Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8302/2020
CPV Kód:50232000-0
Ajánlatkérő:Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.
Teljesítés helye:Békéscsaba közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWARCO Traffic Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60236102
Postai cím: Pásztor Utca 17.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi
Telefon: +36 66251464
E-mail: kucserane@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvgkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvgkft.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gazdálkodó szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BVG-Jelzőlámpák üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000115672020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Dokumentáció tárgya:
A város területén lévő jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetési és fenntartási munkáinak végzése az “A” jelű melléklet szerinti helyeken.
2. Ellátandó feladatok:
2.1. Általános feladat:
2.1.1. A jelzőlámpák üzemeltetéséről üzemeltetési naplót kell folyamatosan vezetni.
2.1.2. Az üzemeltetés és fenntartás jellegű munkák körét meghaladó felújítást igénylő tevékenységekről a vállalkozónak felújítási tervet kell adni minden év október 15-ig.
2.1.3. A hibabejelentésekre a vállalkozó köteles intézkedni amelyről pontos nyilvántartást (időpont megjelölés, hiba jellege, intézkedést stb.) kell vezetni.
2.1.4. A vállalkozó tudomására jutott vagy észlelt a feladat ellátásával kapcsolatos élet-vagy balesetveszélyes hibák megszüntetéséről, illetve a veszély elhárításáról azonnal kell gondoskodnia.
2.2. Folyamatosan ellátandó feladatok:
2.2.1. A vállalkozó köteles biztosítani a forgalomtechnikai tervnek megfelelő folyamatos jelzőlámpa – időszámláló - gyalogosátkelő hangjelzés üzemeltetését és gondoskodni a jelzőberendezéseknek a megbízó által meghatározott időtartamban és programokkal történő működéséről.
2.2.2 Naponta kétszer ellenőrzést végez a jelzőlámpák működésével kapcsolatban és a szükséges javításokat elvégzi. A jelzésképeket évi egy alkalommal ellenőrizni és szükség szerint cserélni kell. A jelzőlámpák ellenőrzése történhet informatikai módon is.
2.2.3 A forgalomirányító automatikán elvégzi a gyártó által előírt ellenőrzéseket, beszabályozásokat, és megjavítja az üzemszerű működés során tapasztalt meghibásodásokat.
2.2.4. Elvégzi a jelzőfejekben, számlálóban, belső kivilágítású táblákban a szükséges izzó vagy led típusú fényforrások cseréjét, továbbá gondoskodik a folyamatos jó észlelhetőségről és hangzásáról a hangosbeszélők üzemeltetése során.
2.2.5. A jelzőfelületek folyamatos tisztántartásáról a vállalkozónak gondoskodnia kell.
2.2.6. Közvetlen balesetveszélyt okozó jelzésképeket azonnal meg kell szüntetni, legalább a berendezés sárga villogó üzemmód kapcsolásával.
A hiba kijavítása munkanapokon 4 órán belül, munkaszüneti nap esetén a zavar jelentkezését követő munkanapon kell megtörténni.
Működési zavarnál 24 óra, egyéb a forgalom lefolyását nem zavaró hibák elhárítási ideje 48 óra ill. ez utóbbinál a meghibásodást követő munkanapon kell elvégezni.
A működési rendellenességeket a „C” jelű melléklet tartalmazza.
2.2.7. A forgalomirányító berendezések megfelelő műszaki állapotának biztosítása érdekében az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni az üzemeltetőnek:
- a forgalomirányító berendezést (vezérlőberendezést, azok egységeit, a jelzéstechnikai felépítményt) évente 4-szer,
- nyomógombokat évente legalább 4-szer
- a fázisterv szerinti működést folyamatosan
- periódusidőket évente legalább 1-szer
- a programváltó óra működését havonta
- a sárga villogó üzemmódot havonta kell ellenőrizni
Az ellenőrzések időpontját és a megállapításokat, valamint az előző ellenőrzés során tett észrevételekkel kapcsolatos intézkedéseket az üzemeltetési naplóban dokumentálni kell.
2.2.8. A szándékos rongálódásokból, elemi károkból, közúti balesetekből származó üzemzavarok megszüntetését, valamint az oszlopok, jelzőtáblák, jelzőfejek stb. kijavítását a vállalkozónak kell elvégezni.
Ha a károkozó személye ismert, úgy a kár megtérítésére vonatkozó intézkedést a vállalkozónak kell megtenni.
Ismeretlen tettes esetén pedig köteles rendőrségi feljelentést tenni és a rendőrhatósági eljárás eredményének függvényében kell a kár megtérítésére vonatkozó számlát az elkövető vagy a megbízó felé benyújtani.
Fenntartás jellegű munkák:
2.3.1. Negyedévenként ellenőrzi a sodronyfeszítések és tartóoszlopok állapotát. A sodronyfeszítések zsírozását évente egyszer elvégzi.
2.3.2. A szerződéses időszak alatt a listán felsorolt tartóoszlopoknak a festését a teljes mennyiség 25%-át évenkénti ütemezéssel köteles elvégezni.
2 3.3. A jelzőlámpák kábelaknáinak rendszeres takarítását kell elvégezni és az akna fed lapokat karbantartja, valamint szükség szerinti pótlásáról gondoskodik.
2.3.4. Az összehangolás alépítményi vezetékének fenntartási munkáit elvégzi.
2.3.5. Elvégzi a szükséges érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot.
2.3.6. Az időközben elhasználódott vagy megrongálódott jelzőfejek, jelzőlámpák
stb. cseréjéről illetve pótlásáról az üzemeltetés keretén belül köteles
gondoskodni.

2.4. Egyéb jellegű kötelezettség
2.4.1. A vállalkozó kötelezettsége a jelzőlámpás irányító központ üzemeltetése.
2.4.2. A forgalomirányító készülékek áramdíját az üzemeltetőnek kell fizetni.
2.4.3. Új jelzőlámpás csomópont, jelzőlámpa kiépítését követően az átadott jelzőlámpákat külön díjért üzemelteti. Amennyiben az Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt csomópontokat elbont az üzemeltetési díjat nem fizeti meg.
2.4.4. Az ajánlat összeállításához tájékoztatásul megadjuk, hogy 2019. évben 44.000 kWh volt az összes energia felhasználás.
2.4.5. A vállalkozónak informatikai központot kell fenntartani és üzemeltetni, ennek költségeit a vállalkozónak kell viselnie.
2.4.6. A vállalkozónak folyamatosan kapcsolatot kell tartania a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságával. „5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.”
A munkák elszámolása és műszaki ellenőrzése
3.1. A szerződés időtartama: a szerződés mindkét fél részéről történő aláírásától (hatályba lépés) 2020. december 31-ig.
3.2. A munkák elszámolása havonta történik átalányáras elszámolással, amelyet a műszaki ellenőr igazol. A havonta benyújtott számla összege a vállalási összeg egy hónapra eső része, vagy adott hónapra az ütemtervben meghatározott összeg.......(karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32256000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: BVG-Jelzőlámpák üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsaba közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Dokumentáció tárgya:
A város területén lévő jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetési és fenntartási munkáinak végzése az “A” jelű melléklet szerinti helyeken.
2. Ellátandó feladatok:
2.1. Általános feladat:
2.1.1. A jelzőlámpák üzemeltetéséről üzemeltetési naplót kell folyamatosan vezetni.
2.1.2. Az üzemeltetés és fenntartás jellegű munkák körét meghaladó felújítást igénylő tevékenységekről a vállalkozónak felújítási tervet kell adni minden év október 15-ig.
2.1.3. A hibabejelentésekre a vállalkozó köteles intézkedni amelyről pontos nyilvántartást (időpont megjelölés, hiba jellege, intézkedést stb.) kell vezetni.
2.1.4. A vállalkozó tudomására jutott vagy észlelt a feladat ellátásával kapcsolatos élet-vagy balesetveszélyes hibák megszüntetéséről, illetve a veszély elhárításáról azonnal kell gondoskodnia.
2.2. Folyamatosan ellátandó feladatok:
2.2.1. A vállalkozó köteles biztosítani a forgalomtechnikai tervnek megfelelő folyamatos jelzőlámpa – időszámláló - gyalogosátkelő hangjelzés üzemeltetését és gondoskodni a jelzőberendezéseknek a megbízó által meghatározott időtartamban és programokkal történő működéséről.
2.2.2 Naponta kétszer ellenőrzést végez a jelzőlámpák működésével kapcsolatban és a szükséges javításokat elvégzi. A jelzésképeket évi egy alkalommal ellenőrizni és szükség szerint cserélni kell. A jelzőlámpák ellenőrzése történhet informatikai módon is.
2.2.3 A forgalomirányító automatikán elvégzi a gyártó által előírt ellenőrzéseket, beszabályozásokat, és megjavítja az üzemszerű működés során tapasztalt meghibásodásokat.
2.2.4. Elvégzi a jelzőfejekben, számlálóban, belső kivilágítású táblákban a szükséges izzó vagy led típusú fényforrások cseréjét, továbbá gondoskodik a folyamatos jó észlelhetőségről és hangzásáról a hangosbeszélők üzemeltetése során.
2.2.5. A jelzőfelületek folyamatos tisztántartásáról a vállalkozónak gondoskodnia kell.
2.2.6. Közvetlen balesetveszélyt okozó jelzésképeket azonnal meg kell szüntetni, legalább a berendezés sárga villogó üzemmód kapcsolásával.
A hiba kijavítása munkanapokon 4 órán belül, munkaszüneti nap esetén a zavar jelentkezését követő munkanapon kell megtörténni.
Működési zavarnál 24 óra, egyéb a forgalom lefolyását nem zavaró hibák elhárítási ideje 48 óra ill. ez utóbbinál a meghibásodást követő munkanapon kell elvégezni.
A működési rendellenességeket a „C” jelű melléklet tartalmazza.
2.2.7. A forgalomirányító berendezések megfelelő műszaki állapotának biztosítása érdekében az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni az üzemeltetőnek:
- a forgalomirányító berendezést (vezérlőberendezést, azok egységeit, a jelzéstechnikai felépítményt) évente 4-szer,
- nyomógombokat évente legalább 4-szer
- a fázisterv szerinti működést folyamatosan
- periódusidőket évente legalább 1-szer
- a programváltó óra működését havonta
- a sárga villogó üzemmódot havonta kell ellenőrizni
Az ellenőrzések időpontját és a megállapításokat, valamint az előző ellenőrzés során tett észrevételekkel kapcsolatos intézkedéseket az üzemeltetési naplóban dokumentálni kell.
2.2.8. A szándékos rongálódásokból, elemi károkból, közúti balesetekből származó üzemzavarok megszüntetését, valamint az oszlopok, jelzőtáblák, jelzőfejek stb. kijavítását a vállalkozónak kell elvégezni.
Ha a károkozó személye ismert, úgy a kár megtérítésére vonatkozó intézkedést a vállalkozónak kell megtenni.
Ismeretlen tettes esetén pedig köteles rendőrségi feljelentést tenni és a rendőrhatósági eljárás eredményének függvényében kell a kár megtérítésére vonatkozó számlát az elkövető vagy a megbízó felé benyújtani.
Fenntartás jellegű munkák:
2.3.1. Negyedévenként ellenőrzi a sodronyfeszítések és tartóoszlopok állapotát. A sodronyfeszítések zsírozását évente egyszer elvégzi.
2.3.2. A szerződéses időszak alatt a listán felsorolt tartóoszlopoknak a festését a teljes mennyiség 25%-át évenkénti ütemezéssel köteles elvégezni.
2 3.3. A jelzőlámpák kábelaknáinak rendszeres takarítását kell elvégezni és az akna fed lapokat karbantartja, valamint szükség szerinti pótlásáról gondoskodik.
2.3.4. Az összehangolás alépítményi vezetékének fenntartási munkáit elvégzi.
2.3.5. Elvégzi a szükséges érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot.
2.3.6. Az időközben elhasználódott vagy megrongálódott jelzőfejek, jelzőlámpák
stb. cseréjéről illetve pótlásáról az üzemeltetés keretén belül köteles
gondoskodni.

2.4. Egyéb jellegű kötelezettség
2.4.1. A vállalkozó kötelezettsége a jelzőlámpás irányító központ üzemeltetése.
2.4.2. A forgalomirányító készülékek áramdíját az üzemeltetőnek kell fizetni.
2.4.3. Új jelzőlámpás csomópont, jelzőlámpa kiépítését követően az átadott jelzőlámpákat külön díjért üzemelteti. Amennyiben az Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt csomópontokat elbont az üzemeltetési díjat nem fizeti meg.
2.4.4. Az ajánlat összeállításához tájékoztatásul megadjuk, hogy 2019. évben 44.000 kWh volt az összes energia felhasználás.
2.4.5. A vállalkozónak informatikai központot kell fenntartani és üzemeltetni, ennek költségeit a vállalkozónak kell viselnie.
2.4.6. A vállalkozónak folyamatosan kapcsolatot kell tartania a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságával. „5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.”
A munkák elszámolása és műszaki ellenőrzése
3.1. A szerződés időtartama: a szerződés mindkét fél részéről történő aláírásától (hatályba lépés) 2020. december 31-ig.
3.2. A munkák elszámolása havonta történik átalányáras elszámolással, amelyet a műszaki ellenőr igazol. A havonta benyújtott számla összege a vállalási összeg egy hónapra eső része, vagy adott hónapra az ütemtervben meghatározott összeg.......(karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M.1. alkalmassági követelmény a) pontja kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (max. 36 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában meghatározott kezdési időpont tájékoztató jelleggel került meghatározásra. A szerződés időtartama: a szerződés mindkét fél által történő aláírásától (hatályba lépés) 2020. december 31-ig.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BVG-Jelzőlámpák üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWARCO Traffic Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83397457
Postai cím: Gyömrői Út 150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: office.sth@swarco.com
Telefon: +36 18830999
Internetcím(ek): (URL) https://www.swarco.com/sthu
Fax: +36 18830960
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429257242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32256000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SWARCO Traffic Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83397457
Postai cím: Gyömrői Út 150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429257242

Hivatalos név: "Zöldfény" Lámpatelepítő -és Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46485713
Postai cím: Luther Utca 7
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10340857209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)
Az eljárást megindító felhívás KÉ-száma: KÉ-2637/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges