Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5259/2020
CPV Kód:33600000-6
Ajánlatkérő:Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye:3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax: +36 32511714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000026312020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000026312020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszerbeszerzés a Szent Lázár Megyei Kórházba
Hivatkozási szám: EKR000026312020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház (székhely: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.) részére, 12 hónapban szükséges enoxaparin hatóanyagú gyógyszerek beszerzésére
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés során egy hatóanyagtartalmú gyógyszer kerül beszerzésre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Gyógyszerbeszerzés a Szent Lázár Megyei Kórházba
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33620000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ATC7 kód: B01AB05 - enoxaparin hatóanyag tartalmú gyógyszer
injekció fecskendőben 10*0,2 ml 146 db
injekció fecskendőben 10*0,8 ml 218 db
injekció fecskendőben 10*0,6 ml 1325 db
injekció fecskendőben 10*0,4 ml 3579 db
többadagos injekció 10*3,0 ml 23 db
Összesen 5291 db enoxaparin hatóanyag tartalmú gyógyszer.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés hatálya maximum 1 alkalommal további 6 hónapos határozott időtartamra meghosszabbodik, ha a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt - az alap és az opciós mennyiség mértékéig - a Vevő egyoldalú írásbelinyilatkozatával értesíti az Eladót arról, hogy a szerződést meg kívánja hosszabbítani. lsd. szerződéstervezet
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: ATC7 kód: B01AB05 - enoxaparin hatóanyag
injekció fecskendőben 10*0,2 ml 146 db
injekció fecskendőben 10*0,8 ml 218 db
injekció fecskendőben 10*0,6 ml 1325 db
injekció fecskendőben 10*0,4 ml 3579 db
többadagos injekció 10*3,0 ml 23 db
Összesen 5291 db enoxaparin hatóanyag tartalmú gyógyszer.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)–k) és m) és q)pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) (2) bekezdésében valamint a Kbt 114.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §(1)
bekezdés g)–k) és m) és q) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitást nyújtó szervezetet. A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő–ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 74. § (1)bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64.§ (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésben foglaltakat, vagyis előírja, hogy a gazdasági szereplők a kizáró okok illetve az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumban meghatározott igazolásokat már az ajánlatukban nyújtsák be. Így a gazdasági szereplő a műszaki, szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatok benyújtásával egyidejűleg köteles benyújtani A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) alapján, ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy apacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatot is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
M1) Az ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bekezdése a) pontjának megfelelően, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, enoxaparin hatóanyag tartalmú gyógyszer szállítására vonatkozó referenciájának ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a szállítás tárgyát, mennyiségét, időtartamát, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó nap),a szerződést kötő másik fél megnevezését, nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e .
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 3500 db bármilyen kiszerelésű és hatóanyagtatalmú enoxaparin hatóanyag tartalmú gyógyszer szállítására vonatkozó egy vagy több szerződésből származó referenciával.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A kötbér mértéke naponta a késedelemmel érintett áru nettó értékének a 3 %-a. A kötbér maximuma a késedelemmel érintett áru nettó értékének 30 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésből még hátralévő, meg nem rendelt termékmennyiség szerződés szerinti nettó értékének a 30 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számla kifizetésének a feltétele a Vevő intézeti gyógyszertára által leigazolt teljesítés (teljesítés igazolás), s annak mellékletkénti
csatolása. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt
szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében
utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (6)
bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (3) bekezdése szerint. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. AJánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t, mely szerint "Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának."
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő gazdasági szereplők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható [Kbt. 35. § (7) bekezdés].
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy AJánlatkérő megrendelése alapján leszállított termékek alkalmazási előírásban szereplő felhasználhatósági idejéből a teljesítés napján, egy éves, vagy annál hosszabb felhasználási idő esetén, még legalább 180 nap, illetve egy év, vagy annál rövidebb felhasználási idő esetén az előírt felhasználási idő legalább 40 %-a még rendelkezésre áll. E rendelkezéstől a felek egyedi esetben előzetes megállapodás alapján eltérhetnek.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Formai kötöttség: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a
Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az
EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a
fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. 2. Cégszerűség és
képviseleti jogok ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő tekintetében a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az
ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi
V.törvény szerinti aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a
kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a
meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. 3. A benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint
egyéb további információkat, amely jelen pont terjedelme nem enged kifejteni, a Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell
: - felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal, - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan -
ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (nemlegesen is) 4. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös
ajánlatottevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását. 5. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015 (X. 30.) Korm.rendelete
30.§ (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a
Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a
szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 7. Az ajánlatok
értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja legalacsonyabb ár, ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentáció 3. kötetében konkrétan meghatározott meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő figyelembe vette továbbá a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól. 6.§ (3) bekezdését is. 8. Az ajánlatban megajánlott készítményeknek rendelkeznie kell a 2005. évi XCV. törvény-az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról- alapján forgalomba hozatali engedéllyel. 9. Szakmai ajánlat: Az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek ajánlathoz csatolni kell az adott részre vonatkozóan a közbeszerzési dokumentum 3. kötetének kitöltött példányát. 9. Az eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről alapján folyamatba épített ellenőrzés alá tartozik. 10. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Majorosné Kanyó Mária lajstromszám:00183.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges