Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5228/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Sopron, külterület 0206. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19029571
Postai cím: Rév_kócsagvár
Város: Sarród
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9435
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsidy Ákos
Telefon: +36 99537620
E-mail: zsidy.akos@fhnp.hu
Fax: +36 99537621
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferto-hansag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000234652020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000234652020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási Szerződés Csárdakapu Kialakítására
Hivatkozási szám: EKR000234652020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Fertő-tó nyugati oldalán, Balf és Fertőrákos települések között, a „Csárdakapu” elnevezésű
területen Természetvédelmi Őrszolgálati és Környezeti Nevelési Központ kerül kialakításra a meglévő több lépcsőben épült épület
részbeni visszabontásával, a megmaradó részek megerősítésével. A beruházás során a terveken I. számmal jelzett épületben a
természetvédelmi őröknek saját iroda, étkező-teakonyha, a látogatóknak tanterem készül. Külső-belső megközelítési férfi-női és
akadálymentes szociális blokk épül. A létesítmény használata időszakos. Az egyidőben várható látogatói létszám legfeljebb 20 fő+3 fő
természetvédelmi őr személyzet. Akadálymentesítés: az épület földszintjén (tanterem és WC, ld. rehabilitációs műszaki leírás). A
meglévő épület átépítése kontúrazonosan, a környezet további alapterületi terhelése nélkül valósul meg. A tájkép-, ill. kilátásvédelmi
szempontokat a tömegek alapvető módosítása nélkül biztosítjuk. Anyaghasználat, színezés: a rendezési tervben is előírt természetes
felületekkel történik. A terület jelenleg közmű nélküli, így a vízellátást a felújítandó kútról, a szennyvíztárolást zárt tárolóval, az
elektromos energiaellátás új transzformátorról történik. Az épület gépészeti rendszereinek kialakítása során törekedni kell a megújuló,
helyben rendelkezésre álló erőforrások, lehetőségek kihasználására. Kertrendezés a meglévő természeti környezet legkisebb
változtatásával, a terület őshonos növényzetének megtartásával készül. A terven jelzett további épületeket (romok) elbontják. A
bontandó romok 500 m3-nél kisebb térfogatúak, továbbá szabadonállóak, így csatlakozó szerkezetet nem érintenek. • Épület
alapterület földszint 123,03 m2+46,80 m2 terasz és tornác+ 97,75 m2 tetőtéri tároló, összterület 123,03+46,80+97,75=267,58 m2,
szint • maradó épületrész - mely a megmaradó, felújítandó boltozatos tereket jelenti - 41,29 m2 m2, bontandó épületrész I. épület
127,32 m2+II. épület 36,55+III.épület 69,09 m2+IV. épület 17,40 m2 összesen 250,36 m2. • bontandó épületek: I. épület 127,32 m2 (
ez az újjáépítendő épület két oldala) II. +II. épület 36,55 III. +III.épület 69,09 m2 IV. +IV. épület 17,40 m2 összesen 250,36 m2. • út
hossza, anyaga 123,00 m aszfalt • parkoló darabszám 10
A 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,szabadalomra, tevékenységre, személyre , típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra hivatkozik,úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű
vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell
bizonyítania. Építési beruházás pontos műszaki tartamát,mennyiségét a KD részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció és a
tételes költségvetési kiírás határozza meg. Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú,tartalékkeret alkalmazása
nélkül AK felhívja AT figyelmét,hogy AT mint átalányárért teljes körűen vállalkozik. Továbbiak a KD-ben.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki, természetvédelmi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint az elvégzendő beavatkozás jellege (természete) sem teszi lehetővé.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási Szerződés Csárdakapu Kialakítására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopron, külterület 0206. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Fertő-tó nyugati oldalán, Balf és Fertőrákos települések között, a „Csárdakapu” elnevezésű
területen Természetvédelmi Őrszolgálati és Környezeti Nevelési Központ kerül kialakításra a meglévő több lépcsőben épült épület
részbeni visszabontásával, a megmaradó részek megerősítésével. A beruházás során a terveken I. számmal jelzett épületben a
természetvédelmi őröknek saját iroda, étkező-teakonyha, a látogatóknak tanterem készül. Külső-belső megközelítési férfi-női és
akadálymentes szociális blokk épül. A létesítmény használata időszakos. Az egyidőben várható látogatói létszám legfeljebb 20 fő+3 fő
természetvédelmi őr személyzet. Akadálymentesítés: az épület földszintjén (tanterem és WC, ld. rehabilitációs műszaki leírás). A
meglévő épület átépítése kontúrazonosan, a környezet további alapterületi terhelése nélkül valósul meg. A tájkép-, ill. kilátásvédelmi
szempontokat a tömegek alapvető módosítása nélkül biztosítjuk. Anyaghasználat, színezés: a rendezési tervben is előírt természetes
felületekkel történik. A terület jelenleg közmű nélküli, így a vízellátást a felújítandó kútról, a szennyvíztárolást zárt tárolóval, az
elektromos energiaellátás új transzformátorról történik. Az épület gépészeti rendszereinek kialakítása során törekedni kell a megújuló,
helyben rendelkezésre álló erőforrások, lehetőségek kihasználására. Kertrendezés a meglévő természeti környezet legkisebb
változtatásával, a terület őshonos növényzetének megtartásával készül. A terven jelzett további épületeket (romok) elbontják. A
bontandó romok 500 m3-nél kisebb térfogatúak, továbbá szabadonállóak, így csatlakozó szerkezetet nem érintenek. • Épület
alapterület földszint 123,03 m2+46,80 m2 terasz és tornác+ 97,75 m2 tetőtéri tároló, összterület 123,03+46,80+97,75=267,58 m2,
szint • maradó épületrész - mely a megmaradó, felújítandó boltozatos tereket jelenti - 41,29 m2 m2, bontandó épületrész I. épület
127,32 m2+II. épület 36,55+III.épület 69,09 m2+IV. épület 17,40 m2 összesen 250,36 m2. • bontandó épületek: I. épület 127,32 m2 (
ez az újjáépítendő épület két oldala) II. +II. épület 36,55 III. +III.épület 69,09 m2 IV. +IV. épület 17,40 m2 összesen 250,36 m2. • út
hossza, anyaga 123,00 m aszfalt • parkoló darabszám 10 A 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,szabadalomra, tevékenységre, személyre , típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra hivatkozik,úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű
vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell
bizonyítania. Építési beruházás pontos műszaki tartamát,mennyiségét a KD részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció és a
tételes költségvetési kiírás határozza meg. Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú,tartalékkeret alkalmazása
nélkül AK felhívja AT figyelmét,hogy AT mint átalányárért teljes körűen vállalkozik. Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időintervalluma (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (Hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3.) pont M/1. alkalmassági követelménynek megfelelő szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár ( nettó Forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INTERREGV-A Ausztria-MoEgyüttműk.Pr.,TF/ATHU113/01
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alatt áll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A.§-t, azaz ajánlattevőnek a kizáró okok igazolását az ajánlatba szükséges benyújtani.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglaltak hatálya alá. A nyilatkozat elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, így a nyilatkozatot is az elektronikus űrlap
kitöltésével kell megtenni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek ajánlatában a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált tényleges tulajdonosának és állandó lakhelyének megnevezéséről szóló nyilatkozatot kell benyújtani; vagy ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni [Korm. rendelet 17. § (1) bek.]. (Ajánlattevőnek az EKR-ben található kötelező űrlap
kitöltésével kell igazolnia, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okok alatt.) Az alvállalkozó, és
adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy
az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Korm. rendelet 17. § (2) bek.].
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattételi határidő napjához
viszonyítottan ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § alapján jár el, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
M/1.: Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdésének b) pontja alapján "Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata" című EKR űrlapot kitöltve.
A becsatolt szakmai
önéletrajzból (mely a szakember által saját kezűleg aláírt) valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember
rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. A szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Amennyiben a
bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „
Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a
nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét, szakmai tapasztalatát, igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges),
ugyanakkor elvárás a szakmai önéletrajzban olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [
elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása] megjelölve a szakember végzettségét, a jogosultság megszerzésének idejét
, szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsággal nem
rendelkezik, úgy az önéletrajzokban a szakmai gyakorlati időtartamok év és hónap szerinti meghatározása, valamint a szakmai
tapasztalat olyan részletes bemutatása szükséges, amellyel a szakember alátámasztja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben
meghatározott adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot, továbbá a végzettség a diploma/iskolai oklevél
egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az
egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe
, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan
adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő az alkalmassági
feltétel igazolása kapcsán felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdéseire: A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint az M/1., pontban meghatározott követelmények tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján elegendő, ha a közös
ajánlattevők közül egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése
alapján.

AK felhívja AT figyelmét, miszerint ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja tekintetében tett, a "Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata" -ról szóló - EKR űrlap kitöltésével benyújtandó – nyilatkozat esetén az „Eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása” kapcsán elég csak a releváns „szakmai gyakorlati idő (hónap)” feltüntetése (a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó). Emellett ATnek az Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját/pontjait (AF. III.1.3) pont M/1.) is fel kell tüntetnie a nyilatkozatban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti – MV-É (Építési szakterület) jogosultságú, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűségét az
ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Ajánlatkérő a fenti "vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő" alatt a következőket érti: 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. rész. 1.
pontját ("A" kategória: MV-Ép/A) érti.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó az eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során - a teljesítési határidő
tekintetében olyan okból, amelyért felelős - késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős meghiúsul, a Vállalkozó a szerződés teljes nettó összegének,
mint vetítési alap 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Teljesítési biztosíték: A teljesítési biztosíték mértéke a
szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, amelyet az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon kell teljesíteni.
Jótállási biztosíték: A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 % -a, amely a szerződés teljesítésének – a sikeres műszaki átadás-átvétel –
időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart.
Jótállás: Értékelési résszempont,
időtartama a nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti mértékű, de nem lehet kevesebb, mint a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától
számított 36 hónap. A 36 hónapnál rövidebb jótállási időtartam megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik.
Előlegvisszafizetési biztosíték: KD-ben előírtak alapján.
Továbbiak a KD-ben.
Karakterkorlátozás miatt továbbiak KD-ben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A megkötésre
kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az
Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából és hazai központi költségvetési előirányzatból történik. Ajánlatkérő a tárgyi
közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét az INTERREGV-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében,
valamint a "Környezeti nevelési és természetvédelmi őrszolgálati hálózat kialakítása a határon átnyúló nemzeti parkban" keretében,
NEduNET/ATHU113 -as projekt, a 2019.06.19-én kelt ERFA támogatási szerződés valamint a TF/ATHU113/01 hazai társfinanszírozási
támogatási szerződés alapján, európai uniós pályázati forrásból biztosítja. Az uniós támogatás intenzitása:85,000000 %. A hazai
társfinanszírozás támogatás intenzitása:15,000000 %. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Irányadó jogszabályok különösen: 126
/2016. (V.7.) Korm.r., 238/2015. (IX.4.) Korm.r., a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (különösen a 32/A § és 32/B. §-a), 44/2016. (III.10.) Korm.r. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a
szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az építési
tevékenység kapcsán 1 (egy) db előlegszámla, valamint 3 (három) db részszámla (melyek a szerződés szerinti – áfa nélkül számított –
ellenszolgáltatás 25-25-25 %-ai) és 1 (egy) db végszámla (mely a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás 25 %-a)
benyújtására ad lehetőséget. Részszámlák kiállítására az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban
kerülhet sor. A végszámla összege az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban nyújtható be a
kivitelezés 100%-os készültségi szintjének elérésekor. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel. - 1.
részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 25 %-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó
szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben, - 2. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 50 %-os
készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték további 25 %-ának megfelelő mértékben. - 3. részszámla
benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 75 %-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték
további 25 %-ának megfelelő mértékben. Vállalkozó a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki
átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően az ajánlatkérő által igazolt
teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték további 25 %-ának megfelelő mértékben. Jelen beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási
jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, amennyiben Vállalkozó kapcsán teljesül az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (3) bekezdésében előírt feltétel.Ezen részek tekintetében, az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az ÁFÁ-t Megrendelő fizeti meg. Továbbiak a KD-ben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő
nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása:A beruh.
műszaki-gazd. szempontból olyan önálló funkc. egységet képez,amelynek keretében az egyes munkarészek szoros,egymásra épülő
rendszert képeznek,amiből kifolyólag a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazd. értelemben is az
ésszerűség ellen hatna,v.mint veszélyeztetné a beruházás határidőben,megfelelő színvonalon történő megvalósítását.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §-ában foglaltak, valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1.értékelésirészsz.: fordított arányosítás, 3.értékelési részsz. egyenes arányosítás, 2.értékelési részsz. pontszámok kiszámítása a Miniszterelnöks kiadott Útmutató Kbt.77.§(1)bek.legkedvezőbb szint,ill.legkedvezőtlenebb elvárás meghat.arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020.03.30., 11:00 óra. Helyszín megtekintése: Csárdakapu épület, Balf/Fertőrákos között
, Sopron Külterület HRSZ 0206. helyszín. 2.KD rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye: https://ekr.gov.hu-n keresztül (azaz az elektronikus közbeszerzési rendszeren) keresztül bonyolítja le.Kbt.39.§(1) bek.ben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57.§(1)bek.ben meghatározott
közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra.
Rendelkezésre bocsátás módja: AK a KD-ot az EKR-ben az ajánlattételi felhívással egyidejűleg elérhetővé teszi az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplőknek. KD másra nem ruházhatók. 3.AK az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)
Korm.r.valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30.)Korm.r., továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017(XII.19.)Korm.r. előírásait figyelembe véve fog eljárni. 4.AT nem tehet többváltozatú ajánlatot. 5.
Hiánypótlás lehetősége:Kbt.71.§ szt. 6. Ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg a 424 /2017(XII.19.)Korm.r.15.§(2) bekezdése alapján. Bontási eljárásra a 424/2017 (XII
.19.)Korm.r.15. § (2)-(3) bekezdései az irányadók. 7.AK nem alkalmazza a Kbt.114.§(11) bek.t. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e)
pontját. 8.AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös
ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, ill.jogi személy(projekttársaság) létrehozását. 9.Ajánlatok összeállításával,
benyújtásával kapcs. összes költség AT-őt terheli. 10. AT előírja a nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdéséről. 11. AT köteles
csatolni felolvasólapot, köteles Kbt. 66. § (2) bek.re, a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)-re nyilatkozni. Ajánlattevő
köteles csatolni a cégszerűen aláírt teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott
költségvetési kiírást, valamint mindezt Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolnia szükséges. 12. AT köteles
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 24.000.000,- Ft/év és legalább
24.000.000,- Ft/káresemény mértékű teljes körű építési-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra, a
KD-ben foglaltak alapján, és erről nyilatkozni. 13. Kiegészítő tájékoztatás: kizárólag írásban az EKR rendszerben. 14.Eljárást
megindító felhívásban ,KD-ban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII.tv.(azaz a Kbt.) irányadó. 15.Rövidítések:AT=
Ajánlattevő,AK=Ajánlatkérő,KD=Közbeszerzési Dokumentumok. 16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr.
Garancsy Georgina (lajstromszám: 00229) 17. A Kbt. 76. § (5) bek. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1)-(2) bek. alapján a
legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. Az 1. értékelési
részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. sz. melléklet 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 3. értékelési részszempont esetében a
pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. sz. melléklet 1.
ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a
Miniszterelnökség által kiadott, ún. „ Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás meghatározásához” dokumentum 2) pontjában foglalt „arányosítás” alapján. 18. EKR azonosítószám: EKR000234652020.
, 19. Az ajánlatok beadása: https://ekr.gov.hu weboldalon keresztül. 20. EKR karakterkorlátozás okán a KD-ben: "Vállalkozási
Szerződés Csárdakapu Kialakítására INTERREGV-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 program
keretében" megegyezik a jelen felhívásban: "Vállalkozási Szerződés Csárdakapu Kialakítására." tárggyal.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges