Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0562/2020
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Naplemente Idősek Otthona
Teljesítés helye:5742 Elek, Semmelweis út 14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Baromfiudvar 2002 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Naplemente Idősek Otthona
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82424671
Postai cím: Gyulai Út 15
Város: Elek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5742
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pluhár Erzsébet
Telefon: +36 66240456
E-mail: human@elekctv.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése a 2019. évre
Hivatkozási szám: EKR000984632018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Előhűtött hús
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5742 Elek, Semmelweis út 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. Előhűtött hús: 12190 kg, 20% opció
Részletes leírás, specifikáció a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00892 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Előhűtött hús
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65735215
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9878600
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15110000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5742 Elek, Semmelweis út 14.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. Előhűtött hús: 12190 kg, 20% opció
Részletes leírás, specifikáció a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10100725
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26069100
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +63 578-402
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Előzmények
1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által a Kbt. Harmadik része 113. §-a szerinti, „Különféle élelmiszerek beszerzése a 2019. évre” elnevezésű közbeszerzési eljárás 5. része eredményeként egymással 2018. december 28-i dátummal szállítási szerződést kötöttek.
1.2. Felek rögzítik, hogy a Szállító a 2019. november 22. napján kelt levelében bejelentette a Megrendelőnek, hogy az 1.1. pont szerinti szerződés megkötését követően a sertéshús árát befolyásoló, világméretű sertéspestis járvány következtében jelentősen megnövekedett a sertéshús átlagára, mely körülmény a szerződés megkötésekor egyik fél által sem volt előre látható, azt a felek kívül álló, külső körülmények idézték elő. A bejelentés szerint a hivatkozott járvány, és annak a sertéshús piaci árára gyakorolt drasztikus drágító hatása köztudomású. Mindezekre tekintettel a Szállító kezdeményezte az 1.1. pont szerinti szerződés módosítását 2019. december 1. napjától kezdődően, a sertéshús termékek árának emelésére vonatkozóan.
1.3. A Megrendelő az 1.2. pont szerinti bejelentést megvizsgálta, és megállapította, hogy az abban foglaltak megalapozzák a Szállító előterjesztése szerinti szerződésmódosítást.
2. A szerződés módosítása
2.1. Fentiekre tekintettel a felek megállapodnak, hogy az 1.1. szerinti szerződés 8. pontjában hivatkozott, az egyes termékek árát tartalmazó melléklet helyébe 2019. december 1. napjától kezdődően a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező, a módosítást követő árakat tartalmazó táblázat kerül.
2.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjának előírásaira figyelemmel kötötték meg.

2.3. Felek megállapodnak, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok közé beemelik a Szállító 1.2. pont szerinti bejelentését és annak mellékleteit, és kijelentik, hogy az abban foglalt indokok a szerződésmódosítás Kbt. 2.2. pontban hivatkozottak szerinti feltételeinek megfelelnek.
2.4. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás következtében a szerződés nettó összértéke 9.878.600,- Ft-ról 10.100.725,- Ft-ra módosul.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A sertéshús árát befolyásoló, világméretű sertéspestis járvány következtében jelentősen megnövekedett a sertéshús átlagára, mely körülmény a szerződés megkötésekor egyik fél által sem volt előre látható, azt a feleken kívül álló, külső körülmények idézték elő.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 9878600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10100725 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben