Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5186/2020
CPV Kód:30144200-2
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Attila
Telefon: +36 706809219
E-mail: attila.szekely@bkk.hu
Fax: +36 12351040
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TVM automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000014342020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30144200-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás alapján "Jegy- és bérletkiadó automata hálózat üzemeltetése és továbbfejlesztése"

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 1080 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 020 - 045244
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Felhívás megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
2020/04/17
Helyesen:
2020/04/22
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. A részvételi jelentkezést a felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az EKR használatával, és tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát Kbt. 66. § (5) bek., a Kbt. 67. § (1) és (4) bek. szerint.
2. A Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.
3. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pü. és gazd., és a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1-2, M/1-3).
4. Aki részvételre jogosult, az a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbesz. dok-okban foglaltak szerint, az EKR használatával.
5. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. alapján azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
6. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
7. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.
8. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazzuk.
9. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a keretmegállapodás megkötésétől annak teljesítéséig 500M Ft/év, és 50M Ft/kár összegű általános felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a közbesz. dok-okban foglaltak szerint.
10. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek: minden részszempont esetén fordított arányosítás.
11. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt nem biztosítható, hogy az egyes részekre, adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződést kössünk.
12. Az ajánlatkérő az eljárás ajánlati szakaszában tárgyalást tart, amelyre minden, a Kbt. irányadó szabályainak megfelelően érvényesnek minősített ajánlatot benyújtó ajánlattevőt meghív.
Az alábbi témakörökben kívánunk tárgyalni:
- ár;
- szállítási határidő;
- szerződéses feltételek;
- műszaki leírás, a szakmai ajánlatban jelzettekkel összhangban, az abban megengedett körben;
- szakmai ajánlatban kifejezetten tárgyalhatónak jelzett sorok vonatkozásában.
13. Az ajánlattevőnek az eljárás ajánlati szakaszában szakmai ajánlatot kell benyújtania. Ennek szabályai a részvételi szakaszban előzetesen a közbeszerzési dokumentumokban (RD BKK TVM 2020) kerülnek kifejtésre. A Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
14. Az eljárás 2. szakasza a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja alapján írásbeli konzultációt követően egyedi szerződés megkötésével kerül lebonyolításra
15. FAKSZ: Székely Attila, lajstromszám 00974
16. A részvétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
17. Jelen módosítás a részvételi jelentkezési határidő meghosszabbítását, illetve a 2020. március 6-án nyújtott kiegészítő tájékoztatásban jelzett pontosításokat tartalmazza. A Közbeszerzési Dokumentációban hivatkozott, de a kiadott közbeszerzési dokumentumok közül hiányzó „BKK TVM 2020 szakmai ajánlat.xlsx” nevű dokumentum a módosított részvételi felhívás közzététele után elérhető lesz az EKR rendszerben..
18. Ajánlatkérő a részvételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára való tekintettel módosította. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/03/20 14:00.
Helyesen:
1. A részvételi jelentkezést a felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az EKR használatával, és tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát Kbt. 66. § (5) bek., a Kbt. 67. § (1) és (4) bek. szerint.
2. A Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.
3. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pü. és gazd., és a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1-2, M/1-3).
4. Aki részvételre jogosult, az a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbesz. dok-okban foglaltak szerint, az EKR használatával.
5. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. alapján azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
6. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
7. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.
8. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazzuk.
9. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a keretmegállapodás megkötésétől annak teljesítéséig 500M Ft/év, és 50M Ft/kár összegű általános felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a közbesz. dok-okban foglaltak szerint.
10. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek: minden részszempont esetén fordított arányosítás.
11. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt nem biztosítható, hogy az egyes részekre, adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződést kössünk.
12. Az ajánlatkérő az eljárás ajánlati szakaszában tárgyalást tart, amelyre minden, a Kbt. irányadó szabályainak megfelelően érvényesnek minősített ajánlatot benyújtó ajánlattevőt meghív.
Az alábbi témakörökben kívánunk tárgyalni:
- ár;
- szállítási határidő;
- szerződéses feltételek;
- műszaki leírás, a szakmai ajánlatban jelzettekkel összhangban, az abban megengedett körben;
- szakmai ajánlatban kifejezetten tárgyalhatónak jelzett sorok vonatkozásában.
13. Az ajánlattevőnek az eljárás ajánlati szakaszában szakmai ajánlatot kell benyújtania. Ennek szabályai a részvételi szakaszban előzetesen a közbeszerzési dokumentumokban (RD BKK TVM 2020) kerülnek kifejtésre. A Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
14. Az eljárás 2. szakasza a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja alapján írásbeli konzultációt követően egyedi szerződés megkötésével kerül lebonyolításra
15. FAKSZ: Székely Attila, lajstromszám 00974
16. A részvétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
17. Jelen módosítás a részvételi jelentkezési határidő meghosszabbítását tartalmazza. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/03/27 14:00.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ