Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8138/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Szabadszállás Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6080 Szabadszállás, Dózsa György utca 1., hrsz. 27 (NUTS: HU331)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabadszállás Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17376732
Postai cím: Kálvin Tér 1.
Város: Szabadszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Báldy Zoltán Tamás
Telefon: +36 76558006
E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu
Fax: +36 76558155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Konyha épületének külső felújítása”
Hivatkozási szám: EKR000456092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés a szociális étkeztetést biztosító konyhaüzemnek helyet adó, a 6080 Szabadszállás, Dózsa György utca 1. szám alatti 27 hrsz-ú ingatlanon épület külső felújítására
Szabadszállás társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzete nem kedvező, ennek egyik következménye, hogy sokan szorulnak a szociális alapszolgáltatások által nyújtott védelemre. A szociális étkeztetés célja, hogy a szociálisan rászorult személyek (és eltartottjaik) részére legalább a napi egyszeri meleg étel biztosított legyen, ezzel ez az ellátás prevenciós szerepet tölt be, hiszen az érintettek szociális helyzetének romlását akadályozza meg.
Szabadszállás Város Önkormányzata – összhangban jelen Felhívás céljaival – célul tűzte ki, hogy megteremti a hosszútávon fenntartható és minőségi ellátást nyújtó szociális szolgáltatások infrastrukturális hátterét. Kiemelt települési cél a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása, valamint a szolgáltatásokban dolgozók munkakörülményeinek javítása.
A projekt tárgyát képező épület ma már nem korszerű technológiával épült, fenntartása jelenlegi állapotában nem gazdaságos, felújításra szorul annak érdekében, hogy a szociális étkeztetés a vonatkozó rendeletek által előírt feltételeknek megfelelő szolgáltatásokat tudja nyújtani.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Kiegészítés a felhívás V.2. pontjához:
20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
21. Nyertes ajánlattevő köteles – a 322/2015. (X.30) Korm. rend. 26. §-a alapján - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 20.000.000.-Ft/kár, illetve 40.000.000.-Ft/év összegű, építési-szerelés munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fenti összegre kiterjeszteni.
22. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.
23. A jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
24. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 0 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Konyha épületének külső felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6080 Szabadszállás, Dózsa György utca 1., hrsz. 27
(NUTS: HU331)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés a szociális étkeztetést biztosító konyhaüzemnek helyet adó, a 6080 Szabadszállás, Dózsa György utca 1. szám alatti 27 hrsz-ú ingatlanon épület külső felújítására
A projektben a komplex beruházás I. ütemében már felújított, létrehozott új konyhának helyet adó épület külső felújítása valósul meg:
• szigetelés
o a padlásfödémre 25 cm vastag ásványgyapot hőszigetelés kerül két rétegben 15+10 cm (termékjellemző: λ ≤ 0,039 W/mK); 750 m2
o lábazati injektált falszigetelés a közbeszerzési dokumentáció részét képező, a felvizesedett falak vizsgálatáról és a nedvesség elleni védelem munkáinak meghatározásáról szóló szakértői véleményében foglaltak szerint kivitelezendő, beleértve az akril-gél alapú furatolt injektált szigetelés elkészítését, a vakolat leveréseket, az új légpórus vakolatok elkészítését, a lábazati 1 réteg cementiszapos, valamint 1 réteg kétkomponensű elasztikus habarcsszigetelés elkészítését (a szakvéleményben foglaltaktól eltérni csak a szakértő írásbeli hozzájárulásával van lehetőség).
o homlokzatszigetelés: csak a falszigetelést követően, a szükséges technológiai időket betartva lehet megkezdeni! A homlokzatszigeteléshez alapvetően kéttípusú polisztirol hőszigetelést terveztünk, a lábazati szakaszon XPS, a homlokzat általános felületein EPS polisztirol szigetelés készül. Bizonyos kisebb plasztikájú homlokzati osztópárkányok is készülnek.
• homlokzatképzés: homlokzati elemek reprodukálása
1) épületszobrász által gipszből a homlokzati tervek alapján: az épület középrizalitján található gazdag részletek, úgymint zárópárkányok, a farkasfogas díszítéssel, a középrizalit attika fala és párkánya, valamint ornamentikus szalagdísze, pilaszterek oszlopfői és lábazati tagozatai, az ikerablakok szemöldök fölötti ornamentikái
2) polisztirol hőszigetelésből: az általános homlokzati mezők kváderes vakolatdíszei
• vakolatképzés, felületkezelés és festés 410 m2-en
• belső út, útcsatlakozás (629,0 m²) és parkolók építése:
A területen található raktár és egyéb épületek elbontására kerülnek. A tervezési szakasz kezdetét a Kálvin tér meglévő burkolatának szélénél jelöltük ki. A végszelvény a Dózsa György utca burkolatszélénél található a 0+062,50 km-ben. Ez az útszakasz állami kezelésben van, száma 5214. A csatlakozás szelvényszáma 32+373 km. A kezdőszelvénynél a csatlakozás helyén zúzottkő burkolat található, melyet átépítünk, a végszelvénynél meglévő rossz állapotú beton burkolat található, mely elbontásra kerül. Mindkét csatlakozásnál R= 6 m sugarú lekerekítő ívek kerülnek kialakításra.
Az út melletti terület térburkolatot kap (488,0 m³), innen közelíthetők meg a parkolók. 13 db parkoló kialakítása szükséges (ebből 1 db akadálymentes). A parkolóhelyek burkolata 40*40*10 gyephézagos lapburkolat (az 1 db akadálymentes parkoló beton térkőből készül).
• zöldfelületek fejlesztése, megújítása: 159 m2 zöldfelület kialakítása/megújítása
A nagyobb szabad felületek füvesítése. A trafó és a parkolók közötti, melletti kisebb, zárványszerű területeken, ahol a füvesítés nem fenntartható, célszerű a talajtakaró cserjékkel, virágzó évelő növényekkel való betelepítés. Ahol rendelkezésre áll terület (a szomszédos üzlet felőli telekhatárnál), magasabb örökzöld cserjék biztosítják a térhatárolást, az épületfal takarását. Az épület bejáratai melletti szegélyfal és az útfelület közötti keskeny sávba kiemelt szegélyű növényágyás készül, dekoratív kiültetéssel.
2 db fa kivágása és pótlásukra 3 db 10/12-es törzskerületű új fa ültetése.
• fémszerkezetek: a hátsó mellvéd korlát fémszerkezetű. A főbejárat feletti előtető fémszerkezetű, üvegfedésű. A gyártmányterveit a kivitelezőnek kell készítenie, a speciális üveg szerkezetek terveivel együtt.
Akadálymentesítés: akadálymentes rámpa kialakítása, információs táblák, akadálymentes mosdó, indukciós vezetékhurok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (min. 0 db – max. 6 db) 15
2 3. részszempont: többletjótállás időtartama (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00006
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezéseit.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: „Konyha épületének külső felújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy valamennyi ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86268392
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét-Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás során beérkezett ajánlatok az alábbiak:
Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.)
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): nettó 165 404 626,- Ft.
2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (min. 0 db – max. 6 db): 4.
3. részszempont: többletjótállás időtartama (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 0.
MESTER -BAU 2002. Kft. (6000 Kecskemét Kadafalva, Tövis utca 18.)
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): nettó 152 319 951,- Ft.
2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (min. 0 db – max. 6 db): 6
3. részszempont: többletjótállás időtartama (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 12
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges