Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5242/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye:1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. (Budapest 36576/2 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13960533
Postai cím: Szentkirályi Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zorányi Gábor
Telefon: +36 703397472
E-mail: zoranyi.gabor@ppke.hu
Fax: +36 13415171
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000200152020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000200152020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PPKE BTK - 6 új tanterem kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000200152020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pázmány Péter Katolikus Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. szám alatti épületében (36576/2 hrsz) hat új tanterem kialakítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A műszaki tartalom egyes feladatai egymással szorosan összefüggnek, és együttesen szükségesek a kialakítani tervezett hat tanterem rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának megvalósításához, ezért részajánlat megtétele sem műszaki, sem gazdasági okok miatt nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: PPKE BTK - 6 új tanterem kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45210000-2
45223210-1
45262100-2
45262522-6
45310000-3
45331000-6
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. (Budapest 36576/2 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „6 db tanterem kialakítása” program keretében az új tantermek közül négy a földszinten, kettő pedig a pinceszinten kerül kialakításra. A rendelkezésre álló hely a földszinten lévő használaton kívüli tornaterem ~200 m2 alapterülettel, a földszinti hátsó traktusban a korábbi ÜO iroda ~80 m2 átalakítandó területtel, valamint a pinceszinten egy 88 m2 alapterületű, korábban balett teremként funkcionáló helyiség. A pinceszinten a két tanterem mellett 145 m2 területen új női és férfi WC, új öltözőblokk és közlekedőterület kialakítása és 13 m2 lépcsőház felújítása a feladat. A földszinten a tornaterem feletti rossz állapotú régi tető elbontásra kerül. Helyére új enyhe lejtésű, acélfőtartóvázas, az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat kielégítő, lepel szigetelésű tető készül. Az itt kialakítandó 3 tanterem és gépészeti helyiség között az akusztikai előírásokat kielégítő új hanggátló falak készülnek. Ezen a szinten a régi vizes blokkok helyén, annak területi megnövelésével 55 m2 területen új női és férfi WC készül. Gépi hűtés és ahhoz szükséges folyadékhűtő berendezés kerül beépítésre.
Jellemző mennyiségek:
- 200 m2 meglévő tető bontása és új tető építése
- 175 m2 -6 cm vtg cementes vakolat leverése (pincében)
- 6 db tanterem kialakítása
- 2+2 db férfi és női WC kialakítása
- 2 db öltözőhelyiség kialakítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás mértéke egész hónapokban a kötelező 36 hónap felett (a min. 0 hónap, a legkedvezőbb a 24 hónap; csak egész hónap ajánlható meg) 20
2 Az M2.a) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 20 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 88
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására AK köteles elfogadni, ha az AT a hivatkozott Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az AT-nek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan is, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
AK a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhívja a figyelmet arra, hogy Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. AK a Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. [Kbt. 69. § (11a) bekezdés.] AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét AK ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU Európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel a gazdasági szereplő ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri AK a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő alkalmassága az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző legutolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti – saját vagy jogelődje – beszámolója egyszerű másolatának benyújtásával igazolható, ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi. Ha ajánlattevő a beszámolóival azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából – magasépítési munkák végzése - származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. AK az alkalmassági minimumkövetelménnyel kapcsolatosan utal a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 19. § (3) bekezdésére is. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során ajánlattevő más szervezet kapacitására a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint támaszkodhat. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek megfelelést. A P/1. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek, közös ajánlattétel esetén – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja ajánlattevő Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha adózott eredménye, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző két lezárt üzleti évből egynél többször negatív volt. Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a P/1 pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmasságának megállapításához azt kell igazolnia, hogy működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési munkák végzése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri, vagy meghaladja a nettó 90 millió Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő (AT) ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumokat az ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Korm. rend.) 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgyával megegyező tárgyú referenciáinak ismertetése.
A referenciák ismertetését az alábbi információk feltüntetésével szükséges megadni:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (neve, címe),
- a szerződés tárgya, mennyisége, rövid ismertetése (olyan részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
- teljesítés ideje (kezdési időpont és befejezési időpont (ÉV/HÓNAP/NAP) és helye, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Részteljesítés esetén a részteljesítéssel érintett adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani. A Korm. rend. 23. § szerint a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
M/2 A Korm. rendelet 21. §(2) bek.b) pontja alapján azon szakember(ek)nek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Csatolni kell továbbá a bevonni kívánt szakember(ek) tekintetében az alábbiakat: végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, szakmai önéletrajz, adott esetben a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló okirat másolata. Amennyiben a szakmagyakorlási jogosultság ellenőrzésére ajánlatkérő ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy releváns információhoz, igazolás benyújtása a Kbt. 69. § (11) bekezdésére figyelemmel nem szükséges. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén be kell nyújtani a releváns információ magyar nyelvű fordítását.
Az ajánlathoz csatolni kell a szakember(ek)nek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog(nak) állni. Valamennyi alk. feltétel esetében az előírt műszaki és szakmai alk. követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65.§ (6) bekezdésben foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlattevők a műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági min. követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában - vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz. teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. AK felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65.§(9) bekezdésében, valamint a 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolás benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt éves időszakban nem teljesített legalább 1 db olyan magasépítési munkát, amely:
a) olyan acélszerkezet szerelést is tartalmazott, amelyben az acélszerkezet mennyisége elérte vagy meghaladta az 5 tonnát;
b) olyan tetőszigetelési munkát tartalmazott amelynek során legalább 140 m2 alapterületen PVC csapadékvíz elleni lapostető szigetelés készült;
c) tartalmazott legalább 430 m2 területen végzett építészeti munkát;
d) olyan fűtés és/vagy hűtésszerelési munkát is tartalmazott, amelynek során legalább 1 db 48 kW teljesítményű folyadékhűtő is beépítésre került.
Az a) – d) bekezdésekben felsorolt munkák egy vagy több magasépítési munka keretében is megvalósulhattak, azzal azonban, hogy az egyes bekezdésekben előírt mennyiségi követelménynek - pl. a c) bekezdés esetében a 430 m2 területre vonatkozó előírásnak - egy referencia munka keretében kell teljesülnie.
[Az ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) pont a) bekezdésére figyelemmel a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Befejezettnek minősül az a referencia munka, amelynek műszaki-átadás átvételére az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző öt évben került sor.]
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi végzettséggel, képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
a) legalább 1 (egy) fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É szakterületű (vagy ezzel egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy megfelel a 266/2013. (VII.11. Korm. rendeletben a jogosultság megszerzéséhez szükséges követelményként előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek [Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. szakma 1. rész 2. pont.];
b) legalább 1 (egy) fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG szakterületű (vagy ezzel egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy megfelel a 266/2013. (VII.11. Korm. rendeletben a jogosultság megszerzéséhez szükséges követelményként előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek [Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. szakma 2. rész 3. pont.];
c) legalább 1 (egy) fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV szakterületű (vagy ezzel egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy megfelel a 266/2013. (VII.11. Korm. rendeletben a jogosultság megszerzéséhez szükséges követelményként előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek [Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. szakma 2. rész 5. pont.];
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: az elfogadott ajánlat tartalmának megfelelő időtartam, de legalább 36 hónap.
Késedelmi kötbér a rész- és véghatáridő tekintetében: a részhatáridő késedelme esetén naptári naponként a részhatáridőhöz tartozó teljesítés nettó értékének 1%-a, a véghatáridő késedelme esetén a végszámla nettó értékének 1,5 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: a munkavégzés helyszíni szervezését, irányítását ellátó szakember helyszíni jelenlétére vonatkozó kötelezettség szerződésben foglaltak szerinti elmulasztása esetén; mértéke minden mulasztással érintett napra 50.000,- Ft.
Meghiúsulási kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 25 %-a;
Jótállási biztosíték: a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 5 %-a.
Jótállási biztosíték időtartama: 3 év + 60 nap
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg megfizetését e kötelezően biztosítandó mértékben AK nem teheti függővé szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. AK a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a kötelező mértéket meghaladóan a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás további 5 %-ának megfelelő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, az igényelt előleg összegének megfelelő mértékű, a Kbt.134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása esetén. Előleg igénylése esetén előlegszámla, valamint az igazolt teljesítést követően 1 (egy) részszámla továbbá végszámla nyújtható be.
AK az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő fizetési számlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdése alapján. A Kbt. 135. § (3) bekezdésére figyelemmel amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatás teljesítésére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól rendelkező 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § az irányadó.
A pénzügyi ellenszolgáltatás részletes feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B §-ára. A Kbt. 27/A § alapján AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében közös gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg, és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A munkaterület biztosítására is figyelemmel a szerződés megkötésére legkésőbb 2020. június 22-én kerül sor.
A VI.3.1) pontban hivatkozott leírás: Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdésére és a Kbt. 131. § (9) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a szerződés megkötésére legkésőbb 2020. június 22-én nem kerülhet sor, abban az esetben az ajánlatkérő a szerződés megkötésére, illetve megkötése esetén a teljesítésére nem képes, mert a munkák már nem végezhetőek el a tanítási időszak megkezdéséig, a tanítási időszak megkezdését követően pedig a munkaterület az intézmény működésének jelentős akadályozása, zavarása miatt már nem biztosítható.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-ában, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A leírást karakterkorlát miatt a III.2.2) pont tartalmazza.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti újabb hiánypótlást nem zárja ki és nem korlátozza.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Többlet jótállás vállalása, többlet szakmai tapasztalat: egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. AK az eljárást az EKR-ben folytatja le, az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok (KD) elérhetőek az EKR-ben. Az ajánlat összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában, valamint a Kbt. 41/A.§ (1)-(6) bekezdésében foglaltakra.
2. Az ajánlathoz csatolni kell EKR űrlap formájában az AT. Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontjai és a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is), a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§ (5) bek szerinti felolvasólapot. Az ajánlatot a KD-ben meghatározott feltételek szerint kell elkészíteni.
3. AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4. AT és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet tekintetében a képv. jog ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult 2006.évi V.tv.9.§(1)bek. szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját, meghatalmazott általi aláírás esetén a meghatalmazást.
5. Az ajánlathoz csatolni kell a folyamatban lévő cégbírósági változás bejegyzési eljárás eresén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzés, akkor erről űrlapon kell nyilatkoznia.
6. Amennyiben Kormány veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedései azt lehetővé teszik, az AK 2020.03.31-én 10:00 órai kezdettel lehetőséget biztosít helyszíni bejárásra. Helyszín: 1088 Budapest, Mikszáth tér 1.; találkozás a portánál.
7. Az ajánlat részeként AT-nek árazott ktgvetést kell benyújtani a KD-ban meghatározottak szerint (pdf és .xlsx formátumban), amelyet AK szakmai ajánlatnak tekint. A szakmai ajánlatra AK a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint teszi lehetővé.
8. AT ajánlatában köteles csatolni az ért. szempontra megajánlott M/1. a) pont szerinti szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint a többlet szakmai tapasztalat bemutatását a dokumentációban előírtak szerint.
9. AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember tekintetében a szakmagyakorlás feltétele a Mo-i kamarai regisztráció, akkor a szakembernek legkésőbb a szerz.kötés időpontjára rendelkezni kell a szükséges kamarai regisztrációval.
10. Az AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a többlet jótállás időtartamának legkedvezőbb értékét (amire a max. pontszámot adja) 24 hónapban, a legkedvezőtlenebb értékét (amire a min. pontszámot adja) 0 hónapban határozza meg. Az M/2.a) alk. követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet FMV szakmai tapasztalata esetében a legkedvezőbb értéket (amire AK a max pontszámot adja) 20 hónapban, a legkedvezőtlenebb értéket (amire a min. pontszámot adja) 0 hónapban határozza meg. A részleteket a KD tartalmazza.
11. AK a figyelmet arra, hogy az M/1, M/2 számú alkalmassági szempontokat a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg.
12. AK a szerz.-ben a nettó ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki. A tart. keret kizárólag az ép. beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
13. AT a 322/2015.(X.30.) Korm. rend. 26. § szerint köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában élő biztosítási fedezettel rendelkezni, vagy új felelősségbiztosítási szerződés megkötésével, vagy meglévő biztosítási szerződésének AK igényei szerinti kiegészítésével. Legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a felelősségbiztosításról szóló kötvényt és fedezetigazolást bemutatni AK részére a szerződés tárgyára az alábbi mértékben és terjedelemben: az elvégzendő munkához, annak volumenéhez és a hatályos kártérítési gyakorlathoz teljes mértékben igazodó, de legalább 50 000 000 Ft / év, 25 000 000 Ft / káresemény mértékű szolgáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítás, amely a szolg. tárgyában okozott károkra is kiterjed. Részletes feltételeket a KD tartalmazza.
14. Közös ajánlattétel esetén valamennyi AT által cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségét vállalnak az AK felé. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Kbt. 35.§ (2) és (2a) bek-ben foglaltakat.
15. Ha bármely dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, akkor AT köteles az irat magyar fordítását csatolni.
16. AK a szerződéskötési feltételül előírja, hogy a nyertes AT a szerz. aláírásakor nevezze meg azt a munkavégzés helyszíni szervezését, irányítását ellátó, legalább középfokú műszaki végzettséggel rendelkező, magasépítési munkák végzésében legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert, akinek a helyszíni jelenlétét legalább egybefüggően napi 4 órában (8.:00-12:00), a munkavégzés teljes időtartama alatt biztosítja; A szerződés megkötésekor irányító szakemberként az alkalmassági minimum követelmény igazolására megjelölt szakember, vagy ettől eltérő szakember is megjelölhető. AK szerződéskötési feltételül előírja továbbá, hogy AT a szerződés aláírásakor igazolja, hogy rendelkezik: a) legalább 1 fő lakatos, vagy acélszerkezet szerelő szakemberrel, aki legalább 3 év lakatos vagy acélszerkezet szerelési munkákban szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, valamint b) legalább 1 fő szellőző és klímaberendezés szerelő, vagy légtechnikai hálózatszerelő, vagy légtechnika légtechnikai rendszerszerelő, vagy ezekkel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember, aki szellőző és/vagy hűtő és/vagy légkondicionáló berendezések és/vagy csatornák szerelésében legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A pozíciókra ugyanaz, a feltételeknek eleget tevő szakember is megjelölhető.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges