Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0566/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:7622 Pécs, Rákóczi u. 80.; Pécsi Tudományegyetem KTK „A” épülete (CAFM „RAAE” épülete), Irk Albert nagyelőadó, (CAFM RAAE3023 FM kódú helyiség, 3. emelet);7622 Pécs, Rákóczi u. 80.; Pécsi Tudományegyetem KTK „B” épülete (CAFM „RABE” épülete)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alinea 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Ména Trade Housing Korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Adrienn
Telefon: +36 72501500
E-mail: kiss.adrienn@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PTE KTK „A” és „B” épületének magasépítési munkái
Hivatkozási szám: EKR000301622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgyában született vállalkozói szerződés keretében az alábbi feladatok megvalósítása:
1. ajánlati rész: „A” épületben az Irk Albert nagyelőadó két oktató teremmé történő kettéválasztása tárgyú magasépítési munka
2. ajánlati rész: „B” épületben a Halasy aula melletti helyiségcsoport FIKP traktus belsőépítészeti átalakítása tárgyú magasépítési munka
Az ellátandó feladat pontos leírását, valamint a műszaki tartalmat az ajánlatkérői dokumentáció tartalmazza az alábbiak szerint:
1. rész: Műszaki leírás, elrendezési vázrajz, alaprajz, költségvetés kiírás.
2. rész: Belsőépítész műszaki leírás és tervdokumentáció, belsőépítész látványtervek, épületvillamos és gyengeáramú tervdokumentáció, költségvetés kiírás.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50088390 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „A” ép. - Irk Albert nagyelőadó kettéválasztása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, Rákóczi u. 80.; Pécsi Tudományegyetem KTK „A” épülete (CAFM „RAAE” épülete), Irk Albert nagyelőadó, (CAFM RAAE3023 FM kódú helyiség, 3. emelet)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PTE KTK „A” épületben az Irk Albert nagyelőadó két oktató teremmé történő kettéválasztása tárgyú magasépítési munka
Építészet részmunkákkal:
- pvc padlóburkolat bontás és burkolás: 255,44 m2,
- diszperziós festés: 314,4 m2,
- álmennyezet bontás-építés 19,76 m2,
- gipszkarton válaszfal 43,27 m2
Beépített hallgatói bútorzat részmunkákkal: 117+84 db
Épületvillamosság részmunkákkal:
- mellvédcsatorna 128 fm,
- szerelvények 96 db,
- kábelezés 638 fm,
- kiselosztó leágazással 1 db
Gyengeáram részmunkákkal:
- riasztó bővítés,
- beléptető rendszer bővítés,
- hangosítási rendszer szétválasztás, bővítés,
- gyengeáramú kábelezés 1-1 db
Épületgépészet részmunkákkal: anemosztát csere légmennyiség szabályozóval 10 db
A beruházás nem építési engedélyköteles.
A telephelyen, illetve a kivitelezéssel érintett épületben működő intézmény van, mely üzemelését (oktatási, tudományos kutatási és adminisztratív tevékenységek) és a zavartalan személyforgalmat biztosítani kell. Az épületben a tevékenység bármilyen korlátozása előzetesen egyeztetendő, és kizárólag a megrendelő hozzájárulásával történhet.
A közbeszerzéses szerződés életbe lépésétől függően a munkákat lehetőség szerint az intenzív oktatási, azaz szemeszteren kívüli időszakra ütemezzük, mely fajlagosan nagy élőerő kapacitást és organizációs képességet igényel.
Nyertes Vállakozónak szerződéskötéskor műszaki ütemtervet kell benyújtania.
Az ellátandó feladat pontos leírását, valamint a műszaki tartalmat az ajánlatkérői dokumentáció tartalmazza az alábbiak szerint:
Műszaki leírás, elrendezési vázrajz, alaprajz, költségvetés kiírás.
Az egyenértékűség bizonyítására a Közbeszerzési Dokumentáció I. fejezet 7. pontjában foglaltak az irányadók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.1. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatán felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „B” ép. - Halasy aula melletti FIKP átalakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, Rákóczi u. 80.; Pécsi Tudományegyetem KTK „B” épülete (CAFM „RABE” épülete)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PTE KTK „B” épületben a Halasy aula melletti helyiségcsoport FIKP traktus belsőépítészeti átalakítása tárgyú magasépítési munka
A teljesítés pontos helyszíne: A Halasy aula melletti helyiségcsoport FIKP traktus (CAFM RABE 2049-2051 helyiségek, 2. emelet): nagy tárgyaló, kis tárgyaló és iroda
Építészet részmunkákkal:
- parketta padlóburkolat bontás/építés 22,3 m2,
- parketta padlóburkolat felújítás 125,64 m2,
- gipszkarton dobozolás 19,98 fm
- tapétázás: 90,62 m2,
- diszperziós festés: 336,35 m2,
- fa felületek (mellvéd és nyílászáró, beépített bútorzat) átalakítása és felületkezelése: 298,37 m2,
- motoros árnyékoló rolók beépítése 6 db,
Épületvillamosság részmunkákkal:
- mellvédcsatorna bontás, nyomvonal 19,98 fm,
- szerelvények 45 db, kábelezés 670 fm,
- kiselosztó leágazással 1 db,
- álmennyezeti lámaptestek 61 db,
- csillárok 10 db,
- egyéb lámpatestek 5 db
Gyengeáram részmunkákkal:
- gyengeáramú kábelezés 46 fm,
- lengőkábel 24 db
- végpontok szerelvényei 14 db
- előadó és projektor számára kábelszett 1-1 db
A beruházás nem építési engedélyköteles.
A telephelyen, illetve a kivitelezéssel érintett épületben működő intézmény van, mely üzemelését (oktatási, tudományos kutatási és adminisztratív tevékenységek) és a zavartalan személyforgalmat biztosítani kell. Az épületben a tevékenység bármilyen korlátozása előzetesen egyeztetendő, és kizárólag a megrendelő hozzájárulásával történhet.
A közbeszerzéses szerződés életbe lépésétől függően a munkákat lehetőség szerint az intenzív oktatási, azaz szemeszteren kívüli időszakra ütemezzük, mely fajlagosan nagy élőerő kapacitást és organizációs képességet igényel.
Nyertes Vállakozónak szerződéskötéskor műszaki ütemtervet kell benyújtania.
Az ellátandó feladat pontos leírását, valamint a műszaki tartalmat az ajánlatkérői dokumentáció tartalmazza az alábbiak szerint:
Belsőépítész műszaki leírás és tervdokumentáció, belsőépítész látványtervek, épületvillamos és gyengeáramú tervdokumentáció, költségvetés kiírás.
Az egyenértékűség bizonyítására a Közbeszerzési Dokumentáció I. fejezet 7. pontjában foglaltak az irányadók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.2. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatán felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „A” ép. - Irk Albert nagyelőadó kettéválasztása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alinea 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51466932
Postai cím: Sport Utca 5/A.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: alinea2000@alinea2000.hu
Telefon: +36 72227401
Internetcím(ek): (URL) www.alinea2000.hu
Fax: +36 72511101
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11977399202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35080482
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alinea 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51466932
Postai cím: Sport Utca 5/A.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11977399202

Hivatalos név: Ména Trade Housing Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72712320
Postai cím: Nagy Lajos Király Útja 14
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25869185202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „B” ép. - Halasy aula melletti FIKP átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ména Trade Housing Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72712320
Postai cím: Nagy Lajos Király Útja 14
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: mena.housing@gmail.com
Telefon: +36 203118000
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25869185202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18037808
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19338390
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alinea 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51466932
Postai cím: Sport Utca 5/A.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11977399202

Hivatalos név: Ména Trade Housing Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72712320
Postai cím: Nagy Lajos Király Útja 14
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25869185202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges