Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8274/2020
CPV Kód:50800000-3
Ajánlatkérő:Állami Számvevőszék
Teljesítés helye:Az Állami Számvevőszék székhelye és fővárosi telephelyei: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 10. (székhely) 1097 Budapest, Lónyay u. 44. 1052 Budapest, Bécsi u.5. 1095 Budapest, Soroksári út 3/A. 1054 Budapest, Garibaldi u.6-8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Számvevőszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46328087
Postai cím: Apáczai Csere János Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fugerth Gabriella
Telefon: +36 14568333
E-mail: kozbeszerzes@asz.hu
Fax: +36 14849200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://asz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315032020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315032020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az ÁSZ ingatlanai karbantartási, javítási munkái
Hivatkozási szám: EKR000315032020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50800000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Állami Számvevőszék vagyonkezelési körébe tartozó, Magyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 5 budapesti helyszínen, összesen nettó 10 490 m2 alapterületen. Tervezett szerződés időtartama 24 hónap.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az eljárás tárgyát képező szolgáltatás egységes és a szolgáltatással érintett feladatok egymással összefüggő jellegére tekintettel a részajánlattétel biztosítása a gazdasági észszerűséggel és a közpénzek hatékony felhasználásával nem összeegyeztethető ezért az Ajánlatkérő a részajánlattételt kizárja.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Az ÁSZ ingatlanai karbantartási, javítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az Állami Számvevőszék székhelye és fővárosi telephelyei:
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 10. (székhely)
1097 Budapest, Lónyay u. 44.
1052 Budapest, Bécsi u.5.
1095 Budapest, Soroksári út 3/A.
1054 Budapest, Garibaldi u.6-8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Állami Számvevőszék vagyonkezelési körébe tartozó, Magyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 5 budapesti helyszínen, összesen nettó 10 490 m2 alapterületen. Tervezett szerződés időtartama 24 hónap. Villanyszerelési, vízvezeték szerelési, egyéb karbantartói, iratmegsemmisítési feladatok és eseti (például: költöztetés, bútorszállítás, iratok mozgatása, továbbá az ÁSZ tevékenységéhez kapcsolódó egyéb szállítási) feladatok:
1) A karbantartási, javítási munkák létszámigénye/feladatvégzés helye/a munkavégzés ideje: 2 fő (1 fő villanyszerelő, és 1 fő egyéb építőipari szakmunkás)/1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 10. valamint eseti jelleggel az ÁSZ által használt célállomások /Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30-ig; Pénteken: 8.00-14.00-ig.
2) A karbantartási, javítási munkák létszámigénye/feladatvégzés helye/a munkavégzés ideje: 2 fő (1 fő vízvezeték szerelő, és 1 fő egyéb építőipari szakmunkás)/1097 Budapest, Lónyay u. 44. valamint eseti jelleggel az ÁSZ által használt célállomások /Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30-ig; Pénteken: 8.00-14.00-ig. A Vállalkozó köteles biztosítani a karbantartási munkát végzők folyamatos rendelkezésre állását a Megrendelő törzsmunkaidejében, hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30 órá-ig, pénteken 8.00-14.00 óráig, valamint szükség esetén – külön megrendelésre, kiemelten azonnali elhárítást igénylő feladatok esetén – azon túl, illetve hétvégén és ünnepnapokon is. További információk a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírásban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Munkaidőn túli és hétvégi karbantartásokhoz a kiszállási idő - az értesítéstől vállalt idő percekben (min. 30, max. 90 perc) 5
2 M/2/2) alkalmassági követelményre megjelölt vízszerelő szakember szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata. (0-24 hónap) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fent előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában, hogy az érintett gazdasági szereplő(k) tekintetében nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről a kizáró ok az eljárás során következik be, ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból. Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján jelen Felhívás feladásától visszafelé számított harminchat (36) hónapban teljesített, jelen Felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M/1) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bek. szerinti referencia nyilatkozat/igazolás(ok)nak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését (címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége), a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás ellátásával érintett épület nagyságát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap)és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
M/2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján jelen Felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M/2) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozat, amely tartalmazza ezen személyek nevét, végzettségét, képzettségét és a szakmai gyakorlati idejüket. A szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, a végzettségeit igazoló iratok másolata valamint a rendelkezésre állási nyilatkozat. A szakember által aláírt szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember nevét, születési dátumát, valamint az adott szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a szakmai tapasztalatok ismertetését, az egyes tevékenységek kezdő és befejező idejét (év, hónap, feltüntetésével). A szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Nyilatkozni kell arról, hogy a szakember ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és a 114/A. § (1) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, 21. § (3a) a) pontja, 21/A. §-a, 24. § (1) bekezdése és további vonatkozó rendelkezései. Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az igazolások benyújtásának előírásakor az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat (36) hónapban összesen legalább 1 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan fennálló, a közbeszerzés tárgya (épület műszaki üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási és/ vagy javítási feladatok ellátása) szerinti referenciát, amely önmagában legalább 7.500 m2-es, folyamatos üzemű épület karbantartására vonatkozik. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
M/2/1) 1 fő szakirányú végzettséggel, és legalább tizenkettő (12) hónapos szakmai gyakorlattal rendelkező villanyszerelővel;
M/2/2) 1 fő, szakirányú végzettséggel és legalább tizenkettő (12) hónapos szakmai gyakorlattal rendelkező víz-, gáz-, fűtésszerelővel;
M/2/3) 2 fő, szakirányú végzettséggel és legalább tizenkettő (12) hónapos szakmai gyakorlattal rendelkező egyéb építőipari (pl. kőműves, burkoló, épületasztalos, stb.) szakmunkással.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben a Vállalkozó az érdekkörébe tartozó okból a teljesítési határidőket nem tartja be, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér mértéke 5.000,- Ft késedelemmel érintett óránként, továbbá az adott Eseti Megrendelés nettó értékének 1 %-a, de legalább 10.000,- Ft késedelemmel érintett naponként. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett szerződéses rész (Eseti Megrendelés) nettó Vállalkozói díjának 20 %-a. Amennyiben a felmondás/elállás a teljes Szerződést érinti, a meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződéses időtartamra számított nettó havi díj meghiúsulásig ki nem merített részének 20 %-a Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számla kiegyenlítése: szerződés szerinti teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében, havonta utólag, átutalással fizeti meg teljesítésért járó ellenszolgáltatást HUF-ban a Kbt. 135. § (1) és (5) - (6) bekezdésében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, szerződéstervezetben megadott fizetési határidő mellett. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít, havonta figyelemmel a Kbt. 27/A. § rendelkezésére. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződéstervezet tartalmazza a kötbérre (hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbér) vonatkozó rendelkezéseket.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő Kbt. 35. § (9) bek. szerinti projekttársaság alapítását nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a megadott időpontban az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus felbontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A felhívás VI.3.12) 12. pont alapján
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1) bekezdés rendelkezéseire.
3. Az ajánlatok benyújtásának / felbontásának helye: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
4. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) alkalmazza.
5. Az ajánlattétellel kapcsolatos többlet információkat / elvárásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
6. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
7. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
8. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.
9. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P/1);M/1); M/2)).
10. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
12. Értékelési szempontok legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint:
1) részszempont "Munkaidőn túli és hétvégi karbantartásokhoz a kiszállási idő - az értesítéstől vállalt idő percekben (minimum 30, maximum 90 perc) Súlyszám: 5;
2) részszempont „M/2/2) alkalmassági követelményre megjelölt vízszerelő szakember szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata. (0-24 hónap) Súlyszám: 25;”
3) részszempont „Ajánlati ár (nettó HUF)” 3.1) Karbantartás teljes nettó díja (Ft/24 hó) Súlyszám: 60; 1.2) Munkaidőn kívüli eseti munkavégzés nettó rezsióradíja (Ft/óra) Súlyszám: 10;
Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26. V. fejezet. Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.
13. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők valamelyike) köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában és a teljesítés alatt folyamatosan az alábbi szerszámok, kisgépek rendelkezésre fognak állni. Minősített szigeteltségű kéziszerszámok (400 V feszültség esetére is alkalmas!) Csavarhúzó készlet (minimum 6 db-os); fogó készlet (minimum 4 db-os); villáskulcs készlet (minimum 6 db-os); dugókulcs készlet (minimum 17 db-os); csillagkulcs készlet (minimum 6 db-os); akkus fúró és csavarbehajtó; fúrógép 12-es max. tokmánnyal (normál és ütve fúráshoz); dekopír fűrész; fúrókészlet 12-esig (normál és falfúráshoz); vésők (fához és falhoz) (minimum 4-4 db); kalapácsok (minimum 6 db különböző súlyú); kézi gyalu; reszelőkészlet (fához és fémhez, minimum 5-5 db-os) és arról is, hogy amennyiben a szerszámok, kisgépek nem kerülnek bemutatásra az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
14. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők valamelyike) köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti oly módon, hogy az maradéktalanul eleget tegyen az alábbi követelményeknek és arról is, hogy a biztosítási szerződés kiterjesztésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte: A biztosításnak fedezetet kell biztosítania legalább az alábbiakra: • a szerződésen kívül okozott károkra, • harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, • kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, • üzemi baleset felelősségbiztosításra. A biztosítási szerződésben a Vállalkozó önrésze legfeljebb 10 % lehet. A biztosításnak minimálisan az alábbi limiteket kell tartalmaznia: minimálisan 10.000 eFt/év és minimálisan 1.000 eFt/ káresemény.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Fugerth Gabriella, lajstromszám: 00967.
16. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges