Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5293/2020
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Teljesítés helye:5462 Cibakháza külterület, Újszőlő út, hrsz.1200/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Omega-Zolas Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12706022
Postai cím: Szabadság Tér 5.
Város: CIBAKHÁZA
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Henrietta
Telefon: +36 56477001
E-mail: toth.henrietta@cibakhaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Újszőlő út szilárd burkolattal történő kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001035502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Újszőlő út szilárd burkolattal történő kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232451-8
További tárgyak:45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5462 Cibakháza külterület, Újszőlő út, hrsz.1200/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cibakháza külterület, Újszőlő út, az 1200/2 helyrajzi számú, 427,5 méter szakaszon szilárd burkolt út és vízelvezető árok építése valósul meg pályázati forrásból. A tervezett burkolt út az Újszőlő utca 1231 hrsz. -1201.hrsz közötti szakaszon épül.
A kiépítésre kerülő útburkolat az alábbi pályaszerkezettel épül:
Közlekedési pálya rétegrendje:
− 4,0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
− 4,0 cm AC-11 aszfalt kötőréteg
− 20,0 cm FZKA szórt útalap
− 20,0 cm Homokos-kavics fagyvédő réteg
− Tömörített altalaj (E2min = 50 MN/m2, Trgmin = 96%)
Vízelvezetés: A tervezett útburkolat vízelvezetését zárt csapadékvíz elvezető rendszer és víznyelők biztosítják. Az Újszőlő út, az 1200/2 helyrajzi számú, 427,5 méter szakasza egységesen 3,50 m burkolatszélességgel szelvényezés szerint jobb oldalon süllyesztett szegélyes, illetve bal oldalon PRF 40/40/10 padkafolyóka elemes megtámasztással épül. Az oldalesés mértéke 2,0 %-os oldalesésű a tervezett folyóka irányába. A süllyesztett szegély mellett 0,50 m-es stabilizált padka kerül kialakításra 5,0 %-os oldaleséssel.
Előzmények:
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat az Újszőlő utca építése kapcsán a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala által kiadott, JNT/002/00048-26/201 számú építési engedély rendelkezik, mely 2017. április 28-án jogerőssé és végrehajthatóvá vált. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36600/660-7/2017.ált számú vízjogi létesítési engedélyt 2017. március 1-én adta ki. Az elkészült engedélyezési tervdokumentáció a pályázat benyújtásához készült, a támogatás összege a tervezett projekt költségvetéséhez képest csökkentésre került, emiatt az engedélyes tervdokumentáció felülvizsgálata, módosítása vált szükségessé.
Az építési engedéllyel rendelkező közlekedésépítési tervfejezet pályaszerkezete a következő rétegrendet írta le:
- 4,0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
- 7,0 cm AC-22 aszfalt kötőréteg
- 20,0 cm Ckt. beton alapréteg
- 20,0 cm Homokos kavics ágyazat
A GM-003/2019 számú Mélyépítő Labor által készített Talajvizsgálati Jelentés feltárási eredményei alapján megállapítható, hogy a fent említett pályaszerkezet túlméretezett és költséges is egyben. A statikus tárcsás eredmények értékelése E2 (Teherbírási modulus) szempontjából 72-82 N/mm2 között mozog, mely már egy jól beállt útalapot, illetve induló felületet képez.
Ezen Jelentés alapján a rétegrend bizonyos mértékben módosítható:
- 4,0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
- 4,0 cm AC-11 aszfalt kötőréteg
- 20,0 cm FZKA szórt útalap
- 20,0 cm Homokos kavics fagyvédő réteg
A vízjogi létesítési engedélyezési terv csapadékvíz elvezetése előre gyártott TB elemes rendszerrel lett megoldva, mely szintén gazdaságilag költségesebb. Költséghatékonyság szempontjából javasoljuk a TB elemes rendszer kiváltását 40/40/10 padkafolyóka elemre víznyelők beépítésével, valamint a hozzá kapcsolódó zárt csapadékvíz hálózat kiépítését az érintett szakaszon a befogadóig.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) –(5) foglaltak is irányadóak.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése alapján
„A (2) bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.”
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23272 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Újszőlő út szilárd burkolattal történő kiépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Omega-Zolas Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90405677
Postai cím: Miklós Út 13.8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: omegazolas@gmail.com
Telefon: +36 706792319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52888527
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232451-8
További tárgyak:45233252-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5462 Cibakháza külterület, Újszőlő út, hrsz.1200/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cibakháza külterület, Újszőlő út, az 1200/2 helyrajzi számú, 427,5 méter szakaszon szilárd burkolt út és vízelvezető árok építése valósul meg pályázati forrásból. A tervezett burkolt út az Újszőlő utca 1231 hrsz. -1201.hrsz közötti szakaszon épül.
A kiépítésre kerülő útburkolat az alábbi pályaszerkezettel épül:
Közlekedési pálya rétegrendje:
− 4,0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
− 4,0 cm AC-11 aszfalt kötőréteg
− 20,0 cm FZKA szórt útalap
− 20,0 cm Homokos-kavics fagyvédő réteg
− Tömörített altalaj (E2min = 50 MN/m2, Trgmin = 96%)
Vízelvezetés: A tervezett útburkolat vízelvezetését zárt csapadékvíz elvezető rendszer és víznyelők biztosítják. Az Újszőlő út, az 1200/2 helyrajzi számú, 427,5 méter szakasza egységesen 3,50 m burkolatszélességgel szelvényezés szerint jobb oldalon süllyesztett szegélyes, illetve bal oldalon PRF 40/40/10 padkafolyóka elemes megtámasztással épül. Az oldalesés mértéke 2,0 %-os oldalesésű a tervezett folyóka irányába. A süllyesztett szegély mellett 0,50 m-es stabilizált padka kerül kialakításra 5,0 %-os oldaleséssel.
Előzmények:
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat az Újszőlő utca építése kapcsán a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala által kiadott, JNT/002/00048-26/201 számú építési engedély rendelkezik, mely 2017. április 28-án jogerőssé és végrehajthatóvá vált. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36600/660-7/2017.ált számú vízjogi létesítési engedélyt 2017. március 1-én adta ki. Az elkészült engedélyezési tervdokumentáció a pályázat benyújtásához készült, a támogatás összege a tervezett projekt költségvetéséhez képest csökkentésre került, emiatt az engedélyes tervdokumentáció felülvizsgálata, módosítása vált szükségessé.
Az építési engedéllyel rendelkező közlekedésépítési tervfejezet pályaszerkezete a következő rétegrendet írta le:
- 4,0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
- 7,0 cm AC-22 aszfalt kötőréteg
- 20,0 cm Ckt. beton alapréteg
- 20,0 cm Homokos kavics ágyazat
A GM-003/2019 számú Mélyépítő Labor által készített Talajvizsgálati Jelentés feltárási eredményei alapján megállapítható, hogy a fent említett pályaszerkezet túlméretezett és költséges is egyben. A statikus tárcsás eredmények értékelése E2 (Teherbírási modulus) szempontjából 72-82 N/mm2 között mozog, mely már egy jól beállt útalapot, illetve induló felületet képez.
Ezen Jelentés alapján a rétegrend bizonyos mértékben módosítható:
- 4,0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
- 4,0 cm AC-11 aszfalt kötőréteg
- 20,0 cm FZKA szórt útalap
- 20,0 cm Homokos kavics fagyvédő réteg
A vízjogi létesítési engedélyezési terv csapadékvíz elvezetése előre gyártott TB elemes rendszerrel lett megoldva, mely szintén gazdaságilag költségesebb. Költséghatékonyság szempontjából javasoljuk a TB elemes rendszer kiváltását 40/40/10 padkafolyóka elemre víznyelők beépítésével, valamint a hozzá kapcsolódó zárt csapadékvíz hálózat kiépítését az érintett szakaszon a befogadóig.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) –(5) foglaltak is irányadóak.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése alapján
„A (2) bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.”
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 138
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52988527
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Omega-Zolas Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90405677
Postai cím: Miklós Út 13.8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: omegazolas@gmail.com
Telefon: +36 706792319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező burkolt árok, szikkasztó medence kialakításának szükségességét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott Közútkezelői Hozzájárulás, 1.1 pontjában (Iktatószám: JNSZ-927/4/2019) tartalmazta, azonban ezen munkálatok megrendelését a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása, árazott költségvetése nem tartalmazta, azok elvégzése az eredeti cél megvalósítása érdekében a műszaki ellenőr tájékoztatása alapján, elengedhetetlenül szükségesek a sikeres műszaki átadás-átvétel feltételeként.
A kiegészítő munkák elvégzésével járó módosított ellenérték növekedése nettó 100.000,-Ft, ami az eredeti szerződéses összeg 0,19 %-a.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező burkolt árok, szikkasztó medence kialakításának szükségességét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott Közútkezelői Hozzájárulás, 1.1 pontjában (Iktatószám: JNSZ-927/4/2019) tartalmazta, azonban ezen munkálatok megrendelését a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása, árazott költségvetése nem tartalmazta, azok elvégzése az eredeti cél megvalósítása érdekében a műszaki ellenőr tájékoztatása alapján, elengedhetetlenül szükségesek a sikeres műszaki átadás-átvétel feltételeként.
A kiegészítő munkák elvégzésével járó módosított ellenérték növekedése nettó 100.000,-Ft, ami az eredeti szerződéses összeg 0,19 %-a.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 52888527 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 52988527 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben