Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5394/2020
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU-9700 Szombathely, Krúdy Gyula utca 2/A. szám, 9150/1 hrsz.;HU-9700 Szombathely, Selmec utca 2. szám, 7717 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073372020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073372020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvodák felújításának építési munkái V.
Hivatkozási szám: EKR000073372020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú, "Óvoda fejlesztések Szombathelyen" című projekt keretében, az "Óvodák felújításának építési munkái V." eljárásban a Gazdag Erzsi Óvoda átalakítása és bővítése, valamint a Vadvirág Óvoda felújítás befejező munkáinak elvégzése.
1. RÉSZ: A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú, „Óvodák fejlesztése Szombathelyen” című projekt keretében a Gazdag Erzsi Óvoda fejlesztése (Szombathely, Krúdy Gyula utca 2/A. szám, 9150/1 hrsz.) A megrendelő a Szombathely, a Krúdy Gyula utcában lévő Gazdag Erzsi Óvodát kívánja egy kb. 70 m2-es tornaszobával bővíteni, ezen kívül az intézmény akadálymentesítését megoldani. A tornaszoba az 1. emeleten csatlakozik a meglévő épülethez. A meglévő épületben az 1. emeleten egy szertár kerül kialakításra. A bővítményt és a meglévő épületet egy lapostetős tömeg köti össze. A tornaszoba alatt, a földszinten egy zárt kerti tároló és egy fedett-nyitott tároló kerül kialakításra, melyeket az udvarról lehet megközelíteni. Az intézmény akadálymentesítése keretében a bejárathoz egy akadálymentes rámpa készül a Rehabilitációs tervfejezetnek megfelelően. A meglévő lépcsőház tömege mellett készül egy lift, előtérrel, tárolóval. A lépcsőházban pedig az akadálymentes WC kapott helyet, mely szintén a Rehabilitációs tervfejezet szerint készül.
A bővítmény nagysága: 172,7 m2.
Főbb munkanemek:
A.1. TORNASZOBA FÖLDSZINT ÉS FÖDÉM KÉSZÍTÉSE
A.2. TORNASZOBA SZERKEZETÉPÍTÉS 3,16 m-es szinttől
A.3. TORNASZOBA TETŐSZERKEZET KÉSZÍTÉSE
A.4. TORNASZOBA BEFEJEZŐ SZAKIPARI MUNKÁK
A.5. TORNASZOBA KONSZIGNÁCIÓS TÉTELEK
A.6. TORNASZOBA KÜLSŐ HOMLOKZAT KÉSZÍTÉSE
A.7. TORNASZOBA ELŐTTI TÉR ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁI
A.8. ÖSSZEKÖTŐ LAPOSTETŐ RÉTEGRENDJE
B.1 LIFTES BEJÁRAT ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉS
B.2 ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK
B.3 ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁK
A részletes műszaki és mennyiségi adatokat a kiviteli tervdokumentáció és a költségvetési kiírások tartalmazzák!
2. RÉSZ: A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú, „Óvodák fejlesztése Szombathelyen” című projekt keretében Vadvirág Óvoda fejlesztése (Szombathely, Selmec utca 2. szám, 7717 hrsz.) Szombathely, Selmec utca 2. szám alatti ingatlanon található Vadvirág Óvoda keleti épületrészének tetőszerkezetének felújítására és hőszigetelésére kerül sor. Az acél szerkezetű, a Falco által gyártott szendvicspanellel szerelt épület falait korábban hőszigetelték és nyílászáróit új kétrétegű, hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárókra cserélték. Jelenlegi ütemben a zárófödémre kerül hőszigetelés, illetve az elavult héjalás cseréje történik korszerű kőzúzalékos bitumen zsindelyre, valamint a hozzá tartozó fémlemez szerkezeteket kell javítani és cserélni. Az óvodában a projektarányos akadálymentesítés valósul meg.
Az épület átalakítás, bővítés során elvégzendő feladatokkal érintett nettó alapterület: 317,34 m2.
A kivitelezési munka 75 %-át a korábbi vállalkozási szerződés eredményeként vállalkozó elvégezte, a még hátralévő munkák a következők:
- projektarányos akadálymentesítés (akadálymentes WC, rámpa kialakításának befejezése, burkolás, festés, gépészeti szerelés, gipszkartonozás, parkoló festés, taktilis jelek, indukciós hurok)
- felhalmozott építési hulladék elszállítása (pala)
- a tetőn végzett bádogozási munkák javítása, beázások megszüntetése, villámvédelem kialakítása, mérési jegyzőkönyv készítése.
A részletes műszaki és mennyiségi adatokat a kiviteli tervdokumentáció és a költségvetési kiírások tartalmazzák!
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Gazdag Erzsi Óvoda átalakítása, bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: HU-9700 Szombathely, Krúdy Gyula utca 2/A. szám, 9150/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. RÉSZ: A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú, „Óvodák fejlesztése Szombathelyen” című projekt keretében a Gazdag Erzsi Óvoda fejlesztése (Szombathely, Krúdy Gyula utca 2/A. szám, 9150/1 hrsz.) A megrendelő a Szombathely, a Krúdy Gyula utcában lévő Gazdag Erzsi Óvodát kívánja egy kb. 70 m2-es tornaszobával bővíteni, ezen kívül az intézmény akadálymentesítését megoldani. A tornaszoba az 1. emeleten csatlakozik a meglévő épülethez. A meglévő épületben az 1. emeleten egy szertár kerül kialakításra. A bővítményt és a meglévő épületet egy lapostetős tömeg köti össze. A tornaszoba alatt, a földszinten egy zárt kerti tároló és egy fedett-nyitott tároló kerül kialakításra, melyeket az udvarról lehet megközelíteni. Az intézmény akadálymentesítése keretében a bejárathoz egy akadálymentes rámpa készül a Rehabilitációs tervfejezetnek megfelelően. A meglévő lépcsőház tömege mellett készül egy lift, előtérrel, tárolóval. A lépcsőházban pedig az akadálymentes WC kapott helyet, mely szintén a Rehabilitációs tervfejezet szerint készül.
A bővítmény nagysága: 172,7 m2.
Főbb munkanemek:
A.1. TORNASZOBA FÖLDSZINT ÉS FÖDÉM KÉSZÍTÉSE
A.2. TORNASZOBA SZERKEZETÉPÍTÉS 3,16 m-es szinttől
A.3. TORNASZOBA TETŐSZERKEZET KÉSZÍTÉSE
A.4. TORNASZOBA BEFEJEZŐ SZAKIPARI MUNKÁK
A.5. TORNASZOBA KONSZIGNÁCIÓS TÉTELEK
A.6. TORNASZOBA KÜLSŐ HOMLOKZAT KÉSZÍTÉSE
A.7. TORNASZOBA ELŐTTI TÉR ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁI
A.8. ÖSSZEKÖTŐ LAPOSTETŐ RÉTEGRENDJE
B.1 LIFTES BEJÁRAT ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉS
B.2 ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK
B.3 ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁK
A részletes műszaki és mennyiségi adatokat a kiviteli tervdokumentáció és a költségvetési kiírások tartalmazzák!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
2 A felhívás III.1.3.) M3) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
3 Jótállás mértéke a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében NEM meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap, min. 24 hó, max. 60 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
II.2.13) További információ
1. A szakember részszempont teljes megnevezése:
1.1. Az MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező, a felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata
1.2. Az MV-ÉV jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező, a felhívás III.1.3.) M3) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata
2. A választott eljárásrend alkalmazását a közbeszerzés becsült értékének meghatározására vonatkozó szabályok indokolják.

II.2.1) Elnevezés: Vadvirág Óvoda felújításának befejező munkái
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: HU-9700 Szombathely, Selmec utca 2. szám, 7717 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. RÉSZ: A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú, „Óvodák fejlesztése Szombathelyen” című projekt keretében Vadvirág Óvoda fejlesztése (Szombathely, Selmec utca 2. szám, 7717 hrsz.) Szombathely, Selmec utca 2. szám alatti ingatlanon található Vadvirág Óvoda keleti épületrészének tetőszerkezetének felújítására és hőszigetelésére kerül sor. Az acél szerkezetű, a Falco által gyártott szendvicspanellel szerelt épület falait korábban hőszigetelték és nyílászáróit új kétrétegű, hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárókra cserélték. Jelenlegi ütemben a zárófödémre kerül hőszigetelés, illetve az elavult héjalás cseréje történik korszerű kőzúzalékos bitumen zsindelyre, valamint a hozzá tartozó fémlemez szerkezeteket kell javítani és cserélni. Az óvodában a projektarányos akadálymentesítés valósul meg.
Az épület átalakítás, bővítés során elvégzendő feladatokkal érintett nettó alapterület: 317,34 m2.
A kivitelezési munka 75 %-át a korábbi vállalkozási szerződés eredményeként vállalkozó elvégezte, a még hátralévő munkák a következők:
- projektarányos akadálymentesítés (akadálymentes WC, rámpa kialakításának befejezése, burkolás, festés, gépészeti szerelés, gipszkartonozás, parkoló festés, taktilis jelek, indukciós hurok)
- felhalmozott építési hulladék elszállítása (pala)
- a tetőn végzett bádogozási munkák javítása, beázások megszüntetése, villámvédelem kialakítása, mérési jegyzőkönyv készítése.
A részletes műszaki és mennyiségi adatokat a kiviteli tervdokumentáció és a költségvetési kiírások tartalmazzák!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
2 A felhívás III.1.3.) M3) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
3 Jótállás mértéke a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében NEM meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap, min. 24 hó, max. 60 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
II.2.13) További információ
1. A szakember részszempont teljes megnevezése:
1.1. Az MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező, a felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata
1.2. Az MV-ÉV jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező, a felhívás III.1.3.) M3) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata
2. A választott eljárásrend alkalmazását a közbeszerzés becsült értékének meghatározására vonatkozó szabályok indokolják.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.)
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy
b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el,
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban előzetesen csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Az alkalmasság igazolható a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, építési kivitelezési tevékenységre és/vagy épület felújításra vonatkozó nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő három évnél rövidebb ideje működik, úgy a működésének megkezdése óta eltelt időszakból származó árbevételéről csatolja a nyilatkozatot.
Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a P1) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P1) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Előzetes igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás szerinti igazolási mód: az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, az Ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. Ha az elbírálás során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.
A Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése, a 67. § (3) bekezdése és 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó.
Az igazolási módok részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1) a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben vagy ha tevékenységét nem folytatja három éve, akkor amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, építési kivitelezési tevékenység és/vagy épület felújítás szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a(z)
- 1. RÉSZ esetén a 20.000.000 Ft-ot,
- 2. RÉSZ esetén az 1.000.000 Ft-ot,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén elegendő a szigorúbb (magasabb összegű) alkalmassági követelménynek megfelelni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek - amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az előírt referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatók legyenek, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásnak) időpontját (év, hó, nap pontossággal) és helyét, a Megrendelő nevét és székhelyét, a Megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2)-M3) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben – az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (MV-É/MV-ÉV vagy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll fenn. A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Az Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó megjelöléssel kell megadni!
Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogyha az alkalmasság igazolására bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013 . (VII.11.) Korm. rendeletnek megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor azt legkésőbb a szerződéskötésig meg kell szereznie. A jogosultság igazolása a szerződéskötés feltétele. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek. A szakmai gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó megjelöléssel kell megadni!
Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó.
Előzetes igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás szerinti igazolási mód: az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, az Ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. Ha az elbírálás során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.
A Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó. Az igazolási módok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő mindkét rész vonatkozásában, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legfeljebb öt éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, az előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen teljesített, legalább 120 m2 alapterületű épület kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó építési referenciával.
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés több referenciával is igazolható.
Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén elegendő az alkalmassági követelménynek egyszer megfelelni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M2) nem rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-É kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.
M3) nem rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-ÉV kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe. Az Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtakat és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak. Az Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti, vagy a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyező, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti.
Több részre tett ajánlat esetén ugyanazon szakember több részben is megjelölhető.
Az M2-M3) feltétel ugyanazzal a szakemberrel is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő forintösszeg/naptári nap mértékben, legfeljebb 30 naptári napig.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan okból történőmeghiúsulása esetére, amelyért felelős, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékben.
Jótállás: az átadott munkarészekre a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott mértékű, illetőleg az ott NEM meghatározott épületszerkezetekre, továbbá az építményekre a Vállalkozó ajánlata szerint.
Teljesítési biztosíték a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként: nettó vállalkozó díj 2 %-a.
Előleg: 10%, csak az 1. RÉSZ-ben!
Előleg visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg visszafizetésével kapcsolatos igényekre, a Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5 %-on felüli résznek megfelelő mértékben. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában nyújtható.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Megrendelő a szerződés ellenértékét a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú projekt keretében elnyert támogatásból finanszírozza. A szerződés utófinanszírozású. Támogatási intenzitás: 1. RÉSZ: 67,08 % 2. RÉSZ: 100 %. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
1. RÉSZ: kettő részszámla és egy végszámla.
1. részszámla: 50 %-os készültség - nettó vállalkozói díj 50 %-a,
2. részszámla: 75 %-os készültség - a nettó vállalkozói díj 25 %-a,
Végszámla: 100%-os készültség - nettó vállalkozói díj 25 %-a.
2. RÉSZ: végszámla 100%-os készültség - nettó vállalkozói díj 100 %-a.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. A végszámlát az előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani.
Előleg csak az 1. RÉSZ-ben, a szerződés nettó elszámolható összege legfeljebb 10%-a, a végszámlából kell elszámolni. Előleg a 322/2015. Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint a munkaterület átadástól 15 napon belül.
Tartalékkeret: nincs.
1. RÉSZ: fordított adózás.
2. RÉSZ: egyenes adózás.
Az Ajánlatkérő belföldi adóalany.
Az eljárásban a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. §-a, 32/A-32/B. §-a, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és 6.155. § (1) bekezdése is irányadó.
További részletek és irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződésnek nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet általi teljesítését.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. RÉSZ: 400.000 Ft, 2. RÉSZ: nincs
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10047004-00339791-00000017
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdése és az alábbiak szerint:
Az ajánlati biztosíték igazolásának módja: Az óvadékra vonatkozó átutalási megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, a pénzügyi intézmény vagy biztosító garancialevele, garanciaszerződése, vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.
A garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
A Kbt. 35. § (5) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ár részszempont esetén: fordított arányosítás. Az M2) és M3) pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata részszempont esetén: arányosítás (legkedvezőbb szint). A jótállás mértéke részszempont esetén: arányosítás (legkedvezőbb szint).
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az
- 1. RÉSZ esetén 5.000.000 Ft/kár és 25.000.000 Ft/év mértékű és terjedelmű,
- 2. RÉSZ esetén 500.000 Ft/kár és 1.000.000 Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
2. Ajánlatkérő az építési beruházás megvalósításának koordinálására nem alkalmaz beruházás-lebonyolítót.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
4. Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak a felhívás III.1.3.) M2) és M3) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata részszempontra tett megajánlást és a szakember megnevezését tekinti. A részszempontra tett megajánlás igazolására csatolni kell a szakember végzettségét igazoló dokumentumot vagy a szakember kamarai nyilvántartási számát, a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot és a rendelkezésre állási nyilatkozatot.
5. A Kbt. 134. § (5) bekezdésének megfelelően a teljesítési és előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.
6. Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az árazott költségvetést excel formátumban előírás benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1)-(5) bekezdése, valamint a 47. § (2a) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó.
7. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata.
8. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja azzal, hogy az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: NEM.
9. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lezáró döntését akkor hozhatja meg vagy a megkötésre kerülő szerződés akkor léphet hatályba, ha a közbeszerzésekért felelős miniszter az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési záró tanúsítványt állított ki.
10. További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban!
11. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252) és dr. Fónagy Tímea (00471).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges