. Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.
12. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
13. Közös AT esetén megállapodás csatolása kötelező az KD alapján.
14. A teljesítési és jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozni kell.
15. Az ajánlathoz csatolni kell árazott költségvetést.
16. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
17. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
18. Ajánlatkérő előírja: Kbt. 81. § (4) és (5) bek.
19. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
20. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít,. AK a hp. keretében bevont GSz esetén 1 alkalommal biztosít hp-t
21. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint kieg. táj.-t az AT hat.idő lejárta előtt ésszerű időben köteles AK megadni. AK észszerű időnek az AT hat.idő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. AK minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kieg. táj. kérés legkésőbb az AT hat.idő lejárta előtti 5. munkanapon AK-hoz beérkezik.
22. Az ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M/2.) pontjában meghatározott szakemberek és szakmai többlettapasztalataik bemutatását (név, képzettség/ végzettség, szakmai többlettapasztalat)
23. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 300.000.000, - Ft/év és 100.000.000, - Ft/káresemény értékben.
24. Az AK a Kbt.41/A.§(2)bek. alapján előírja, hogy a garanciavállaló nyíl-nak/kezességváll-ról szóló nyíl-nak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes biz. erejű magáno. köv-einek.
25. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az aj. bizt. az AKt illeti akkor is, ha az AT az aj. köt-gel terhelt ajánlatához az AK felhívására nem/nem megfelelően nyújtja az alk-i köv-re vonatkozó nyíl-t alátámasztó ig-kat, és ajánlata ezen okból érvénytelen.
26. Támogatás intenzitása: 85 % támogatás, 15 % önerő
27. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogya kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges