Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5243/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1033 Budapest III. kerület, Hajógyári sziget 132. épület 1101 Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. (MÁV Északi Jármű Javító) Hrsz. 38920/2, 38920/5, 38920/9. 1087 Budapest VIII., Kőbányai út 20., Kivett lakóház udvar, gazdasági épület (volt MÁV lakóházak) Hrsz. 38818/28. 1021 Budapest II. ker., Hűvösvölgy út 116. (OPNI) Hrsz. 11186/6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Stadtbuild Kft
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61039522
Postai cím: Hajógyár utca Hajógyári-sziget. 132. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Henriett
Telefon: +36 12090400
E-mail: kertesz.henriett@kiving.hu
Fax: +36 12090404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hajógyári sz.132. épületfelújítás/üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR000088882020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1033 Budapest III. kerület, Hajógyári sziget 132-es épület külső nyílászárócseréje, javítása, vakolatcseréje, tervezés, valamint opcionálisan üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 259574969 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hajógyári sz.132.épületfelújítás/üzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45262690-4
79993000-1
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1033 Budapest III. kerület, Hajógyári sziget 132. épület
1101 Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. (MÁV Északi Jármű Javító) Hrsz. 38920/2, 38920/5, 38920/9.
1087 Budapest VIII., Kőbányai út 20., Kivett lakóház udvar, gazdasági épület (volt MÁV lakóházak) Hrsz. 38818/28.
1021 Budapest II. ker., Hűvösvölgy út 116. (OPNI) Hrsz. 11186/6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő 1033 Budapest III. kerület, Hajógyári sziget 132-es épület külső nyílászárócseréje, javítása, vakolatcseréje, tervezés, valamint opcionálisan üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása a műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
Alapmennyiség:
Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő 1033 Budapest III. kerület, Hajógyári sziget 132-es épület külső nyílászárócseréje, javítása, vakolatcseréje, tervezés
Feladatok:
- terv készítése:
A tervben a tevékenységeket úgy kell szerepeltetni, hogy lefedjék a teljes munkát és valamennyi olyan tevékenységlánc szerepeljen, ami a kritikus úton van, illetve a kritikus útra kerülhet.
A tevékenységeket az alábbi csoportokba kell rendezni:
- „pénzügyi események” (előleg, rész- és végszámla mérföldkövek – a számla sorszámának megnevezésével)
- „határidős események” (szerződésben rögzített, kötbérterhes rész- és véghatáridő mérföldkövek – a határidőre elkészítendő műszaki tartalom megnevezésével)
- „munkaterület átadás-átvétele”
- „helyszíni kivitelezés”
- „műszaki átadás-átvétel”
- „beszerzés”
- „hatósági ügyintézés”
- Használatbavételi engedély(ek) megszerzése
A tervet Gantt-diagram és az ahhoz szükség szerint mellékelt táblázatok, számítások formájában kell tartalomjegyzékkel elkészíteni és nyomtatott, valamint elektronikus formában is benyújtani.
Nyomtatott formában: feliratozott kötetben lefűzve A/4 méretben kell átadni – az egyéb esedékes nyomtatott adatszolgáltatással együtt – 2 példányban. Az A/4 méretűnél nagyobb lapokat A/4-es befoglaló méretűre hajtogatva, kihajthatóan kell befűzni.
Elektronikus formában: feliratozott DVD adathordozón kell átadni – az egyéb esedékes elektronikus adatszolgáltatással együtt – 2 példányban. A DVD adathordozón a dokumentumok szerkeszthető és archivált file-jait is szerepeltetni kell, két külön könyvtárban elkülönítve. A szerkeszthető fileok formátuma: MS Project 2013, MS Word, MS Excel lehet. Az archivált fileok formátuma: pdf/A lehet. Az egyes formátumokat teljesen azonos formában és teljesen azonos tartalommal kell elkészíteni.
A karbantartási, és javítási munkák az alábbi munkarészekre terjednek ki:
• 117-es épület kijelölt külső körítő nyílászáróinak bontása és lerakóhelyre történő elszállítása
• 117-es épületen konszignációban kijelölt új külső körítő nyílászárók beépítése, megmaradó nyílászárók felújítása
• 132-es épület kijelölt külső nyílászáróinak bontása és lerakóhelyre történő elszállítása
• 132-es épületen konszignációban kijelölt új külső körítő nyílászárók beépítése, megmaradó nyílászárók felújítása
• 132-es épület vakolatának leverése
Elvégzendő munkálatok:
132-es épület kijelölt külső körítő nyílászáróinak bontása és lerakóhelyre történő elszállítása
A 132-es épület északi és déli homlokzatán található bejárati ajtók fölötti meglévő nyílászárók fából készült gerébtokos szerkezetek. Az üvegezés egyrétegű, a homlokzati oldalon bádoglemez párkánnyal vannak kialakítva. Az üvegezés feleslegesen 8 részre osztott. A szerkezet faanyagán jelentős mértékben korhadás tapasztalható, a vasalat sem funkcionál megfelelően.
A munkarészhez tartozó ablakokat el kell bontani, majd kijelölt lerakóhelyre kell szállítani.
132-es épületen külső nyílászárók beépítése, megmaradó nyílászárók felújítása
Az épület nyílászáróit fel kell újítani. Az ablakok egyedi kialakításúak jellemzően kis méretű bukó szárnyakkal, de jellemzően fix üvegezéssel. A javítás a nyílászárók kiszedése után végzendő külön a tokon és a szárnyakon. Az ablakok felújítása tartalmazza a szerkezeti elemek fedőfestését impregnálás, alapozó lakk és barna fedőréteg felhordásával, a törött, repedt üveg- és szerkezeti elemek cseréjét, valamint a nem megfelelő állapotban lévő lakatos szerkezetek cseréjét.
132-es épület vakolatának leverése
A 132-es épületnél a külső vakolat sok helyen jelentős mértékben sérült. Feladat a teljes homlokzatról történő vakolatleverés, valamint újbóli felhordás a jelenleg fennálló élet- és balesetveszély megszűntetése érdekében.
A vakolat jelenleg 3-4 cm vastagságú a külső homlokzatokon. A leverés tégláig végzendő állványzat felállításával.
Opcionális mennyiség:
1101 Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. (MÁV Északi Jármű Javító) Hrsz. 38920/2, 38920/5, 38920/9. üzemeltetése, karbantartása és zöldterület kezelés 12 hónap időtartamra a feladatleírás és árazatlan költségvetés szerint
1087 Budapest VIII., Kőbányai út 20., Kivett lakóház udvar, gazdasági épület (volt MÁV lakóházak) Hrsz. 38818/28. üzemeltetése, karbantartása és zöldterület kezelés 12 hónap időtartamra a feladatleírás és árazatlan költségvetés szerint
1021 Budapest II. ker., Hűvösvölgy út 116. (OPNI) Hrsz. 11186/6. üzemeltetése, karbantartása és zöldterület kezelés 12 hónap időtartamra a feladatleírás és árazatlan költségvetés szerint
Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás, és az Árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap)  10
2 3. A felhívás III.1.3) pont M/1. pontjában bemutatott MV-É vagy egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet gyakorlata 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati összár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az opcionális rész:
1101 Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. (MÁV Északi Jármű Javító) Hrsz. 38920/2, 38920/5, 38920/9. üzemeltetése, karbantartása és zöldterület kezelés 12 hónap időtartamra a feladatleírás és árazatlan költségvetés szerint
1087 Budapest VIII., Kőbányai út 20., Kivett lakóház udvar, gazdasági épület (volt MÁV lakóházak) Hrsz. 38818/28. üzemeltetése, karbantartása és zöldterület kezelés 12 hónap időtartamra a feladatleírás és árazatlan költségvetés szerint
1021 Budapest II. ker., Hűvösvölgy út 116. (OPNI) Hrsz. 11186/6. üzemeltetése, karbantartása és zöldterület kezelés 12 hónap időtartamra a feladatleírás és árazatlan költségvetés szerint.
Amennyiben ilyen munka válik szükségessé, akkor az elszámolás alapját a benyújtott költségvetés (díjalátámasztás) képezi. Ajánlatkérő az opcionális tevékenységekre egyedi megrendelést ad. Az opcionális rész megrendelése Ajánlatkérő előzetes írásbeli igénye alapján történik a szerződésben meghatározott feltételek és a benyújtott költségvetés (díjalátámasztás) figyelembe vételével, a szerződés időtartama alatt. Ajánlatkérő nem kötelezett az opció lehívására.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontok és súlyszámok a karakterkorlát miatt:
1. Nettó ajánlati összár az opcionális mennyiséggel együtt [Teljes mennyiségre vonatkoztatva, nettó HUF-ban megadva, tartalékkeret nélkül]: 70
1.1. Nettó ajánlati összár a 1033 Budapest III. kerület, Hajógyári sziget 132-es épület külső nyílászárócseréje, javítása, és vakolatcseréje szerinti feladatok ellátása vonatkozásában [Teljes mennyiségre vonatkoztatva, nettó HUF-ban megadva, opció és tartalékkeret nélkül] 50
1.2. Nettó ajánlati összár a tervezési feladatok ellátása vonatkozásában [Teljes mennyiségre vonatkoztatva, nettó HUF-ban megadva] 5
1.3. Nettó ajánlati összár a 1101 Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. (MÁV Északi Jármű Javító) Hrsz. 38920/2, 38920/5, 38920/9. üzemeltetése, karbantartása és zöldterület kezelés vonatkozásában [Teljes mennyiségre vonatkoztatva nettó HUF-ban megadva] 5
1.4. Nettó ajánlati összár a 1087 Budapest VIII., Kőbányai út 20., Kivett lakóház udvar, gazdasági épület (volt MÁV lakóházak) Hrsz. 38818/28. üzemeltetése, karbantartása és zöldterület kezelés vonatkozásában [Teljes mennyiségre vonatkoztatva nettó HUF-ban megadva] 5
1.5. Nettó ajánlati összár a 1021 Budapest II. ker., Hűvösvölgy út 116. (OPNI) Hrsz. 11186/6. üzemeltetése, karbantartása és zöldterület kezelés vonatkozásában [Teljes mennyiségre vonatkoztatva nettó HUF-ban megadva] 5
2. Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
3. A felhívás III.1.3) pont M/1. pontjában bemutatott MV-É vagy egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet gyakorlata (min. 0 hó. max. 36 hó) 20


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hajógyári sz.132.épületfelújítás/üzemeltetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Stadtbuild Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24018641
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: borihaz@gmail.com
Telefon: +36 203958715
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26784861241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 260000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 259574969
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szakko-invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86942117
Postai cím: Tece Utca 2
Város: Sződ
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14289716213

Hivatalos név: Triple Capital Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30452954
Postai cím: Barátság Út 41
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14696129213

Hivatalos név: ADS Energy Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75530635
Postai cím: Vadvirág Út 39
Város: Göd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24704784213

Hivatalos név: Szaniter Maxima Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73040673
Postai cím: Illyés Gyula Utca 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26584441242

Hivatalos név: Stadtbuild Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24018641
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26784861241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges