Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5351/2020
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Teljesítés helye:Budapest 1115 Bartók Béla u. 105-113.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Államháztartás igazgatás, ellenőrzése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64156853
Postai cím: Bartók Béla Út 105-113
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lipták Beáta
Telefon: +36 17951523
E-mail: beata.liptak@eutaf.gov.hu
Fax: +36 17950312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eutaf.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000208022020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000208022020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államháztartás igazgatás, ellenőrzése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületakarítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000208022020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő székhelyén takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint: 1. Napi takarítási munkák folyamatos végzése; 2. Évente nagytakarítási munka elvégzése (lásd műszaki leírásban az egyes feladatokat) A fenti munkák elvégzésére ajánlattevőnek folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés időtartama alatt. A takarítandó terület nagysága: összesen 2535,93 m². A takarítási feladatok tekintetében az Ajánlatkérő nem kíván a takarítást végzők száma tekintetében maximum megkötést csak minimum megkötést tenni. Napi takarítás és a nagytakarítás esetében is a minimum elvárt létszám 3 fő. A feladat nagysága, a rendelkezésre álló időkeret, a takarítók várható teljesítménye ismeretében az ajánlattevő határozza meg a takarítók min. 3 fő feletti optimális létszámát. Ajánlattevő a feladatokat saját eszközeivel, felszerelésével végzi el. Az ajánlati ár tartalmazza a feladatok elvégzéséhez szükséges tisztítószerek, anyagok és segédanyagok költségeit is. Ajánlatkérő az alábbiakban felsorolt tisztítószereket és egyéb higiéniás anyagokat biztosítja: -mosogatószer - mosogatógép tabletta - kézmosó szappan (fali tartóba helyezhető utántöltő) - hajtogatott kéztörlő papír - WC papír - irodai és szociális blokkok szeméttárolóihoz szemeteszsák - háztartási kisgépekhez (kávéfőzők) használandó vízkőoldó folyadék
Ajánlatkérő székhelyén a takarító eszközöknek helyiséget az ajánlatkérő NEM tud biztosítani. Az elhelyezés és a napi szállítás megoldása az ajánlattevő feladata. A feladatok részletes leírását a Műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: 25989854 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő kizárja a rész ajánlattételi lehetőséget. A szolgáltatás az ajánlatkérő által
használt egy irodaházban megtalálható helyiségek takarítása. Így a munkavégzés helye, a
szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel
biztosítását, továbbá nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Épülettakarítási szolgáltatás az EUTAF székhelyén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest 1115 Bartók Béla u. 105-113.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő székhelyén takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint: 1. Napi takarítási munkák folyamatos végzése; 2. Évente nagytakarítási munka elvégzése (lásd műszaki leírásban az egyes feladatokat) A fenti munkák elvégzésére ajánlattevőnek folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés időtartama alatt. A takarítandó terület nagysága: összesen 2535,93 m². A takarítási feladatok tekintetében az Ajánlatkérő nem kíván a takarítást végzők száma tekintetében maximum megkötést csak minimum megkötést tenni. Napi takarítás és a nagytakarítás esetében is a minimum elvárt létszám 3 fő. A feladat nagysága, a rendelkezésre álló időkeret, a takarítók várható teljesítménye ismeretében az ajánlattevő határozza meg a takarítók min. 3 fő feletti optimális létszámát. Ajánlattevő a feladatokat saját eszközeivel, felszerelésével végzi el. Az ajánlati ár tartalmazza a feladatok elvégzéséhez szükséges tisztítószerek, anyagok és segédanyagok költségeit is. Ajánlatkérő az alábbiakban felsorolt tisztítószereket és egyéb higiéniás anyagokat biztosítja: -mosogatószer - mosogatógép tabletta - kézmosó szappan (fali tartóba helyezhető utántöltő) - hajtogatott kéztörlő papír - WC papír - irodai és szociális blokkok szeméttárolóihoz szemeteszsák - háztartási kisgépekhez (kávéfőzők) használandó vízkőoldó folyadék
Ajánlatkérő székhelyén a takarító eszközöknek helyiséget az ajánlatkérő NEM tud biztosítani. Az elhelyezés és a napi szállítás megoldása az ajánlattevő feladata. A feladatok részletes leírását a Műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3 ) M2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott 12 hónapon felüli szakmai tapasztalata  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 25989854 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 836
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Értékelési részszempontok:
1. Nettó ajánlati ár összesen az összes takarítandó felületre számítva a teljes időtartamra súlyszám 90
2. A III.1.3 ) M2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott 12 hónapon felüli szakmai tapasztalata súlyszám 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a következők szerint kell igazolni: 1) A Kbt. rendelkezései szerint az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdésére is. A jogszabályi rendelkezések szerint az ajánlatban kell a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában nyilatkozni.
2) Az ajánlattevőnek az ajánlatában EKR űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint további EKR űrlap kitöltésével kell megadnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó részletes adatokat.
3)A Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetve a Kr. 17. § (2) bekezdések alapján az ajánlattevőnek EKR űrlap kitöltésével kell benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. Akkor is be kell nyújtani EKR űrlapot, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, és akkor is, ha ajánlattevő nem kíván igénybe venni alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez.
4) A Kr. 13. §-ra tekintettel az ajánlattevőnek EKR űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy van-e a szervezet vonatkozásában változásbejegyzési eljárás folyamatban. Amennyiben van, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
5) A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a Kr-ben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
6) Közös ajánlattétel esetén Kbt. 35. §. (2a) Az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult meghatalmazását tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
7) A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. § - ában foglalt rendelkezésekre. A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadóak a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdés és a Kbt. 65. § (12) bekezdés rendelkezései.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági minimum követelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési rendszerben (EKR) kell megtenni. Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.2) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelménynek. Alkalmasság igazolási módja: P 1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás fel-adásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladásánál nem régebben kelt nyilatkozattal az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: — pénzforgalmi számlaszám megadása, — volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás/sorban állás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban. A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: P 1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik – az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló – pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő. „Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A P 1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11), továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági minimum követelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési rendszerben (EKR) kell megtenni. Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-23.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelménynek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét
a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Kr. rendelet szerinti - az ajánlatkérő Kbt. 69.§(4) bek. szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja: M1) Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti - épület takarítási - referenciáinak ismertetésével, megjelölve a korábbi teljesítés mennyiségét a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)] A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy- amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)] A Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. M2) A teljesítésbe bevonni kívánt
szakember(ek) megnevezésének, képzettségének és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint a képzettséget (végzettséget) igazoló dokumentumok, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk - feltüntetve legalább az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember által a tapasztalat megállapítása szempontjából releváns adatokat az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő ha:
M1) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben összességében nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti - épület takarítási - befejezett, összesen legalább 1000 m² alapterületű helyiség(ek) rendszeres (napi gyakoriságú) takarítási munkára vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Ajánlattevő több referenciával együttesen is megfelelhet.
M2) nem állnak rendelkezésre legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek:
a) legalább 1 fő olyan takarító szakember (csoportvezető), aki rendelkezik OKJ-s képzés során szerzett „Tiszítástechnológiai szakmunkás”
képesítéssel, vagy azzal egyenértékű képesítéssel, (száma 3285309, FEOR 9112 Intézményi takarító és kisegítő) és legalább 1 év épülettakarításában szerzett szakmai gyakorlattal, továbbá
b) legalább 2 fő olyan takarító szakemberrel, akik egyenként rendelkeznek legalább fél év épülettakarításában szerzett szakmai gyakorlattal.
Ezen alkalmassági követelmény tekintetében minimum 3 szakember bemutatása szükséges, azaz az M2) a) és b) alpontjában megjelölt szakemberek között átfedés nem megengedett. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő – neki felróhatóan – késedelmesen teljesít, úgy Ajánlatkérő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a havi vállalkozói átalánydíj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 2 % a kötbéralapra vetítetten, de legfeljebb a nettó havi vállalkozói átalánydíj 20 %-áig terjedhet. Ha a Nyertes Ajánlattevő a Szerződésben meghatározott feladatát - neki felróhatóan - nem teljesíti, vagy a teljesítést jogos ok nélküli megtagadja vagy a Nyertes Ajánlattevő felróható magatartása miatt az Ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésével és kártérítési felelősséggel tartozik, amely esetben Ajánlatkérő a továbbiakban a teljesítést nem követelheti. A meghiúsulási kötbér mértéke 3 havi nettó vállalkozói átalánydíj összege. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér egyösszegű kötbér, mellyel egyidejűleg késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Pénzügyi finanszírozás forrása: hazai finanszírozás (utó finanszírozás) A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően havonta utólag, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Megrendelő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára, mely szerint „Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.”
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik, a 424/2017. (XII. 19.) Kormány rendelet 15. § (2) bekezdés irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésben valamint a 424/2017. (XII. 19.) Kormány rendelet 15. § (2) és (3) bekezdésben foglaltak irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. részszempont: fordított arányosítás 2. résszempont egyenes arányosítás lásd részletesen dokumentációban
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR)
folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani. 2)Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció
szükséges. 3)Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. 4)Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára iroda és/vagy épülettakarítási tev. körre kiterjedő felelősségbiztosítás meglétét írja elő min. 10 millió Ft/káresemény. Lásd szerződéstervezet. 5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása Kbt. 56.§ szerint. 6) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy ajánlatkérő csak egy újabb hiánypótlást rendel el, ha arra a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség. 7) Ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§ (5), 66.§ (2), 66.§ (4), 66.§ (6) bekezdések szerinti nyilatkozatokat, közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást; ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet, valamint olyan alvállalkozó, aki alkalmasságot igazol aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját/cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/Ajánlattevő
változásbejegyzés iratait. 8) Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén Kbt. 47. szakasz (2) bekezdés
9) Ajánlatkérő eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz. 10) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések Kbt. 44.§ szerint. 11) Ajánlatkérő kizárja a rész ajánlattételi lehetőséget. A szolgáltatás az ajánlatkérő által használt egy irodaházban megtalálható helyiségek takarítása. Így a munkavégzés helye, a szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, továbbá nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. 13)
Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet(projekttársaság) létrehozását. 14)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 15)A szerződés kezdő dátuma a felhívás II.2.7 pontban csak tájékoztató jellegű. 16)Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a havi vállalkozói átalánydíj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 2 % a kötbéralapra
vetítetten, de max. a nettó havi vállalkozói átalánydíj 20 %-áig terjedhet. A meghiúsulási kötbér mértéke 3 havi nettó vállalkozói átalánydíj összege. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér egyösszegű kötbér, mellyel egyidejűleg késedelmi kötbér nem érvényesíthető. 17) A közbesz. elj. a 320/2015 (X. 30.) Korm. rend. szerinti ellenőrzés hatálya alá esik. Amennyiben az elj. lezárásakor nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a ME KEF, a szerződés nem lép hatályba. 18) Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2) pontja, valamint a III.1.3) pont
M1.-M2. alpontjaiban foglaltak szerint. 19) Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges