Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5257/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3300 Eger, hrsz 5491, 5492, 5493
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75840822
Postai cím: Dobó István Tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Ferenc
Telefon: +36 36523905
E-mail: toth.ferenc@ph.eger.hu
Fax: +36 36523777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gárdonyi kert fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000188322020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kert jelenlegi avult esztétikai állapotban van, a rossz műszaki állapotban lévő szerkezeti elemek, kerítések, támfalak elbontásra kerülnek. Bontandó 150 méter kerítésszakasz, 30 m hosszban támfal, 8 m3 teraszburkolat, 3 db kapu, és a vonatkozó terven jelölt kerítéselemek.
Bozótirtás 130 m2-en, 800 m2-en tereprendezés 85 m3 föld toldása, elteregetése.
Növényültetés gyepesítés, talajtakarók, futónövények ültetése, évelők ültetése (510db), füvesítés (4000m2) Cserje: részűkre terülő cserjék, (252 db) Fa: lombhullató fák (8db)
Esővíz gyűjtés 3m3-es esővíz gyűjtő létesítése füves területek locsolása céljából
Telepített kerti berendezések: 3db horganyzott acélból szerkesztett bicikli támasz, 2db tűzrakó 2db kerti ivókút 7 db kültéri kerti pad, fa ülőfelülettel 10 db hulladéktároló edény
Fa pihenő elemek 1db „kilátó deck”. A kerti pavilon és a Gárdonyi emlékház közötti támfalra, ülő magasságú fa deckek készülnek, a kerítés megszűntetésével, 3db „Kör deck”
Játszókerti elemek: Kötélhálós mászóka terep lejtését követve, fa cölöpökön, 15m2 területen; Kötélhálós mászóka, terep lejtését követve fák törzséhez, 28m2 területen, Köteles falmászó fa cölöphöz rögzítve 4m hosszú kötéllel, 3db, Farönk mászóka, csőcsúszda 4m hosszú, Homokozó: 8,0m×4,10m akácfa gerendaszegéllyel 2,5m×1,16m méretű kiemelt homokozó asztalkával, Hinta: 15×15cm keresztmetszetű akácfa gerendákból szerkesztett hinta tartószerkezet, monolit vb. pontalapozással, acél kapcsolati elemekkel. 30m2 felületen 30cm vtg. homokréteg ütésgátló burkolattal, Hinta: 2 db meglévő fa közé szerelve (1db bébihinta és 1db laphinta), Mérleghinta 1 db, Hintaágy
Kerti pavilon 60 m2 hasznos alapterületű, 50-60 fő befogadására alkalmas fedett-nyitott kivitelű, könnyű-szerkezetű, favázas kerti pavilonépület, talajcsavaros alapozással, vörösfenyő hajópadló burkolattal, állókorcos fémlemez tetőfedéssel. Tetőidoma egyedi, fémlemez fedésű, lapostető, belső vízelvezetéssel. A pavilonban a rendeltetés szerű használathoz szükséges elektromos csatlakozó aljzatok, és világítás tervezett. A használati eszközök tárolása céljára 2db zárható „tárolóblokk” kerül kialakításra.
Közlekedési útvonalak kialakítása Fő sétány 110 folyóméter hosszan, megfelelő lejtésben kialakított 1,50méter széles gyalogos sétány épül, 3db előregyártott monolit vasbeton tereplépcsővel. A sétány járófelülete 5 cm vtg. stabilizált kőzúzalék, tűzihorganyzott acélszegéllyel.
Mellék sétányok: Szerelt jellegű acél taposórács sétányok és acél taposórács lépcsők készülnek, mint mellék közlekedési útvonalak. A bejárat és a fő sétány között 28 m hosszan 80 cm széles acél taposórács sétány készül 2db 80cm széles acél taposórácsból szerkesztett egyedi acél tereplépcsővel. Készül 16,80m hosszan 60cm széles mellék taposórács sétány, a bejárati pont és a pavilon közötti kapcsolat biztosítására, továbbá a játéktérhez vezetően készül 16,00méter hosszan, 1,50m széles taposórács sétány, mint gyalogos közlekedési útvonal.
Stabilizált burkolat 250m2 felületen a terven jelölt területeken, stabilizált kavicsburkolat. Térkő 295m2 területen térburkolat készítése. Kültéri rendezvények kiszolgálása céljából szilárd burkolatú terület kialakítása az Arkt Művészeti Ellátó mellett: meglévő fahasáb burkolat elbontását követően, új 50×50cm-es beton lapokból kialakított felülettel.
Kapuk 5db meglévő kapu felújítása és megnyitása, valamint egy új bejárati kapu létesül a Zöldfa utca és Cecey Éva utca kereszteződésében.
Kerítések, kapuk, támfalak Meglévő kerítés felújítása terv szerint. Új belső kerítés 106 folyóméter hossza, 5db meglévő kapu felújítása, és megnyitása, valamint 1db új bejárati kapu létesítése. Új támfalszakasz és kerítés épül az Egri Csillagok utcai szakaszon cca 30méter hosszan.
Vizesblokk 1db Akadálymentes WC, 1db női, és 1db férfi WC kialakítása tervezett az Arkt Ellátó földszintjén, külső megközelítéssel, a meglévő vizesblokk teljes körű átalakításával.
Az elvégzendő építési munka nem engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás a kiviteli tervek, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gárdonyi kert fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45221250-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, hrsz 5491, 5492, 5493
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Gárdonyi kert fejlesztése – építési beruházás”
A kert jelenlegi avult esztétikai állapotban van, a rossz műszaki állapotban lévő szerkezeti elemek, kerítések, támfalak elbontásra kerülnek. Bontandó 150 méter kerítésszakasz, 30 m hosszban támfal, 8 m3 teraszburkolat, 3 db kapu, és a vonatkozó terven jelölt kerítéselemek.
Bozótirtás 130 m2-en, 800 m2-en tereprendezés 85 m3 föld toldása, elteregetése.
Növényültetés gyepesítés, talajtakarók, futónövények ültetése, évelők ültetése (510db), füvesítés (4000m2) Cserje: részűkre terülő cserjék, (252 db) Fa: lombhullató fák (8db)
Esővíz gyűjtés 3m3-es esővíz gyűjtő létesítése füves területek locsolása céljából
Telepített kerti berendezések: 3db horganyzott acélból szerkesztett bicikli támasz, 2db tűzrakó 2db kerti ivókút 7 db kültéri kerti pad, fa ülőfelülettel 10 db hulladéktároló edény
Fa pihenő elemek 1db „kilátó deck”. A kerti pavilon és a Gárdonyi emlékház közötti támfalra, ülő magasságú fa deckek készülnek, a kerítés megszűntetésével, 3db „Kör deck”
Játszókerti elemek: Kötélhálós mászóka terep lejtését követve, fa cölöpökön, 15m2 területen; Kötélhálós mászóka, terep lejtését követve fák törzséhez, 28m2 területen, Köteles falmászó fa cölöphöz rögzítve 4m hosszú kötéllel, 3db, Farönk mászóka, csőcsúszda 4m hosszú, Homokozó: 8,0m×4,10m akácfa gerendaszegéllyel 2,5m×1,16m méretű kiemelt homokozó asztalkával, Hinta: 15×15cm keresztmetszetű akácfa gerendákból szerkesztett hinta tartószerkezet, monolit vb. pontalapozással, acél kapcsolati elemekkel. 30m2 felületen 30cm vtg. homokréteg ütésgátló burkolattal, Hinta: 2 db meglévő fa közé szerelve (1db bébihinta és 1db laphinta), Mérleghinta 1 db, Hintaágy
Kerti pavilon 60 m2 hasznos alapterületű, 50-60 fő befogadására alkalmas fedett-nyitott kivitelű, könnyű-szerkezetű, favázas kerti pavilonépület, talajcsavaros alapozással, vörösfenyő hajópadló burkolattal, állókorcos fémlemez tetőfedéssel. Tetőidoma egyedi, fémlemez fedésű, lapostető, belső vízelvezetéssel. A pavilonban a rendeltetés szerű használathoz szükséges elektromos csatlakozó aljzatok, és világítás tervezett. A használati eszközök tárolása céljára 2db zárható „tárolóblokk” kerül kialakításra.
Közlekedési útvonalak kialakítása Fő sétány 110 folyóméter hosszan, megfelelő lejtésben kialakított 1,50méter széles gyalogos sétány épül, 3db előregyártott monolit vasbeton tereplépcsővel. A sétány járófelülete 5 cm vtg. stabilizált kőzúzalék, tűzihorganyzott acélszegéllyel.
Mellék sétányok: Szerelt jellegű acél taposórács sétányok és acél taposórács lépcsők készülnek, mint mellék közlekedési útvonalak. A bejárat és a fő sétány között 28 m hosszan 80 cm széles acél taposórács sétány készül 2db 80cm széles acél taposórácsból szerkesztett egyedi acél tereplépcsővel. Készül 16,80m hosszan 60cm széles mellék taposórács sétány, a bejárati pont és a pavilon közötti kapcsolat biztosítására, továbbá a játéktérhez vezetően készül 16,00méter hosszan, 1,50m széles taposórács sétány, mint gyalogos közlekedési útvonal.
Stabilizált burkolat 250m2 felületen a terven jelölt területeken, stabilizált kavicsburkolat. Térkő 295m2 területen térburkolat készítése. Kültéri rendezvények kiszolgálása céljából szilárd burkolatú terület kialakítása az Arkt Művészeti Ellátó mellett: meglévő fahasáb burkolat elbontását követően, új 50×50cm-es beton lapokból kialakított felülettel.
Kapuk 5db meglévő kapu felújítása és megnyitása, valamint egy új bejárati kapu létesül a Zöldfa utca és Cecey Éva utca kereszteződésében.
Kerítések, kapuk, támfalak Meglévő kerítés felújítása terv szerint. Új belső kerítés 106 folyóméter hossza, 5db meglévő kapu felújítása, és megnyitása, valamint 1db új bejárati kapu létesítése. Új támfalszakasz és kerítés épül az Egri Csillagok utcai szakaszon cca 30méter hosszan.
Vizesblokk 1db Akadálymentes WC, 1db női, és 1db férfi WC kialakítása tervezett az Arkt Ellátó földszintjén, külső megközelítéssel, a meglévő vizesblokk teljes körű átalakításával.
Az elvégzendő építési munka nem engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás a kiviteli tervek, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe építésvezető pozícióra bevonásra kerülő szakember magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 3. A teljesítésbe építésvezető pozícióra bevonásra kerülő szakember mélyépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 15
3 4. Többletjótállás időtartama a kötelező 24 hó felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hón-ban megadva; ajánlati elem min. értéke: (24 hó felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hó 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Gárdonyi kert fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges