Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0536/2020
CPV Kód:39154000-6
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:2525 Bajna, Rákóczi utca 3.;2525 Bajna, Rákóczi utca 3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közérdekű tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay Árpád
Telefon: +36 204692909
E-mail: arpad.szalay@nofnkft.hu
Fax: +36 14306027
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkvp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001328622019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001328622019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közérdekű tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bajnai Sándor-Metternich kastély eszközök beszerzé
Hivatkozási szám: EKR001328622019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-15-2015-00004 azonosítószámú „Bajnai Sándor-Metternich kastély turisztikai célú funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges kiállítási (1. rész) és üzemeltetési eszközök (2. rész) beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítási eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18230000-0
További tárgyak:30192000-1
30200000-1
34999400-0
35261000-1
37500000-3
39133000-3
39154000-6
39298900-6
39515000-5
39531000-3
72212517-6
79530000-8
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2525 Bajna, Rákóczi utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alapterületek:
Kastélyépület felújítással érintett nettó alapterülete 2000 m2; ebből kiállítással érintett terület: nettó 746,6 m2.
Nyertes ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint a műemléki védelem alatt álló bajnai Sándor-Metternich-kastélyegyüttes és a kastélyparkban (műemléki azonosítókastély 2472 (6110), műemléki azonosító park 6853, törzsszám 6109) elkészítendő, „Az Ördöglovas kastélya – Bajna, Sándor-Metternich-kastély” tárgyú, kulturális javak bemutatását szolgáló kiállítás megépítésére, annak elemeinek, eszközeinek, berendezéseinek szállítására vállalkozik vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés keretében.
A kastélyban berendezendő kiállítás alapvetően a kastély épületének és a nagy múltú Sándor-Metternich családnak, kiemelkedő tagjainak történetét meséli el. A gazdag családtörténetben a kiállítás két főalakot emel ki: Sándor Móric, „az ördöglovas” figuráját, és lányát, az európai kultúrtörténet jelentékeny alakját, Pauline von Metternichet.
A kiállítás az alábbi témákra terjed ki:
- épület története és az építésben szerepet vállaló építészek bemutatása:
- kastély fénykora, pusztulás kora,
- Sándor Móric bemutatása, mint magyar nemes ideálképe, sportteljesítményeinek, zenei eredményeinek bemutatása
- A „női” szárnyban Pauline von Metternich személyiségének bemutatása:
- fiatal Pauline drezdai és párizsi éveinek bemutatása, mely alapján betekintést nyerhetünk III. Napóleon udvarába
- a korszak legelegánsabb párizsi ruházati stílusának bemutatása
- női párbaj bemutatása
- kastély utolsó lakóinak bemutatása: Klementine és Franz-Albrecht Metternich-Sándor
A nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége kiterjed többek között a kiállítás részét alkotó múzeumpedagógiai eszközök, hardver eszközök, makettek, játékok, replika- és egyéb bútorok, dekorációs kellékek, egyedi installációk, függönyök, szőnyegek, festmény- nemesmásolatok szállítására, interaktív (IT) kiállítási elemekkel kapcsolatos rendszertervezésre, szoftverfejlesztésre, interaktív (IT) kiállítási elemek szállítására, a kiállítás megvalósításával kapcsolatos fordítási –, grafikai tervezési és kivitelezési -, valamint nyomdai szolgáltatás ellátására, grafikai-, nyomdai kiállítási elemek szállítására. A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. Az elhelyezendő műtárgyak listáját az ajánlatkérő a műszaki leírás mellékleteként közzéteszi.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kastélyban és annak parkjában 2018. júniusában felújítási munkálatok kezdődtek.
A feladat kiterjed a tejes kiállítás megépítésére, azaz 27 db egyedileg gyártott bútor vagy hardver tartó bútor, egyéb installáció és kiegészítő eszközei; 12 db bútorrekonstrukció, 147 db egyéb bútor, kiállítási tárgy vagy egyéb kiállítási eszköz beszerzése, 122 db textil installáció (függöny vagy ágynemű, ágytakaró), 22 db nemesmásolat előállítás digitális anyagból, 22 db interaktív kiállítási eszköz/játék, 12 db műtárgyvédelmi eszköz készítésére, beszerzésére és beépítésére, valamint kiadványok nyomtatási, fordítási munkáinak elvégzésére, múzeumpedagógiai kellékek beszerzésére. Kiterjed továbbá általános költségekre, műtárgyakat bemutató információs kártya elkészítés grafikai munkarészre tervezésre, és nyomdai munkákra.
A kiállítási informatikai hardver eszközök (24 db), visual guide szett (40 db) beszerzése és az interaktív kiállítási elemek rendszertervezése, valamint a kiállítás tematikának megfelelő szoftver- és tartalomfejlesztés, továbbá egyéb járulékos feladatok-szolgáltatások, a tesztüzem, vagy a beépítéshez szükséges egyeztetések lefolytatása.
A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. A kiállítás építés során a műemlékvédelmi szempontok figyelembe vételével kell eljárni.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 10
2 M2.2) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 10
3 M2.3) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 10
4 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (24 + min 0, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.1-15-2015-00004
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1-4. szempont esetében egyenes, az 5. szempont esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Üzemeltetési eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16160000-4
További tárgyak:30142200-8
30191400-8
30200000-1
31500000-1
38930000-3
39000000-2
39224000-8
39515000-5
39711310-5
39711362-4
42600000-2
44421300-0
44423200-3
44512930-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2525 Bajna, Rákóczi utca 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás keretében a kastély kulturális turisztikai attrakcióként való működtetéséhez szükséges üzemeltetési eszközei kerülnek beszerzésre. Főbb eszközök: 47 db kerti eszköz, 5 db notebook, 11 db irodai bútor, 16 db takarítóeszköz, 1 db iratmegsemmisítő, 1 db széf, 2 db létra, 2 db páratartalom és hőmérséklet mérő, 3 db pénztárgép, 3 db porszívó, 4 db vízforraló, 3 db kávéfőző, 5 db okostelefon, 1 db hűtőszekrény, 2 db párátlanító, 5 db hősugárzó, 3 db páramentesítő készülék.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (24 + min 0, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.1-15-2015-00004
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) - 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1. szempont esetében egyenes, a 2. szempontok esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az 1. és 2. rész tekintetében:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Kizáró okok igazolási módja:
(Közös) ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell – ha a Kbt. végrehajtási rendelete azt nem határozza meg – annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a Kr. 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a Kr. 13. §-a szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kr. 1-16. §-aira.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az 1. és 2. rész tekintetében:
Alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő egyszerű nyilatkozat, azaz a IV. rész „alfa” kitöltése.
Igazolások benyújtására felhívott ATnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.
ATnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia legalább az alábbi tartalommal:
- szerződés tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
- szerződés mennyisége;
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap bontásban);
- szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ra.
M2) A Kr. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Alkalmassági feltétel esetében az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzése az ajánlattevő nyilatkozata, és a szakember által saját kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlat megállapíthatóságához szükséges részletezettségű szakmai önéletrajz alapján, rendelkezésre állási nyilatkozat alapján történik. A szakmai tapasztalatot év/hó dimenzióban kell megadni, párhuzamos szakmai tapasztalatot ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9); (11) és (11a) bekezdései, valamint a Kr. 21. § (1a), 23. § 24. § (1) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az 1. rész tekintetében:
M1) AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alábbi referenciával:
M1.1) Szerződésszerűen teljesített (sikeres átadás-átvételi eljárással lezárt) kulturális célú kiállítási (muzeális kiállítóhely vagy kastély vagy vár vagy látogatóközpont, állandó vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) eszközök szállítására és/vagy beüzemelésére és/vagy kiállításban való elhelyezésére vonatkozó referencia munkával/munkákkal, mely/melyek esetében a kiállítási hasznos alapterület elérte összesen legalább az 500 nm-t és mely referencia kiterjed legalább az alábbi eszközök/berendezések szállítására és/vagy beüzemelésére (installálására és/vagy beszerelésére és/vagy beállítására és/vagy kiállításban való elhelyezésére): 15 db hardver eszköz és/vagy 28 db visual guide szett, és/vagy 102 db egyéb bútor vagy kiállítási tárgy vagy egyéb kiállítási eszköz és/vagy 85 db textil installáció (függöny vagy ágynemű vagy takaró).
Az alkalmasság igazolása több referenciaigazolással teljesíthető.
M2) AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M2.1) Legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezi legalább 12 hónap kulturális javakat bemutató kiállítás kiállítási eszközei és/vagy kiállítási berendezései szállításának és beüzemelésének (installálás és/vagy beszerelés és/vagy beállítás és/vagy kiállításban való elhelyezés) koordinálására és/vagy irányítására vonatkozó szakmai tapasztalattal. Kiállítási eszköznek, kiállítási berendezésnek minősül minden olyan eszköz, tárgy, berendezés, mely az adott kiállítás vonatkozásában a kiállítási tartalom, tematika részét alkotja.
M2.2) Legalább 1 fő IT szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap időtartambankiállítás interaktív (IT) kiállítási elemeinek rendszertervezésére és/vagy szállítására vonatkozó szakmai tapasztalattal.
M2.3.) Legalább 1 fő grafikus szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap kiállítás grafikai elemeinek tervezésére és/vagy szállítására vonatkozó szakmai tapasztalattal.
A szakemberek és a szakmai tapasztalatok között az átfedés megengedett.
Kulturális javak alatt a referencia és a szakemberek esetében az 1997. évi CXL. tv.1. sz. mellékletében így meghatározott vagy nem Magyarországon szerzett szakmai tapasztalat esetén az adott ország jogrendje szerinti annak megfelelő fogalom értendő.
A 2. rész tekintetében:
AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:
M1.1) Szerződésszerűen teljesített (sikeres átadás-átvételi eljárással lezárt) szállítási referencia munkával, mely tartalmazta legalább az alábbi eszközök szállítását: legalább 5 darab, az alábbiakban meghatározott eszköz: kerti eszköz és/vagy notebook és/vagy irodai bútor és/vagy párátlanító és/vagy páramentesítő készülék.
Az alkalmasság igazolása több referenciaigazolással teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az 1. és 2. rész tekintetében:
A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti, biztosíték nyújtása nélkül.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
A szerződő fél teljesítésének elismerése és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Nyertes ajánlattevő 1 darab végszámla benyújtására jogosult, az előleg ebben kerül elszámolásra.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás, a támogatás intenzitása: 100%.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi- (1%/nap, max 20 nap) és meghiúsulási (25%) kötbér, valamint teljesítési- (5%) és jótállási (5%) biztosíték, jótállás (min 24 hónap).
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint az EKR rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a közbeszerzési dokumentumokat max 25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/
2. Karakterkorlát miatti rövidítések: Kbt. = 2015. évi CXLIII. törvény; Kr. = 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet; EKR rendelet = 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet; EKR = elektronikus közbeszerzési rendszer; AK = ajánlatkérő; AT = ajánlattevő; AF = ajánlati felhívás; KD = közbeszerzési dokumentum; EEKD = egységes európai közbeszerzési dokumentum.
3. A KD korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja: 2020. január 30. és a gyülekezési helyszíne: 2525 Bajna, Rákóczi utca 3.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell az AF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.
6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni a KD-ban részletezettek szerint.
8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
9. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
12. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
13. IV.2.6) pont esetében a 2 hónap alatt, 60 nap értendő.
14. VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmazhat.
15. Ajánlattevőnek ajánlatában fel kell tüntetnie az eszköz konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
16. Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az 1. rész tekintetében az érintett munkaterületre, valamint a beszerzés tárgyára (kiállítás építés és kapcsolódó feladatok ellátása), 20 millió Ft/káresemény, 50 millió Ft/év mértékben felelősségbiztosítással.
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor (00159).
18. Jelen AF-ben, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák