Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5381/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Battonya Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Battonya, Hősök tere 1485 hrsz., 2880/2 hrsz., 14/14 és 2880/2. hrsz;5830 Battonya, Fő u. 93. számú, 11 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÓLEM Építőipari Kft.;BÓLEM Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Battonya Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65243837
Postai cím: Fő Utca 91
Város: Battonya
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5830
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rausz Adél
Telefon: +36 68456000
E-mail: battonya.jegyzo@fabinet.hu
Fax: +36 68457615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.battonya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.battonya.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld város kialakítása Battonyán
Hivatkozási szám: EKR001265992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Hősök tere: rendezvénytér felújítása, a park revitalizációja (1485 hrsz.)
Az aszfaltozott burkolat felverése és elszállítása (518 m2). Újraburkolás Öko térkővel. Egy kb. 70 m2-es kiszolgáló épület létesítése. (férfi/női/mozg. korl. mosdó, öltöző, tusoló, mosdó). Az épület csak rendezvények idején működne. (ép. eng: XVII. 1307-12/2018 ikt. sz.)
Utcabútorok (padok és hulladékgyűjtők) cseréje. A Szabaduló madár és az Agrárszocialista emlékművek teljes tisztítása, a II. világháborús emlékmű renoválása.
A meglévő hulladékgyűjtők mellé szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése.
Játszótér és szabadtéri fitneszpark kialakítása (2880/2 hrsz.)
A kavicsos sétány megszüntetése, helyette egy Öko térkővel és térkővel burkolt sétány kiépítése. Játszótér: homokozó, bölcső illetve lap ülőkével felszerelt hinták, libikóka, 2 db rugós játék, mászóka, egy "játszó hajó" és egy drótkötélpálya. A fitneszpark kereskedelemben kapható szabadtéri használatra kialakított fitneszgépekkel (légben járó, elliptikus sétáló, karizom erősítő, twister és sítréner, tai chi, dupla tolódzkodó, háromoldalú bordásfal) kerül felszerelésre, melyek a talajhoz rögzítettek. A játszótér gumilap burkolattal, illetve homokággyal kerül kialakításra azon területeket, ahol a jogszabályok megkövetelik az ütéscsillapító felületet az eséstérben.
A meglévő padok, hulladékgyűjtők áthelyezése, új szelektív hulladékgyűjtők, kerékpártárolók kihelyezése.
A kerítésen belüli facsemeték köré álló favédő keret telepítése. A térvilágítás napelemes kandeláberrel.
A területre hálózatra köthető öntözőrendszert kell kialakítani.
A játszótér elé, valamint a hídhoz vezető sétány mindkét oldalán levendulasor telepítése tervezett. Néhány fiatal fa átültetésre kerül a területen belül.
A növények tövét borovi fenyő mulccsal javasolt takarni.
Új gyalogos, kerékpáros híd építése (14/14 és 2880/2. hrsz.)
A Petőfi S. tér és az újonnan tervezett játszótér, fitneszpark komfortosabb megközelítése érekében építésre kerül az ér fölé egy híd, így a város polgárainak nem kell a viszonylag forgalmas fő úti hídon átkelni gyalogosan, illetve kerékpárral. (ép. eng.: BE/UO/13/7/2018.)
A Petőfi S. tér felől egy 19 m2-es betonalap elbontása szükséges, továbbá indokolt a terep rendezése. A híd terv szerint beton alapelemen kovácsoltvas korláttal díszített.
A hídra vezető sétány mellé két pergola kerül telepítésre, 2-2db fehér-ciklámen színű futórózsával, levendulaágyásokkal. A növények tövét borovi fenyő mulccsal javasolt takarni.
2. rész:
A Battonya, Fő u. 93. számú, (11 hrsz.) telken álló műemlékként védett (műemléki törzsszám: 9496, azonosító: 2372) v. kaszinó bálteremmel, ma üzletházként funkcionáló épülethez utólag hozzáépített épületrész bontása, a bontással érintett, megmaradó épületrész ideiglenes felújítása. A telek területe: 3515 m2;  a telek beépítettsége bontás előtt: 36%, bontás után: 33,6%.
Az épülethez utólag hozzáépített 22,1 m * 4,23 m méretű lapostetős épületrész bontása; a lapostetős épületrész bontásával érintett, a bontás után visszamaradó műemlék épületnek a meglévő eredeti nyílásaiba, az épület ideiglenes lezárására 6 db ablak, illetve 3 db ajtó beépítése, a lapostetős épületrész bontásával érintett, a bontás után visszamaradó épületrész homlokzatának ideig-lenes jellegű helyreállítása; az elbontott épületrész helyén kiselemes térburkolat készítése. Ép. eng. ÉTDR: IR-000471244/2018
1. és 2. rész:
A részletes feladatokat, a kiviteli terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki leírás részét képező Kiviteli Tervdokumentáció tartalmazza. Ha a kivitelezéshez egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a nyertes AT szerint, a sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében nyertes AT feladata. A nyertes AT feladata továbbá a megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása. A nyertes AT szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentációk Megrendelő (és párhuzamosan a műszaki ellenőr) részére történő átadásával zárul. A nyertes ATnek az ajánlati árat mindezekre tekintettel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.
AK a 321/2015.(X.30.)Kr. 46.§(3) bek alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A beruházáshoz a 322/2015.(X.30.)Korm.r. szerinti tartalommal bíró alap kiviteli terv szintű tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési műszaki dokumentumok részét képezi. Az esetlegesen szükséges további szakági kiviteli terv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata azokban az esetekben, illetve létesítmény-részekre, amikor és amelyekre és amilyen tartalommal a 191/2009.(IX.15.) Kr., valamint egyéb vonatkozó jogszabály ezt kötelezően előírja. A nyertes AT feladata továbbá szükség szerint az akadálymentesítési terv és a rehabilitációs szakmérnök OTÉK szerinti nyilatkozatának beszerzése is az átadás-átvételi dokumentációhoz. A nyertes AT a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán szükség szerint minden olyan mérnöki, dokumentálási feladatot ellát (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítő/speciális terv elkészítése,stb), amely a KD-ban meghat. feladatok teljes körű megvalósításához – kivitelezéséhez - szükséges.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 142279571 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöld város kialakítása Battonyán (Parkfejlesztés)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Battonya, Hősök tere 1485 hrsz., 2880/2 hrsz., 14/14 és 2880/2. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hősök tere: rendezvénytér felújítása, a park revitalizációja (1485 hrsz.)
A rendezvénytér aszfaltozott burkolatának felverése és elszállítása (518 m2). Újraburkolás Öko térkővel. Egy kb. 70 m2-es kiszolgáló épület létesítése. (férfi/női/mozg. korl. mosdó, öltöző, tusoló, mosdó). Az épület csak rendezvények idején működne. (ép. eng: XVII. 1307-12/2018 ikt. sz.)
Utcabútorok (padok és hulladékgyűjtők) cseréje. A Szabaduló madár és az Agrárszocialista emlékművek teljes tisztítása, a II. világháborús emlékmű renoválása.
A meglévő hulladékgyűjtők mellé szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése.
Játszótér és szabadtéri fitneszpark kialakítása (2880/2 hrsz.)
A területen lévő kavicsos sétány megszüntetése, helyette egy Öko térkővel és térkővel burkolt sétány kiépítése. Játszótér: homokozó, bölcső illetve lap ülőkével felszerelt hinták, libikóka, 2 db rugós játék, mászóka, egy "játszó hajó" és egy drótkötélpálya. A fitneszpark kereskedelemben kapható szabadtéri használatra kialakított fitneszgépekkel (légben járó, elliptikus sétáló, karizom erősítő, twister és sítréner, tai chi, dupla tolódzkodó, háromoldalú bordásfal) kerül felszerelésre, melyek a talajhoz rögzítettek. A játszótér gumilap burkolattal, illetve homokággyal kerül kialakításra azon területeket, ahol a jogszabályok megkövetelik az ütéscsillapító felületet az eséstérben.
A meglévő padok, hulladékgyűjtők áthelyezése, új szelektív hulladékgyűjtők, kerékpártárolók kihelyezése.
A kerítésen belüli facsemeték köré álló favédő keret telepítése. A térvilágítás napelemes kandeláberrel.
A területre hálózatra köthető öntözőrendszert kell kialakítani.
A játszótér elé, valamint a hídhoz vezető sétány mindkét oldalán levendulasor telepítése tervezett. A sétány többi része mellé nyári orgona és kékszakáll cserjék telepítése tervezett. Néhány fiatal fa átültetésre kerül a területen belül.
A növények tövét borovi fenyő mulccsal javasolt takarni.
Új gyalogos, kerékpáros híd építése (14/14 és 2880/2. hrsz.)
A Petőfi Sándor tér és az újonnan tervezett játszótér, fitneszpark komfortosabb megközelítése érekében építésre kerül az ér fölé egy híd, így a város polgárainak nem kell a viszonylag forgalmas fő úti hídon átkelni gyalogosan, illetve kerékpárral. (ép. eng.: BE/UO/13/7/2018.)
A Petőfi Sándor tér felől egy 19 m2-es betonalap elbontása szükséges, továbbá indokolt a terepet rendezése.
A híd terv szerint beton alapelemen kovácsoltvas korláttal díszített.
A hídra fel- és levezető sétány mellé két pergola kerül telepítésre, 2-2 db fehér-ciklámen színű futórózsával, valamint levendulaágyásokkal.
A növények tövét borovi fenyő mulccsal javasolt takarni.
A részletes feladatokat, a kiviteli terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki leírás részét képező Kiviteli Tervdokumentáció tartalmazza.
Ha a kivitelezéshez egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a nyertes AT szerint, a sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében nyertes AT feladata. A nyertes AT feladata továbbá a megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása. A nyertes AT szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentációk Megrendelő (és párhuzamosan a műszaki ellenőr) részére történő átadásával zárul. A nyertes ATnek az ajánlati árat mindezekre tekintettel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.
AK a 321/2015.(X.30.)Kr. 46.§(3) bek alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A beruházáshoz a 322/2015.(X.30.)Korm.r. szerinti tartalommal bíró alap kiviteli terv szintű tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési műszaki dokumentumok részét képezi. Az esetlegesen szükséges további szakági kiviteli terv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata azokban az esetekben, illetve létesítmény-részekre, amikor és amelyekre és amilyen tartalommal a 191/2009.(IX.15.) Kr., valamint egyéb vonatkozó jogszabály ezt kötelezően előírja. A nyertes AT feladata továbbá szükség szerint az akadálymentesítési terv és a rehabilitációs szakmérnök OTÉK szerinti nyilatkozatának beszerzése is az átadás-átvételi dokumentációhoz. A nyertes AT a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán szükség szerint minden olyan mérnöki, dokumentálási feladatot ellát (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítő/speciális terv elkészítése,stb), amely a KD-ban meghat. feladatok teljes körű megvalósításához – kivitelezéséhez - szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a felhívás M/1.1. alk. követelm. bemutatott szakember MV-É jog. megszerz. szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (hónap) 20
2 a szerz. szerinti Általános Jótállásra kötelező jótállási időn (36 hó) felüli többlet jótállási idő (hónapokban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Zöld város kialakítása Battonyán (Korona Szálló)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5830 Battonya, Fő u. 93. számú, 11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Battonya, Fő u. 93. számú, (11 hrsz.) telken álló műemlékként védett (műemléki törzsszám: 9496, azonosító: 2372) v. kaszinó bálteremmel, ma üzletházként funkcionáló épülethez utólag hozzáépített épületrész bontása, a bontással érintett, megmaradó épületrész ideiglenes felújítása. A telek területe: 3515 m2; a telek beépítettsége bontás előtt: 36%, bontás után: 33,6%.
Az épülethez utólag hozzáépített 22,1 m * 4,23 m méretű lapostetős épületrész bontása; a lapostetős épületrész bontásával érintett, a bontás után visszamaradó műemlék épületnek a meglévő eredeti nyílásaiba, az épület ideiglenes lezárására 6 db ablak, illetve 3 db ajtó beépítése, a lapostetős épületrész bontásával érintett, a bontás után visszamaradó épületrész homlokzatának ideig-lenes jellegű helyreállítása; az elbontott épületrész helyén kiselemes térburkolat készítése.
Ép. eng. ÉTDR: IR-000471244/2018
A részletes feladatokat, a kiviteli terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki leírás részét képező Kiviteli Tervdokumentáció tartalmazza.
Ha a kivitelezéshez egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a nyertes AT szerint, a sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében nyertes AT feladata. A nyertes AT feladata továbbá a megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása. A nyertes AT szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentációk Megrendelő (és párhuzamosan a műszaki ellenőr) részére történő átadásával zárul. A nyertes ATnek az ajánlati árat mindezekre tekintettel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.
AK a 321/2015.(X.30.)Kr. 46.§(3) bek alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A beruházáshoz a 322/2015.(X.30.)Korm.r. szerinti tartalommal bíró alap kiviteli terv szintű tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési műszaki dokumentumok részét képezi. Az esetlegesen szükséges további szakági kiviteli terv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata azokban az esetekben, illetve létesítmény-részekre, amikor és amelyekre és amilyen tartalommal a 191/2009.(IX.15.) Kr., valamint egyéb vonatkozó jogszabály ezt kötelezően előírja. A nyertes AT feladata továbbá szükség szerint az akadálymentesítési terv és a rehabilitációs szakmérnök OTÉK szerinti nyilatkozatának beszerzése is az átadás-átvételi dokumentációhoz. A nyertes AT a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán szükség szerint minden olyan mérnöki, dokumentálási feladatot ellát (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítő/speciális terv elkészítése,stb), amely a KD-ban meghat. feladatok teljes körű megvalósításához – kivitelezéséhez - szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a felhívás M/1.1. alk. követelm. bemutatott szakember MV-É-M jog. megszerz. szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (hónap) 20
2 a szerz. szerinti Általános Jótállásra kötelező jótállási időn (36 hó) felüli többlet jótállási idő (hónapokban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Zöld város kialakítása Battonyán (Parkfejlesztés)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: kaczko.bolem@gmail.com
Telefon: +36 66443484
Internetcím(ek): (URL) www.bolem.hu
Fax: +36 66441027
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 131386438
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119705137
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés, épületgépészet, kertépítés, tetőszerkezeti rendszer kialakítása, gipszkartonozás, zsindelyfedés, burkolás, műanyag nyílászárók beépítése, festés-mázolás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szonita Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23433166
Postai cím: Színyei Merse Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23119192242

Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

Hivatalos név: CS-Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54434501
Postai cím: Bartók Béla Utca 2
Város: Tótkomlós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5940
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26256373204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Zöld város kialakítása Battonyán (Korona Szálló)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: kaczko.bolem@gmail.com
Telefon: +36 66443484
Internetcím(ek): (URL) www.bolem.hu
Fax: +36 66441027
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16612785
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22574434
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés (MV-É-M), épületépészet, honlokzat vakolás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges