Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8277/2020
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1046 Budapest, Görgey A. u. 28-30.;1046 Budapest, Erdősor u. 1.; 1048 Budapest, Galopp u. 6.; 1042 Budapest, Király u. 19-21.; 1042 Budapest, Király utca 9.; 1045, Budapest, Pozsonyi u. 19-23.; 1048 Budapest, Hargita u. 1.; 1041. Budap;1041 Budapest, István út 14.; 1041 Budapest, István út 15.;1042 Budapest, Király u. 12-14.; 1042 Budapest, Király u. 9. 1. em.; 1046 Budapest, Blaha Lujza utca 11-13.; 1048 Budapest, Hajló utca 42-44.;1042 Budapest, Szent István tér 13-14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Zártkörűen működő részvénytársaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56943883
Postai cím: Munkásotthon Utca 66-68
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gácsi Lászlóné
Telefon: +36 703833415
E-mail: gacsine.agnes@uvzrt.hu
Fax: +36 13698103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.uvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000445742020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000445742020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Zártkörűen működő részvénytársaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása 5 részben
Hivatkozási szám: EKR000445742020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarítási feladatok ellátása 5 részben az alábbiak szerint:
1. rész: Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet takarítási feladatainak ellátása
2. rész: Újpesti egészségügyi intézmények (védőnői szolgálati helyiség, fogászati rendelők és mentálhigiéniás gondozói helyiség) takarítási feladatainak ellátása
3. rész: Újpesti önkormányzati intézmények (Régi és új Városháza) takarítási feladatainak ellátása
4. rész: Újpesti önkormányzati intézmények (IV. Kerületi Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály; Újpesti Közterület-felügyelet; Közrendvédelmi Szálló; Káposztásmegyeri ügyfélszolgálat) takarítási feladatainak ellátása
5. rész: Az Újpesti Vásárcsarnok, Virágcsarnok és kapcsolódó helyszínek takarítási feladatainak ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szakorvosi rendelő intézet takarítási feladata
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1046 Budapest, Görgey A. u. 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet takarítási feladatainak ellátása.
Takarítandó terület mérete: 4.231 m2
Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően naponta és időszakosan végzendő feladatokban kategorizálta, melyekre vonatkozóan az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként ajánlattevők részéről benyújtandó Főtáblában foglaltak szerint. A A Főtábla szerinti egységár(ak) átalányár jellegű(ek), tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
Az egyes feladatok pontos meghatározását, a tárgyi és személyi feltételeket a Szolgáltatási jegyzék tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Humán erőforrás terv, mint szolgáltatás teljesítésére vonatkozó időráfordítás-terv  10
2 2.2 Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási terv  5
3 2.3.Megvalósítási terv, mint szolgáltatási folyamat megvalósítási rendszere, ellenőrzése, a személyzet és a tervezett technológia-, gép- és eszközrendszere  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A határozott idejű szerződés lejártát megelőző 60. napig Ajánlatkérő egyoldalúan – a Vállalkozó irányába intézett írásbeli nyilatkozatával – dönthet úgy, hogy a szerződést Vállalkozóval további 12 hónap határozott időtartamra meghosszabbítja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jelen felhívásban a becsült értékre magadott információ technikai jellegű. Ajánlatkérő ezen eljárásban nem kívánja megadni a becsült értéket.

II.2.1)
Elnevezés: Újpesti egészségügyi intézmények takarítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1046 Budapest, Erdősor u. 1.; 1048 Budapest, Galopp u. 6.; 1042 Budapest, Király u. 19-21.; 1042 Budapest, Király utca 9.; 1045, Budapest, Pozsonyi u. 19-23.; 1048 Budapest, Hargita u. 1.; 1041. Budap
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő egészségügyi intézmények (védőnői szolgálati helyiség, fogászati rendelők és mentálhigiéniás gondozói helyiség) takarítási feladatainak ellátása.
Takarítandó terület mérete: 1.966 m2
Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően az egyes helyszínek vonatkozásában naponta és időszakosan végzendő feladatokban kategorizálta, melyekre vonatkozóan az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként ajánlattevők részéről benyújtandó Főtáblában foglaltak szerint.. A Főtábla szerinti egységár(ak) átalányár jellegű(ek), tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét. Az egyes feladatok pontos meghatározását, a tárgyi és személyi feltételeket a Szolgáltatási jegyzék tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Humán erőforrás terv, mint szolgáltatás teljesítésére vonatkozó időráfordítás-terv  10
2 2.2 Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási terv  5
3 2.3.Megvalósítási terv, mint szolgáltatási folyamat megvalósítási rendszere, ellenőrzése, a személyzet és a tervezett technológia-, gép- és eszközrendszere  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A határozott idejű szerződés lejártát megelőző 60. napig Ajánlatkérő egyoldalúan – a Vállalkozó irányába intézett írásbeli nyilatkozatával – dönthet úgy, hogy a szerződést Vállalkozóval további 12 hónap határozott időtartamra meghosszabbítja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jelen felhívásban a becsült értékre magadott információ technikai jellegű. Ajánlatkérő ezen eljárásban nem kívánja megadni a becsült értéket.

II.2.1)
Elnevezés: Önkormányzati intézmény takarítás Régi-Új Városház
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1041 Budapest, István út 14.; 1041 Budapest, István út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő önkormányzati intézmények (Régi és új városháza) takarítási feladatainak ellátása
Takarítandó terület mérete: 5.934 m2
Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően az egyes helyszínek vonatkozásában naponta és időszakosan, és a felhívás II.2.11. pontjában részletezett, eseti jelleggel végzendő feladatokban kategorizálta, melyekre vonatkozóan az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként ajánlattevők részéről benyújtandó Főtáblában foglaltak szerint. A Főtábla szerinti egységárak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét. Az egyes feladatok pontos meghatározását, a tárgyi és személyi feltételeket a Szolgáltatási jegyzék tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Humán erőforrás terv, mint szolgáltatás teljesítésére vonatkozó időráfordítás-terv  10
2 2.2 Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási terv  5
3 2.3.Megvalósítási terv, mint szolgáltatási folyamat megvalósítási rendszere, ellenőrzése, a személyzet és a tervezett technológia-, gép- és eszközrendszere  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A határozott idejű szerződés lejártát megelőző 60. napig Ajánlatkérő egyoldalúan – a Vállalkozó irányába intézett írásbeli nyilatkozatával – dönthet úgy, hogy a szerződést Vállalkozóval további 12 hónap határozott időtartamra meghosszabbítja
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy rendezvények után, a Szolgáltatási jegyzékben meghatározott helyszínek vonatkozásában napi takarítási feladatok ellátását eseti jelleggel, a Szolgáltatási jegyzékben és az alábbiakban részletezettek szerint megrendelje:
Ajánlatkérő az eseti takarítási feladatok ellátását
- a Házasságkötő-terem takarítási feladatait május, június, július és augusztus hónapokban legfeljebb heti 5 alkalommal,
- a Díszterem takarítási feladatait legfeljebb havi 1 alkalommal,
- az Épület csökkentett takarítási feladatait évente legfeljebb 4 alkalommal,
- a Földszinti mosdók takarítási feladatait helyszíni ügyelettel havonta legfeljebb 1 alkalommal,
- a Földszinti mosdók takarítási feladatait havonta legfeljebb 1 alkalommal jogosult megrendelni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jelen felhívásban a becsült értékre magadott információ technikai jellegű. Ajánlatkérő ezen eljárásban nem kívánja megadni a becsült értéket.

II.2.1)
Elnevezés: Önkormányzati intézmények takarítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1042 Budapest, Király u. 12-14.; 1042 Budapest, Király u. 9. 1. em.; 1046 Budapest, Blaha Lujza utca 11-13.; 1048 Budapest, Hajló utca 42-44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő önkormányzati intézmények (IV. Kerületi Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály; Újpesti Közterület-felügyelet; Közrendvédelmi Szálló; Káposztásmegyeri ügyfélszolgálat) takarítási feladatainak ellátása
Takarítandó terület mérete: 1.382 m2
Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően az egyes helyszínek vonatkozásában naponta és időszakosan végzendő feladatokban kategorizálta, melyekre vonatkozóan az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként ajánlattevők részéről benyújtandó Főtáblában foglaltak szerint. A Főtábla szerinti egységár(ak) átalányár jellegű(ek), tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét. A Főtábla végösszegét, azaz az Összesített nettó ajánlati árat a Felolvasólapon kell feltüntetni magyar forintban, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
Az egyes feladatok pontos meghatározását, a tárgyi és személyi feltételeket a Szolgáltatási jegyzék tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Humán erőforrás terv, mint szolgáltatás teljesítésére vonatkozó időráfordítás-terv  10
2 2.2 Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási terv  5
3 2.3.Megvalósítási terv, mint szolgáltatási folyamat megvalósítási rendszere, ellenőrzése, a személyzet és a tervezett technológia-, gép- és eszközrendszere  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A határozott idejű szerződés lejártát megelőző 60. napig Ajánlatkérő egyoldalúan – a Vállalkozó irányába intézett írásbeli nyilatkozatával – dönthet úgy, hogy a szerződést Vállalkozóval további 12 hónap határozott időtartamra meghosszabbítja
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jelen felhívásban a becsült értékre magadott információ technikai jellegű. Ajánlatkérő ezen eljárásban nem kívánja megadni a becsült értéket.

II.2.1)
Elnevezés: Vásár- és Virágcsarnok, és helyszinek takarítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1042 Budapest, Szent István tér 13-14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Újpesti Vásárcsarnok, Virágcsarnok és kapcsolódó helyszínek takarítási feladatainak ellátása.
Takarítandó terület mérete összesen: 17003 m2.
Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően az egyes helyszínek vonatkozásában folyamatosan, naponta és időszakosan, továbbá alkalmankénti üvegtisztítási feladatokban és a felhívás II.2.11) pontjában részletezett, eseti jelleggel elvégzendő feladatokban kategorizálta.
Ajánlatkérő Főtáblát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, melyet ajánlattevők szakmai ajánlatként kötelesek benyújtani. A Főtábla szerinti egységárak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét. Az egyes feladatok pontos meghatározását, a tárgyi és személyi feltételeket a Szolgáltatási jegyzék tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Humán erőforrás terv, mint szolgáltatás teljesítésére vonatkozó időráfordítás-terv  8
2 2.2 Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási terv 4
3 2.3.Megvalósítási terv, mint szolgáltatási folyamat megvalósítási rendszere, ellenőrzése, a személyzet és a tervezett technológia-, gép- és eszközrendszere  8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A határozott idejű szerződés lejártát megelőző 60. napig Ajánlatkérő egyoldalúan – a Vállalkozó irányába intézett írásbeli nyilatkozatával – dönthet úgy, hogy a szerződést Vállalkozóval további 12 hónap határozott időtartamra meghosszabbítja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy alkalmanként 3 fővel minimum 3 óra időtartamra, a nyertes Ajánlattevő által a Megrendelés kézhezvételétől számítottan vállalt kiszállási időn belüli rendelkezésre állással eseti takarítási feladatok ellátására vonatkozóan eseti jellegű megrendelést adjon ki.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a külső és belső üvegfalak Szolgáltatási jegyzékben szabályozott, esetenkénti takarítását is legfeljebb 3 alkalommal opciós tételként megrendelje
AF VI.3) pont "További információk" folytatása:
14) AT-nek az ajánlat részeként – valamennyi rész vonatkozásában – szakmai ajánlatot kell tennie a Főtábla kitöltésével, mely excel és pdf. fájlban is benyújtandó. A szakmai ajánlat tartalma a Kbt. 71. § szerint hiánypótolható, amennyiben AT a fenti dokumentumot nem csatolja, úgy az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.
15) AK felhívja AT figyelmét, hogy a Szakmai ajánlat, és azon belül a Főtábla elválaszthatatlan része a szerződésnek, az abban vállalt szakmai tartalom be nem tartása, azok megváltoztatása Ajánlatkérő/Megrendelővel való egyeztetés és írásos jóváhagyás nélkül (a Kbt. 141. §-ának figyelembe vételével), szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.
16) AT köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén:
a) legkésőbb a szerződés aláírásakor valamennyi teljesítésben részt vevő vonatkozásában rendelkezni fog érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal és munka-egészségügyi alkalmassági vizsgával.
b) gondoskodik a végrehajtói állomány vonatkozásában a Szolgáltatási jegyzék szerinti oktatások megtartásáról.
17) AT-nek valamennyi rész tekintetében külön-külön, a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az 1. , a 3. és az 5. részek esetében legalább 5 mFt/év és 50 m Ft/káresemény, a 2. és a 4. részek esetében: legalább 2 mFt/év és 20 mFt/káresemény értékű, takarítási munkára vonatkozóan, teljes körű (idegen tulajdonban keletkezett kárt is magába foglaló) szakmai felelősségbiztosítással és munkáltatói felelősségbiztosítással, amelyeket a szerződés időtartama alatt köteles fenntartani. A biztosítási kötvények másolata a szerződés mellékletét képezik, azok nem csatolása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül (Kbt.131.§(4)).
18) Az 1. részre történő ajánlattétel esetében a nyertes AT a teljesítéshez köteles 1 darab, a Szolgáltatási jegyzékben részletezettek szerinti takarítógéppel, az 5. részre történő ajánlattétel esetében 3 darab, a Szolgáltatási jegyzékben részletezettek szerinti takarítógéppel rendelkezni. Ajánlatkérő az 1. és az 5. rész vonatkozásában történő ajánlattétel esetén előírja, hogy AT-nek részenként külön-külön kell rendelkeznie az előírt mennyiség szerinti takarítógéppel, azaz a gép/gépek az egyéb közbeszerzési részekben meghatározott takarítási helyszínekre nem vihetők át.
19) AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésében e) pontját.
20) AK rögzíti, hogy az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
21) AK nem teszi lehetővé a nyertes AT/közös AT számára a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
22) FAKSZ: Dr. László Viktor (00044)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési részt az Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft. nevében és javára folytatja le.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.
Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő – a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:
A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.
A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy bármelyik és bármennyi közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elégséges az EEKD IV. részének alfa szakaszát kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:
P/1. Valamennyi rész vonatkozásában: A Kr. 19. § (1) bek c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (valamennyi részajánlati kör tekintetében épülettakarítási szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
P/1. ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (valamennyi részajánlati kör tekintetében épülettakarítási szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított – származó árbevételének összege mindösszesen nem éri el az 1. rész vonatkozásában a nettó 15 millió Ft-ot, a 2. rész vonatkozásában a nettó 2,5 millió Ft-ot, a 3. rész vonatkozásában a nettó 14 millió Ft-ot, a 4. rész vonatkozásában a nettó 5 millió Ft-ot. az 5. rész vonatkozásában a nettó 45 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
AK a Kr. 2. § (5) bek.-ben foglaltak alapján megjelöli, hogy bármelyik és bármennyi közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági köv. előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elégséges az EEKD IV. részének alfa szakaszát kitölteni. AK felhívja a gazd. szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti AK-i felhívására be kell nyújtani:
M/1. Valamennyi rész vonatkozásában: A Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján az AF feladásától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb – a közbesz. tárgyának (valamennyi részajánlati kör tekintetében épülettakarítási szolgáltatás) megfelelő – referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) bek.-ben meghatározott módon a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap és nap bontásban),
- a teljesítés tárgya,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése (név, székhely, referenciát adó részéről információt adó személy neve, elérhetősége (email és/vagy telefonszám)),
- a teljesítés mennyisége (szolgáltatás mennyisége (m2)),
- épület/intézmény HRSZ – (kizárólag az 5. rész vonatkozásában releváns információ)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (3a) bek a) pontja alapján AK a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/ref.nyilatkozatban meg kell adni a közbesz. tárgyára vonatkozó részmennyiséget.
Amennyiben a referenciaigazolás/ref.nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/ref.nyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részmennyiséget.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy minden esetben az adott referencianyilatkozatból/igazolásból kell kiderülnie valamennyi alkalmassági minimumkövetelménynek. Az egyes részek közötti átfedés és a referencia igazolása több szerződésből is lehetséges.
M/2. Valamennyi rész vonatkozásában: A Kr. 21. § (3) bek b) pont alapján azon a szakembernek (szervezetnek) a megnevezését, akik az AF III.1.3. M2.) pontjában előírt alkalmassági követelmények igazolásaként bemutat, valamint csatolják a szakemberek tapasztalatát alátámasztó ajánlattevői nyilatkozatot, mely tartalmazza az alábbiakat:
- a szakember neve, lakcíme,
- a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbesz. eljárásba történő bevonásának módja (AT szakembere vagy AV szervezet szakembere vagy a szakember maga AV) megállapítható legyen. Csatolni kell a szakemberek végzettségét, szakképesítését igazoló iratokat és a szakember nyilatkozatát arról, hogy az AT nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bek., a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdései, valamint a Kr. 21/A. §-a és a 24. § (1) bek. Amennyiben az AT az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet, vagy személy kapacitásaira támaszkodik, abban az esetben a Kbt. 65. § (7) bek. értelmében az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
M/1. ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éves (36 hónapos) időszakra vonatkozóan teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett,
- összességében legalább 1. rész esetén min. 3.170 m2 mértékű épülettakarítási referenciával, melyek közül az egyik igazoljon legalább 6 hónap egybefüggő teljesítést;
- összességében legalább 2. rész esetén min. 1.000 m2 mértékű épülettakarítási referenciával, melyek közül az egyik igazoljon legalább 6 hónap egybefüggő teljesítést;
- összességében legalább 3. rész esetén min. 4.200 m2 mértékű épülettakarítási referenciával, melyek közül az egyik igazoljon legalább 6 hónap egybefüggő teljesítést;
- összességében legalább 4. rész esetén min. 1.030 m2 mértékű épülettakarítási referenciával, melyek közül az egyik igazoljon legalább 6hónap egybefüggő teljesítést.
- összességében legalább 5. rész esetén min. 7.000 m2 mértékű épülettakarítási referenciákkal, melyek közül
o az egyik igazoljon legalább 6 hónap egybefüggő teljesítést és
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban, hogy az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített mennyiséget az 1. és 3. részek vonatkozásában részenként maximum 3 szerződésből/referenciából kell teljesíteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 5. rész vonatkozásában előírt valamennyi követelményt maximum 4 szerződésből/referenciából kell teljesíteni
M/2.
a) Valamennyi ajánlati rész esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő OKJ 31 853 07 10000 00 00 azonosítószámú tisztítás-technológiai szakmunkás vagy OKJ 32 853 03 azonosítószámú Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel a napi- és időszakos takarítási szolgáltatás elvégzéséhez és 1 fő OKJ 31 853 07 0001 31 01 azonosítószámú tisztítás-technológiai szolgálatvezető vagy OKJ 52 853 02 azonosítószámú Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező vezető szakemberrel, aki takarítás irányításáért felelős.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakemberek között az átfedés nem lehetséges, azaz Ajánlattevő részéről – több részre történő ajánlattétel esetén – részenként külön-külön szakember bemutatása szükséges. Átfedés lehetséges, amennyiben a több részre történő ajánlattétel esetén az M/2. a) pont szerinti szakemberek között, az 1. és 3. rész vonatkozásában (azaz amennyiben az ajánlattevő az 1. és 3. rész vonatkozásában is nyújt be ajánlatot, úgy elegendő egy, az előírt alkalmassági követelménynek megfelelő szakember bemutatása). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 5. rész vonatkozásában külön szakember bemutatása szükséges (azaz amennyiben az ajánlattevő az 5. rész vonatkozásában is ajánlatot nyújt be, úgy az 5. rész vonatkozásában, az 1. és 3. részben bemutatott szakembertől eltérő szakember bemutatása szükséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Szerződést megerősítő biztosítékok:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő. Valamennyi biztosítékkal kapcsolatos részletes előírást az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint az EKR rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (1) bek. alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként AK által létrehozott Felolvasólapot kell AT-nek az ajánlat részeként kitölteni.
2) AK az AF IV.2.6) pontban az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.
3) AK ajánlati biztosítékot előír, az alábbiak szerint: 1., a 3. és az 5. rész: 1.000.000,- Ft; 2. és a 4. rész: 500.000,- Ft. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesíthető. A biztosíték összege az AK 12010422-00251492-00100000 sz. számlájára teljesíthető. A részleteket a dokumentáció tartalmazza.
4) AK helyszíni bejárást biztosít. A bejárással kapcsolatos részletes információkat a Közbesz. dokumentum tartalmazza.
5) AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell:
a) a Kbt. 66. § (2) bek szerint A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozatot AT-nek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kell kitölteni; b) hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá. c) A Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról, valamint arról, hogy jelen közbesz. eljárásban nem tesz közösen ajánlatot más AT-vel, továbbá más AT alvállalkozójaként sem vesz részt az eljárásban.
6) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. § (1)-(7) bek.-ben foglaltaknak.
7) A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján AT köteles nyilatkozatot benyújtani, van-e folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén köteles csatolni AT a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy AT ajánlatához köteles csatolni nyilatkozatát, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás.
8) AK az AF-ban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10) AK hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - AK nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bek.).
11) AT-ként szerződő fél köteles a szerződéskötésig AK-nek bemutatni, ill. a szerződés hatálya alatt érvényben tartani takarítási szolgáltatásra vonatkozó, érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ EN ISO 9001:2009, valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre vonatkozó MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001-2007 tanúsítványt vagy azzal egyenértékű dokumentumot.
12) AT-nek csatolnia kell ajánlatukban a teljesítésére vonatkozó tételes, beárazott ajánlatukat a közbesz. dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel formátumú táblázatban (Főtábla). A táblázatokat átalakítani, a struktúrán változtatni nem lehet. A Főtábla Összesítő munkafüzetén szereplő díjak (Takarítás havi nettó díja, Nagytakarítás nettó díja, Eseti takarítás nettó díja, 5. rész esetében továbbá az Üvegfelületek tisztításának nettó díja) adják az ajánlati árat, amely az egyes részek felolvasólapjaira kerülnek.
13) AK az eljárásban az ajánlatok értékelésekor az 1-5. részben a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontokat alkalmazza. Az 1-5. részben az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 -100 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében. Az értékelés módszerének leírását a Közbesz. dokumentum tartalmazza.
Folytatás: AF.II.2.11) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
Folyt.:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák