Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5411/2020
CPV Kód:71317000-3
Ajánlatkérő:Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelyén (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1., Szent István telephely), valamint az alábbi telephelyein: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. (Szent László telephely) 1097 Budapest, Gyáli út 17-19. (Merényi Gusztáv telephely) 1195 Budapest, Jáhn Ferenc utca 62-66. (Rehabilitációs Cetrum telephely);Ajánlatkérő székhelyén (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1., Szent István telephely), valamint az alábbi telephelyein: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. (Szent László telephely) 1097 Budapest, Gyáli út 17-19. (Merényi Gusztáv telephely) 1195 Budapest, Jáhn Ferenc utca 62-66. (Rehabilitációs Cetrum telephely)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74552335
Postai cím: Nagyvárad Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebestyén Ádám
Telefon: +36 12196167
E-mail: szfki@dpckorhaz.hu
Fax: +36 12196198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dpckorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dpckorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felvonók felülvizsgálata, karbantartása (965)
Hivatkozási szám: EKR000972042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71317000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A II. 2.4) pontban - részenként - foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Felvonók felülvizsgálata
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71317000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1., Szent István telephely), valamint az alábbi telephelyein:
1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. (Szent László telephely)
1097 Budapest, Gyáli út 17-19. (Merényi Gusztáv telephely)
1195 Budapest, Jáhn Ferenc utca 62-66. (Rehabilitációs Cetrum telephely)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet szervezeti egységeiben üzemben tartott felvonók hatósági felülvizsgálata a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglaltak szerint.
Nyertes ajánlattevő a mindenkor hatályos a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (és annak módosításai) 10. §-a alapján, a 11. § - 15. §-ban foglalt feltételekkel, köteles ellátni az ajánlatkérő által üzemben tartott, összesen 55 db felvonó hatósági felülvizsgálatát. A nyertes ajánlattevő felelős az általa elvégzett vizsgálatok teljességéért, eredményéért és szakszerűségéért a felvonók korának megfelelő időszaki felülvizsgálatok jogszabályban előírt időszaki elvégzéséért.
További részletezést a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített alkalmankénti nettó díj (nettó HUF) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Felvonók karbantartása és eseti javítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1., Szent István telephely), valamint az alábbi telephelyein:
1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. (Szent László telephely)
1097 Budapest, Gyáli út 17-19. (Merényi Gusztáv telephely)
1195 Budapest, Jáhn Ferenc utca 62-66. (Rehabilitációs Cetrum telephely)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet szervezeti egységeiben üzemben tartott felvonók hatósági karbantartása, továbbá eseti javítási feladatok elvégzése.
Nyertes ajánlattevő eseti megrendelések alapján köteles ellátni a mindenkor hatályos a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (és annak módosításai), továbbá az MSZ 04-81 nemzeti szabvány alapján, valamint a műszaki leírásban foglaltak szerint az ajánlatkérő által üzemben tartott, összesen 55 db felvonó hatósági karbantartását.
Továbbá nyertes ajánlattevő feladatát képezi az ajánlatkérőnél felmerülő eseti javítások elvégzése is eseti megrendelések alapján.
A tervezett tevékenység keretében elvégzendő feladatok az alábbiak a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően:
1. Havi átalánydíjas – hatósági karbantartási - feladatok – többek között -:
a) A 146/2014 (V.5.) Korm. rend. és módosításai, valamint a MSZ 04-81/2018 szabvány szerint a felvonók műszaki és biztonságtechnikai ellenőrzése, az elvégzett feladatok előírás szerinti dokumentálása.
b) A gyártó karbantartási utasítása (ÉMI azonosítószám alapján) által előírt karbantartási munkák elvégzése, valamint a karbantartási utasítás szerinti időpontokban a megfelelő elemek és alkatrészek szükség szerinti kenése, tisztítása.
c) Ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott karbantartási feladatokhoz szükséges tisztítószereket, az utántöltéshez szükséges olajmennyiséget biztosítja. -
d) 1./ Gépház
- izzó csere,
- világításkapcsoló javítása,
- foglalat csere,
- motorvédő ellenőrzése,
- biztosító betét, fej cseréje,
- vezérlőszekrényben vezetékek után húzása,
- hajtómű olajszint ellenőrzése,
- hajtómű olaj utántöltése,
- elektromos berendezések (relék, kontaktorok, mágnes kapcsolók, egyéb a felvonókra vonatkozó gyártói utasításokban meghatározott más-más elektromos berendezések stb.) működésének ellenőrzése, átvizsgálása, kisebb beégések lecsiszolása, érintkezők beállítása,
- fék szerkezet helyes működésének ellenőrzése,
- tengelykapcsoló működésének ellenőrzése,
- gépház ajtó zárhatóságának ellenőrzése,
- gépház takarítása,
- hidraulikus lifteknél- hidraulikus egység átvizsgálása, olajfolyás megszüntetése, olaj utántöltése, tömítőgyűrűk cseréje,
- szerelvények rögzítésének ellenőrzése, kötőelemek szükség szerinti utánhúzása,
- mechanikus alkatrészek (vezetősín, emelőlánc, biztonsági zár, ajtózár, emelőlap, görgők, egyéb a felvonókra vonatkozó gyártói utasításokban meghatározott más-más mechanikus szerelvények) tisztítása és zsírozása
2./ Akna
- biztonsági zárak ellenőrzése,
- ajtók ellenőrzése,
- vezetősínek ellenőrzése,
- feszítősúly tisztítása, zsírzó cseréje,
- aknai érzékelők ellenőrzése,
- jelzővilágítások ellenőrzése, kiégett izzók pótlása,
- aknavilágítás izzóinak cseréje,
- függesztő kötelek leápolása,
- láncok, szelepek, himbafejek állapotának ellenőrzése,
- ajtócsukó pumpák működésének vizsgálata,
- aknai süllyeszték kitakarítása,
- függesztő kötelek ellenőrzése (pászmák, elemi szálak),
- sebességhatároló kötél ellenőrzése
3./ Fülke
- csúszó betétek ellenőrzése,
- fej- és rudazatérintkezők tisztítása,
- automata ajtómozgató szerkezet vizsgálata, leápolása, kezelési és utasítás táblák pótlása.
4./ Ellensúly
- csúszó betétek ellenőrzése
- kötél bekötés ellenőrzése,
- vezetősínek ellenőrzése,
- ellensúly tagok rögzítésének ellenőrzése,
- vezetősínek és tartógyámok letisztítása.
2. Eseti javítási feladatok – többek között -: a hatósági felülvizsgálatok során feltárt hibák javítása, átalánydíjas hatósági karbantartási feladatokon felüli javítási feladatok.
A jelen részben rendelkezésre álló nettó keretösszeg nettó 46.000.000,- Ft + ÁFA/2 naptári év (24 hónap) azaz nettó negyvenhat-millió Forint.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 3. A hibabejelentést követően – az eseti javítási munkák végrehajtásához – a kiérkezésre vállalt maximális időtartam (órában megadva, max. 4 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ár részszempontok: 1. és 2. -II.2.13) pont szerint Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 2. rész vonatkozásában az értékelési részszempontok és súlyszámok részletesen:
1. Karbantartás nettó havi átalánydíja (nettó HUF/hó); Súlyszám: 40.
2. Eseti javítás nettó óradíja (nettó HUF/óra); Súlyszám: 50.
3. A hibabejelentést követően – az eseti javítási munkák végrehajtásához – a kiérkezésre vállalt maximális időtartam (órában megadva, max. 4 óra) ; Súlyszám: 10.
A tárgyi eljárás 2. része eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege nettó 46.000.000,- Ft + ÁFA/2 naptári év (24 hónap), azaz nettó negyvenhat-millió Forint plusz Általános forgalmi adó/2 naptári év (24 hónap).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Felvonók felülvizsgálata
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részét eredménytelennek nyilvánították a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy nem került ajánlat benyújtásra.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Felvonók karbantartása és eseti javítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29849620
Postai cím: Budafoki Út 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.bilicz@schindler.com
Telefon: +36 209383477
Internetcím(ek): (URL) www.schindler.com
Fax: +36 12069005
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10392380243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29849620
Postai cím: Budafoki Út 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10392380243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges