Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8410/2020
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Szerencsi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:A Szerencsi Szakképzési Centrum valamennyi intézményében és a közbeszerzési eljárás műszaki–szakmai–leírásában a Szerencsi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese által meghatározottak alapján a nyertes ajánlattevő által meghatározott helyszínen.(40/2020 (III.11.)Korm.rendeletben kihirdetett vészhelyzet ideje alatt,a 70/2020.(III.26.)Korm.rendelet 2. §. (1) bekezdésében rögzített módon)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szerencsi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22719636
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 125.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rubi Zsoltné
Telefon: +36 47200123
E-mail: centrum@szerencsiszc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szerencsiszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000429742020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000429742020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pedagógus továbbképzés és egyéb kapcsolódó szolg.
Hivatkozási szám: EKR000429742020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pedagógus Továbbképzések:
1. Korszerű ismeretek és lehetőségek a természettudományos oktatásban 45 fő (2 csoportban), 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (2 képzés)
2. Pályaorientáció, életpálya-tervezés módszertana pedagógusoknak 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
3. Tehetséggondozás gazdagító programokkal 11 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
4. Mérés-értékelés képzés 11 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra
5. Konfliktuskezelés, mediáció a köznevelés világában 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
6. Tanulási motiváció távoktatási képzés 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
7. A felnövekvő generáció egészségtudatos életmódjának kialakítása az egészségre nevelés eszközeinek segítségével 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
8. Vezetők, változások – Változásmenedzsment, új intézményi szerepkörök – vezetői, irányítási feladatok 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
9. Korszerű digitális oktatási tartalomfejlesztési ismeretek 14 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő szolgáltatások:
1. Az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok kialakításának módszertana
2. A tanulói készségek és képességek fejlődését nyomon követő mérési-értékelési rendszer módszertan, a GINOP 6.2.2. szakmai koncepciójával összhangban
3. Az integrált neveléshez kapcsolódó intézményi felkészülés és tevékenységek
4. Digitális napló adatain alapuló beavatkozási terv, értékelési rendszer kialakítása
A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek:
1. Iskolai kortárs kiközösítés ellenes érzékenyítő előadások megtartása 7 intézményben, intézményenként 4 program 28 db program
2. Drogprevenciós, egészségmegőrző, mentálhigiénés és szexuális felvilágosítással kapcsolatos érzékenyítő előadások megtartása 7 intézményben, intézményenként 4 program (összesen 28 db program) a tevékenység keretében a 2020/2021 tanévben minden tagintézményben négy olyan érzékenyítő program kerül megrendezésre, ami a diákok számára értelmezhető üzeneteken keresztül ad át információkat, és teremti meg a párbeszéd lehetőségét a szakterület szakértőivel. Kiemelt témák: droghasználat, egészségmegőrzés, mentálhigiéné, szexualitás
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a Kbt. 61. §. (5) bekezdése alapján nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
Indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzés tárgyát és mennyiségét. A jelen eljárás menyiségeiben felsorolt tevékenységek vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a megvalósítandó tevékenységek egy témakör körül csoportosulnak, a diákok munka világába történő sikeres átlépéséhez, az átlépéshez szükséges felzárkóztatáshoz kapcsolódnak, ezért a tevékenységek részekre bontása tematikailag nem lehetséges. Az Ajánlatkérő számára aránytalanul nagy terhet jelentene az egyes tevékenységek, pedagógus továbbképzés, tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő szolgáltatások, valamint a szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek több vállalkozó közötti koordinációja, szakmai és pénzügyi adminisztrációja.
Az Ajánlatkérő a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Pedagógus továbbképzés és egyéb kapcsolódó szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak:80200000-6
80500000-9
80521000-2
80530000-8
80570000-0
80590000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A Szerencsi Szakképzési Centrum valamennyi intézményében és a közbeszerzési eljárás műszaki–szakmai–leírásában a Szerencsi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese által meghatározottak alapján a nyertes ajánlattevő által meghatározott helyszínen.(40/2020 (III.11.)Korm.rendeletben kihirdetett vészhelyzet ideje alatt,a 70/2020.(III.26.)Korm.rendelet 2. §. (1) bekezdésében rögzített módon)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pedagógus Továbbképzések:
1. Korszerű ismeretek és lehetőségek a természettudományos oktatásban 45 fő (2 csoportban), 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (2 képzés)
2. Pályaorientáció, életpálya-tervezés módszertana pedagógusoknak 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
3. Tehetséggondozás gazdagító programokkal 11 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
4. Mérés-értékelés képzés 11 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra
5. Konfliktuskezelés, mediáció a köznevelés világában 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
6. Tanulási motiváció távoktatási képzés 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
7. A felnövekvő generáció egészségtudatos életmódjának kialakítása az egészségre nevelés eszközeinek segítségével 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
8. Vezetők, változások – Változásmenedzsment, új intézményi szerepkörök – vezetői, irányítási feladatok 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
9. Korszerű digitális oktatási tartalomfejlesztési ismeretek 14 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés)
Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő szolgáltatások:
1. Az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok kialakításának módszertana
2. A tanulói készségek és képességek fejlődését nyomon követő mérési-értékelési rendszer módszertan, a GINOP 6.2.2. szakmai koncepciójával összhangban
3. Az integrált neveléshez kapcsolódó intézményi felkészülés és tevékenységek
4. Digitális napló adatain alapuló beavatkozási terv, értékelési rendszer kialakítása
A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek:
1. Iskolai kortárs kiközösítés ellenes érzékenyítő előadások megtartása 7 intézményben, intézményenként 4 program 28 db program
2. Drogprevenciós, egészségmegőrző, mentálhigiénés és szexuális felvilágosítással kapcsolatos érzékenyítő előadások megtartása 7 intézményben, intézményenként 4 program (összesen 28 db program) a tevékenység keretében a 2020/2021 tanévben minden tagintézményben négy olyan érzékenyítő program kerül megrendezésre, ami a diákok számára értelmezhető üzeneteken keresztül ad át információkat, és teremti meg a párbeszéd lehetőségét a szakterület szakértőivel. Kiemelt témák: droghasználat, egészségmegőrzés, mentálhigiéné, szexualitás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1.) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónapban kifejezve)[Intervallum:36-72 hó] 10
2 A képzések és egyéb szolgáltatások szerződéskötéstől a szolgáltatás megkezdésének napjáig vállalt szervezési idő (munkanap) [Intervallum: 14-30 nap] 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1., Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00034 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelésének a módszere a dokumentációban található.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzet van érvényben Magyarországon, mely befolyásolja a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítését.
Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a 70/2020. (III.26.) Korm. rendelet 1. §. a) pontjában kihirdetésre került, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés nem tartható, ezért úgy határozott, hogy a vészhelyzet ideje alatt a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező, felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket a 70/2020. (III.26.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdésében rögzítettek szerint köteles a nyertes ajánlattevő teljesíteni. Amennyiben a fenti kormányrendeletek hatályon kívül helyezésére sor kerül, a vészhelyzet elhárul, úgy a nyertes ajánlattevő az eljárás tárgyát képező tevékenységeket köteles a felnőttképzési törvény 2. §. 8. pontjában rögzítettek szerint elvégezni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) és m) és q) pontjaiban rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az EKR űrlap alkalmazáson.
Ajánlattevőknek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján be kell nyújtania a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a 62. § (1) bekezdés g)–k) és m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 69.§. (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban valófelhasználás céljára állították ki. AK utal a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) és 17. § (1), valamint a Kbt. 114. § (2) bek-re. Ajánlatkérő azonban a Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik és ötödik mondatában foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás II.2.4.) pontjában meghatározott pedagógus továbbképzésre - vagy azzal egyenértékű pedagógus továbbképzésre - vonatkozó engedéllyel.
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő pedagógus továbbképzési engedélyének ellenőrzését a szerződés aláírását megelőzően végzi el. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását megelőzően nem képes a regisztrációját bemutatni, úgy azt az ajánlatkérő az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépéseként értékeli.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő az ellenőrzést a https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueList.aspx honlapon megtalálható hivatalos jegyzék segítségével végzi el. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a pedagógus továbbképzés akkreditációjához kapcsolatban rendelkezik az Akkreditációs Bizottság -akkreditációról döntő - határozatával, úgy az Ajánlatkérő a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági előírást teljesítettnek tekinti.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevő ismerteti a teljesítésbe általa bevonni kívánt szakemberek megnevezését, képzettségét, szakmai gyakorlatát és igazolja, hogy az érintett személyek jogosultak a feladat ellátására, ezért: Az Ajánlattevők ajánlatuk EKR rendszerbe való feltöltése során csatolják a szakember ismertetéséhez szükséges, a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát a szakmai gyakorlatáról, iskolai végzettségéről, és a vonatkozó értékelési résszemponthoz nélkülözhetetlen tapasztalatáról, valamint a képzések lebonyolítása alatti rendelkezésre állásáról szóló külön nyilatkozatát. Az Ajánlattevők a nyilatkozatminta alapján kötelesek nyilatkozatukat kitölteni és feltölteni az EKR rendszerbe. Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakembereket köteles a lebonyolításba bevonni.
M.2.) Ajánlattevők az Ajánlatkérő által megadott nyilatkozatminta alapján nyilatkoznak az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok vonatkozásában, az ajánlatuk EKR rendszerben való feltöltésekor. Amennyiben az Ajánlattevő nem nyilatkozik a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok vonatkozásában, úgy az ajánlata érvénytelenné nyilvánítására kerül sor. Az Ajánlatkérő felhívására az Ajánlattevők kötelesek a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő referencia nyilatkozat benyújtására, amennyiben Ajánlatkérő megítélése alapján szükséges, úgy jogosult az ajánlattevőktől 321/2015. (X. 30.) Kormány rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő referencia igazolás bekérésére. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 23. §. értelmében, amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. §. (1) bekezdés a)- c) és e) pontja szerinti szervezet, úgy az általa kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni a referenciát. Az alkalmasság legfeljebb (maximum) két szerződéssel igazolható.
Ajánlattevők az Ajánlatkérő által megadott nyilatkozatminta alapján nyilatkoznak az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok vonatkozásában, az ajánlatuk EKR rendszerben való feltöltésekor. Amennyiben az Ajánlattevő nem nyilatkozik a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok vonatkozásában, úgy az ajánlata érvénytelenné nyilvánítására kerülhet sor.
Az M/1.-M/2. alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során az Ajánlattevők kötelesek a Kbt. 67. §. (1) és (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 114. §. (2) bekezdésében rögzítettek szerint eljárni.
Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M/1-M/2.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő pedagógus továbbképzésben és/vagy felnőttképzésben szerzett képzési szolgáltatás szervezésében, koordinálásában legalább 36 hónap pedagógus továbbképzésben szerzett és/vagy 36 hónap felnőttképzésben szerzett szakmai tapasztalattal.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakembert köteles a lebonyolításba bevonni. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja)
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő,amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül lefolytatott, legalább 80 fő pedagógust érintő pedagógus továbbképzésről szóló referencia igazolásával a szakmai hozzáértése igazolására. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződés kötbérköteles. A Vállalkozó a tőle elvárható fokozott gondossággal törekszik a munka közbenső (szerződés 2.2. és 2.3. pontja szerinti) és végső határidejének megtartására.
Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, a teljesítési határidő napjától számított késedelembe esés időszakára a Vállalkozó késedelmi naponként köteles a késedelemmel érintett feladat nettó értéke után a 5%-ban meghatározott mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.
A Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárt is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.
Megrendelő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 30. naptári napot, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, mely esetén a meghiúsulási kötbér igényét érvényesíti. Ebben az esetben a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít vagy késedelme a 30. napot eléri vagy meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, amely a Vállalkozónak felróható, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 20%-a. Megrendelő azonnali hatályú felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával gyakorolhatja.
A Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége esetén Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Nyertes Ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Nyertes Ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni Ajánlatkérő követelését. Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Vállalkozó számlák benyújtására a következők szerint jogosult:
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Részszámlázás biztosított.
1. résszámla: A Vállalkozó az első résszámla kiállítására a jelen szerződés 1.4. pontjában rögzített „Pedagógus továbbképzések” teljeskörű lebonyolítását követően válik jogosulttá.
2. résszámla: A Vállalkozó a második résszámla kiállítására a jelen szerződés 1.4. pontjában rögzített „Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő szolgáltatások” teljeskörű lebonyolítását követően válik jogosulttá.
3. résszámla: A Vállalkozó a harmadik résszámla kiállítására a jelen szerződés 1.4. pontjában rögzített „A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek” teljeskörű lebonyolítását követően válik jogosulttá.
Előleg: Az ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja.
A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Az elszámoláshoz csatolni kell a teljesítési dokumentációt, amely magában foglalja legalább a tanúsítványokat, a jelenléti íveket, a haladási naplót és fotó dokumentációt.
A szerződés finanszírozása a GINOP-6.2.3-17-2017-00034 azonosítószámú – A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Szerencsi Szakképzési Centrumban elnevezésű projekt terhére történik, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása az elszámolható költség 100%-a.
A szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
A vállalkozási díj szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő száml(ák) és mellékletei hiánytalan benyújtását követően Megrendelő a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított rész vagy végszámla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére, a Megrendelő címére köteles eljuttatni.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
• a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített szolgáltatások megnevezését
• a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot;
• a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
• a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget nem biztosít.
Megrendelő a jelen szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban az elállás időpontjáig a Vállalkozó által elvégzett munka ellenértékét, valamint az elállás folytán Vállalkozót ért kárt megtéríteni.
Szerződő felek rögzítik, hogy a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzet van érvényben Magyarországon, mely befolyásolja a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítését.
Rögzítik továbbá, hogy a 70/2020. (III.26.) Korm. rendelet 1. §. a) pontjában kihirdetésre került, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés nem tartható, ezért a szerződött felek megállapodnak abban, hogy a vészhelyzet ideje alatt a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező, felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket a 70/2020. (III.26.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdésében rögzítettek szerint köteles a Vállalkozó teljesíteni. Amennyiben a fenti kormányrendeletek hatályon kívül helyezésére sor kerül, a vészhelyzet elhárul, úgy a Vállalkozó az eljárás tárgyát képező tevékenységeket köteles a felnőtképzési törvény 2. §. 8. pontjában rögzítettek szerint elvégezni.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a projekttársaságok létrehozásához nem járul hozzá.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés finanszírozása a GINOP-6.2.3-17-2017-00034 azonosítószámú – A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Szerencsi Szakképzési Centrumban elnevezésű projekt terhére történik, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása az elszámolható költség 100%-a.
A vállalkozási díj szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő száml(ák) és mellékletei hiánytalan benyújtását követően Megrendelő a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított rész vagy végszámla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §.-nak megfelelően.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §.-nak megfelelően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Részletesen a KD.-ben (útmutatóban) kifejtve a karakterkorlátozásra tekintettel.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Az eljárás nyertese az az AT,aki az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette az AK részére. 2. Közös ajánlattétel esetén legalább az AK által rendelkezésre bocsátott iratminta szerinti tartalommal szükséges benyújtani a Kbt. 35. § szerinti megállapodást, amely alapján az EKR-ben az ajánlatot rögzítő személy az EKR rendelet 13. §-ban előírtak szerint eljárhat. 3. AK a jelen elj-ban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.4. AT csatolja az ajánlathoz az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n vagy részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot. 5. AT csatolja az ajánlathoz az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n vagy részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet által az AT vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet vagy természetes személy képviseletében eljárhat. 6. Az elektronikus dokumentumokkal szemben támasztott köv.: elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 7. AT köteles ajánlatához aláírási címpéldányt, vagy aláírás mintát csatolni (közös AT, kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele és ismert AV esetén is). 8. Az ajánlatkérő rendelkezik arról, hogy a Kbt. 81. § (4) és (5) bek.-ben megfogalmazottakat a benyújtott ajánlatok tekintetében alkalmazza. 9. Nyertes AT által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: AK gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában. 10. Kiegészítő tájékoztatás kizárólag az EKR-en keresztül kérhető, a válaszok is az EKR-en keresztül kerülnek megküldésre, közzétételre. 11. AK a Kbt.114.§ (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek AK-höz.12. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73.§(1),(2),(4) és (6) bek. foglalt okok fennállásakor.13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír 14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek, továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm.r. előírásai szerint kell eljárni.15.Ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, úgy a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével a Kbt. 71. § (11) bek. alapján felhívja az AT-t annak javítására. A felhívás ellenére a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 16.Az EKR rendszer felhívás karakterkorlátaira tekintettel, jelen dokumentumban jelölt információk, előírások, rendelkezések a felhívás részének tekintendők. 17. FAKSZ: Dr. Tamás Krisztina,LSZ.:01109;email:kiki992@gmail.com; tel:+36/302868667 18. Kbt.76.§ (9) bekezdés c)pont:0-10; ért. módsz.: Kbt. 76§(2)c) szerint. 19. AT az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44.§(1)-(4)-ben foglaltaknak megfelelően. AT az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza.20. Kbt. 73. § (5): AK a KD-ben közli a szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. §(4)szerinti követelményekről, amelyeknek meg kell felelni. 21. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum: - nem tesz eleget az EKRr-ben előírt informatikai követelményeknek és AK számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, AK úgy tekinti, mintha az AT az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár el; - eleget tesz a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok inf.-i jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, AK felhívja AT-t az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.22. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy amennyiben ajánlatuk benyújtásáról határoznak, úgy az ajánlatuk részét képező személyes adatok jogosultjai az ajánlat részét képező dokumentumok aláírásával – különösképpen az ajánlattevőnek adott meghatalmazásukkal – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 14. §. e) pontjában rögzített törléshez való jogának érvényesítésére az ajánlattételi határidő lejártát követően nincs lehetősége az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 9.§.(1)bekezdésében és a Kbt. 46. §. (2) bekezdésében rögzített rendelkezésekre tekintettel. 23. AT a személyes adatok jogosultjainak írásbeli meghatalmazásának bírtokában – a meghatalmazás szkennelt példányát az ajánlathoz köteles csatolni – tölti fel ajánlatát az EKR rendszerbe. 24. AT köteles csatolni ajánlatához a kiadott árazatlan kereskedelmi költségvetést teljes körűen beárazva. Amennyiben az ajánlattevő nem az AK által megadott mennyiségre nyújtja be az ajánlatot az, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 25. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felel. AT EKR űrlapon köteles nyilatkozni a fordításról.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges