Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8358/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Teljesítés helye:A tervek átadása FEV IX. Zrt. székhelyén,1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fsz.2. sz. alatt történik
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83008025
Postai cím: Bakáts Tér 14. 36928
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Helyes János
Telefon: +36 304847329
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ferencvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000410832020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000410832020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FESZ új épületrész és meglévő épület tervezése
Hivatkozási szám: EKR000410832020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
- vázlatterv
- településképi véleményezésre benyújtandó terv
- engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
- a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
- ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
- terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
új épületszárny: 2900 m2
meglévő felújítás: 1800 m2
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4700 m2
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: FESZ új épületrész és meglévő épület tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A tervek átadása FEV IX. Zrt. székhelyén,1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fsz.2. sz. alatt történik
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
- vázlatterv
- településképi véleményezésre benyújtandó terv
- engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
- a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
- ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
- terveket BIM rendszerben kell kidolgozni
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
új épületszárny: 2900 m2
meglévő felújítás: 1800 m2
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4700 m2
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M/2.1) a) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max.36 hó) 10
2 Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M/2.1) b) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max.36 hó) 10
3 Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M/2.1) c) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max.36 hó) 10
4 Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M/2.1) d) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max.36 hó) 10
5 Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M/2.1) e) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max.36 hó) 5
6 Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M/2.1) f) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max.36 hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.
- Ajánlatkérési műszaki dokumentáció elkészítése az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban,
- A Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő kérdések nyomán, a műszaki dokumentáció elkészítése, szükséges módosítások átvezetését.
- A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentációban szükségessé váló, felmerülő eltérések esetleges "tervhibák, tervhiányosságok" javításának átvezetése, a kiviteli terv véglegesítése.
III.2.2) folytatása:
Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 20 mérnökóra a Tervező által készített – és Megrendelő által jóváhagyott – tételes órakimutatás alapján kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 20 mérnökórára vetített díjának alapul vételével.
Az opcionális tétel lehívása Megrendelő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tétel körébe tartozó lehívás elmaradása vagy kisebb mértékben történő lehívása (Megrendelő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Tervező Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Igénybe vehető mennyiség, max.: 20 mérnökóra
Opciós részről Tervező egy darab számlát jogosult kiállítani. Részletes leírás a szerződéstervezetben.
A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke napi 100 000 Ft, de maximum a teljes nettó Tervezési díj 20 (húsz) százaléka.
VI.4.3 folytatása: cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megajánlott szakemberek a fentiekben megjelölt jogosultság vonatkozásában a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak kamarai nyilvántartásba vétellel- Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum.
Az összesített nettó ajánlati ár a Tervezési feladatok díja (nettó HUF) és (Opció) Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában (nettó HUF összesen 20 mérnökórára vetítve) összege.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részekre bontás nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását, a szerződés teljesítésének folyamatosságára, biztonságára tekintettel nem ésszerű. A feladatok jellege miatt azok egymástól való elválasztása a szolgáltatás jelentős mértékű hatékony ellátását gátolná.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az
ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a
) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT-nek ajánlata
benyújtásakor 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr. ) 4.§ (1) bek., 15.§ (1) bek. foglaltaknak megfelelően, az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) elektronikus űrlap EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) való
benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30 .)
Kr.1-16.§-okban foglaltak értelemszerűen irányadók. Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, akkor AT az érintett szervezetek vagy személyek vonatkozásában – a csatolt
meghatalmazás(ok)nak megfelelő tartalommal – külön EEKD-(ka)t köteles benyújtani {Kbt. 67.§ (3) bek és 41/A. § (5) bek.}. A 424/
2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. A Kbt. 65.§ (7) alk. esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alk. igazolásában részt vevő AV-t. is) részéről az ajánlathoz csatolandó a Kr. II.
fejezete szerint kitöltött és aláírt EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)
és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá. Közös AT esetén a Kbt. 41/A. § (5) bek. az irányadó. Közös ajánlattétel esetén valamennyi
közös AT tekintetében külön-külön az ajánlathoz csatolandó az egységes európai közbeszerzési dokumentum. AT (valamennyi közös AT
) nyilatkozzon az EEKD-ban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65.§ (7)-(9) bek. vonatkozásában. Az
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT képviseletében, továbbá az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-nak tartalmaznia kell annak
megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek.
szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és –szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének
. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti
nyilatkozatot elektronikus űrlapon kell megtennie. AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése során a Kr. 8.§-16.§-ai alapján jár
el. Alkalmazandó a Kbt. 69. § (11a) bek. is. A nem magyarországi letelepedésű AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a
letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely
igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a
letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Ajánlatkérő (AK) felhívja a
figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére. Az AK által a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése alapján a
kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a Kr. 8.§, 10.§
, 12-14.§ és 16.§, valamint a Kbt. 69.§ (11a) bek., 35.§ (2a) bek. és 41/A. § (5) bek. rendelkezései szerint kell igazolnia a kizáró okok
fenn nem állását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (AT) ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő (AK) által az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek. és 2. § (5) bek.
alapján - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az
EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. A lenti dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, AK
erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
P/1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a)pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja be nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele vonatkozásában attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fentiekben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor az előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.
Eszerint ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást köteles kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az Ajánlati Felhívás feladásának időpontját megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele –, amennyiben tevékenységét, működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjáig, terjedő időtartama alatti árbevétele – összesen nem érte el a 75.000.000.- forintot.
Előírt gazdasági alkalmasságnak a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben AT az előírt minimum követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a
67. § (3) bek-ben, ill. a Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. Azokban az esetekben, amelyekben a
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §ban és a 39. §-ban foglaltakra –
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. (Kr.19.§ (7) bek.) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő más szervezetre kíván támaszkodni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek.szerint az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h.az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.AK az EEKD IV.rész α)pontjának kitöltésével
történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz
kitöltésének mellőzésével)kérése nélkül. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)bek. Kbt.69.§(4)-(6)bek.alapján felhívott
ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/1. AT-nek Kbt.65.§(1)bek.b)
pontja és a 321/2015.Kr.21.§(3)bek. a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3
év legjelentősebb referenciáinak ismertetését.AK a 321/2015.Kr.21.§(3a)bek.b)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 éven belül befejezett,de legfeljebb 6éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.Referenciákat a 321/
2015.Kr.22.§(1)bek.foglaltak alapján kell igazolni. Igazolásban meg kell adni legalább: -szerződést kötő másik nevét, székhelyét, -
tervezési munka/munkák tárgyát és mennyiségét, -teljesítés kezdő és befejező időpontját (év,hó,nap pontossággal), -szerződést kötő
másik félnek nyilatkozatát arról,h.a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Igazolás tartalmazzon minden
olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a referenciát
ajánlattevő v.az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette,és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr.22.§(5
)bek.szerint fogadható el a referencia.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 140.§(9)bek-re, és a Kr. 22.§ (5) bek-re.AK az igazolások vizsgálata
során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el. M/2. Ajánlattevőnek Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és a 321/2015.Kr.21.§(3)bek.b)pontja
alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését,végzettségük/képzettségük,szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának, ill. oktatási
intézmény által kiállított egyéb igazoló dokumentum másolatának a benyújtásával, szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által
saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó: —Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, —végzettséget és/v.képzettséget igazoló dokumentumok, —
szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló,szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban,valamint annak a
szervezetnek a megjelölését,mellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban,v.foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban áll. —szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,mely tartalmazza a szakember
nyilatkozatát arra vonatkozóan,h.Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban
részt vesz,és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Időben párhuzamos
gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban
feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre. Amennyiben a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló
kamarai nyilvántartásban ajánlattétel időpontjában szerepel és szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási
szám,akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati
időt az érvényes jogosultság igazolja,azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása,valamint az adott jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idő bemutatása nem szükség
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától ) visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább
- 1 db felelős generáltervezési munkára vonatkozó referenciával, amely referencia tárgya legalább 2500 m2 alapterületű, egészségügyi intézményként működő épületre vonatkozó generáltervezői szolgáltatás, és amely referencia tartalmaz
o tartószerkezeti
o épületgépészeti
o épületvillamossági (erős és gyengeáram)
o tűzvédelmi
o orvos/egészségügyi
szakági tervezési munkát, továbbá, amely tervezői szolgáltatás jogerős építési engedélyezési terv elkészültével zárult.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik M/2.1)
a) 1 fő „É1” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
b) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „T” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
c) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „G” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
d) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „V” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
e) 1 fő a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti építésügyi tűzvédelmi „TUÉ” jelölésű, vagy azzal egyenértékű szakági tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
f) 1 fő „OT-M-T” jelölésű, kamarai tanúsítással rendelkező szakember közintézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal.
A szakemberek között átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013(VII. 11)Korm. rend,375/2011(XII. 31)Korm.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Megrendelő a teljesítésigazolás alapján a tervezési feladatokhoz kapcsolódóan kiállított 3 db részszámlákat és 1 db végszámlát a teljesítéstől számított legkésőbb a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki. Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: a Megrendelő a Kbt. 135.§ (1), (6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket.
- vázlatterv és a településképi véleményezési terv elkészültekor és Megrendelőnek átadásakor,
1-es részszámla: a tervezési díj 5 %-a ……,- Ft + Áfa
- építési engedélyezési terv szállítását és Megrendelőnek történő átadását követően
2-es részszámla: a tervezési díj 20 %-a …………,- Ft + Áfa
- építési engedélyezési terv jogerős építési engedély birtokában
3-es részszámla: a tervezési díj 20 %-a ……,- Ft + Áfa
- kiviteli terv elkészültekor és Megrendelőnek átadásakor ,
végszámla: a tervezési díj 55 %-a ………,- Ft + Áfa
Folytatás II.2.11) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint és a a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. IV.2.6) pontnál: Az ajánlati kötöttség minimális időtartamhoz: Ajánlatkérő az 1 hónap alatt a Kbt. szerinti 30 napot érti. 2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak figyelembevételével teljes körben lehetőséget biztosít.3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. 4. Irányadó Jog: a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 5. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy nem alkalmazza tárgyi eljárás során a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)pontját. 6.Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételéhez képest szigorúbbak az alkalmassági követelmények (P1., M1.,M2., SZ1). 7.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Helyes János, Lajstromszám: 00759. 8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott Dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés). 9. AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 10. II.2.5. ponthoz: értékelése során adható pontszám alsó és felső határ 1-10 pont. Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés módszere: árnál fordított arányosítás, minőségi kritériumok egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján. 11. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Minimum 5.000.000 Ft/káresemény és 25.000.000 Ft/év összegű tervezői felelősségbiztosítás, amely az altervezői szolgáltatására is kiterjed. 12. Az ajánlat érvénytelen, ha többváltozatú ajánlatot tesz. AK többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz. 13. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alk. igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban. 14. A nyertes AT a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése alapján a szerződéskötésnek és a szerződésen alapuló kifizetésnek feltétele, hogy a nyertes AT a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat aláírásának megtagadását AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti. 15. Az ajánlatban esetlegesen szereplő különböző devizák forintra történő átszámításánál AK, referenciák esetében az azok teljesítésekor , az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján, egyéb esetekben az AF feladása napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az AT saját központi bankja által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Ebben az esetben az AT-nek az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia az ajánlatban akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket és devizát.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint. 16. Szakmai alkalmasság SZ1. Kbt. 65.§(1)bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr. 8.§(1)bek.alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):SZ1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.17. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti,Mértéke 3.000.000,-Ft. Részletes ismertetés dokumentációban.18. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötéskor rendelkeznie kell a 266/2013(VII.11.)Korm.rendelet szerinti „ KÉ-K” és „VZ-TEL” tervező jogosultsággal rendelkező szakemberekkel.18.A Kormány 1041/2020(II.17.)Korm. határozata a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg- szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatosan egyes feladatokról döntött. A határozat 1.sz. mellékletében bruttó 800.000.000.- Ft került elkülönítésre Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Budapest IX. ker. Mester u. 45-49. sz. alatti épületének bővítésére vonatkozóan. A tervezési szerződés a fentiekben hivatkozott támogatói okirat kiállításának napján lép hatályba, melyről Megrendelő írásban értesíti Tervezőt. 19. AK=Ajánlatkérő, AT= Ajánlattevő. Az ajánlathoz csatolni kell (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza: AT-nek a nyilatkozatokat űrlap, pdf. (vagy más képi) olvasható formátumban formátumban kell benyújtani.(részletesen leírva a Közbeszerzési Dokumentumban) - Felolvasólap- ajánlattevői nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről; továbbá Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és két tanú által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. - Egységes európai közbeszerzési dokumentum- Árrészletező- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint- Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, adott esetben változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumokat, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint- NYILATKOZAT biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról- Nyilatkozat üzleti titokról - bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját egyszerű másolatban- a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan -szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által cégszerűen aláírt Megállapodás - egyenértékűség igazolása- nem magyar nyelven kiállított iratok ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítása és nyilatkozat fordításáról - nyilatkozat felelősségbiztosításról-
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák