Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:7969/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:8148 Balatonfűzfő, Uszoda u. 1 1488/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei Út 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
Telefon: +36 14714100
E-mail: norbert.kovacs@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001636262019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001636262019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balaton Sportuszoda részleges felújítása
Hivatkozási szám: EKR001636262019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Balaton Sportuszoda részleges felújítása, ennek keretében külső, homlokzati, és járulékos építési munkák, légkezelés kialakítása, belső járulékos építési munkák, elektromos megtáplálás, vezérlés kialakítása.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, figyelemmel a beszerzés tárgyának jellegére és egységére.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Balaton Sportuszoda részleges felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8148 Balatonfűzfő, Uszoda u. 1 1488/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2931 nm2 alapterületű épület homlokzati rendszerének cseréje kapcsán, mely alapvetően megtartja a ház adottságait, felújításra kerül a főbejárati előtér, melybe új beléptető rendszer kerül kiépítésre, megtartva az eredeti kontrollpont helyét, mögötte új vizesblokk kerül kiépítésre büfével és üvegezett üzletrésszel, az előcsarnokban mozgássérült lifttel, új belső lépcsővel és italautomatákkal, fix új leülővel.
- bontás: a kivitelezés során szükséges a pinceszinten elhelyezkedő, jelenlegi épített légcsatornák (friss levegő oldali szívó csatornák), a recirkulált légkezelés megvalósítására nem képes légkezelők, azok energia megtápláló vezetékei, gépalapjai, illetve a bontási terveken szereplő lemez légcsatornák bontása.
- Akadálymentesítés,
- Felvonóépítés,
Az akadálymentesített helyiségek ajtóinak az alábbi szempontoknak kell megfelelni:
o a kilincs kerekesszékből elérhető
o szabad szélesség: min. 0,90 m
o küszöb: max. 2 cm
o kilincs 0,90-1,10 m magasságban, jól megmarkolható, kontrasztos színű
o kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap
o üvegezett felületek érzékelhetőek (kontrasztosítás)
o az ajtólap alsó részén, valamint a kilincs magasságában acéllemez védelemmel ellátott helyiség funkciójelzése síkírással, tapintható vagy Braille felirattal, a táblák elhelyezése a kilincs felőli oldalon, a falon
- az épület légkezelő rendszerének cseréje
az elbontott berendezések helyére szükséges visszaépíteni az új rendszer építő elemeit új energiaellátással, vezérléssel, a recirkulációhoz szükséges visszatérő légcsatornákkal, a hűtéshez szükséges hűtő aggregátokkal, és minden egyéb szükséges összetevőivel. A jelenlegi légkezelés befúvó berendezései a gépészeti (pince) szinten találhatók, melyek elszívó párja a tetőn juttatja az elhasznált (egyébként meleg) levegőt a környezetbe. Az új rendszer légkezelő gépei azonban egységesen a pinceszinten kapnak helyet, a kornak megfelelő szellőztetési energia hatékonyság elérése okán (hővisszanyerős kombi légkezelők). Ennek elsőrendű feltétele a visszatérő légcsatorna kiépítése, mely a tetőn végződtetett, szintén épített elszívó csatorna végpontjaitól a kombi légkezelőkig szállítják vissza az elhasznált, de hőenergiában bővelkedő levegőt.
Minden homlokzati nyílászárót új, betervezett hőátbocsájtási együtthatóval és egyéb előírt fizikai paraméterrel rendelkező szerkezetre szükséges cserélni.
A légkezelő rendszer kiépítésének másik járulékos összetevője a medenceszinti vizesblokk átalakítása, mivel a légcsatorna rendszer visszaforgatott levegőjének csatornái az ott kialakított elfalazásban kerülnek átvezetésre. A földszinti födém teljes méretű áttörése, illetve a strang kialakítása megtörtént egy korábbi kiviteli munka keretében, azonban az alatta lévő medence szinti kiépítés, illetve födémátvágás a jelenlegi beruházás részét képezi annak velejáró munkálataival együtt.
A szinten az öltözőtérbe belépve új vetkőzőkabinok és osztott szekrények kerülnek elhelyezésre a menekülési útvonalak biztosításával. A lejárati lépcső traktusában 3 db csoportöltöző kerül kialakításra nagyméretű zsibongótérrél a váltó csoportok kellő helyszükségletének biztosítására.
Az árazatlan költségvetési kiírás 1.15 fejezetében szereplő szaniterek beépíthetők vagy falra szerelhetők kell legyenek.
A tárgyi kivitelezés nem építési engedély köteles munkákat foglal magában. Tartalékkeret 5%, melynek felhasználására kizárólag a szerződésben előírt feltételek mellett van lehetőség, a tartalékkeret a tételes költségvetésben nem szerepel, így a nettó ajánlati árban sem kérjük szerepeltetni
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2. szakember szakmai többlettapasztalata (a bejegyzéshez előírt szakmai gyakorlaton felüli szakmai tapasztalat) 0-36 hó 15
2 Többlet jótállás az építési munkák tekintetében (hónapokban megadva a kötelező 24 hónapon felül, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap időtartamban) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ár (egyösszegű átalány tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Létesítmény területén lévő kertépítés, kerti tároló építése és hűtés.
Megrendelő külön írásbeli megrendelése esetén, a Szerződés rendelkezéseiben, valamint a Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekben meghatározottak szerint az Opciós Munkarész tárgyának teljes körű és szerződésszerű teljesítésére az előírt teljesítési határidőre. Az Opciós Munkarész megrendelésére vonatkozó megrendelési jogot a Megrendelő a Munkaterület átadástól számított 200. naptári napig jogosult gyakorolni
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
(Étv.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet ez építőipari kivitelezési tevekénységről;
4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek összege 2.000.000- HUF. A biztosítékot a Kbt. 54.§ előírásai szerint kell az ajánlati kötöttség beálltáig rendelkezésre bocsátani. AT-nek az ajánlatban igazolnia kell, hogy a biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén az ajánlatkérő Magyar Állam MÁK 10032000-00287962-00000000 számlára vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényszámú számlaszámára kell utalni. Az ajánlati kötöttség beálltáig az utalásról az átutalási bizonylatot másolatban, garancia és a kötelezvény dokumentumát pedig – a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján – olyan formában kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontjára.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § i) pont ib) és 10. § g) pont gb) alpontok szerint. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor erre vonatkozóan szükséges nyilatkoznia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszerben található űrlapot szükséges kitölteni, igazolva, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső̋ alvállalkozót, valamint kapacitást nyújtó szervezetet.
AK rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az AK a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki
Öntisztázásra a Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján van lehetőség.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő ajánlatában a 114.§ (2) bek. alapján arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
P.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épület magasépítési kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy komplex épületenergetikai felújítása) származó, általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3 ), (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (8) szerint (kezesi felelősség).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (összesen) legalább 400 millió Ft közbeszerzés tárgya (épület magasépítési kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy komplex épületenergetikai felújítása) szerinti árbevétellel.
komplex épületenergetikai felújítás jelenti: épület olyan felújítását, mely az épület épületenergetikai jellemzőinek javítására irányult, és tartalmazott teljes körű építészeti, villamos és gépészeti munkákat/munkarészeket is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő alkalmassága igazolandó:
Minden pont tekintetében:
Ajánlattevő ajánlatában a 114.§ (2) bek. alapján arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
M.1.) Az M.1. pont minden alpontja tekintetében:
A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építési munkáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább
a) szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel),
e) teljesítés helyét,
f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A referenciát a Kr.22.§ (3) és (5) bek. szerint kell igazolni és azokat az ajánlattevő több szerződéssel is igazolhatja.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) és 69.§(11) bek irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja annak a szakembereknek a megnevezésével, képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a végzettsége és a szakember a minimumkövetelményben előírt szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre, minden megkezdett hónap egy egésznek minősül), a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
- szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha rendelkezik:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év legjelentősebb referenciával az alábbiak szerint:
a) Legalább 1 db, legalább nettó 2100 nm2 alapterületű közhasználatú építmény (1997.évi LXXVIII. tv 2.§ 9. pont értelmében annak minősül az olyan építmény (építményrész), amely- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.)
épület magasépítési kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy komplex épületenergetikai felújítása vonatkozott.
M.2. minimum egy fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266. Kr.) szerinti MV-É jogosultsággal VAGY az előírt jogosultság hiánya esetén a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266 kr. Szerint előírt végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS 266 kr. Szerint előírt a névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a jelen Szerződésben meghatározott végteljesítési határidő tekintetében késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a nettó Vállalkozói díj 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér a végteljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, és akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri a maximumát.
Meghiúsulási kötbér: a Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján, abban az esetben, ha a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős elmarad, különösen, ha a Megrendelő a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés meghiúsultnak tekintendő, és a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes.
Teljesítési biztosíték a teljes nettó vállalkozói díj 2 %-a, Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja
Jólteljesítési biztosíték: a teljes nettó vállalkozói díj 2 %-a, Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja
további feltételek a szerződéstervezetben írtak szerint.
Jótállás ajánlattevő ajánlata szerint, de minimum 24 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj 30%-nak megfelelő összegű előleget (a továbbiakban: „Előleg”) biztosít a Vállalkozónak. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján Megrendelő az Előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb a Munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni az előlegbekérő ellenében. Az Előleg elszámolására a Vállalkozói díjról kiállított első 3 rész számlában kerül sor, egyenlő arányban. Az 1. részszámla a műszaki előrehaladás 20 %-ának elérésekor, a nettó vállalkozói díj 20 %-áról nyújtható be.
A 2. részszámla a műszaki előrehaladás 40 %-ának elérésekor, nettó vállalkozói díj további 20 %-áról.
A 3. részszámla a műszaki előrehaladás 60 %-ának elérésekor, nettó vállalkozói díj további 20 %-áról.
A 4. részszámla a műszaki előrehaladás 80 %-ának elérésekor, nettó vállalkozói díj további 20 %-áról.
A 5. részszámla a műszaki előrehaladás 90 %-ának elérésekor, nettó vállalkozói díj további 10 %-áról.
műszaki ellenőr által kiadott, hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően a nettó vállalkozói díj fennmaradó 10 %-áról, valamint a tartalékkeret terhére esetlegesen elvégzett pótmunkák ellenértékéről
Irányadó a Kbt. 27/A. § -a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre.
2. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§-ában foglaltakra, Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra.
3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltara tekintettel felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§ és a 424/2017. Kormányrendelet 15.§ szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000
A befizetés helye: MÁK
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00287962-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Közös ajánlattevőknek elegendő egyszer.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot egyszerű másolatban, a garancia-levél vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
Felhívjuk az AT figyelmét arra, hogy a Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pontja alapján, ha az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírtnál kisebb mértékben bocsátják rendelkezésre, az az ajánlat érvénytelenségéhez vezet.
Közös ajánlattevőknek elegendő egyszer teljesíteni.
Lásd még Kbt.54.§(4)-(7)
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A szakember többlettapasztalata és többlet jótállás értékelési részszempont esetén arányosítás a Miniszterelnökség útmutatója szerint. Az Ár Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25.napján KÉ 2020. évi 60. számában megjelent útmutatója -fordított ar.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A közbeszerzés eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési dokumentumok a https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasokEKR001636262019 címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) alapján, az EKR-be regisztrált és ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők által. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a KD a Kbt. 41.§ (A/B/C) és az EKR rendelet tartalmazzák. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) nincsen lehetőség és a más módon benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
2. A közbeszerzési dokumentumok kizárólag a https://ekr.gov.hu/ felületen érhetőek el.
3. További információk a Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban szerepelnek.
4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, a csatolt iratminták felhasználásával.
5. A Kbt. 56. § és a 114.§ (6) bek. szerint az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő az EKR-en keresztül a Kbt. 114.§ (6) bek. alapján határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni a kiegészítő tájékoztatást.
6. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes, építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú legalább 100.000.000 HUF/év és 50.000.000 HUF/káresemény fedezeti értékű vagyon és- felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni és azt a munkákra vállalt jótállási időszak végéig hatályban kell tartani. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
8. Ajánlatkérő konzultációt/helyszíni bejárást nem tart.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6)-ra tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját és a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését
10. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 322/2015. (X.30.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak. A KD és a Felhívás ellentmondása esetén a Felhívás az irányadó!
11. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot (az ajánlatban szereplő dokumentumokat) ajánlattevőként vagy ún. alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként/személyként aláíró személy(ek) érvényes aláírási címpéldánya(i)t (aláírási mintáját vagy ezzel egyenértékű okmányát). Egyéni vállalkozó, természetes személy, vagy a Ctv hatálya alá nem tartozó formában működő Ajánlattevő esetén elegendő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása. Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére más személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a mindkét fél által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
12. A tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki szakmai tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, egyéb írásos dokumentumok, tervek és az árazatlan költségvetési kiírás adja. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati árak összehasonlíthatóságának az alapja a tételes árazatlan költségvetési kiírás alapján számolt egyösszegű átalány ár, az Ajánlatkérő csak a Műszaki leírás részeként rendelkezésre bocsátott, ajánlattevő által kitöltött tételes költségvetésen alapuló HUF árajánlatot fogad el. Erre tekintettel az ajánlattevőnek ajánlatához a beárazott költségvetést csatolnia kell.
13. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
14. Ajánlatkérő az alábbiak szerint szakmai ajánlat benyújtását várja el, melynek részei:
- árazott költségvetés
- ajánlattevő nyilatkozata a szakemberekről (bemutatás) az értékelési szempont vonatkozásában.
Az egyenértékűség vizsgálata tekintetében Ak hivatkozik a Kbt. 3.§ 30. pontra, továbbá az egyenértékűség vizsgálatához a KDben előírtakra.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges