Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5500/2020
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Hajdúböszörmény, belterület, hrsz-ok: 1891; 1919; 1951; 3310/1; 3310/2; 3310/3; 3707; 3708; 3716; 3719; 3734.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55010645
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdán Viktor
Telefon: +36 52563219
E-mail: Gajdan.Viktor@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000147972020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000147972020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Újvárosi és a Hajdúkerület u. korszerűsítése II
Hivatkozási szám: EKR000147972020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az Újvárosi és a Hajdúkerület utca korszerűsítése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Az Újvárosi és a Hajdúkerület u. korszerűsítése II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45233161-5
45233223-8
45233252-0
45233253-7
45233293-9
45247110-4
45247112-8
45342000-6
77314100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Hajdúböszörmény, belterület, hrsz-ok: 1891; 1919; 1951; 3310/1; 3310/2; 3310/3; 3707; 3708; 3716; 3719; 3734.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A „Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja” tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001] kapcsolódó közterület fejlesztés megvalósítása.
A fejlesztési szakasz Hajdúböszörmény belterületén helyezkedik el, az Újvárosi utca Vörösmarty Mihály utca és Bocskai tér által határolt részén, a Lévay Márton utca Újvárosi és Hajdúkerület utcák közötti szakaszán, a Hajdúkerület utcán, illetve a Hajdúkerület utcából leágazó meglévő parkolók területein.
Újvárosi utca
A nyomvonal kezdőszelvényében (0+000 km sz.) csatlakozik a Vörösmarty Mihály utca meglévő burkolatához, végszelvényében (0+317,88 km sz.) pedig a Bocskai tér meglévő burkolatához. A kivitelezést 0+000-0+158,85 km szelvényei közötti 8,00 méteres burkolatszélességű, 2x1 sáv és egy parkolósáv kialakításával, kétoldali „K” szegélyes kialakítással kell megvalósítani. A 0+158,85-0+317,88 km szelvények között 8,00 méteres burkolat kialakítását kell elvégezni ’K’ szegélyes kialakítással mindkét oldalon járda építésével. A 0+235,19-0+304,55 km szelvények között 2x1 sáv és kétoldali párhuzamos parkolósávot kell kialakítani, jobb oldalon süllyesztett, baloldalon ’K’ szegéllyel.
Lévay Márton utca
A nyomvonal kezdőszelvényében csatlakozik az Újvárosi utca tervezett tengelyéhez, végszelvényében (0+043,10 km sz.) pedig a Lévay Márton utca meglévő burkolatához. A burkolatot 5,50 méteres burkolatszélességgel, jobb oldalon ’K’ szegélyes, baloldalon kiemelt szegélyes kialakítással kell megvalósítani.
Hajdúkerület utca
A tervezett nyomvonal kezdőszelvényében csatlakozik a Lévay Márton utca tervezett tengelyének 0+035,40 km szelvényéhez, végszelvényében (0+335,35 km sz.) pedig a Kossuth utca meglévő burkolatához. A tengely 0+000-0+066,73;0+132,32-0+0152,95 és 0+192,05-0+224,80 km szelvényei között a burkolatot 3,00 méter szélességben, kiemelt szegéllyel határolva egyoldali 2,0%-os oldaleséssel kell kialakítani a víznyelők irányába. A 0+066,73-0+148 km szelvényei között 3,00 méter széles burkolatot, jobb oldalon kiemelt szegélyezést, baloldalon pedig 45°-os parkolók kialakítását kell megvalósítani. A tengely 0+148,38 szelvényétől a meglévő geometria meghagyásával kell kialakítani a burkolatot, jobb oldalon a meglévő kiemelt szegély cseréjét el kell végezni. A szakasz jobb oldalán járdaburkolat felújítását is el kell végezni.
Az út és járdaburkolat felújításokkal együtt a kapcsolódó csapadékvíz elvezetést, zöldterületrendezést, gyengeáramú közművek kiváltásokat szintén el kell végezni.
A főbb mennyiségek:
- Pályaszerkezet bontása szállítással: 836,37 m3.
- Aszfaltburkolat marása: 1415 m2
- Szegélyek bontása: 1165,09 m
- Tükör készítés tömörítéssel: 5.309,9 m2
- Fagyvédő réteg készítése: 32,25 m3
- Zúzottkő alap: 408 m3
- Stabilizált CKT réteg: 585,05 m3
- AC 22 kötőréteg: 82,88 m3
- AC 11 kiegyenlítőréteg 2,5 cm: 82,13
- AC 11 kopóréteg 4 cm: 131,4 m3
- 6 cm vastag beton útburkoló kő (szürke): 1875 m2
- 8 cm vastag beton útburkoló kő (szürke): 1415 m2
- 8 cm vastag beton útburkoló kő (színes): 1813 m2
- Kiemelt szegély: 817 m
- Süllyesztett szegély: 669 m
- „K” szegély: 408 m
- Kerti szegély: 1057 m
- Meglévő aknafedlapok szintbeemelése: 35 db
- Parkolásgátló poller: 55 db
- Zárt csatorna: 435 fm
- Víznyelő akna/tisztító akna: 40 db
- Gyengeáramú akna: 60 db
- Földmű rendezés, humuszterítés 20 cm 2299 m2
- Lombhullató fák: 57 db
- Gyepesítés: 2299 m2
- Planténer virágtartó: 3 db
- Borostyánkerítés: 10 db
- Kerti pad: 2 db.
A felújítandó útszakaszok hossza:
- Újvárosi utca: 317,88 m,
- Lévay Márton utca: 43,1 m,
- Hajdúkerület utca: 335,35 m,
- Hajdúkerület utcai parkoló szakasz: 55,56 m
Összesen: 751,89 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 [M.2.1)] alkalmassági feltétel tekintetében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 10
3 [M.2.2)] alkalmassági feltétel tekintetében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától kerül számításra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem releváns.
A VI.3.4) pont folytatásaként:
- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ, illetve a módosítás.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
16. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, úgy jelen közbeszerzési eljárás nyomán megkötésre kerülő szerződés akkor lép hatályba, amikor a megrendelő a hiányzó fedezetet támogatásból és/vagy önerőből biztosítja és a vállalkozót erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti feltételek a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a vállalkozó a megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése tekintetében rögzíti, hogy az ajánlatkérő azért nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert jelen közbeszerzési eljárás tárgya egyetlen, oszthatatlan építési beruházás, ahol munkaterület nem teszi lehetővé, hogy a Hajdúkerület – Lévay – Újvárosi utcák külön részként kezelhetőek legyenek mivel azok egymáshoz szervesen kapcsolódnak, nemcsak fizikailag pl. a felújítandó útburkolat tekintetében, hanem úgy is, hogy a burkolat alatt kiépítendő új csapadékvíz-elvezető csatorna egy rendszert alkot, azt megbontani nem lehet. A burkolat építési munkák során a forgalmat fent kell tartani, amely csak úgy lehetséges, hogy ezen utcákat egy egységként kezelik. A munkaterületet nem lehet fizikailag térben és időben sem elválasztani, ha mégis megtörténne, úgy a burkolat építése előtt elvégzendő közművek helyreállítási munkáit oly módon kellene megvalósítani, hogy azon a közúti forgalom biztosítható legyen. Ezen helyreállítás a burkolat építés során elbontásra kerülne, s a közmű építést követő helyreállítás díja jelentősen növelné a beruházás költségeit. A munkanemek szerinti részajánlattétel sem lehetséges, mivel a burkolat építési munkák csak a csapadékvíz elvezetési munkákkal egyszerre, azzal összehangolva végezhetők, a csatornák a burkolat alá kerülnek, azok szorosan illeszkednek a burkolat építési munkákhoz, az egyes szakági munkák, munkanemek egymásra épülnek, a burkolatépítés elválaszthatatlan részei. A hírközlési kiváltási/védelembe helyezési feladatok szorosan illeszkednek burkolat építési munkákhoz, annak elválaszthatatlan részei. Ráadásul a munkaterület fizikai lehatárolása nem történhetne meg úgy, hogy az egyes szakaszok között ne legyen átfedés, így ott a munkavégzés során a különböző kivitelező cégek egymást akadályozhatják, az esetlegesen felmerülő garanciális problémák felelősségi köre nehezen tisztázható.
19. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
21. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
22. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorbaállítás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében igazolást nem kell benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
A vizsgálat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákra nem terjed ki.
A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évben közút és/vagy járda építésére és/vagy burkolat építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának, az elvégzett feladatoknak és azok releváns mennyiségének (az építéssel, burkolással, felújítással érintett közút és/vagy járda hossza) ismertetése,
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– a szerződés teljesítési helye,
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember bemutatása a szakember személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő), végzettség, képzettség, (építőipari) szakmai tapasztalat ismertetését havi bontásban tartalmazó, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez mellékelni kell a releváns végzettség, képzettség igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolatát továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. [Amennyiben a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember az ajánlattételi határidő lejártának napján már rendelkezik az előírt jogosultsággal (kamarai nyilvántartással), a szakmai önéletrajzban ezt és a bejegyzés időpontját fel kell tüntetni, s a bejegyzés előtti szakmai tapasztalat feltüntetését mellőzni lehet.]
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.
Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évből összesen legalább 500 m hosszú közút és/vagy járda építésére és/vagy burkolat építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményt, mely teljesíthető egy, de több referencia által is. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldését megelőző nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
[M.2.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles építőmérnök vagy építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy közlekedésépítési mérnök vagy vízellátási mérnök vagy csatornázási mérnök vagy vízgazdálkodási mérnök vagy azokkal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
[M.2.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles építőmérnök vagy építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy közlekedésépítési mérnök vagy vízellátási mérnök vagy csatornázási mérnök vagy azokkal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
[Egy szakember csak egy alkalmassági feltétel igazolására mutatható be.]
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A VI.3.2) pont folytatásaként:
Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A többletjótállásra és az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz az alábbiak szerint. A többletjótállásra vonatkozó értékelési részszempont esetében azok az ajánlatok, ahol 0 hónapos többletjótállás szerepel a felolvasólapon, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, többletjótállás elvárt legkedvezőbb szintjével (24 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A szakemberek többletszakmai tapasztalata értékelési részszempont esetében azok az ajánlatok, ahol a szakemberek többlettapasztalata tekintetében 0 hónap kerül megadásra, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, az építőipari kivitelezési szakmai gyakorlat elvárt legkedvezőbb szintjével (36 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma: a nettó vállalkozói díj 10%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) késedelme meghaladja a 20 napot, vagy a késedelmi kötbér értéke a nettó vállalkozói díj 10%-át, az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést felmondani.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 15%-a.
Jótállási biztosíték: a nettó vállalkozói díj 3%-a. A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésekor (a jótállási kötelezettség kezdetekor) kell az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátani. A jótállási biztosítéknak a jótállás teljes időszaka alatt érvényesnek kell lennie, az okirat formájában benyújtandó biztosíték érvényessége viszont: a teljes jótállási időszak + 30 naptári nap.
A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
Továbbá jótállás (garancia), melynek időtartamára az ajánlattevők tesznek ajánlatot, melyet az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontja szerint értékel. A kötelezően vállalandó jótállás időtartama: 36 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A támogatás intenzitása: 100%.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az előleg-igénybevételi szándékáról és az igényelt előleg mértékéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Az igényelt előleg kifizetésére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 30. § (1) bekezdése az irányadó. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.
A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltak szerint nyújthat be számlát (a kivitelezés 25, 50, 75%-ánál, továbbá végszámla). A számlák kifizetése, amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B. §-ai, illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint történik.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (2) bekezdése az irányadó, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12063 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/04/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részletes leírás a III.1.4) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése tekintetében.
6. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
9. Az ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján szakmai ajánlatnak az ajánlattevő által kitöltött árazott költségvetést tekinti.
10. Az ajánlattevőnek csatolnia kell kötelezettségvállaló nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan építési-szerelési összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést köt, melyben a felelősségbiztosítás éves fedezete mindkét tekintetében 100 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig mindkét részajánlat tekintetében minimum 20 M HUF, a vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint az adott vállalkozói szerződés teljes összege. A felelősségbiztosítást a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
Ajánlatkérő azonban azt is elfogadja, ha az ajánlattevő arról nyilatkozik az ajánlatában, hogy meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti, vagy nyertessége esetén a felelősségbiztosítást a szerződéskötés időpontjáig megköti. Ha az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy meglévő biztosítását terjeszti ki, az ajánlat részeként be kell csatolni a meglévő felelősségbiztosítását (kötvényét) és az azt hatályban tartó befizetés igazolását egyszerű másolatban.
11. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben ne rendeljen el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
13. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a pénzügyi intézményektől származó igazolásokhoz, a referenciákhoz és a szakemberekhez kapcsolódnak.
14. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
15. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját az alábbi eltérésekkel alkalmazza. Amennyiben jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az ajánlattéli határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megtörténte az ajánlattételi határidőt megelőzően észszerű időpontban történik. A módosításról az ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
Folytatás a III.1.1) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges