Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8101/2020
CPV Kód:92530000-5
Ajánlatkérő:PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Balatonfüred, Tagore sétány, balatonfüredi belterületi 333/3. hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23005860
Postai cím: Fürdő Utca 20.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ágoston Ferenc
Telefon: +36 209361887
E-mail: probiort@probiort.hu
Fax: +36 87343251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.probiort.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000243872020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000243872020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „BODORKA” akváriumrendszerének karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000243872020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92530000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Jelen eljárás tárgya a „BODORKA” Balatonfüredi Ökoturisztikai Látogatóközpont - a továbbiakban: Látogatóközpont - akváriumrendszerének, azaz 28 darab akvárium és 2 darab akva-terrárium karbantartási feladatainak elvégzése a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által kiadott, VE-09/KTF/06571-12/2019. számú, és annak esetlegesen a helyébe lépő, állatkert működési engedélyben írt szakmai feladatok ellátásával, különösen az alábbiakra:
- a halfajok gondozása, létszámuk megtartása, az egyedek egészségének megóvása és szükség szerinti gyógykezelése,
- a belső kertben található dísztó gondozása, a benne élő halak takarmányozása, egészségügyi állapotuk felügyelete, élőhelyének tisztán tartása és a betelepített mocsári teknősök, ellátása, a terület folyamatos ellenőrzése, felügyelete, tisztán és működőképes állapotban tartása,
- az előadótérben kialakított 2 db terráriumban elhelyezett hüllők gondozása, az egyedek egészségének megóvása és szükség szerinti gyógykezelése
- az akváriumoknak és tartozékainak jó műszaki állapotú fenntartása,
- az akváriumok vízminőségének folyamatos ellenőrizése, a megfelelő – mind a kémiai összetétel, mind az esztétikai szempontból optimális – vízminőség biztosítása, és az ehhez szükséges intézkedések megtétele,
- a vízszűrő rendszerek ellenőrzése, folyamatos tisztántartása,
- a működési engedélyben foglalt éves jelentési kötelezettség elkészítése, és az Ajánlatkérő igénye esetén a megadott szempontok szerint az üzemeltetésről szóló jelentés elkészítése,
- olyan állatgondozói létszám és képzettség biztosítása, ami összhangban áll a Látogatóközpontban tartani kívánt állat(állomány)ok faji és mennyiségi összetételével,
- az állatok gondozása, felügyelete, életfeltételeinek biztosítása, egészségi állapotuk megőrzése érdekében ill. gyógykezelése során konzultálni, illetve szükség szerint folyamatos kapcsolatot kell tartani és együtt kell működni a szerződött állatorvossal, illetve akadályoztatása esetén a helyettesítésére kinevezett állatorvossal,
- az állatok betegsége esetén gondoskodnia kell a nyertes ajánlattevőnek a gyógykezelésükről, a beteg egyedek szükség szerinti elkülönítéséről, a szükséges gyógyszereknek – amennyiben a megbetegedés nem a nyertes ajánlattevőnek felróható – az Ajánlatkérő költségére történő beszerzéséről. Az állatok megbetegedése esetén szükségessé váló gyógykezelés díját, a gyógykezelésnek és visszaszállításnak, illetve a gyógyszerek és készítmények beszerzésének költségét a nyertes ajánlattevő viseli, amennyiben a megbetegedés a nyertes ajánlattevőnek felróható. A nyertes ajánlattevő gondoskodik a felhasznált gyógyszerek előírásszerű nyilvántartásáról.
- az állategészségügyi előírásoknak és elvárásoknak megfelelően a nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia kell a hal karantén üzemeltetéséről, a karantén-technológia működtetéséről, az ott szükségessé váló vizsgálatok és preventív gyógykezelések elvégzéséről,
- a működési engedélyben tételesen felsorolt állatfajok és egyedszámok figy-mel kísérése, hogy a Látogatóközpontban található bemutatóhelyeken folyamatosan rendelkezésre álljanak,
- gondoskodnia kell a nyertes ajánlattevőnek az elhullott állatok pótlásáról, pótlás céljával érkező példányok telepítési és tartási engedélyeinek beszerzéséről, melyekkel kapcsolatos költségek, így az állatfajok beszerzésének ellenértéke, az eljárási díjak és illetékek az Ajánlatkérőt terhelik. Az elhullott állatfajok pótlásának költségei a nyertes ajánlattevőt terheli, ha az állat elhullása a nyertes ajánlattevő karbantartási feladatainak elmulasztásából vagy a nem szakszerű, a működési engedélyben előírt követelményeknek megfelelő feladatellátás eredményeként következett be. A karbantartási fel-k elvégzése körén belül előforduló állatelhullást állatorvosi igazolás alapján fogadja el az Ajánlatkérő, amit a nyertes ajánlattevő 3 napon belül köteles írásban jelezni. A védelemben részesülő állatfajok állományának bármilyen változását (pusztulás, elszökés) a 348/2006. (XII.23.) Kr. 19. § (2) bekezdése alapján 8 napon belül kell bejelenteni a természetvédelmi hatósághoz.
- különös gondossággal kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek a bemutatás, az ismeretterjesztés céljából külön engedélyezett védett állatfajok befogásáról, szállításáról és tartásáról a mellékelt engedélyekben írt eljárási szabályok megtartásával,
- gondoskodnia kell a működési engedélyben felsorolt állatfajok számára szükséges takarmány, vitaminkészítmények, speciális tápok, mélyhűtött haleledelek megrendeléséről, amelyek beszerzéséről az Ajánlatkérő saját költségén gondoskodik,
- feladata az akváriumi növények ápolása, locsolása, szükség szerinti pótlása, a vízi növények tápanyagellátása, tápanyag beszerzése, továbbá az alga, a vízkő és a mindennemű más lerakódott szennyeződés eltávolítása az akváriumok frontüveg felületeiről, az ehhez szükséges felszerelések, eszközök (nagymedence esetében az esetlegesen szükséges búvárruha, oxigénpalackok és ezek töltése stb.) biztosítása, kivételt képez az állati tetem tárolására szolgáló mélyhűtő szekrény biztosítása. A növények pótlásának költsége a nyertes ajánlattevőt terheli, amennyiben a pótlás szükségessége a nyertes ajánlattevőnek felróható.
- az akvárium vizének részleges cseréje, az akváriumtalaj tisztán tartása, a speciális akvárium- és terrárium fénycsövek, izzók szükség szerinti, illetve 24 havonkénti cseréjének elvégzése,
- amennyiben az Ajánlatkérő a Látogatóközpontban jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást, így a nyertes ajánlattevő feladatait érintő üzemzavart észlel, annak elhárítására a nyertes ajánlattevő köteles akként, hogy az Ajánlatkérő felhívása alapján a helyszínen haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentéstől számítva 5 órán belül olyan szakember biztosításával megjelenik, aki az üzemzavar elhárítása érdekében a szükséges és azonnali intézkedéseket megteszi.
További információkat a felhívás II.2.4. pontja és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „BODORKA” akváriumrendszerének karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77500000-5
További tárgyak:92530000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: Magyarország, Balatonfüred, Tagore sétány, balatonfüredi belterületi 333/3. hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Lsd.II.1.4. pont, továbbá: A karbantartási feladatok az alábbiakra terjednek ki: a Látogatóközpontban kialakításra került egy édesvizű akváriumrendszer, amely nagyrészt Magyarországon honos halfajokat mutat be, míg 2 db tengeri medence az Adria élővilágába nyújt bepillantást. Az épület belső átrium jellegű kerthelyiségében egy dísztó kapott elhelyezést. Az akváriumok nagysága a következőképpen alakul:
• 7 darab h 150 x sz 60 x m 105 cm északi édesvízi beépítési pozícióban össz térfogat: 6,615 m3 6,3 m2 frontüveggel
• 2 darab 160 x 160 x 115 cm keleti édesvízi beépítési pozícióban össz. térfogat: 5,888 m3 5,12 m2 frontüveggel
• 1 darab 550 x 200 x 120 cm keleti dioráma beépítési pozícióban össz. térfogat: 13,2 m3 11 m2 frontüveggel
• 5 darab 200 x 100 x 115 cm déli oldal édesvízi beépítési pozícióban össz. térfogat: 11,5 m3 10 m2 frontüveggel
• 2 darab 200 x 100 x 115 cm déli oldal tengervizes beépítési pozícióban össz. térfogat: 4,6 m3 4 m2 frontüveggel
• 1 darab 400 x 40 x 50 cm fogadótéri pultban beépítési pozíció össz. térfogat: 0,8 m3 1,6 m2 frontüveggel
• 1 darab 200 x 40 x 50 cm fogadótéri pultban beépítési pozíció össz. térfogat: 0,4 m3 0,8 m2 frontüveggel
• 2 darab 140 x 50 x 35 cm karantén I.-II. beépítési pozíció össz. térfogat: 0,49 m3 1,4 m2 frontüveggel
• 6 darab 70 x 50 x 35 cm karantén III.-VIII. beépítési pozíció össz. térfogat: 0,738 m3 2,1 m2 frontüveggel
• 1 darab 300 x 300 x 100 cm kerti tó beépítési pozíció össz. térfogat: 9 m3 és 9 m2 felülettel,
mindösszesen 53,231 m3 térfogattal, és 42,32 m2 minden nap tisztítandó frontüveggel, a terra-akváriumok esetében 2 darab 180 x 99,5 x 76,5 cm előadó terem beépítési pozíciójú 3,582 m2 frontüveggel.
Az akváriumok üzemeltetését az alábbi eszközök látják el: Nyitott,átfolyásos szűrők: JK Internal Pump 302, 6 W/db x 9 db és Aqua Medic Oceanrunner 6500, 95 W/ db x 9 db és Aqua Medic Oceanrunner 3500, 65W/db x 8 db és Xilong XL-136 ,120 W/db x 13 db és Aqua Medic Ac Runner 3.0 ,27 W/db x 2 db. Össz. teljesítmény 3043 W. Zárt, szűrőbetétes: Aqua Medic Eco Runner,70 W/db x2 db és Atmann CF-1200, 32 W/db x 2 db HW-303 B , 35 W, 1 db és HW-304 B, 55 W, 1 db és Aqua Medic AC Runner 3.0 27 W,1 db és Astral 650 W 1 db. Össz. teljesítmény: 971 W.
A karbantartási feladatok részét képezi továbbá az előadó teremben elhelyezett 2 db terrárium gondozása és az emeleti karantén üzemeltetése. A Látogatóközpontban elhelyezésre és bemutatásra kerülő halfajokat és egyedszámokat, a karbantartási feladatok elvégzésének feltételeit és a karbantartási feladatokra vonatkozó részletes előírásokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részt képező működési engedély és a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.A nyertes ajánlattevőnek a feladatokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet szabályainak megfelelően kell elvégeznie.
További, részletesebb előírásokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/hó) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Az ajánlatkérő nem kíván meghatározni keretszámot, illetve nem kívánja korlátozni a gazdasági szereplők számát.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Kiegészítés a II.2.7. ponthoz: a VE-09/KTF/06571-12/2019. számú működési engedély érvényessége 2024.12.31. napján jár le, ezzel van összhangban a szerződés időtartama.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a), d),e), f), g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben kizáró ok az eljárás során következik be. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát, mely igazolja, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevőszervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 64. §-a szerint az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevőgazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek az EKR-ben lévő nyilatkozat kitöltésével kell nyilatkoznia az ajánlatában, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás, és a nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni. Tájékoztatja az ajánlatkérő az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérőrészére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy(6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban valófelhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő az EKR űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek, továbbá, a 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni köteles a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberre vonatkozó adatokat tartalmazó EKR nyilatkozatokat, az szakmai önéletrajzát, az előírt végzettségét és képzettségét, szakképesítését igazoló dokumentumok egyszerű másolatait. Csatolandó továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltételnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (9)bekezdése és 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése is. További előírások: felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): A nyertes ajánlattevő rendelkezzen olyan szakemberrel, aki az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott végzettséggel, szakirányú képesítéssel, képzettséggel, összesen legalább 3 éves állatkerti gyakorlattal, tapasztalattal, és OKJ 32628001 sz. "Elektromos halászgép kezelő" képesítéssel rendelkezik, mely szükséges a Látogatóközpont működési engedélyéhez.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a nettó havi díj 10%-a. Az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani – meghiúsulási kötbér érvényesítésével együtt –, amennyiben a nyertes ajánlattevő egy hónapon belül legalább 2 alkalommal hibásan teljesíti a feladatok ellátását.
- Az üzemzavar elhárításának késedelmes megkezdése esetén a nyertes ajánlattevő köteles minden megkezdett óra után 10.000,- Ft/óra mértékű késedelmi kötbér megfizetésére. Az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani – meghiúsulási kötbér érvényesítésével együtt –, amennyiben a nyertes ajánlattevő 12 hónapon belül legalább 2 alkalommal késedelmesen teljesíti az üzemzavar elhárításának megkezdését.
- A szerződés teljesítésének elmaradása esetén meghiúsulási kötbért köteles a nyertes ajánlattevő fizetni az ajánlatkérő részére, melynek mértéke a nettó havi vállalkozói díj 30%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a havi vállalkozói díj összegét utólag, az ajánlatkérő által kijelölt személy által kiállított teljesítésigazolás alapján, a nyertes ajánlattevő által a tárgyhót követő 3. napig az ajánlatkérő részére benyújtott számla ellenében, annak kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg a Kbt. 135. § (1), (6), (11) bekezdései, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. Egyebekben a kifizetésre irányadóak még a Ptk. 6:42. § -6:45. §-ai,6:155. §-a, a 2017. évi CL. tv (Art.), a 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.).
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
2021.01. hónaptól kezdődő hatállyal minden évben megnövelik a felek a havi díjat a KSH által közzétett inflációs ráta összegével.
További, részletes feltételeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs erre előírás.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott végzettség, szakirányú képesítés, képzettség, és OKJ 32628001 sz. "Elektromos halászgép kezelő" képesítés
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy tárgyalást tartson az ajánlati árral, valamint a vállalkozási szerződéstervezet egyes rendelkezéseivel kapcsolatban azzal, hogy a bontási eljárást követően kizárólag abban az esetben dönt – de nem kötelező jelleggel – a tárgyalás tartása mellett - valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, külön-külön az ajánlatok beérkezésének sorrendjében -,amennyiben a beérkezett ajánlatokban megjelölt ajánlati ár magasabb, mint a bontási eljáráson az ajánlatkérő által ismertetett fedezet összege, mely a becsült havi vállalkozói díj/ajánlati ár 54-szerese.Tárgyalás tartásáról az ajánlattevő a bontási eljárást követően az EKR-en keresztül értesíti az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőket, értesítés elmaradása azt jelenti, hogy az ajánlatkérőnem tart tárgyalást.Tárgyalás tartása esetén a Kbt-nek a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályai az irányadóak azzal, hogy az első tárgyalás tervezett időpontja a bontást követő 5.munkanap. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2020/06/08 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az iratok felbontását az EKR a fenti határidő lejártát követően,két órával később kezdimeg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A bontási eljárásról további részletes információk:a felhívást kiegészítő közbesz.dok-ban.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik, irányadó a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: A Kbt. 61. § (4) bekezdés és Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont szerinti indokolás:Az ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel az eljárás tárgyának jellege fogalmilag kizárja a szolgáltatás részekre történő megbontását, illetve, mivel egymással időrendben és műszakilag szorosan összefüggő feladatokat érint az eljárás tárgyát képező szolgáltatás, azok részekre bontása veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését. Továbbá, az ajánlatkérőre a részekre bontás gazdaságossági, költséghatékonysági és a közbeszerzési eljárás eredményessége tekintetében is hátrányos lehet, valamint a nyertes ajánlattevőnek a munkák lefolytatásának megszervezése, a személyi és tárgyi feltételek biztosításának könnyítése miatt indokolt az egy részre történő ajánlattétel előírása.
A továbbiakban: AT=ajánlattevő;AK=ajánlatkérő;A:ajánlat 1.Az A-nak tart.kell jelen felh-ban és a felh-t kieg.közbesz.dok-ban előírt nyilatkozatot, iratot. Az AT a Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolv.lapot köteles az A-hoz csatolni(EKR-ben)a Kbt.68.§(4) bek.szerinti tartalommal.Az AT-nek A-hoz csatolnia kell a 66.§(2)bek,és a 67.§(4)bek szerinti nyil-kat. 2.Az A-i árnak tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a nyertes ajánlattevő oldalán a szerződés teljesítésével kapcsolatban 1 hónapban felmerül, a szerződéstervezetben foglaltakat is figyelembe véve, legfeljebb 2 tizedesjegyre kerekítve.3.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen a szerződés tárgyát képező szolgáltatás tekintetében legalább 2 havi nettó vállalkozói díj/káresemény és legalább egy éves nettó vállalkozói díj/év mértékű felelősségbiztosítási szerződéssel. 4.A Kbt.35.§(8)és(9)bek.alapján nem köti a közb.elj.történő részvételt gazd.szerv. alapításához,jelen elj.eredm-ként megkötendő szerz.telj. érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes AT-(k)től gazd.ts/ projekts. alapítását. Jelen eljárásban a részvétel joga nem fenntartott a Kbt.33.§szerinti szervezetek számára. 5.Hp:Kbt.71.§,424/2017.(XII.19.)Kr (e-kr.) 11. §(2)-( 3)bek,17.§(1)bek.6.Az ajánlatkérő jelen eljárást a saját nevében folytatja le, és nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.7.AK jelen felhívás III.1.3.pont-ban meghat-tt alk-i felt-t és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.8.Ha jsz.eltérően nem rendelk.,az iratok(EKRben) egyszerű másolatban isbenyújthatóak.9.Kbt.117.§szerinti szabályok:AK a Kbt. 112. (1) bek. b) pontja szerint jár el – nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint – az alábbi eltérésekkel:les. jelen felhívásban foglaltak, továbbá: AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (7) és 114. § (4) bek-t, nem ír elő gazd-i és pénzügyi alk.követelm-t.A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015.(X. 30.) Kr-nek a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő.Az AK a Kbt.69.§(4)-(9) bek-ben foglaltakat nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlattételi határidőig becsatolt iratok, adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, az alkalmasság feltételeket alátámasztó dokumentumok benyújtására történő felhívás nélkül.Kiegészítés a felhívás IV.2.3. pontjához: Jelen felhívás ajánlati és nem részvételi felhívásnak minősül, jelen eljárás egyszakaszos, melyben az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy tárgyalást tartson. A tárgyalás tartására vonatkozó rendelkezéseket a felhívás, illetve a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.10.FAKSZ:Dr.Horváth Klaudia(00469) 11.Szerz.kötés:Kbt.131.§(4)bek.12.Üzleti titok:Kbt.44.§,EKR-ben erre szolgálófunkció.13.Egyebekben irányadó:Kbt.,e-kr és vh.rendeletei.14. Továbbiak: a karakterkorl. miatt aközbesz.dok-ban. Közbesz-dok-ok elérhetősége:https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000243872020/reszletek.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges