Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8219/2020
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU1;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000437622020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000437622020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Töltőanyagok beszállítása és sitt elszállítása
Hivatkozási szám: EKR000437622020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés, melynek tárgya „Bányahomok, murva, termőföld valamint keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladék szállítása (2 részben)”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budai oldali ideiglenes depóniák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14210000-6
További tárgyak:33617000-8
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: 1039 Budapest, Királyok útja 289-291.; 1222 Budapest, Gyár utca 6-8.;1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 347., 2310 Szigetszentmiklós, Massányi utca 0267/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Bányahomok, murva, termőföld valamint keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladék szállítása - budai oldali ideiglenes depóniák”.
Ajánlatkérő a keretszerződést 36 hónap határozott időre köti, nettó 80.000.000,-Ft keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
A fenntartási munkák elvégzéséhez szükséges töltőanyagok (bányahomok, murva, termőföld) beszállítása homok-, murvabányákból a Fővárosi Vízművek Zrt. ideiglenes depóniáiba, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. ideiglenes depóniáiból a keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladékok hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő átvétele, gyűjtése és annak engedéllyel rendelkező kezelőhöz ártalmatlanításra vagy hasznosításra történő elszállítása.
A beszállított töltőanyagokat a Vállalkozónak munkagéppel depóniába szükséges rendeznie.
A bontási hulladék szállítójárműre történő felrakodása a Vállalkozó feladata.
Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség:
— szállítandó homok becsült mennyisége: 30 m³,
— szállítandó murva becsült mennyisége: 120 m³,
— szállítandó termőföld becsült mennyisége: 30 m³,
— szállítandó sitt becsült mennyisége 30 m³;
Dél-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség:
— szállítandó homok becsült mennyisége: 360 m³,
— szállítandó murva becsült mennyisége: 4350 m³,
— szállítandó termőföld becsült mennyisége: 150 m³,
— szállítandó sitt becsült mennyisége 19 500 m³.
AK nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.
A feladat részletezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: a keretszerződés 1 alkalommal maximum 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a 36 hónapos időtartam lejártával a nettó 80.000.000 HUF-ot. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról a 36 hónapos időtartam letelte előtt nyilatkozik, oly módon, hogy a szerződésmódosításra még a 36 hónapos időtartam lejárata előtt sor kerülhessen.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
2) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg: AK az 1. rész tekintetében - az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73.§(6) bek. c) pontjával összhangban: nettó 96.000.000,-HUF.

II.2.1)
Elnevezés: Pesti oldali ideiglenes depónia(Kozma utcai telep)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14210000-6
További tárgyak:33617000-8
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1108 Budapest Kozma utca 7-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bányahomok, murva, termőföld valamint keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladék szállítása – pesti oldali ideiglenes depónia (Kozma utcai telep).
Ajánlatkérő a keretszerződést 36 hónap határozott időre köti, nettó 50.000.000,-Ft keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
A fenntartási munkák elvégzéséhez szükséges töltőanyagok (bányahomok, murva, termőföld) beszállítása homok-, murvabányákból a Fővárosi Vízművek Zrt. ideiglenes depóniáiba, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. ideiglenes depóniáiból a keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladékok hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő átvétele, gyűjtése és annak engedéllyel rendelkező kezelőhöz ártalmatlanításra, vagy hasznosításra történő elszállítása.
A beszállított töltőanyagokat a Vállalkozónak munkagéppel depóniába szükséges rendeznie.
A bontási hulladék szállítójárműre történő felrakodása a Vállalkozó feladata.
— szállítandó homok becsült mennyisége: 30 m³,
— szállítandó murva becsült mennyisége: 2280 m³,
— szállítandó termőföld becsült mennyisége: 30 m³,
— szállítandó sitt becsült mennyisége 14100 m³.

AK nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.
A feladat részletezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: a keretszerződés 1 alkalommal maximum 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a 36 hónapos időtartam lejártával a nettó 50.000.000 HUF-ot. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról a 36 hónapos időtartam letelte előtt nyilatkozik, oly módon, hogy a szerződésmódosításra még a 36 hónapos időtartam lejárata előtt sor kerülhessen.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
2) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg: AK a 2. rész tekintetében - az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73.§(6) bek. c) pontjával összhangban: nettó 60.000.000,- HUF.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
K/1–K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
AT valamennyi rész esetén (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7), (11)-(12) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
AT-k a Kbt. 65. § (7), és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolásokat AK Kbt. 69.§(4)-(7)bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. §-ának (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(3) bek. i) pontja alapján csatolnia kell:
1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik részhez, melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg.
2.A teljesítéshez bevonni kívánt eszköz forgalmi engedélyének másolatát, amennyiben közúti forgalomban nem vesz részt az eszköz (azaz nem kell forgalmi engedéllyel rendelkeznie) bármilyen olyan dokumentumot, amely alapján egyértelműen megállapíthatóak a megajánlott eszköz azonosító adatai, illetve az, hogy AT tulajdonában áll, illetve, amennyiben más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik AT abban az esetben pedig AT rendelkezésére áll vagy fog állni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel valamennyi rész tekintetében, részenként:
• minimum 1 darab teherautóval és
• minimum 1 darab rakodógéppel
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti M.1. pontban előírt eszközök esetében a részek között átfedés lehetséges, mindkét részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon eszközök mindkét részben bemutathatóak.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a KD-ban részletezettek szerint.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után egyedi megrendelésenként jogosult 1 db számla benyújtására. AT a számla mellé köteles csatolni AK által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást (szállítólevél). AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláit AK a számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé ajánlattétel / közös ajánlattétel esetén, hogy ajánlattevő / a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon / hozzanak létre. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2), (2a) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bekezdésének, valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Rövidítések:
AK-ajánlatkérő.
AT-ajánlattevő.
AV-alvállalkozó.
KD-Közbeszerzési Dokumentumok.
KH- Közbeszerzési Hatóság.
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.)K.r.
Kbt.-a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. tv.
Ptk.-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv.
2.A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt.40.§(1)bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.
3.Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6.§ szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
4.Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
5. A KD-hoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A KD a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt.39.§(1)bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.
6.A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
7.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35.§(2a)bek.-e és 65.§(12) bek.-e,valamint a KD tartalmazzák.
8.AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.
9.AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
10.Nemzeti elbánás: Kbt.2.§(5)bek.,74.§(3)bek. és 307/2015.(X.27.)Kr.5.§.
11.A III.1.3)M.1.pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12.AK ajánlati biztosítékot egyik rész esetén sem köt ki.
13.Értékelési szempont:Kbt.76.§(2)bek.a) pont alapján a legalacsonyabb ár valamennyi rész esetén.
Indok:AK igényeinek a KD-ban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
AK az ajánlatokat - részenként külön-külön - a Felolvasó lapon megadott egyösszegű ajánlati ár (Ajánlati ár összesen (nettó HUF)) alapján értékeli. Az ajánlati árat (ellenszolgáltatás összegét) - a KD-ban rögzítetteknek megfelelően - nettó értékben kell megadni és értelmezni.
14.Tárgyi eljárás műszaki szakmai tartalmát a KD részét képező műszaki leírás, egyéb írásos KD összessége adja az egyes részek vonatkozásában. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati árak összehasonlíthatóságának az alapja - részenként - az „Árrészletező” táblázat alapján összesített és számolt, teljes mennyiségre vetített egyösszegű ajánlati ár (Összesen (nettó HUF)), ennek megfelelően AK csak az „Árrészletező” megnevezésű dokumentumon alapuló nettó HUF árajánlatot fogad el. Erre tekintettel AT-nek ajánlatához a beárazott „Árrészletező” táblázatot - részenként - csatolnia kell. A Felolvasólapon - részenként - az „Árrészletező” táblázat Összesen nettó HUF sorában szereplő összeget kell feltüntetni, mely az értékelésre kerülő ajánlati ár.
Folyt.VI.4.3.pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3. pont folytatása:
15.AK a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16.A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap - a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban - 30 napként értendő.
17.Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) nincsen – jogszabályban rögzített esetek kivételével – lehetőség, és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
18.A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
19.A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.
20.Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Miklósa Mónika, 00677.
21. AK valamennyi rész esetén előírja, hogy nyertes AT legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjára köteles átadni AK-nek a töltőanyagok (bányahomok, murva és termőföld) beszerzési helyszínének/helyszíneinek megnevezését. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig megnevezi a töltőanyagok (bányahomok, murva és termőföld) beszerzési helyszínét/helyszíneit. A szerződés időtartama alatti beszerzési helyszín változtatás esetén az új beszerzési forrás és az új termék igazolása is szükséges.
AK a szerz.kötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben a nyertes AT legkésőbb a szerz.kötésig nem mutatja be a töltőanyagok (bányahomok, murva és termőföld) beszerzési helyszínét/helyszíneit.
22. AK valamennyi rész esetében előírja, hogy töltőanyagot (bányahomok, murva) csak engedéllyel rendelkező kitermelő terület/bánya-ból lehet szállítani. Nyertes AT-nek lekésőbb a szerz. megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a kitermelő terület(ek)/bánya(ák) –érvényes - engedélyével. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig rendelkezni fog a kitermelő terület(ek) bánya(ák) – érvényes – engedélyével.
AK a szerz.kötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerz.kötésig nem igazolja, adja át a kitermelő terület(ek)/bánya(ák) érvényes engedélyét/engedélyeit.
23.AT-nek az ajánlathoz csatolnia kell az érvényes közúti fuvarozási engedélyének másolatát.
Az engedély lejárata után a megújított engedély másolatát kérés nélkül köteles a nyertes AT AK részére megküldeni. Érvényes engedély hiányában szállítást, gyűjtést nem végezhet.
24. AT-nek az ajánlat benyújtásakor csatolni kell a 72/2013. (VIII. 27.) VM r. alapján besorolt, 17 09 04 (Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től,a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól), vagy 17-05-04 (Föld és kövek, amely különböznek a 17 05 03-tól) azonosító kódú hulladék szállítására vonatkozóan az alábbi érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek közül legalább egyet.
- hulladék gyűjtési engedély,
- hulladék kereskedelmi engedély,
- hulladék szállítási és kezelési engedély.
Az engedély lejárata után a nyertes AT köteles az engedélyt a 439/2012. (XII. 29.) K.r. alapján megújítani, és ennek másolatát kérés nélkül köteles a nyertes AT AK részére megküldeni. Érvényes engedély hiányában szállítást, gyűjtést nem végezhet.
A nyertes AT köteles a 439/2012. (XII. 29.) K.r. a szerződés hatálya alatt betartani.
25. Nyertes AT a munka végzéséhez szükséges valamennyi engedélyt a keretszerződés hatálya alatt mindvégig biztosítania kell.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák