Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8259/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozeschnik-Rönky Zsófia
Telefon: +36 17829640
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000321712020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000321712020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Békéscsaba–Szeged vasútfelújítás előkészítése
Hivatkozási szám: EKR000321712020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés Békéscsaba–Szeged vasútvonal szűkkeresztmetszetek kiváltása tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Békéscsaba–Szeged vasútfelújítás előkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
További tárgyak:71322500-6
71356400-2
71621000-7
90700000-4
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő (NY AT) feladata az egyvágányú,nem villamosított 135.sz.Békéscsaba-Szeged vasútvonal Békéscsaba(kiz)-Hódmezővásárhelyi Népkert(kiz) és a Szeged-Rókus(bez)–Szeged-Személy pu.(kiz) vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési tervek,tendertervek és tenderdokumentáció elkészítésére,engedélyeztetésére,és-Megrendelő megrendelése esetén-a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozik.A tervezendő szakaszok összmennyisége cca.72 vkm,amely egybefüggően 65 vkm-es szakaszt érint.
A tervezés diszpozícióját a Dok.II.része és annak részét képező „Szeged-Békéscsaba vasútvonal szűkkeresztmetszeteinek feloldása”című Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza.
A tervezendő műszaki tartalom főbb paraméterei:
-Hódm.vh. állomáson új felvételi és üzemi épület létesítése,a régiek bontása
-sebesség emelés Békéscsaba-Orosháza közötti vonalszakaszon 120 km/h-ra történő tervezés
-a vonal többi részén 80 km/h sebesség folyamatos fenntartására alkalmas hézagnélküli pálya megtervezése
-Csorvás,Orosháza,Székkutas,Hódm.vh.,Szeged-Rókus állomások visszafejlesztése
-forgalmi üzemi vizsgálat,valós idejű számítógépes vasútüzemi szimuláció elvégzése,
-egységes,teljes v. csökkentett funkcionalitású központi forgalomirányítást lehetővé tevő állomási biztosítóberendezések tervezése
-Telekgerendás állomáson,Kútvölgy állomáson és Szeged személypályaudvaron az utasperonok áttervezése
-Orosházán peron aluljáró tervezése
-peronok különszintű megközelítése és akadálymentesítésének tervezése
-Központi forgalomirányítás kialakításának tervezése
-szükséges felvételi épület felújítások előkészítése
-kapcsolódó közúti tervek elkészítése
-tervezési feladat keretében az összes nagy- és kisműtárgy komplex engedélyezési-,és tendertervei elkészítendők,figyelemmel a hídvizsgálati megállapításokra
-közműgenplán elkészítése
NY AT feladata a létesítéshez szüks. körny.véd.-i munkarész,előzetes régészeti dok.,engedélyezési terv és kisajátítási terv elkészítése,a megvalósításhoz szüks. engedélyek (pl. körny.véd.-i, építési,vízjogi,stb.)megszerzése,valamint a kiviteli tervek (Megrendelő megrendelése esetén) elkészítése.
NY AT a tervezési feladatot a szerz. hatályba lépésétől számított 35hónapos időtartam alatt az alábbiakban és a szerz.terv.ben részletesen meghatározott ütemezés szerint köteles elvégezni:
-A jogerős építési eng. megszerzésével bezárólag elvégzendő tervezési részfeladatok tekintetében:a szerződés hatályba lépésétől számított 20hónap
-A kiviteli terv elkészítésére vonatkozó tervezési részfel. tekintetében:a kiviteli terv elkészítésére vonatkozó tervezési részfeladatok forrását biztosító támogatási szerz. megkötéséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldésétől számított 12hónap
Az eljárás a Kbt. 53.§(6)bek. alapján feltételesen kerül megindításra figyelemmel arra,h. a megkötött támogatási szerződés módosítása szükséges a projekt időtartama tekintetében,valamint a forrás részben áll rendelkezésre,ajánlatkérő a kiviteli terv elkészítésére vonatkozó tervezési részfeladatra forrással nem rendelkezik.
AK tájékoztatja AT-ket,hogy ha a jogerős építési eng. megszerzésétől számított 3hónap alatt a kiviteli terv elkészítésére vonatk. a tervezési részfeladat forrását biztosító támogatási szerz.(módosításának) megkötéséről és a megrendelő felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettől származó projektelrendelésről megrendelői tájékoztatás nem érkezik tervező felé,úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli terv elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok tekintetében [Ptk.6:212. §(1)bekezdés].
A II.2.7)pontban megadott időtartam az összes szerződéses feladat elkészítésének együttes időtartamát jelenti,így az tartalmazza azt a 3hónapos időszakot is,amely alatt AK a kiviteli terv elkészítésére vonatkozó tervezési részfel.-ra vonatkozó megrendeléssel élhet.
Részletek a dok-ban.
A tervezés érinti a Hódm.vh Népkert(bez.)–Szeged-Rókus(kiz.) szakasz tram train beruházást,amely nem képezi részét jelen feladatnak
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 l. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 50
2 1.1. Az M/2.1. pontra bemutatott szakember vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén projektvezetőként szerzett többlettapasztalatta (hónapban megadva, 0-36 hónap) 15
3 1.2. Az M/2.2. pontra bemutatott szakember vasúti pálya tervezése területén szerzett többlettapasztalatta (hónapban megadva, 0-36 hónap) 15
4 1.3. Az M/2.3. pontra bemutatott szakember vasúti biztosítóberendezések tervezése területén szerzett többlettapasztalatta (hónapban megadva, 0-36 hónap) 10
5 1.4. Az M/2.4. pontra bemutatott szakember vasúti forgalmi tervezés területén szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 35 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7)-(8) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Az utólagos igazolás során az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások/nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 1.000.000.000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
• a szolgáltatás tárgya,
• a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
• teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),
• közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
• továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:
a) Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével.
b) A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.
c) A szakember végzettségét, képzettségét igazoló iratot.
d) Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell:
e) az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,
f) a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint
g) az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).
Egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M/1. nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett az alábbi, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával:
M/1.1. legalább 1 db, egybefüggően legalább 30 vkm hosszúságú, országos közforgalmú vasúti pályára vonatkozó, hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terv vagy üzemeltetetői jóváhagyással rendelkező tender vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával, amely tartalmazza
a) vasúti pálya átépítését és/vagy építését és
b) vasúti áramellátás átépítését és/vagy építését és
c) biztosítóberendezés átépítését és/vagy építését és
d) legalább 1 db állomás átépítését és/vagy építését.
Az országos közforgalmú vasútvonal az a vasút, ami nem helyi és nem saját használatú. A közforgalmi vasút tevékenysége az ország területére terjedhet ki. Az országos közforgalmú vasúti pálya azon pálya, amelyet a közzétett feltételek alkalmazásával díj ellenében bárki igénybe vehet.
AK biztosítóberendezés alatt olyan jelfogófüggéses vagy elektronikus biztosítóberendezést érti, amely biztosítja, hogy a vonatok a hálózatra meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően közlekedhessenek, és korlátozott üzemmód esetén is biztosítsák a közlekedni engedélyezett vonatok biztonságos áthaladását.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
• felsőfokú mérnöki végzettséggel/képzettséggel, valamint
• vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 60 hónap szakmai gyakorlattal, és azon belül min. 36 hónap projektvezetői gyakorlattal, továbbá
• részt vett olyan kötöttpályás tervezési projektben projektvezetőként, mely tartalmazott engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó munkarészt
„Közlekedési létesítmények tervezése” alatt kötöttpályás közlekedési infrastruktúra legalább egy szakágára vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek készítését érti.
Projektvezetői gyakorlat a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata tervezői oldalon, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.
M/2.2. legalább 1 fő vasúti pályatervező szakemberrel, aki rendelkezik
• a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel/képzettséggel, valamint
• vasúti pálya tervezése területén szerzett min. 36 hónap gyakorlattal, továbbá
• részt vett vasúti pályatervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás építésének és/vagy átépítésének tervezését tartalmazta.
„Vasúti pálya tervezése” alatt Ajánlatkérő vasúti pálya alépítményére (töltések/bevágások/műtárgyak) és felépítményére (ágyazat, vágány) vonatkozó; a vasúti pálya vízelvezetését is tartalmazó engedélyezési és/vagy kiviteli tervek készítését érti.
M/2.3. legalább 1 fő vasúti biztosítóberendezési tervező, aki rendelkezik
• a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VV” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel/képzettséggel, valamint
• vasúti biztosítóberendezések tervezése területén szerzett min. 36 hónap szakmai gyakorlattal.
M/2.4. legalább 1 fő vasúti forgalmi tervezővel, aki rendelkezik
• a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel/képzettséggel, valamint
• vasúti forgalmi tervezés területén szerzett min. 36 hónap szakmai gyakorlattal, továbbá
• részt vett vasúti tervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás forgalmi üzemi vizsgálatát és valós idejű számítógépes vasútüzemi szimulációját tartalmazta.
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm.rend.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
• Késedelmi kötbér késedelemmel érintett(rész)telj. nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap, max 15%.
• Hibás telj-i kötbér: 15 %, alapja a nettó (rész)teljesítés tervezői díj.
• Meghiúsulási kötbér nettó tervezői díj 20%-a
• Jótállás 36 hónap
• Teljesítési biztosíték nettó tervezői díj 5%-a
• Jótállási biztosíték nettó tervezői díj 5%-a
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jsz. különösen:
• 2015.évi CXLIII.tv.((Kbt.) 135.§(1),(5)-(6),(11),(12) bek.)
• 2013.évi V.tv.((Ptk.) 6:130.§ (1)-(2), 6:155. §)
• 2007.évi CXXVII.tv.
Forrás: hazai, a szerződés utófinanszírozott
AK előleget nem biztosít, az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF.
Részszámla benyújtható a szerz.tervezet szerint.
AT csatolja nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bek. szerint.
Részletek a dok-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései irányadók.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
II.1.6. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
A részekre bontás nem lehetséges, mert a tervezendő vasútvonal forgalmi szempontból egy közlekedési rendszert képez. A vonalra tervezendő központi forgalomirányítás a tervezendő távközlő eszközök segítségével egyetlen helyszínről valósítja meg a tervezendő biztosítóberendezés által felülvezérelt jelzők és kitérők működtetését. A beszerzés több szakágat érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy AT menedzseli a tervezés során az összes folyamatot. Részekre bontás esetén a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.
VI.3) További információk:
I.Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött,melynek mértéke 30.000.000,-Ft.Az ajánlati biztosítékot ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig, azaz az ajánlattételi határidőig kell AK rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. szerint, AT választása szerint teljesíthető készpénz átutalással (befizetési jogcím megadással, AK 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számlájára), vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a KD I. kötet tartalmazza.
II.Egyéb:
1)Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében - mind a jogerős építési engedély megszerzésével bezárólag elvégzendő tervezési részfeladatok, mind a kiviteli terv elkészítésére vonatkozó tervezési részfeladat tekintetében - meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül a munkadíj mellett feltüntesse a szerződéstervezet SZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.
2)AK felhívja a figyelmet arra, hogy a kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó, az ajánlatban feltüntetett díj (munkadíj és szerzői jog ellenértéke) nem lehet kevesebb, mint a teljes nettó tervezői díj 30%-a. Amennyiben a kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó díj a teljes nettó tervezői díj 30%-át nem éri el, úgy azt AK nem hiánypótolható jelentős hibának minősíti, amely az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
3)A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3. M/2.2-M/2.5. pontjában felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamarai (www.mmk.hu) névjegyzékben az AF III.1.3. M/2.2-M/2.5. pontjában meghatározott jogosultsággal rendelkezzenek. AT-nek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel és aktív státusszal a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.
4)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AF-ben és a Dok.ban meghat. valamennyi dokumentumot, így a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot is. Az ajánlat részeként csatolandó dok.ok körét a Dok. részletesen tartalmazza.
5)Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az ár: fordított arányosítás, a minőségi szempontok: egyenes arányosítás (ahol a megajánlás legkedvezőbb szintje 36hó minden alszempont kapcsán).
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) rész folytatása:
„Vasúti forgalmi tervezés” alatt kötöttpályás közlekedés forgalom lebonyolításának üzemi és/vagy forgalmi tervezésben szerzett tapasztalatot, vagy kötöttpályás közlekedés menetrendi koncepciójának, vasúti menetvonalak, forgalmi-üzemi technológia tervezését érti.
M/2.5. legalább 1 fő híd szerkezet tervezővel, aki rendelkezik
• a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői és „SZÉS12” szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel/képzettséggel és tapasztalattal, és
• min. 36 hónap vasúti híd tervezői gyakorlattal.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).
VI.3) További információk pont folytatása:
6)AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 300 millió Ft/év és min. 150 millió Ft/káresemény mértékű érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét írja elő.
III.Ajánlatkérő
1)AF IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért
2)a hiánypótlást a Kbt.71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja
3)helyszíni bejárást, konzultációt nem tart
4)az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg
5)az AF-ben „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, „Kr” alatt a 321/2015.(X.30.) Korm.rendeletet, „EKR rendelet” alatt a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet, „EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti
6)nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját
7)nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság)létrehozását sem közös Ajánlattevők,sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
IV. FAKSZ: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia(00538)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák