Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:7454/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Teljesítés helye:HU;HU;HU;HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Premier G. Med Kft.;OPC Szemészeti Termék Központ Kft.;Dent-East Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59166937
Postai cím: KORÁNYI SÁNDOR UTCA 4-6.
Város: DUNAÚJVÁROS
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Andrea
Telefon: +36 203975354
E-mail: kapcsolattarto@kbt-tanacsado.hu
Fax: +36 15013430
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pantaleon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pantaleon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai Eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001117462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros részére orvostechnikai eszközök beszerzése ad.vét. szer. keretében, 5 részajánlati körben: 1.rész:C íves röntgen 1db, 2.rész:Asztali sterilizálók(2 db)és sterilizáló dobozok(10 db),3. rész:Réslámpa applanációs tonométerrel 1db, 4.rész:Intraorális röntgen 1db, 5.rész:Videoendoszkópos torony (1db), kolonoszkóp (1db) és polipektom (10db).A részletes műszaki leírást a közbesz.dok. tartalmazzák. AT kizárólag az AK előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ATnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dok.ban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.Nyertes AT feladata az eszközök leszállítása, beszerelése, beüzemelése és betanítása is.Betanítás munkaóra igénye: DOK-ban.A nyertes AT feladata az ajánlatában megajánlott új berendezés leszállítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 23611480 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: C íves röntgen
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: HU 2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros részére 1 db C íves röntgen beszerzése adásvételi szerződés keretében:
1 db C íves röntgen képerősítő. Nagyfrekvenciás röntgengenerátor. Processzoros vezérlés. Álló anódú röntgencső. Szabad nyílás Min. 770 mm. Orbitális mozgás Min. 120°. C-kar elforgathatósága Min. ±200°. Vertikális mozgás, motorikus. Legyező mozgás Min. 20°. Forgatható kollimátor. CCD kamerás TV-lánc, Min. 1k x 1k mátrix. Beépített finomrács. Dicom Send. Dicom Print. Dicom Worklist. Személyi sugárvédelmi eszközök.
Az ajánlattevőnek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére át kell adnia, melyről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia :
- gyártói színes termékismertető prospektust – mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni.
- a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)
- Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
- MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány
A nyertes Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő) az Ajánlatkérő felhívására.
Nyertes ajánlattevő feladata a berendezések OSSKI minősítésének (egyedi vagy CE alapján) lebonyolítása, mely alapján az Országos Atomenergia Hivatal a nyilvántartásba vételt elvégzi. Az Országos Atomenergia Hivatal általi létesítési engedélyhez és a működési engedély kiadásához szükség szerint Szállító közreműködik az eljárásokban, ill. a hatósági költségeket (sugárvédelmi mérés) viseli. Az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott Ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetési engedélykérelmének összeállítása című SV-2. sz. útmutató szerinti eljárás lebonyolítása sugárvédelmi szakértő bevonásával. Ezen költségeket a nyertes ajánlattevő viseli.
A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet cseregarancia a röntgencsőre min.0; max. 24 - hónap  10
2 Többlet monitor fényerő min.0; max. 1000 - cd/m²  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00113 „A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése” című projekt
II.2.14) További információ:
Ponthatár: 0-10, Módszer: Ár: Fordított arányosítás, (KH útmutató A.1.aa ), Minőségi szempontok: arányosítás két szélső érték között/ME útmutató. Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, valamint a termék származási helyét.

II.2.1)
Elnevezés: asztali sterilizáló készülékek sterilizáló doboz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: HU, Dunaújváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros részére ad.vét. szerz. keretében:Asztali gyors gőzsterilizáló, normál kazettával, Mennyiség: 1 db, Kazettás sterilizáló készülék, Mennyiség: 1 db, Steril doboz, Mennyiség: 10 db.2 db Asztali gyors gőzsterilizáló: 1 normál és 1 mély kazettával: Feleljen meg az EN 13060-as Európai Uniós asztali gőzsterilizátorokra megfogalmazott szabványban vagy „S”, vagy „B” típusú sterilizátorokra előírt követelményeknek, rendelkezzen beépített gőzfejlesztővel. Asztali kivitelű autokláv, tömör és üreges fémeszközök sterilizálására, valamint gumi és műanyag sterilizáló ciklusra alkalmas. Csomagolt és csomagolatlan eszközök sterilizálására is alkalmas 121°C vagy 134°C-on.A kazetta a kivétel után a sterilitást 10 napig megtartja.
10 db Steril egység-doboz: Kézi műszerek, kötszerek, textilek csomagoltan vagy csomagolatlanul, gőzben történő sterilizálására, sterilen tartására/tárolására alkalmas, minőségi műszerkonténer család. A konténerek doboza rozsdamentes acél, vagy aluminium-ötvözet anodizált felület kezeléssel. Vegyszereknek ellenálló, nagy hőtároló kapacitású és kiváló hővezető képességű anyag. A fedél hőálló, karcálló és ütésálló műanyag, vagy fém kivitel. Baktériumszűrős, vagy szelepes kivitel. Szűrőbetétes kivitel esetén a szűrőbetét minimum 5000 ciklushoz használható, nem egyszer használatos kivitelű.Az ajánlattevőnek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére át kell adnia, mely teljesítéséről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia :
- gyártói színes termékismertető prospektust – mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni.
- a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)
- Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
- MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány
A nyertes Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő) az Ajánlatkérő felhívására.
A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet sterilitás megtartási idő min.0; max.10 – nap  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00113 „A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése” című projekt
II.2.14) További információ:
Ponthatár: 0-10
Módszer:Ár: Fordított arányosítás, (KH útmutató A.1.aa ),Minőségi szempont:arányosítás két szélső érték között/ME útmutató.Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, valamint a termék származási helyét

II.2.1)
Elnevezés: réslámpa applanációs tonométerrel
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: HU, Dunaújváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros részére 1 db réslámpa beszerzése adásvételi szerződés keretében:
1 db Réslámpa. applanációs tonométerrel. Felső lámpaházas (Haag-Streit jellegű) Szemészeti Réslámpa applanációs tonometerrel, álltámasszal, elektromos magasságállítású asztallal. Rendelkezzen a berendezés kamera illesztési lehetőséggel. Applanációs tonométer: Goldman rendszerű, réslámpára függeszthető applanációs tonométer. Elektromos magasságállítású asztal két gördülő kerékkel és két fix lábbal.
Az ajánlattevőnek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére át kell adnia, mely teljesítéséről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia :
- gyártói színes termékismertető prospektust – mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni.
- a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)
- Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
- MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány
A nyertes Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő) az Ajánlatkérő felhívására.
A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet fix zoom lehetőségek száma min.0; max. 3 – db  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00113 „A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése” című projekt
II.2.14) További információ:
Ponthatár: 0-10
Módszer:Ár: Fordított arányosítás, (KH útmutató A.1.aa ), Minőségi szempont: arányosítás két szélső érték között/ME útmutató.Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, valamint a termék származási helyét.

II.2.1)
Elnevezés: intraorális röntgen
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: HU, Dunaújváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros részére 1 db intraorális röntgen beszerzése adásvételi szerződés keretében:
1 db Intraorális röntgen. Generátor min. 200kHz. Falra szerelhető jobb vagy baloldali kinyúlás, vagy függőleges felfüggesztés lehetősége. Felnőtt/gyermek üzemmód. Maxillo-mandibuláris, bitewing, occlusális felvételi lehetőség. DICOM (Storage SCU, Modality Worlist) szabvány szerinti kommunikáció, kompatibilis szoftverrel, vezérlő számítógéppel. A berendezéshez szükséges sugárvédelmi eszköz: 1 – 1 db röntgenvédő kötény, pajzsmirigy védelemmel felnőtt és gyermek méret.
Az ajánlattevőnek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére át kell adnia, melyről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia:
- gyártói színes termékismertető prospektust – mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni.
- a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)
- Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
- MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány
A nyertes Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő) az Ajánlatkérő felhívására.
Nyertes ajánlattevő feladata a berendezések OSSKI minősítésének (egyedi vagy CE alapján) lebonyolítása, mely alapján az Országos Atomenergia Hivatal a nyilvántartásba vételt elvégzi. Az Országos Atomenergia Hivatal általi létesítési engedélyhez és a működési engedély kiadásához szükség szerint Szállító közreműködik az eljárásokban, ill. a hatósági költségeket (sugárvédelmi mérés) viseli. Az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott Ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetési engedélykérelmének összeállítása című SV-2. sz. útmutató szerinti eljárás lebonyolítása sugárvédelmi szakértő bevonásával. Ezen költségeket a nyertes ajánlattevő viseli.
A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet valódi (kalibrálóval mérhető és gyártó által igazolt) felbontás min.0; max.4 – vonalpár / mm  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00113 „A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése” című projekt
II.2.14) További információ:
Ponthatár: 0-10
Módszer:Ár: Fordított arányosítás, KH útmutató A.1.aa ), Minőségi szempont:arányosítás két szélső érték között/ME útmutató.Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, valamint a termék származási helyét.

II.2.1)
Elnevezés: endoszkópos torony
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: HU, Dunaújváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros részére 1 db endoszkópos torony, 1 db kolonoszkóp és 10 db polipektom beszerzése adásvételi szerződés keretében:
1 db Gastroenterológiai endoscopos torony: Központi vezérlő egység (processzor): HDTV felbontású jelfeldolgozás. Fehérszín beállítási lehetőség. Beépített elektronikus képnagyítási lehetőség zoomolás által. A behelyezett endoszkópot azonosító funkció, az eszköz adatainak megjelenítésével. Adat és képtárolási lehetőség cserélhető és hordozható USB memórián. Fényforrás: Beépített víz-levegő pumpával. Fényerő szabályozási lehetőség manuálisan és automatikus szabályozással is. Lámpa készenléti (stand-by) funkció kapcsolási lehetőség. Monitor: Színes, HDTV felbontású medikai LCD monitor. Készüléktartó állvány. Nagyfrekvenciás vágókészülék. Mobil Szívó berendezés.
1 db Colonoscop: Videoendoszkópos toronnyal kompatibilis. Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás. A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést. Kiegészítő öblítőcsatorna.
10 db Polypectom: Videoendoszkópos toronnyal kompatibilis.
Értékelésnél előny:A vezérlőegységhez csatlakoztathatók a Kórház tulajdonában lévő és rutinszerűen használt eszközök, adapter és szoftver illesztés nélkül:
Panendoscop Olympus 3 db
Colonoscop Olympus 7 db
Duodenoscop Olympus 2 db
Endoszkópos torony Olympus 3 db
Az ajánlattevőnek nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő részére át kell adnia, melyről az ajánlatban elegendő nyilatkoznia :
- gyártói színes termékismertető prospektust – mely a műszaki leírást, használati, karbantartási és üzemeltetési előírásokat is tartalmazza -, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni.
- a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration)
- Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
- MSZ EN 13485:2012 gyártói tanúsítvány
A nyertes Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő) az Ajánlatkérő felhívására.A 321/2015. (X.30) Korm. 46. § (3) bek értelmében, ahol az ajánlatkérő konkrét típusra, gyártmányra hivatkozott a beszerzés egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű megajánlást tehet.
Értékelésnél előny, a kompatibilitás: Panendoscop Olympus 3 db, Colonoscop Olympus 7 db, Duodenoscop Olympus 2 db, Endoszkópos torony Olympus 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A vezérlőegységhez csatlakoztathatók a Kórház tulajdonában lévő és rutinszerűen használt eszközök, adapter és szoftver illesztés nélkül. A kép automatikusan megjelenik a torony monitorán. [IGEN / NEM  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00113 „A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése” című projekt
II.2.14) További információ:
Ponthatár:1 0-10
Módszer:Ár: Fordított arányosítás, (KH útmutató A.1.aa. , Minőségi szempont: abszolút értékelés, igen: 10, nem: 0 pont.KH útmutató B. Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, valamint a termék származási helyét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 205 - 498806
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: C íves röntgen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Premier G. Med Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17345736
Postai cím: Hidász Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: premiergmed@premiergmed.hu
Telefon: +36 13914030
Internetcím(ek): (URL) www.premiergmed.hu
Fax: +36 13980687
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17833333
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: asztali sterilizáló készülékek sterilizáló doboz
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 020558 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: réslámpa applanációs tonométerrel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPC Szemészeti Termék Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34426140
Postai cím: Bokréta Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: tender@opc.hu
Telefon: +36 304748446
Internetcím(ek): (URL) www.opc.hu
Fax: +36 14564068
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2199790
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1811480
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: intraorális röntgen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dent-East Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17895367
Postai cím: Rétkerülő Út 51
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: mail@dent-east.com
Telefon: +36 13194568
Internetcím(ek): (URL) www.dent-east.com
Fax: +36 13107096
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4010000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Installáció, szervíz,Kulcsrakész Vállalkozások Kft.,22664534-2-42,1085 Budapest, József körút 69. földszint.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: endoszkópos torony
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 020558 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.R:AT:MediPixel Kft.-1038 Budapest, Tündérliget Utca 12/G. 11815774-2-41-érvénytelen:Kbt. 73. § (1) bekezdés e);AT:PASCAL TEAM Kft.-1028 Budapest, Patakhegyi Utca 13/1., 10876013-2-41,érvénytelen:Kbt. 73. § (1) bekezdés e);AT:HOGE SYSTEMS Szolgáltató Kft-1033 Budapest, Szőlőkert utca 7, 10811502-2-41,érvénytelen:Kbt. 73. § (1) bekezdés e);NYERTES:Többlet cseregarancia a röntgencsőre min.0; max. 24 - hónap :0;Többlet monitor fényerő min.0; max. 1000 - cd/m² :700;Ár összesen nettó HUF ban:17.900.000. Összpsz:840. -2.R. kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, Kbt. 75. § (1) bek b) pontja, AT:Happy Business Zrt.1137 Budapest, Szent István körút 18.,22923820-érvénytelen:Kbt. 73. § (1) bekezdés e); AT:SzamosMediko Kft.23394021-2-43,1124 Budapest, Fodor utca 93. fszt. 2,érvénytelen:Kbt. 73. § (1) bekezdés e)- 3.R.: NYERTES:Többlet fix zoom lehetőségek száma min.0; max. 3 – db :0,Ár összesen nettó HUF ban:1811480,Összp:900; 4.R.:NYERTES:Többlet valódi (kalibrálóval mérhető és gyártó által igazolt) felbontás min.0; max.4 – vonalpár / mm :4 vonalpár / mm, Ár összesen nettó HUF ban:3900000,Összp:1000.-5.R.:kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett, 75. § (1) bek b), AT:Anamed Kft 10737956-2-42,1144 Budapest Kőszeg Utca 29.-érvénytelen:Kbt. 73. § (1) bekezdés e.)


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 148. § (2)-(7)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)