Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:7826/2020
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye:Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Az egyéb NKE teljesítési telephelyek részletesen a csatolt "03_1-melleklet_fogyasztasi helyek vegl.xlsx"táblázatban találhatók.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10634727
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdács Réka
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000270432020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000270432020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NKE részére földgáz energia beszerzése 2020-2021
Hivatkozási szám: EKR000270432020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
NKE részére földgáz energia beszerzése 2020-2021. gázévre a 2020.10.01. 06:00 CET - 2021.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, összesen 302 559 m3, illetve 10 507 874 MJ ( 34,73 MJ/m3 fűtőérték mellett) mennyiségben, mely megadott mennyiség pozitív irányban +30% -al eltérhet (így összesen 393 326 m3, 13 660 212 MJ [34,73 MJ/m3 fűtőérték mellett]), mint opcionális rész.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgya konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: NKE részére földgáz energia beszerzése 2020-2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Az egyéb NKE teljesítési telephelyek részletesen a csatolt "03_1-melleklet_fogyasztasi helyek vegl.xlsx"táblázatban találhatók.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére földgáz energia beszerzése 2019.10.01. 06:00 CET -2020.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, összesen 302 559 m3, illetve 10 507 874 MJ ( 34,73 MJ/m3 fűtőérték mellett) mennyiségben, mely megadott mennyiség pozitív irányban +30% -al eltérhet (így összesen 393 326 m3, 13 660 212 MJ [34,73 MJ/m3 fűtőérték mellett]), mint opcionális rész. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint kell értelmezni. E szabványban a gáztérfogat a száraz, reális gázra megadott MSZ ISO 13443 szerinti standard referenciaállapotra (15 °C hőmérsékletre és 101325 Pa nyomásra) vonatkozik.
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényének a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
Az Egyösszegű (nettó) ajánlati ár három komponensből áll: 1) Gázdíj (nettó HUF/MJ); 2) Forgalomarányos RHD (HUF/MJ); 3) Kapacitásdíj (fix RHD) (HUF/MJ/h/év). Ajánlattevőnek erre a három komponensre kell ajánlati árat adnia. Az összehasonlításhoz szükséges ajánlati árat az "02_NKE_Ajanlati tabla_földgaz_energia_2020_2021.xlsx" táblában szereplő módon határozza meg ajánlatkérő, azaz beírja a komponenseknek három megajánlott árát az ajánlati táblába, mely automatikusan kiszámolja az Egyösszegű (nettó) ajánlati árat két tizedesjegy pontossággal, és ezt az kiszámolt ajánlati árat kell a Felolvasólapon még rögzíteni a komponensek ajánlati ára mellett. Az Egyösszegű (nettó) ajánlati ár nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű (nettó) ajánlati ár (HUF/m3) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő az 302 559 m3 illetve 10 507 874 MJ (34,73 MJ/m3 fűtőérték mellett) tervezett éves fogyasztást (alapmenniség) meghaladóan még 30%-os opcionális mennyiséget (így összesen lehívható: 393 326 m3 azaz 13 660 212 MJ [34,73 MJ/m3 fűtőérték mellett]) hívhat le egyoldalú nyilatkozat formájában a szerződés teljes időtartama alatt a nyertes ajánlattevőtől az ajánlatában megadott, az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron. Az előirányzott opciós mennyiség több részletben is lehívható. A vételi opció lehívása a tényleges gázfogyasztás, a földgázpiac sajátosságai és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembe vételével vett függvénye. A vételi joggal érintett mennyiség igénybe vételének elmaradása esetén nyertes ajánlattevő részéről kötbér nem érvényesíthető.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A szerződés teljesítésekor figyelembe veendő jogszabályok: 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról, 19/2009.(I.30.) Korm. rend. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról, 265/2009.(XII.1.) Korm. rend. a a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről, az MSZ 1648:2016 sz. szabvány.
Ajánlatkérő a Közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik, melynek megfelelően a Rendelet 12. § (5) bek., 13. § (1) bek. a) és b) pontja értelmében a megkötésre kerülő szerződés akkor lép hatályba amennyiben az ellenőrző szervezet támogató illetve feltétellel támogató tartalmú zárótanúsítványt állít ki Ajánlatkérő részére vagy a Rendelet 13. § (3) bek.-ben foglalt eset áll fenn. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati átalányárat a benyújtott Felolvasólapon szereplő egyösszegű nettó ajánlati árként veszi figyelembe. (Egyösszegű (nettó) ajánlati ár [HUF/m3])

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok alá tartozik. (Kbt. 114. § (1) bekezdés)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. (Kbt. 114. § (2) bekezdés)
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az előírt kizáró okokra vonatkozó igazolásokat ajánlattevő ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésére köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § ( 11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi, az engedély megléte szerződéskötési feltételnek minősül.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján -árubeszerzés megrendelése esetén -ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (3 év) szerződésszerűen teljesített, legfeljebb 72 hónapon (6 éven) belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (földgáz energia biztosítása) szerinti referenciáit minimálisan az alábbi tartalommal: — A szerződés tárgya (földgáz energia biztosítása), — A szerződést kötő másik fél (név, cím), — a szállított földgáz mennyisége (m3), — Teljesítés ideje (tól-ig év/ hó/nap), — Kapcsolattartó neve, elérhetősége (cím, telefonszám/email/ fax), — Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e? (igen/nem).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § -ban foglaltak szerint a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban (jelen eljárás) az ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni a 21. § (1) bekezdés a) pontját. A 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (3 év) szerződésszerűen teljesített, illetve a 21. § (1a) bekezdésben foglaltak szerint 72 hónapon (6 éven) belül megkezdett árúbeszerzést veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. (Kbt. 114. § (2) bekezdés)
Az alkalmassági feltételekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az előírt alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolásokat ajánlattevő ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésére köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (3 évben) (72 hónapon (6 éven) belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített (befejezett), összességében legalább 225 000 m3 szállított földgáz referenciájával. A minimum feltétel több szállítással is igazolható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel leszállított földgáz mennyiségére nyertes ajánlattevő a Szerződés szerinti aktuális nettó Gázdíj 5 %-ának megfelelő díjat, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg ajánlatkérő részére.
2. Ajánlatkérő által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén nyertes ajánlattevő a Szerződés szerinti mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó Gázdíjának 5 %-át fizeti meg ajánlatkérő részére.
10.3 Minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő kötbér elszámolása a 2020. október 1. 6:00 CET – 2021. október 1. 6:00 CET időszakban történik.
10.4 Meghiúsulási kötbér: amennyiben nyertes ajánlattevő nem teljesít, a még le nem szállított mennyiségre (Szerződött Földgáz Mennyiség) 25%-os meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Szerződéses áron.
A szerződésszegéssel kapcsolatos jogkövetkezményeket a Szerződés tartalmazza. Egyéb előírásokat a Szerződés tervezet tartalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Nyertes Ajánlattevő az alábbi számlákat nyújtja be Vevő részére:
a) Havi teljesítménydíj számla
Az éves teljesítmény lekötési díj 1/12 része.
Fizetési határidő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
b) Havi forgalmi díj számla
Eladó a Vevő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, mely tartalmazza a RHD forgalmi díj részét is. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Fizetési határidő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint.
c) 100 m3/h, illetve az alatti névleges teljesítményű felhasználási helyek esetében a földgázfogyasztás mennyiségi díjainak havi elszámolására Eladó a havi számlákat az elosztói allokált adatok, ennek hiányában a közbeszerzési dokumentáció műszaki mellékletében közölt havi fogyasztási adatok alapján állítja ki.
d) 100 m3/h feletti lekötött teljesítményű felhasználási helyek esetében Vevő tényleges fogyasztásáról számla készül a teljesítés igazolás alapján. Vevő a Kbt. 135. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 135. § (6) bekezdését, mely kimondja, hogy az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos további információkat a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Részletesen lsd. a Szerződés tervezetet, valamint a "03_1-melleklet_fogyasztasi helyek vegl.xlsx" fájlt.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1b) bekezdés: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi. (4) bek: Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. (a bontással kapcsolatban lásd. a Közbeszerzési dokumentációt)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem alkalmaz korlátozásokat újabb hiánypótlás elrendelése esetén.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő 1) A Kbt. 35. § (1) bek. szerint több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 2) A Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 3) A Műszaki -szakmai alkalmasság igazolása esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek alá kell támasztania, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, ennek érdekében be kell mutatnia olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely ezt alátámasztja. 4) A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania , hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében , az AK a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke a Kbt. 65. § ( 9) bekezdésben foglaltaknak megfelel. 5) Az ajánlatban szerepelnie kell a Felolvasólapnak, melynek iratmintáját az EKR tartalmazza. 6) AK a Kbt . 66. § (2) bek. alapján előírja nyilatkozat megtételét az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Erre vonatkozó nyilatkozatmintát tartalmaz az EKR. 7) A benyújtandó iratok jegyzékét és elhelyezését a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, melyek nem lettek külön megnevezve, azonban a dokumentáció (és mellékletei),valamint az EKR-ben az adott eljáráshoz hozzárendelt iratminták tartalmazzák, vagy amelyeket a Kbt. előír. 8) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2), (2a), (3) valamint a Kbt . 41. §, 41/A. §, 41/B. §-ok tartalmazzák. 9) A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani. 10) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 11) AK szakmai ajánlatként a Felolvasólapon szereplő tételeket tekinti, tekintettel arra, tekintettel arra, hogy a döntési szempont a legalacsonyabb ár. 12) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők részére előírtaknál szigorúbban határozta meg. 13) A II.1.5) és II.2.6) pontokban megadott 1 HUF technikai számnak minősül. 14) Ajánlatkérő nem kíván élni a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel, azaz nem írja elő, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.15) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ( Kbt.), ennek végrehajtási rendeletei, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 16) FAKSZ: Endrédi Gábor (lajstromszám: 00387)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges