Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0556/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:7054 Tengelic, Alsótengelic u. 14. Hrsz: 0405
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001530052019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001530052019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.3-17-2017-00025 - felújítás Tengelicen
Hivatkozási szám: EKR001530052019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A meglévő szociális otthon átalakítása, amelynek során 24 db férőhely és ehhez a létszámhoz igazított szociális blokk létesül. A meglévő beépítés mértéke 3145m2, a tervezett új épület bruttó alapterülete 322,50 m2 A helyszínrajzi tervlapon, a Meglévő épület a jelölt helyen kerül bővítésre átalakításra. Telek területe cca: 44 863 m2 beépítés módja: szabadon álló meglévő beépítés mértéke:
3145 m2 meglévő beépítés módja: jellemzően szabadon álló tervezett új épület bruttó alapterülete: 322,50 m2 Összes beépítés:
3464,50 m2 beépítés mértéke: 7,7 % zöldfelület cca : 90 % építménymagasság: 4,5 m
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az elvégzendő feladatok, az építési beruházás jellege, a műszaki egység, valamint a gazdasági ész-szerűség a kivitelezés során nem teszi lehetővé az eljárás részekre bontását. A jelen közbeszerzési eljárás esetén, figyelemmel annak műszaki tartalmára és arra a tényre, hogy a szerződés tárgya egyetlen épületet érint, a részekre történő ajánlattétel biztosítása azt jelentené, hogy a szakági munkákra lehetne külön-külön ajánlatot tenni. Ez azt is jelenti, hogy Megrendelőnek (ajánlatérő-nek) kellene a generálkivitelezői, vagyis a teljes építési folyamat megszervezésének feladatait el-látnia, amely kizárt, tekintettel arra, hogy annak jogszabályi feltételei (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) ajánlatkérő esetében hiányoznak.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: EFOP-2.2.3-17-2017-00025 - felújítás Tengelicen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7054 Tengelic, Alsótengelic u. 14. Hrsz: 0405
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő szociális otthon átalakítása, amelynek során 24 db férőhely és ehhez a létszámhoz igazított szociális blokk létesül. A meglévő beépítés mértéke 3145 m2, a tervezett új épület bruttó alapterülete 322,50 m2. Ha a közbeszerzési dokumentumokban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az
ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (min 0 - max 36 hónap) egész hónapokban 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (min 0 - max 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4.A kötelezően előírt 36 hónapon felüli többlet jótállás vállalása egész hónapokban megadva (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00025
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt..62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő az Öntisztázás lehetőségét biztosítja a Kbt. 64. §-a alapján.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés figyelembevételével az alábbiak szerint: - Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: ajánlattevő nyilatkozzon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről; ha
a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. - Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k); m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését kérjük figyelembe venni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. szerint nyilatkozni szükséges, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a részletes adatokat azonban nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az értékelési részszempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőtől az alkalmassági követelemény igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtását kéri ajánlatkérő. M.1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek b) pontja alapján azokat a szakembereket akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (a szakmai gyakorlatot év-hónap bontásban kell feltüntetni), a végzettséget, vagy képzettséget igazoló adatok megadása, a szakember által aláírt, rendelkezésre állási és arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba bevonásáról tudomással bír. Továbbá nyilatkozatot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy a szakember vonatkozó kamarai nyilvántartásban szerepelni fog a szerződés megkötésének időpontjában (adott esetben). A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be legalább egy (1) fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.)Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű), végzettséggel és szakmai tapasztalattal. M.1.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be legalább egy (1) fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 3. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű), végzettséggel és szakmai tapasztalattal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy
szakember több pozícióra is jelölhető, egy szakemberrel, több alkalmassági feltétel is teljesíthető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér 0,5 % naponta, max 15 nap, meghiúsulási kötbér 15%. A jótállás kötelező időtartama 36
hónap valamint az ajánlattevő által vállalt többlet időszak. A részletes szerződéses feltételeket és a szerződést biztosító
mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Részszámlázás kilenc (9) darab részszámla és egy (1) darab végszámla megbontásban biztosított. A nyertes legfeljebb a szerződéses ár 5 %-os mértékéig igényelhet, de az előleg igénylés nem kötelező. Fedezet: "EFOP-2.2.3-17-2017-00025 azonosítószámú, „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése TOLNA ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegekt Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése" tárgyú projekt. Intenzitása 100 %, formája: utófinanszírozás. Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3) (5) - (6) bek, 322/2015. (X. 30.) Kr. 31-32. és 32/A. és 32/B. §-a, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, a 191/2009 (IX.15.) Kr.;a 272/2014. (XI.5.) Kr. Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Részletek a VI.3.12) 17. pontban.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A hiánypótlás korlátozás nélkül biztosított.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat; módszertan:Ár: fordított arányosítás, Többlet szakmai tapasztalat: egyenes arányosítás, Többlet jótállás: egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció elektronikus elérhetőségét az EKR biztosítja. A dokumentumok elektronikus elérhetősége az EKR informatikai rendszer internetcíme. Ajánlatot csak olyan gazdasági szereplő tehet, amely regisztrált az EKR-ben. Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 41/B § (2) bekezdése alapján csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS (vagy XLSX) fájlformátum alkalmazható. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével.
2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs, lajstromszáma:00308.
3. Az alkalmassági feltételek meghatározása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban történt.
4.Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
5.Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
6.A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
7.Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani).
8.Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget, korlátozás nélkül.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR-en keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR-ben jelezte, az EKR-en keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását. Helyszíni bejárást AK nem tart.
10.Ajánlattevőnek érvényes, a C.A.R típusú, 10.000.000.-ft/káresemény és 30.000.000 Ft/év biztosítási összegig terjedő felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (legkésőbb a szerződéskötésre), vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára, fenti összegig kiterjeszteni, amelyet a szerződéskötés
időpontjában be kell mutatnia.Az ajánlatban a felelősségbiztosításról nyilatkozni szükséges.
11.A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
12.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók.
13. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját és a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
15. Az ajánlat részeként – műszaki szakmai ajánlatként - csatolni kell, a kitöltött árazott költségvetést (.pdf és .xlsx formátumban), amelynek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
16. A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
17. Feltételes közbeszerzés: AK a Kbt. 53. § (6) alapján feltételes közbeszerzésként indítja az eljárást. Feltételes az eljárás mivel, ha a legkedvezőbb ajánlat vonatkozásában a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, úgy AK legkésőbb az összegezés kiküldését követően támogatásra irányuló igényt nyújt be a szükséges többletfedezet biztosítása érdekében. Ajánlatkérő ez utóbbi feltételt a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti, a szerz.terveztben foglaltak szerint.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges