Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8020/2020
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Nagyatád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nagyatád, Egészségügyi Központ (7500 Nagyatád, Tallián A. u. 2/A)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyatád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29282281
Postai cím: Baross Gábor Utca 9.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ormai István
Telefon: +36 82504500
E-mail: varoshaza@nagyatad.hu
Fax: +36 82504555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagyatad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagyatad.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000276892020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgya: „A Rinyamenti települések központi háziorvosi ügyeleti feladatainak egészségügyi szolgáltató általi ellátása feladatátadási szerződés alapján” Mennyisége (feladatmeghatározás): A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által megjelölt tevékenységi körön belül, továbbá az egyéb jogszabályban meghatározott ellátási kötelezettség alapján a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: RKTÖT) kapcsán a társult települések közigazgatási területére kiterjedően a hétközi, hétvégi , ünnep- és munkaszüneti napokon a teljeskörű központi háziorvosi ügyelet ellátása, továbbá annak jogszabályok szerinti dokumentálása. Az ellátási terület a társult 18 település közigazgatási területére terjed ki. Ellátott települések: Bakháza, Beleg, Bolhás , Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Tarany Az ellátással érintett terület lakosságának száma: 25.346 fő (évente december 31-i állapot szerint változó ) 2019. január 1-én. Az ügyelet idő hét közben 15.00-07.00 óráig, a hétvégi és munkaszüneti napokon 07.00-07.00 óráig. A feladatot
egyidejűleg minimum: 1 szakorvos, valamint 1 fő szakdolgozó (pl. ápoló - további részletek a dokumentációban), és 1 fő gépkocsivezető igénybevételével kell megoldani, oly módon, hogy egyszerre 1 szakképzett orvosnak, 1 szakdolgozónak (ápolónak vagy nővérnek) és 1 gépkocsivezetőnek a jogszabályban meghatározott szakmai felkészültséggel, és a mindenkori egészségügyi szakmai minimum feltételeknek megfelelően felszerelt gépkocsival kell a telephelyen, illetve a területen tartózkodnia. A rendelő tisztán tartásáról ajánlattevőnek kell gondoskodnia. A feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket ajánlatkérő a szolgáltatás-nyújtás megkezdésének időpontjában térítésmentesen biztosítja nyertes ajánlattevőnek. A szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt a fogyóeszközök pótlása, és az egyéb eszközök karbantartása, javíttatása, pótlása ajánlattevő kötelezettsége. A szolgáltatás nyújtása során felmerült valamennyi kiadás ajánlattevőt terheli. A szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi engedély beszerzése ajánlattevő kötelezettsége és költsége. A feladatellátáshoz ajánlatkérő díjmentesen biztosít gépjárművet, amelyet ajánlattevőnek üzembentartóként kell üzemeltetnie. A szolgáltatást a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének napjától (előre láthatólag 2020. május 1. napjától) 36 hónapra kötendő szerződés keretében kell nyújtani A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását az Ajánlatkérési Dokumentáció fogja tartalmazni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 198546270 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Nagyatád, Egészségügyi Központ (7500 Nagyatád, Tallián A. u. 2/A)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgya: „A Rinyamenti települések központi háziorvosi ügyeleti feladatainak egészségügyi szolgáltató általi ellátása feladatátadási szerződés alapján”
Mennyisége (feladatmeghatározás): A NEAK által megjelölt tevékenységi körön belül, továbbá az egyéb jogszabályban meghatározott ellátási kötelezettség alapján a RKTÖT kapcsán a társult települések közigazgatási területére kiterjedően a hétközi, hétvégi, ünnep- és munkaszüneti napokon a teljeskörű központi háziorvosi ügyelet ellátása, továbbá annak jogszabályok szerinti dokumentálása.
Az ellátási terület a társult 18 település közigazgatási területére terjed ki. Ellátott települések: Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Tarany
Az ellátással érintett terület lakosságának száma: 25.346 fő (évente december 31-i állapot szerint változó) 2019. január 1-én.
Az ügyelet idő hét közben 15.00-07.00 óráig, a hétvégi és munkaszüneti napokon 07.00-07.00 óráig.
A feladatot egyidejűleg minimum: 1 szakorvos, valamint 1 fő szakdolgozó (pl. ápoló - további részletek a dokumentációban), és 1 fő gépkocsivezető igénybevételével kell megoldani, oly módon, hogy egyszerre 1 szakképzett orvosnak, 1 szakdolgozónak (ápolónak vagy nővérnek) és 1 gépkocsivezetőnek a jogszabályban meghatározott szakmai felkészültséggel, és a mindenkori egészségügyi szakmai minimum feltételeknek megfelelően felszerelt gépkocsival kell a telephelyen, illetve a területen tartózkodnia.
A rendelő tisztán tartásáról ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket ajánlatkérő a szolgáltatás-nyújtás megkezdésének időpontjában térítésmentesen biztosítja nyertes ajánlattevőnek. A szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt a fogyóeszközök pótlása, és az egyéb eszközök karbantartása, javíttatása, pótlása ajánlattevő kötelezettsége.
A szolgáltatás nyújtása során felmerült valamennyi kiadás ajánlattevőt terheli.
A szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi engedély beszerzése ajánlattevő kötelezettsége és költsége.
A feladatellátáshoz ajánlatkérő díjmentesen biztosít gépjárművet, amelyet ajánlattevőnek üzembentartóként kell üzemeltetnie.
A szolgáltatást a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének napjától (előre láthatólag 2020. május 1. napjától) 36 hónapra kötendő szerződés keretében kell nyújtani
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását az Ajánlatkérési Dokumentáció fogja tartalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forint/fő/év) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a végleges ajánlatokat a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontja alapján értékeli a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja és (5) bek. második mondata alapján, mivel az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a II.1.4) és a II.2.4.) pontban megadott, szerződés hatályának a kezdeti időpontja a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt későbbi időpontra változhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05060 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50525542
Postai cím: Topolya Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@emergencyservice.hu
Telefon: +36 302378805
Internetcím(ek): (URL) www.emergencyservice.hu
Fax: +36 17995119
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13789581141
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 182502252
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 198546270
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50525542
Postai cím: Topolya Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13789581141

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes Ajánlattevő végleges megajánlása: nettó 1.375 Forint/fő/év
Ajánlattevő adószáma: 13789581-1-41
A jelen tájékoztató II.1.6. pontja szerinti végleges érték tartalmazza az előzetesen kalkulált OEP finanszírozást is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges