Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5623/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1., 12/A hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19215507
Postai cím: Fő Utca 10.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Gábor
Telefon: +36 82898246
E-mail: lengyel.gabor@som-onkorm.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.som-onkorm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.som-onkorm.hu
 
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Somogy Megyei Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000203692020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000203692020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Volt Levéltár átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000203692020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kivitelezés tárgyát képező levéltár és annak kiegészítő funkcióit magában foglaló – műemléki védelem alatt álló - épülete a 7400 Kaposvár Rippl-Rónai tér 1. szám alatt, a hrsz.:12/A számon található, kis részben alápincézett, földszint + 2 emeletes épület.
A kivitelezés megkezdése előtt farestaurátor által kutatási tervet kell készíttetni. Restaurátorok és további műemlékvédelemhez kapcsolódó szakértők biztosítása szükséges a hatósági engedély és a műszaki leírás előírásai szerint.
Az épület energetikai fejlesztése – összefüggésben az épület új funkcióval való ellátásához szükséges felújítással – egyrészt egy TOP 3.2.1.-16-SO2-2017-00001. kódszámú Európai Uniós pályázati forrásból, másrészt a Modern Város pályázat biztosította forrásból valósul meg.
Az épületenergetikai beavatkozások tekintetében a következő felújítási munkák végzendők el az épületen:
- gépészeti rendszer (primer és szekunder oldal is) fejlesztése összes elemével
- elektromos hálózat fejlesztése összes elemével
- megújuló energia telepítése, levegő hőszivattyús fűtő-hűtő rendszer,
- maximum 50KVh teljesítményű napelempark telepítése a déli tetőfelületre.
- padlásfödém hőszigetelése
- a teljes épület homlokzat hőszigetelő vakolattal történő ellátása
- 2. emeleten belső hőszigetelés elkészítése
- nyílászárók energetikai korszerűsítése
Modern Városok Program keretében:
A modern városok program keretein belül kialakítandó a tervezési program szerinti múzeumi funkció annak irodáival, vizesblokkjaival.
Az épület – és benne ez a térsor – építészeti, épületgépészeti, elektromos, stb. felújíthatósága mindenképpen a szekrénysor óvatos elbontását, az elemek össze számozását indokolja és igényli. A kivitelezés idejére száraz jól szellőző raktárban kell az azonosíthatóan dokumentált elemeket tárolni.
A bontás farestaurátor irányítása mellett végezhető, a falfelületek előtt álló szekrényeket egyesével le kell fotózni, a korpuszokat és a frontokat, valamint az ott lévő táblaképet össze kell számozni a pontos hely és szerkezeti összetartozás dokumentálása miatt.
A jelen tervdokumentációban az épület felújíthatóságának feltételeként ezen volt levéltári bútorzat szakszerű elbontása, az újra összeállíthatóság dokumentálása, és a kivitelezés ideje alatt történő szakszerű tárolás lett tervezve.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.
Gazdasági szempontból előnyösebb egy kivitelező koordinációjával megvalósítani a kivitelezést, mivel így az általános költségek, melyek a kivitelezőt terhelik nem oszlanak meg és költséghatékonyabbá válhat a munkavégzés.
Több nyertes ajánlattevő esetén könnyen megtörténhet, hogy egyikük hibás vagy késedelmes teljesítése a másik feladat ellátását is gátolná, és ez a „dominó-effektus” Ajánlatkérő számára időveszteséggel járna, egyúttal az a projekt sikeres megvalósítását is veszélyeztetné.
A beruházás műszaki komplexitása az elmúlt évek helyi beruházásaihoz mérten magasnak tekinthető, ebből fakadóan jelen kivitelezési feladatok komplexitása is kiemeleten magas. Ebből következik, hogy a feladatok egymástól való elhatárolása és esetlegesen több gazdasági szereplővel történő teljesítése komoly információ áramlási és feladat végrehajtásbeli problémákat okozna.
A beruházás egyetlen átgondolt koncepció alapján került meghatározásra, a pályázati feltételek okán került mindez csak két külön finanszírozási forrás segítségével megvalósításra, ez alapvetően meghatározza a felújítási munkálatok ésszerű okokból adódó oszthatatlanságát.
A műemléki épület, valamint az energetikai és általános felújítási munkák olyan összetett feladat, mely több érintett szakági munka koordinálását követeli meg. A két projekt ugyan egymástól elkülönített munkákat tartalmaz, ugyanakkor vannak átfedések az egyes szakági tevékenységek miatt, pl. gépészet, villamosság, melyek végül egy épület szintű rendszer összetett működését fogják biztosítani. Amennyiben két külön fővállalkozó végzi a feladatokat, úgy a műszaki megoldások egymással való kompatibilitása nem garantált. Továbbá a két fővállalkozó együttes tevékenysége nem valósulhat meg egy
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Volt Levéltár átalakítása – magasépítési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45212313-3
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1., 12/A hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítással érintett épület alapterülete: 1 871,575 m2
Hűtő-fűtő VRV rendszer kialakítása - gépészeti rendszer (primer és szekunder oldal is) fejlesztése összes elemével:
3db kültéri egységből álló rendszer alakítandó ki. A kültéri egységeket az épület kiszellőztetett és víz- akusztikai szigeteléssel ellátott padlásterében kell elhelyezni. Típusa: 2db DAIKIN RYYQ18T és 1db DAIKIN RYYQ16T Qfűt=145kW; Qhűt=145kW.
A tervezett Daikin VRV (2csöves) rendszer környezetkímélő R410A jelű közvetítő közeggel van feltöltve. Ezen közvetítő közeg (klímatechnikai gáz) szállítja a hőt a beltéri és kültéri egységek között. A közvetítőközeg keringtetett mennyisége mindig az aktuális igényekhez igazodik.
50 KW-os napelemes rendszer telepítése
A napelem panelek által termelt villamos energiát 2db Fronius Symo 20.0-3-M (i1 és i2 jelű), valamint 1 db Fronius Symo 5.0-3-M (i3 jelű) inverterrel alakítjuk váltakozófeszültséggé és tápláljuk be a fogyasztói hálózatba.
180 KW teljesítményű hőszivattyús rendszer telepítése (levegő-víz)
A márkanév megjelölés csupán iránymutatásként szolgálnak a könnyebb beazonosíthatóság érdekében, Ajánlatkérő a megjelölt márkanevű termékek esetében nem várja el, hogy ugyanazon márkanévvel rendelkező termék kerüljön beépítése. Erre tekintettel a márkanévvel pontosított műszaki tartalmak esetében minden esetben elfogadják Ajánlatkérők az azon eszközökkel azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező műszaki megoldásokat, melyek alkalmazására a hatósági engedély alapján lehetőség van.
A kivitelezés tárgyát képező levéltár és annak kiegészítő funkcióit magában foglaló – műemléki védelem alatt álló - épülete a 7400 Kaposvár Rippl-Rónai tér 1. szám alatt, a hrsz.:12/A számon található, kis részben alápincézett, földszint + 2 emeletes épület.
A kivitelezés megkezdése előtt farestaurátor által kutatási tervet kell készíttetni. Restaurátorok és további műemlékvédelemhez kapcsolódó szakértők biztosítása szükséges a hatósági engedély és a műszaki leírás előírásai szerint.
Az épület energetikai fejlesztése – összefüggésben az épület új funkcióval való ellátásához szükséges felújítással – egyrészt egy TOP 3.2.1.-16-SO2-2017-00001. kódszámú Európai Uniós pályázati forrásból, másrészt a Modern Város pályázat biztosította forrásból valósul meg.
Az épületenergetikai beruházás keretében a következő felújítási munkák végzendők el az épületen:
• elektromos hálózat fejlesztése összes elemével
• maximum 50KVh teljesítményű napelempark telepítése a déli tetőfelületre.
• padlásfödém hőszigetelése 559,6 m2
• a teljes épület homlokzat hőszigetelő vakolattal történő ellátása 2126,76 m2
• 2. emeleten belső hőszigetelés elkészítése 527,3 m2
• nyílászárók energetikai korszerűsítése (felújítandó nyílászárók 82 db, új homlokzati nyílászárók 30 db)
• Padlásfödém hőszigetelés 942,54 m2
• Belső oldali utólagos hőszigetelés 527,28 m2
• Földszinti padlószerkezet utólagos szigetelése 559,61 m2
• akadálymentes mosdó építése
• Álmennyezetbe süllyesztett lápmatestek, irodában beépítve 69 db
• földszinten:
• közösségi előadótér kialakítása 60 fő részére
• előtér-fogadótér kialakítása recepcióval
• férfi és női mosdó kialakítása
Modern Városok Program keretében:
A modern városok program keretein belül kialakítandó a tervezési program szerinti múzeumi funkció annak irodáival, vizesblokkjaival.
• a volt börtön területének történeti kiállítás rendezésére való alkalmassá tétele
• egyébként akadálymentes méretű lift telepítése az épületben földszint és 2. emelet között
földszint: közösségi előadó tér kialakítása, irodák, raktárak, irattár kialakítása, kiállítótér kialakítása
emelet 1: irodák kialakítása és múzeumi bemutató tér kialakítása a keleti szárnyban a volt levéltár kutató teremsor területén
emelet 2:
• irodák és tárgyaló kialakítása, teakonyha kialakítása 6-12 fő részére
A szükséges mobil bútorok beszerzése:
B-02. Íróasztal háttérmunkahelyhez. 80 / 160 / 75 cm. 56 db
B-02a. Görgős, fiókos irattároló, munkaasztalok alá. 450 / 58 / 65 cm. 58 db
B-03. Vezetői íróasztal. 80 / 180 / 75 cm 2 db
B-04. Étkező asztal. 80 / 150 / 75 cm. 2 db
B-05. Tárgyaló asztal. 80 /150 / 75 cm. 2 db
B-06.1 Polcos iratszekrény 60 / 60 /210 cm 1 db
B-06.2 Polcos iratszekrény 80 / 60 /210 cm 1 db
B-06.3 Polcos iratszekrény 90 / 60 / 210 cm 93 db
B-06.4 Polcos iratszekrény 135 / 60 / 210 cm 11 db
B-07. Akasztós szekrény. 90/60/210 cm 19 db
B-08.1. Mosdós szekrény. 160/ 60 /90 cm 4 db
B-08.2. Mosdós szekrény. 190/ 60 /90 cm 2 db
B-08.3. Mosdós szekrény. 200/ 60 /90 cm 1 db
B-08.4. Mosdós szekrény. 225/ 60 /90 cm 4 db
B-08.5. Mosdós szekrény. 240/ 60 /90 cm 5 db
B-09. Dohányzóasztal. 60 / 80 /45 cm. 2 db
B-10. Ügyintézőszék. 2 db
B-11. Irodai szék háttérmunkahelyhez. 57 db
B-12-v. Étkező és előadótermi szék. 38 db
B-12-n. Étkező és előadótermi szék. 38 db
B-13. Tárgyaló szék. 18 db
B-14. 2 személyes kanapé 2 db
B-15. Fotel 2 db
Restaurátorok és további műemlékvédelemhez kapcsolódó szakértők biztosítása szükséges a hatósági engedély és a műszaki leírás előírásai szerint
A kivitelezés megkezdése előtt farestaurátor által kutatási tervet kell készíttetni.
Műemlék alkotórészét, tartozékát képező képző- vagy iparművészeti alkotás áthelyezése csak restaurátor szakember közreműködésével végezhető.
A festett ólomüvegeket üvegrestaurátor közreműködésével ki kell a keretből bontani, és a terv szerinti módon, új, a felújított nyílászárótól független módon az eredeti helyen kerül megtartásra.
A lépcsőkarok és lépcső helyreállításához kőrestaurátor szükséges, továbbá restaurátori feladat a festés helyreállítása, a homlokzati díszítő elemek javítása restaurátori feladat.
A bontás farestaurátor irányítása mellett végezhető.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
A kivitelezési tevékenységgel érintett épület műemléki törzsszáma: 4348.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 3. A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
3 4. Többlet jótállás (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 pályázat 100,000000 % Európai Uniós támogatásból, utófinanszírozás útján. A megkötésre kerülő szerződés Modern Városok Program keretében 100,000000 % hazai támogatásból valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek az előírt kizáró okok tekintetében egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és / vagy a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás során
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő ezen nyilatkozatában köteles kitérni az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetre is (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését).
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő az igazolási módok tekintetében hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8., 10., 12 – 16. §-aira.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: K.1. Alkalmatlan a gazdasági szereplő, amennyiben
(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve
(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének előírásait.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az igazolási módok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 270.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya szerinti (azaz magasépítési kivitelezési munkálatok) árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése, továbbá 22-24. § -ainak a Kbt. harmadik része szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az igazolási módok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívásától visszafelé számított 5 évben legalább 1000 m2 alapterületű műemléki védettségű épületen ellátott építőmesteri és szakipari munkára kiterjedő (1) épületfelújítási és/vagy (2) épülethelyreállítási munkálatokra vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel igazolhatja.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
Az alkalmassági követelmény részletes kritériumait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É-M, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.2. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.3. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV, vagy azzal egyenértékűjogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.4. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet
- 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és kőszobrász-restaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint
- műemléki restaurátor szakterületen szerzett 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.
M.2.5. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet
- 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és iparművészeti tárgyrestaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint
- műemléki restaurátor szakterületen szerzett 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.
M.2.6. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet
- 7. § (1) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és
- műemléki érték dokumentálása szakterületen szerzett 8. § (1) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: 20 %;)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 30 %,)
- Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 3 %,)
- Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %,)
- Jótállás (időtartama: 36 hónap)
- Többlet jótállás (időtartama: megajánlás szerint)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
Előleg:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti mértékben biztosít előleget a nyertes ajánlattevő részére.
Számlázás:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint, a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. § -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően - a hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződés esetén - részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását teszik lehetővé a Szerződés időtartama alatt az egyes Megrendelőkhöz tartozó munkarészek szerint külön-külön, a Megrendelők által teljesítésigazolással elismert Szerződés szerinti teljesítés százalékos arányának megfelelően azzal, hogy:
- az első részszámla kibocsátására az áfa nélkül számított teljes Szerződéses ellenérték 25 % -át elérő teljesítés esetén kerül sor, 25%-os mértékben
- a második részszámla kibocsátására az áfa nélkül számított teljes Szerződéses ellenérték 50 % -át elérő teljesítés esetén kerül sor, 25%-os mértékben
- a harmadik részszámla kibocsátására az áfa nélkül számított teljes Szerződéses ellenérték 75 % -át elérő teljesítés esetén kerül sor, 25%-os mértékben
- a részszámla és a végszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert Szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla és a végszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az eljárást megindító felhívás VI.3.12. pontjában meghatározottak szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ponthatárok: 0-10
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában; 2019. november 26. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. aa.) módszerét alkalmazza.
Alkalmazott képlet:
P = (Alegjobb/Avizsgalt) * (P-P) + P
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában; 2019. november 26. napján jelent meg) a 2-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. ab) pont) módszerét alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Dokumentum 1., Általános Kötetének 19.13., 19.14., 19.15., 19.16. pontjában rögzített értékre. Amennyiben az ajánlatban ezen értékeket meghaladó értékre nyújtanak be ajánlatot, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben az ajánlati felhívás II.2.4.) pontjában rögzített közbeszerzés teljes mennyiségéből, a Modern Városok Program keretében megvalósítandó kivitelezési tevékenységre (KD_2.9_Árazatlan költségvetés02_SMÖ_Levéltár kivitelezés.xlsx) tett ajánlati ár meghaladja a nettó 290.736.220,- Ft összeget, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
4. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
5. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.5.) pontban a 2., 3. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető.
Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek, vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen.
6. Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi feladatára kiterjedő minimum 50.000.000,- Ft/kár, valamint 200.000.000,- Ft/év összegű felelősségbiztosítási szerződéssel.
7. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
8. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti információk ajánlatban történő megjelölését (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!).
9. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges