Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5232/2020
CPV Kód:45233141-9
Ajánlatkérő:Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zenta International Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kátyúzási és gyorsjavítási munkák elvégzése 2020
Hivatkozási szám: EKR000119382020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén (Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában,
kezelésében és üzemeltetésében lévő közterületeken) a szükséges útkarbantartási munkák elvégzése nettó 65.000.000,- Ft értékben.
Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladatok egységára tekintetében kér ajánlatot. Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés
keretében különösen a felhívás II.2.4.) pontjában rögzített feladatok elvégzésére köteles. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy a felhívásban ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, az elvégzendő feladatok listáját és a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 65000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kátyúzási és gyorsjavítási munkák elvégzése 2020.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45233140-2
45233142-6
45233220-7
45233221-4
45233222-1
45233223-8
45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén (Budapest Főváros X. Kerület
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében és üzemeltetésében lévő közterületeken) a szükséges útkarbantartási munkák
elvégzése. Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladatok egységára tekintetében kér ajánlatot. Nyertes ajánlattevő a vállalkozási keret
szerződés keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére köteles: A)Kátyúzás jellegű munkák ideiglenes forgalomtechnikai
eszközök kihelyezésével -kátyúzás hengerelt aszfaltburkolattal,-kátyúzás öntött aszfaltkeverékkel,-itatott aszfaltmakadám burkolat
javítás,-hideg aszfalt beépítése,-aszfaltút javítása ideiglenes jelleggel. B)Kapcsolódó munkák -földút deformáió javítás,- meglévő
útpálya marása, mart aszfalt elszállítással,- bontott törmelék szállítóeszközre rakása, elszállítása,- földmunka végzés, tükörkészítés,-
makadám útburkolat javítása, kátyúzása,- öntött aszfalt javítása,- aszfalt repedéseinek kiöntése. C)Szegélymunkák -útszegélyek
bontása, építése,- nagy kockakő beépítése szegélyként,- kerti szegély bontása, építése. D)Kőburkolatok -kőburkolatok javítása,-
kockakő burkolatok kátyúzása. E)Egyéb burkolatok -kerti járólapok beépítése,- beton térkő burkolat bontása, készítése, átrakása. F)
Mechanikai stabilizáció készítése -földkiemelés, fejtett föld elszállítása,- földutak javítása mart aszfalt terítéssel,- tükör készítés,
tömörítés,- mechanikai stabilizáció készítése. G)Járdaburkolatok javítása -viacolor és egyéb betonburkolatok javítása, karbantartása,-
járdaburkolatok javítása (aszfalt, beton, járólap),- betonalap készítése,- beton térkő burkolat készítése (bontása, átrakása). H)Közmű
szerelvények, aknák -közmű szerelvények és fedlapok szintbe helyezése,- közmű aknák javítása, beszakadások helyreállítása. I)Egyéb
munkák -parkolásgátló oszlopok kihelyezése,- burkolati jelek felfestése,- eseti megrendelés alapján fakivágás,- cserjeírtás,- EPDM
burkolatú sport burkolat javítása. J)Lakossági bejelentések -szikkasztó árok tisztítás,- szivárgó akna építés és tisztítás,- védőkorlát
beépítése, alap és fedőmázolással,- műanyag forgalomcsillapító küszöb lerakás,- épített forgalomcsillapító küszöb javítása. K)Lakossági
bejelentések befejező munkák -termőföld szállítása,- műkő és beton lépcső javítása,- járdajavítás gyökérnyomás helyén,- új UNI-CITY
betongerendák elhelyezése,- vakolatjavítás balesetveszélyes helyen. L)Egyéb -közúti jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, pótlása,-
ideiglenes elkorlátozás építése, bontása,- csatorna tisztítás nagynyomású gépi nyomással. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé
tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás,
utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A közbeszerzés becsült értéke (ami egyben a
keretszerződés keretösszege): nettó 65.000.000,- Ft. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, az elvégzendő feladatok
listáját és a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan
költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Útkarbantartási munka megrendelése esetén a megrendeléstől számított teljesítési határidő, munkanapban kifejezve (legalább 4 munkanap – legfeljebb 20 munkanap) 20
2 Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság időtartama (maximum 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőkhöz: A szerződés a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírása napján, vagy amennyiben a szerződés 2020. április 01. napja előtt aláírásra kerül, akkor 2020. április 01. napján lép hatályba. A szerződés a keretösszeg teljesüléséig, de legkésőbb 2021. március 31. napjáig hatályos.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kátyúzási és gyorsjavítási munkák elvégzése 2020.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zenta International Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11204992
Postai cím: Bánya Utca 35-38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
E-mail: zentainternationalkft@gmail.com
Telefon: +36 703247767
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13104922242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28659990
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705243

Hivatalos név: Zenta International Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11204992
Postai cím: Bánya Utca 35-38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13104922242

Hivatalos név: Aszfaltpálya Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70177020
Postai cím: Határ Út
Város: Csömör
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14779066213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges