Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5245/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mohács Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91336853
Postai cím: Széchenyi Tér 1
Város: MOHÁCS
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs Katalin
Telefon: +36 69505546
E-mail: hegeduskatalin@mohacs.hu
Fax: +36 69505505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.xn--mohcs-zqa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde építése
Hivatkozási szám: EKR000174222020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bölcsőde építése
A felhívás 'VI.3.4) További információk' rovatának folytatása:
13) A Kbt. 53. § (6) bek. alapján AK rögzíti, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be és az AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bek. alapján ezen feltételt (Támogatási Szerződés aláírását) AK a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
14) Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 150.000.000.- Ft/káresemény és legalább 300.000.000.- Ft/év mértékű felelősségbiztosításra.
15) FAKSZ: Dr. Csoboth Zília; lajstromszám: 00146
16) Részekre bontás mellőzésének indoklása: Ajánlatkérő által megvalósítani kívánt beruházás egy építési beruházásnak minősül. Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A vizsgálat eredményeképpen Ajánlatkérő nem kívánja részekre bontani a szerződést:
- a szakágankénti részekre bontás eltér a bevett szakmai gyakorlattól, erre vonatkozóan ajánlatkérőt kötelezettség nem terheli, a beruházás egy egységes kivitelezésnek minősül;
- a tárgy szerinti építési beruházást jelentő feladatok egy közös cél megvalósítására irányulnak (bölcsőde kivitelezésére).
A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. Az arculat egységessége is csak egyazon nyertes ajánlattevő által biztosítható.
Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes folyamatot. Ellenkező esetben az egyes részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem veszélyezteti a projekt határidőre történő teljesítését.
17) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.5. pontjában az ajánlati kötöttség időpontjához a hirdetményminta sajátosságai miatt dátumszerűen kénytelen volt megadni az ajánlati kötöttség kezdő időpontját - ez a dátum kizárólag a hirdetmény feladhatósága miatt került rögzítésre, az eljárás lebonyolítása során nem bír relevanciával. Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a Kbt. 87. § (4) és (6) bek. szerint, 60 napos ajánlati kötöttség előírásával alakul.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03584 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/03/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/04/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/03/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/04/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat is módosítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben