Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:7597/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Pécsi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás igazgatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74275791
Postai cím: Színház Tér 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fenyősi László
Telefon: +36 72795217
E-mail: laszlo.fenyosi@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás igazgatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pellérdi Általános Iskola felújítása, bővítése
Hivatkozási szám: EKR001118942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Feltételes elj.:A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, Ajánlatkérő(AK) a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani.Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt. 135.§ (12) bekezdés]
A kivitelezési véghatáridő módosítása érdekében Ajánlatkérő változás bejelentési kérelmet fog benyújtani, amelynek el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés] és egyúttal ezen körülményt a szerződés hatályának felfüggesztő feltételeként is kiköti. [Kbt. 135.§ (12) bekezdés]
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 510007978 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pellérdi Általános Iskola felújítása, bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45111100-9
45261400-8
45262300-4
45262500-6
45262600-7
45262690-4
45262700-8
45310000-3
45313100-5
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45410000-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7831 Pellérd, Park sétány 2., 432/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00022 „ Pellérdi Általános Iskola épületének bővítése, a meglévő épületrészek felújítása" program keretén belül megvalósítandó műszaki elemek: A Pécsi Tanker. Közp. kezelésében lévő,Pellérdi Általános Iskola épületének bővítése,meglévő épületrészek felújítása.A meglévő iskola két alapelemből áll:Tornacsarnok és Tantermi szárny, ezeket előcsarnok köti össze.A bővítés során kialakításra kerül 2 szaktanterem szertárral,4 idegennyelvi labor,szertár,tanári szoba teakonyhával,irattárral,új gyermek és tanári vizesblokkok,ebédlő 80 fő számára, melegítő konyha, tankonyha 12 tanuló részére, karbantartó műhelykazánházés raktár, és a két szintet összekötő lépcső. A bővítés a tantermi szárnyhoz kapcsolódik nyugati irányban. A kétszintes fűrészfogas tantermi szárny két egységgel növekszik ehhez simul hozzá a park felé néző egyszintes lapostetőstömeg.A községháza felől új bejárat kerül kialakításra,melyen keresztül az ebédlőbe jutunk, ami többfunkciós térként használható,innen az összes további új funkcionális egység elérhető. A közlekedő sávban új egyenes karú lépcsőt helyezünk el. A bővítményt az új épületrésszel a földszinten és az emeleten is egy-egy új ajtóval kötjük össze.Az új épületrész kialakításához kapcsolódóan új gazd. udvar és új tankert is kialakításra kerül. Új épített kerítésfal köti össze a bővítmény épületrészt és a szomszédos bölcsőde épületét. A gazd. udvar területén 1 db új parkoló lesz kialakítva. Az új bejáratához új járdaszakasz készül, 16 db fa kerül telepítésre. A meglévő tantermi szárny félnyeregtetején lévő 30 kW teljesítményű napelemes rendszerének bővítéseként a bővítmény épület félnyeregtetején 20 kW teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre. A bővítmény épületrészben korszerű számítógépes hálózat,telefonalközpont,vagyonvédelmi rendszer,videó megfigyelő rendszer és épülethangosítás és tűzjelző rendszer kerül kiépítésre.A felújításának részét képezik a tornatermi öltöző és vizesblokkok gépészeti és villamos javítási munkái,a tornaterem falburkolatának javítása, szükséges mértékű bontással, cserével, akusztikai marással és visszaépítéssel,új portásfülke kialakítása,nyugati bejárat elé új napernyők telepítése,az előlépcsők burkolati javítása,15 db új belső ajtó elhelyezése.Az emeleten a tornateremhez kapcsolódó zsibongóba új függönyök elhelyezése,az épület dilatációs repedéseinek javítása,az irodablokkban új elektromos fűtőtestek elhelyezése, új szertár leválasztása a meglévő tanteremből,az emeleti közlekedő akusztikai burkolatának kialakítása.Az iskola területén található góré épület is felújításra kerül,új cserépfedést és ereszcsatornát kap,a külső vakolatot javítják,újrafestik.A felújítás részeként az iskolaudvar is felújításra kerül a gazd. udvar,a tankert, a sportudvar is,e mellet jelentős zöldfelületképzés történik, füvesítési- és térkövezési munkák elvégzésével.
A fenti bővítési, felújítási munkálatokkal mindösszesen nettó 5.424,94 m2 érintett, ebből
új építésként:fszt-n 684,9 m2, emeleten 200,4 m2, összesen 885,3 m2 kerül kivitelezésre;
felújítási munkálatokkal érintett: fszt-en 699,3 m2, emeleten 771,8 m2, összesen 1471,1 m2; az iskolaudvar fejlesztése, felújítása pedig összesen 3068,54 m2-en valósulna meg.
A kivitelezést követően az építményben kialakult összes alapterület (nettóban) földszinten 2669,1 m2, emeleten: 1532,6 m2, összesen: 4201,7 m2.
A projekt engedélyköteles tevékenység. Építési engedély száma: Ügyiratszám: BA-04/E/00398-22/2018
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 2. Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0 max 36 hó) 10
3 3. Az M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0 max 36 hó) 5
4 4. Az M.2.3/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0 max 36 hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00022
II.2.14) További információ:
AF III.1.3.)M.2. pontjában előírt alk. köv. igazolása során bemutatott SZE szakmai önéletrajzát ajánlatukhoz csatolják a Felolvasólapon tett megajánlás alátámasztására a 2-4. ért. részszempont tekintetében, ha nem csat. vagy egyéb módon nem nevezi meg, ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szer. érvénytelen Pontszám:0-10 pont. Ért.mód:Ár:ford. arányosítás. MK 1-4 ért.:egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 189 - 458709
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pellérdi Általános Iskola felújítása, bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: info@vivapalazzo.hu
Telefon: +36 72510327
Internetcím(ek): (URL) www.vivapalazzo.hu
Fax: +36 72510327
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 510007978
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-ÉV (M.2.3.) és MV-ÉG (M.2.2.) felelős műszaki vezető biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 7800 Siklós, Szentkút Utca 34., 25575158-2-02
Ajánlattevők:
- O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7960 Sellye Dráva utca 4., 11017505-2-02
- Cserkúti Generál Kft., 1097 Budapest Mester utca 38. 1. em. 2., 14441826-2-43
- SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1016 Budapest Mészáros utca 13., 10572795-2-41
- Benkala Gyártó,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest Andor utca 21.C.ép. fszt.1., 13427340-2-43
- KŐHÁZ Építőipari és Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7624 Pécs Nagy Jenő utca 12., 11562380-2-02
- Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd Tartsay Vilmos utca 30., 11295145-2-17
- VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7800 Siklós Szentkút utca 34., 25575158-2-02
- Baranyai-Házépítő Építőipari és Szolgáltató KFT., 7831 Pellérd Ipar utca 3., 11542409-2-02
- Castrum Build Kft., 7621 Pécs Mátyás Király utca 6., 14831832-2-02
- Solidus 4C Kft., 1111 Budapest Lágymányosi utca 12 fszt. 2., 12943810-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)