Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8282/2020
CPV Kód:33793000-5
Ajánlatkérő:Pannon Egyetem
Teljesítés helye:A Pannon Egyetem egyes intézményei, szervezeti egységei (Veszprém, Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg) Az egyes intézmények, egységek a KD-ban kerültek feltüntetésre.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pannon Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35589017
Postai cím: Egyetem utca 10
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hansági-Haydn Nóra
Telefon: +36 303487834
E-mail: kozbeszerzes@uni-pannon.hu
Fax: +36 88624504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-pannon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-pannon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000913872019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000913872019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboreszközök - DBR
Hivatkozási szám: EKR000913872019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33793000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Laboreszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Pannon Egyetem részére.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési
szempontja legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása.
AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
A DBR fent meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele tehát a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági előírásoknak való megfelelés igazolása, és az előírt kizáró okok fenn nem állása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Laboreszközök - DBR
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19500000-1
További tárgyak:30192700-8
33793000-5
35113000-9
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: A Pannon Egyetem egyes intézményei, szervezeti egységei (Veszprém, Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg) Az egyes intézmények, egységek a KD-ban kerültek feltüntetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Laboreszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Pannon Egyetem részére.”
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban ismerteti azokat az laboreszközöket valamint azokat a termékkategóriákat és jellemzőiket, amelyek megvalósítása érdekében laboreszközök beszerzésére DBR-t kíván létrehozni. Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő Ajánlattevők számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Mennyiség: tervezetten 132.889.545 millió Ft értékben, tervezetten 97.895.103,- Ft európai uniós és hazai támogatásból, 34.994.442,- költségvetési forrásból és saját bevételből.
Részben költségvetésből, saját bevételből, részben európai uniós és hazai támogatásból és egyéb előre nem ismert hazai és európai uniós támogatásból, beleértve a jelenleg megvalósítás alatt álló olyan pályázatokat is, melyek esetében a támogatási szerződés módosítása, vagy a költségvetés módosítása miatt merül fel előre nem tervezett beszerzési igény.
Termékkategóriák:
Labor üvegáru
Labor porcelánáru
Labor fémáru
Labor műanyag- és gumiáru
Labor papíráru
Labor védőfelszerelések
Labor tárolóedények és csomagolóanyagok
Egyéb laboreszközök, anyagok
Laboratóriumi segédanyagok
Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása
során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre
vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően - a részajánlat-tétel lehetőségek
határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a közbeszerzési dokumentumok között.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 132889545 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP, GINOP, EFOP-VEKOP, H2020, INTERREG a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.2.14) További információ:
A Kbt. 106. § (4) bekezdése alapján a DBR részvételi szakaszában a 61. § (4)-(6) bekezdése nem alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi szakaszban a részajánlat-tétel lehetőségét biztosítsa.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: I. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az a részvételre jelentkező, ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben az előírt kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból hivatkozással a Kbt. 64. §-ra, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok igazolására a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdés alkalmazandó.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A III.2.2) pont folytatása:
A vételár kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok alapján:
-a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet amennyiben az adott szerződés alapján releváns.,
-a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (6), (11) és 136.§. (1) – (2) bekezdése irányadó, valamint
-a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdése szerint.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során előforduló késedelmes teljesítés, illetve a szerződés meghiúsulása esetén az alábbi kötbéreket érvényesíti:
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a Szerződés teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termékek után fizetendő nettó vételár, mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 3%-a, de legfeljebb 5 naptári napi tételnek megfelelő összeg.
(Rész)meghiúsulási kötbér: amennyiben a Termékek vagy azok egy részének átadása (szerződésszerű teljesítés) bármely olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, – beleértve az olyan, 5 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért az Eladó felelős – az Eladó részmeghiúsulási kötbért vagy meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni. A részmeghiúsulási kötbér mértéke a részleges meghiúsulással érintett Termék(ek) teljes nettó vételárának 30 %-a.
Az érvényesített kötbér összességében (késedelmi, (rész)meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a szerződés alapján fizetendő nettó ellenszolgáltatás 30%-át. Ajánlatkérő ugyanazon okból különböző típusú kötbér érvényesítésére nem jogosult.
Részletesen az ajánlattételi szakasz szerződéstervezetében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciákkal:
Összességében legalább nettó 3 millió Ft értékű, Labor üvegáru és/vagy Labor porcelánáru és/vagy Labor fémáru ás/vagy Labor műanyag- és gumiáru és/vagy Labor papíráru és/vagy Labor védőfelszerelések és/vagy Labor tárolóedények és csomagolóanyagok és/vagy Egyéb laboreszközök, anyagok és/vagy Laboratóriumi segédanyagok szállítására vonatkozó referenciával. (A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3a) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a DBR jellegéből adódóan mennyiségi meghatározás nem alkalmazható.)
A referencia több szerződéssel is teljesíthető.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
A 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az az M/1 pontban előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1: Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításait, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 23. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve
− a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontja év/hó/nap),
− a referencia tárgyát és az ellenszolgáltatásának mértékét (a szállítás tartalmának és értékének rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Részvételre jelentkezőnek az EEKD-ban a IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek részvételre jelentkezőnek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11a) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek, továbbá figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Részletesen a dokumentációban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlati ár a szállítási és egyéb költségeket tartalmazza.
Finanszírozás módja, támogatás intenzitása: utólagos, intenzitás 100 %.
A kifizetések, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme magyar forint – HUF.
Ajánlatkérő beszerzési megrendelésenként biztosítja számla benyújtását, gyűjtőszámla benyújtása biztosított. Ajánlatkérő a vételár összegét a szerződésszerű teljesítést követően a teljesítésigazolásnak (szállítólevélnek) megfelelően a Ptk. 6:130.§. (1) –(2) bekezdésének megfelelően 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet a nyertes ajánlattevő részére.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.2) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
x A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő a DBR ajánlattételi szakaszában fenntartja az árlejtés alkalmazásának lehetőségét, a jelen nyilatkozat csak a lehetőség fenntartása érdekében történik, és nem jelenti, hogy valamennyi ajánlattételi szakaszban árlejtés kerülne lebonyolításra.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://ekr.gov.hu/
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az EU hivatalos lapjában karakterkorlátozás van az egyes mezők tekintetében, így az egyes szövegmezők maximális karakterszámának túllépése miatt az ajánlati felhívás eredeti szövegtartalommal való megjelentetése lehetetlen.
Ezen szövegmezőket Ajánlatkérő akként volt kénytelen módosítani, hogy a rendszer által engedélyezett karakterszámot ne lépje túl.
Ennek következtében több – eredetileg az ajánlati felhívásban szereplő – adatot Ajánlatkérő a dokumentációban volt kénytelen részletezni, melyek a megfelelő helyeken hivatkozással kerültek megjelölésre.
Ajánlatkérő a fenti korlátozásból fakadó valamennyi esetlegesen jogsértés vonatkozásában a felelősségét kizárja.
Az AF megküldésének tervezett napja: A DBR létrehozását követően a DBR fennállásának időtartama alatt folyamatosan.
AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
A RJ benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelően:
− Felolvasólap
− Aláírási címpéldány, aláírás minta
− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről szóló igazolás
− Céginformációs adatlap
− Közös részvételi jelentkezésről szóló megállapodás - adott esetben
− Meghatalmazás - adott esetben
− AV-k bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti
nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban)
− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
− Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
− EEKD
A részvételi jelentkezéseket kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a felhívás III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő közös részvételre jelentkezők részvételi jelentkezését is elfogadja.
Ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös RJ esetén a közös RJ-nek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös RJ egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
- a közös RJ képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a közös RJ-k vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,
- a közös RJ-ket képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös RJ-k egymás közti munkamegosztása,
- pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a közös RJ-k mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a pénzforgalmi jelzőszám megjelölésével,
- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
Az együttműködési megállapodást csatolni kell a RJ-hez
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § (2) és (3) bekezdésére.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/06/11 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
A VI.3) pont folytatása:
Amennyiben az alkalmasságot bizonyító bármely igazolás nem magyar forintban kifejezett értékadatot tartalmaz, azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számítja át magyar forintra. Ha a Magyar Nemzeti Bank az adott devizanemet nem jegyzi, akkor azt az ajánlatkérő a Deutsche Bank AG-nek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes deviza közép árfolyamán számítja át euróra.
Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt nem is követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
Nem rendel el ajánlatkérő újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.
A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Csizmadia Laura felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el (lajstromszám 01003).
Az ajánlatkérő által a jelen felhívás VI.3.) pontjában előírt további információk részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok 7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk – pontja tartalmazza a karakterkorlát miatt.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák