Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8152/2020
CPV Kód:42131142-3
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000170682020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.:8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Inhoff Csaba
Telefon: +36 75505044
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000170682020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szabályozó szelepek szállítása
Hivatkozási szám: EKR000170682020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131142-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szabályozó szelepek szállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szabályozó szelepek szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131142-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A paksi atomerőmű 1., 2. és 4. számú atomerőművi blokkjain a B-448-08-SZB jelű, orosz gyártmányú szabályozó szelepek cseréje vált szükségessé. Az eredeti szabályozó szelepek már nem beszerezhetőek, a meglévő szabályozó szelepek műszaki állapotuk miatt nem javíthatóak.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 3-útú DN300/DN250 PN40 méretű szabályozó szelepek beszerzését tervezi, az alábbiak szerint:
Mennyiség:
Fix terjedelem:
2021. évben: 5 db szabályozó szelep
Opciós terjedelem:
2022. évben: 1 db szabályozó szelep
A részletes műszaki feltételeket a Közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Közbeszerzési műszaki leírás (a továbbiakban: KML) tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szabályozó szelepekre vállalt jótállás időtartama a beépítéstől számítva (minimum 12 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
2022. évben: 1 db szabályozó szelep szállítása
A részletes műszaki feltételeket a Közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Közbeszerzési műszaki leírás (a továbbiakban: KML) tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban megadott időtartam (1 hónap) alatt 30 nap értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
A jelen eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Előzetes igazolása:
• Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
• Az EEKD-ban az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy létezik olyan nyilvánosan elérhető elektronikus adatbázis, ahol a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások elérhetőek.
• Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
• Az ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Utólagos igazolása:
• A Magyarországon letelepedett ajánlattevő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
• A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatóak.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a KD tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
A (közös) ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bekezdésnek megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bek. szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.
Utólagos igazolás: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján.
M1 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás vagy a gazdasági szereplő (ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vagy személy) nyilatkozata az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben végzett szállításokról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjára is tekintettel.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információkat a KD tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem szállított legalább 1 darab három útú, a megajánlott szabályozó szelepekkel azonos konstrukciójú, DN300/DN250 PN40 méretű szabályozó szelepet, továbbá, ha ennek a szállításnak a teljesítése nem az előírásoknak megfelelően történt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A "VI.3) További információk" pont folytatása:
12. A műszaki-szakmai ajánlat kötelező tartalma:
a) Nyilatkozat, hogy a szállítandó szabályozó szelepek megfelelnek a Közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott műszaki követelményeknek, továbbá,
b) nyilatkozat, hogy a Szerződés keretében a Szállító az alábbi dokumentációkat az áru szállításával egyidejűleg átadja a Megrendelő részére:
- nyomástartó alkatrészek (ház, fedél, záróülék, ülékgyűrű, zárótest mozgató tengely) esetén MSZ EN 10204/2005 2.2 szerinti alapanyag bizonylatok,
- szilárdsági nyomáspróba, ülék szivárgási teszt,
- nyomástartó funkciót ellátó kötőelemek esetén MSZ EN 10204/2005 2.1. szerinti bizonylatok (nem szükséges papíralapú bizonylat, ha a szilárdsági csoportja a kötőelemen jelölve van, és ez a jelölés roncsolás nélkül nem eltávolítható),
- CFD modellel és próbapadon igazolt megfelelőség, megfelelőségi nyilatkozat,
- hajtómű funkcionális teszt, lökethossz, futásidő mérés,
- amennyiben a konstrukció szükségessé tesz linearizáló egységet, akkor annak gyártóművi megfelelőségi nyilatkozata, dokumentációja
- tömítések (Klorid+Fluorid tartalom igazolásával) és egyéb szerkezeti elemekre MSZ EN 10204/2005 szerinti 2.1 típusú bizonylat.
c) Szabályozó szelep összeállítási rajz (nézeti és metszeti ábrán) az alkatrészek megnevezésével
d) Nyilatkozat, hogy a szabályozó szelepek gyártója rendelkezik ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer-tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
e) Ártáblázat

13. A CFD modell készítéséhez szükséges adatokat a Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
14. Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bek.]
15. A jelen felhívásban, ill. a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. irányadó.
16. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bek.-t: a bírálatnak az aránytalanul alacsony árra vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
17. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés tervezett időpontja: 2020.07.15.
18. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020.07.27.
19. FAKSZ: Dr. Bachné Griezer Mária 01129
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési, nem-teljesítési kötbér. Jótállási kötelezettség.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát, valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás euróban lesz meghatározva, a kifizetések euróban történnek.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő, hogy a szabályozó szelepek gyártójának rendelkeznie kell ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer-tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000170682020/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) pontja és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rendelkezések, melyeket a gazdasági szereplőnek be kell tartani:
 az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. (EKR-rend.) alkalmazása,
 kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56.§,
 verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.,
 üzleti titok: Kbt. 44.§; EKR- rend. 11.§ (4) bek.,
 dokumentumok benyújtása: Kbt. 47.§ (2)-(3) bek.,
 a jelentkezés nem nyújtható be fax és e-mail útján,
 tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73.§ (4)-(5) bek.,
 hiánypótlás (HP) és felvilágosítás: Kbt.71.§ (1)-(10) bek.
Ha az ajánlattevő a HP keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb HP-ra, ajánlatkérő az újabb HP-t egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
 Változásbejegyzésről nyilatkozat: 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13.§,
 Közös ajánlattétel: Kbt. 35.§.
2. Az ajánlattétel, az igazolások benyújtása és a teljesítés nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.
3. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30.§ (3)-(4) bek.-ben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62.§ (1) bek. b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Az ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3) pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
5. Az ajánlattevő az ajánlattétel miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
6. A közös ajánlattevőknek az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére [Kbt. 35. § (2a)]. A közös ajánlattevők képviseletében tett nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek.-re vonatkozóan.
8. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136.§ (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
9. Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Részszempont, súly, értékelési módszer:
Nettó ajánlati ár EUR-ban, 95, fordított arányosítás,
A szabályozó szelepekre vállalt jótállás időtartama a beépítéstől számítva (minimum 12 hónap), 5, hasznossági függvény.
Az ajánlatok fenti részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100 pont.
A részletes számítási szabályokat a KD tartalmazza.
10. A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.
11. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
Folytatás a III.1.4) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák