Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8248/2020
CPV Kód:80400000-8
Ajánlatkérő:Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Teljesítés helye:HU32
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Discimus Szakgimnázium
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65509384
Postai cím: Csapó Utca 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemessályi-Bistey Judit
Telefon: +36 52500330
E-mail: j.bistey@hbmvk.hu
Fax: +36 52500330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbmvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hbmvk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Célcsoporttagok vállalkozóvá válásának biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001071692018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Célcsoporttagok vállalkozóvá válásának biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55330000-2
További tárgyak:79951000-5
80310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32 A teljesítés fő helyszíne: Észak-alföldi Régió települései
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A célcsoporttagok vállalkozóvá válásának biztosítása, képzési, valamint ehhez kapcsolódó vállalkozóvá válási motivációs-coaching tevékenység az Észak-alföldi régió területén, a „GINOP-5.1.9-17-2017-00004 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-alföldi Régióban” c. pályázat kiválasztási folyamatában továbbjutott, támogatási szerződéssel rendelkező személyek számára.
A feladat során a feladatot végző szervezetnek képzési tevékenységgel biztosítania kell, hogy a programba bevont személyek képesek legyenek a vállalkozás megalapítására, működtetésére. A feladat csak azon személyen esetében tekinthető teljesítettnek, akik vállalkozást alapítottak, így elengedhetetlenül szükséges, hogy a képzésen túl, illetőleg annak részeként aktív motivációs-coaching tevékenység is megvalósuljon a vállalkozás megalapításának biztosítására.
A képzés (a Felnőttképzési Tv. által engedélyezett 32 órás „Vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő képzés) megtartása várhatóan 8-15 fős csoportokban történik.
A képzési helyszíneket a Felnőttképzési Tv. szerinti képzési program teljesítése érdekében a csoport létszámának megfelelő oktatóteremmel és interaktív tábla projektoros kivetítés lehetőségével szükséges a nyertes ajánlattevőnek biztosítani, továbbá catering szolgáltatás biztosítása is a nyertes ajánlattevő feladata (víz- üdítő (4*0,5 liter/nap/fő), hideg vagy meleg szendvicsek, kávé (2 alkalom/fő/nap).
A szerződés tárgyát képező tevékenységet az első 1895 főig (amelyből 1256 fő 30 év alatti fiatal vállalkozónak, míg 639 fő 30 év feletti álláskeresőnek kell, hogy minősüljön), akkor tekintik eredményesnek, amennyiben az adott képzésben részt vevő személy a képzési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, amelyről a sikeres vizsgát igazoló tanúsítvány kiállítására is sor kerül és az adott személy tekintetében a vállalkozás alapítására legkésőbb 2020.12.31. napjáig igazolhatóan sor kerül.
Az 1895 fő feletti további 210 fő képzésben részt vevő tekintetében pedig akkor tekintik eredményesnek, ha amennyiben az adott képzésben részt vevő személy a képzési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, amelyről a sikeres vizsgát igazoló tanúsítvány kiállítására is sor kerül.
A tevékenységet mindaddig kell végezni, amíg összesen 2105 fő (1396 fő fiatal (30 év alattiak) -akiknek 30%-a 18-25 év közötti fiatal- és 709 fő 30 év feletti álláskereső) képzésbe vonása megtörténik és 1895 fő (1256 fő fiatal (30 év alattiak) -akiknek 30%-a 18-25 év közötti fiatal- és 639 fő 30 év feletti álláskereső) sikeres záróvizsgát tesz és vállalkozást alapít.
A képzési anyagok, jegyzetcsomagok sokszorosítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A képzésen részt vevők létszámának biztosítása ajánlatkérő feladatát képezi.
A képzéseket a jelentkezők földrajzi (Észak-alföldi régió adott települése) és időbeli (hétközbeni vagy hétvégi illetve gyors és lassabb lefutású) elvárásaihoz igazítva kell elindítani Ajánlatkérő jelzését követő 8 napon belül.
Nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezett képzési program kizárólagos oktatása, az oktatás helyszínének biztosítása, az oktatás megszervezése, lebonyolítása, a tananyagok és az információs anyagok átadása a részvevők részére, az oktatás megtartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az oktatással kapcsolatos adminisztráció, számonkérés és képzés lezárásaként tananyag záróvizsga (az ajánlattétellel egyidejűleg rendelkezésre bocsátott kimeneti vizsga sor alapján) lebonyolítása, kiértékelése, dokumentálása, valamint aktív vállalkozásalapítás támogató tevékenység a dokumentációban részletezettek szerint. A tevékenységhez szükséges adminisztrációs tevékenység, a dokumentumok, a tevékenység elvégzését alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állását a www.palyazat.gov.hu oldalon a GINOP 5. prioritáshoz tartozó pályázati felhívás, és közlemények valamint monitoring útmutató, kifizetési kérelem benyújtásához közzétett szabályzat szerint látja el, biztosítja.
Részletesen a Dokumentációban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 134 - 330415

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Célcsoporttagok vállalkozóvá válásának biztosítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Discimus Szakgimnázium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47192180
Postai cím: Tessedik Sámuel Utca 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: zajacz@discimus.hu
Telefon: +36 309155376
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 271124000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2020. május 5.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55330000-2
További tárgyak:79951000-5
80310000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32 A teljesítés fő helyszíne: Észak-alföldi Régió települései
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A célcsoporttagok vállalkozóvá válásának biztosítása, képzési, valamint ehhez kapcsolódó vállalkozóvá válási motivációs-coaching tevékenység az Észak-alföldi régió területén, a „GINOP-5.1.9-17-2017-00004 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-alföldi Régióban” c. pályázat kiválasztási folyamatában továbbjutott, támogatási szerződéssel rendelkező személyek számára.
A feladat során a feladatot végző szervezetnek képzési tevékenységgel biztosítania kell, hogy a programba bevont személyek képesek legyenek a vállalkozás megalapítására, működtetésére. A feladat csak azon személyen esetében tekinthető teljesítettnek, akik vállalkozást alapítottak, így elengedhetetlenül szükséges, hogy a képzésen túl, illetőleg annak részeként aktív motivációs-coaching tevékenység is megvalósuljon a vállalkozás megalapításának biztosítására.
A képzés (a Felnőttképzési Tv. által engedélyezett 32 órás „Vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő képzés) megtartása várhatóan 8-15 fős csoportokban történik.
A képzési helyszíneket a Felnőttképzési Tv. szerinti képzési program teljesítése érdekében a csoport létszámának megfelelő oktatóteremmel és interaktív tábla projektoros kivetítés lehetőségével szükséges a nyertes ajánlattevőnek biztosítani, továbbá catering szolgáltatás biztosítása is a nyertes ajánlattevő feladata (víz- üdítő (4*0,5 liter/nap/fő), hideg vagy meleg szendvicsek, kávé (2 alkalom/fő/nap).
A szerződés tárgyát képező tevékenységet az első 1895 főig (amelyből 1256 fő 30 év alatti fiatal vállalkozónak, míg 639 fő 30 év feletti álláskeresőnek kell, hogy minősüljön), akkor tekintik eredményesnek, amennyiben az adott képzésben részt vevő személy a képzési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, amelyről a sikeres vizsgát igazoló tanúsítvány kiállítására is sor kerül és az adott személy tekintetében a vállalkozás alapítására legkésőbb 2020.12.31. napjáig igazolhatóan sor kerül.
Az 1895 fő feletti további 210 fő képzésben részt vevő tekintetében pedig akkor tekintik eredményesnek, ha amennyiben az adott képzésben részt vevő személy a képzési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, amelyről a sikeres vizsgát igazoló tanúsítvány kiállítására is sor kerül.
A tevékenységet mindaddig kell végezni, amíg összesen 2105 fő (1396 fő fiatal (30 év alattiak) -akiknek 30%-a 18-25 év közötti fiatal- és 709 fő 30 év feletti álláskereső) képzésbe vonása megtörténik és 1895 fő (1256 fő fiatal (30 év alattiak) -akiknek 30%-a 18-25 év közötti fiatal- és 639 fő 30 év feletti álláskereső) sikeres záróvizsgát tesz és vállalkozást alapít.
A képzési anyagok, jegyzetcsomagok sokszorosítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A képzésen részt vevők létszámának biztosítása ajánlatkérő feladatát képezi.
A képzéseket a jelentkezők földrajzi (Észak-alföldi régió adott települése) és időbeli (hétközbeni vagy hétvégi illetve gyors és lassabb lefutású) elvárásaihoz igazítva kell elindítani Ajánlatkérő jelzését követő 8 napon belül.
Nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezett képzési program kizárólagos oktatása, az oktatás helyszínének biztosítása, az oktatás megszervezése, lebonyolítása, a tananyagok és az információs anyagok átadása a részvevők részére, az oktatás megtartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az oktatással kapcsolatos adminisztráció, számonkérés és képzés lezárásaként tananyag záróvizsga (az ajánlattétellel egyidejűleg rendelkezésre bocsátott kimeneti vizsga sor alapján) lebonyolítása, kiértékelése, dokumentálása, valamint aktív vállalkozásalapítás támogató tevékenység a dokumentációban részletezettek szerint. A tevékenységhez szükséges adminisztrációs tevékenység, a dokumentumok, a tevékenység elvégzését alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állását a www.palyazat.gov.hu oldalon a GINOP 5. prioritáshoz tartozó pályázati felhívás, és közlemények valamint monitoring útmutató, kifizetési kérelem benyújtásához közzétett szabályzat szerint látja el, biztosítja.
Részletesen a Dokumentációban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 271124000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Discimus Szakgimnázium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47192180
Postai cím: Tessedik Sámuel Utca 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: zajacz@discimus.hu
Telefon: +36 309155376
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés szerinti oktatási szolgáltatás a koronavírus járvány miatt megváltozott körülményekre tekintettel távoktatásban valósul meg. Ezzel összefüggésben az érintett időszak alatt a catering szolgáltatás nem vehető igénybe.
Vállalkozó a képzési szolgáltatásokat a veszélyhelyzet fennállása alatt a 70/2020. (111.26.) Kormányrendelet alapján kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezheti meg, illetve nyújtja, kontaktóra a veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt nem tartható. A Vállalkozási Szerződésnek az egy időpontban oktatható csoport összeállítására, összetételére, létszámára vonatkozó rendelkezéseit a digitális távoktatás során továbbra is alkalmazni szükséges.
A módosítás az egységárakkal számolt VII.1.6) pontban szereplő kalkulált összeget nem érinti, ugyanakkor a módosítást követő időszakra vonatkozóan - pontosan nem meghatározható értékben - a tényleges kifizetés értékének csökkenésével jár.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel, az azzal összefüggésben kiadott jogi normákkal, így különösen a 70/2020. (111.26.) Kormányrendelettel összefüggésben a felek között létrejött Vállalkozói Szerződés módosítása vált szükségessé.
A Módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerű az alábbiakra figyelemmel:
Ezen okot szerződő felek olyan körülményeknek tekintik, amelyet a szerződéskötéskor a szerződő felek bármelyike kellő gondosság esetén sem láthatott előre.
Felek rögzítik, hogy a fenti módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét, hanem a képzési szolgáltatások esetében a teljesítés módját érintik, amely a 70/2020. (III.26.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelés érdekében szükséges.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 271124000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 271124000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben