Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8411/2020
CPV Kód:37535200-9
Ajánlatkérő:IPOLY ERDŐ Zártkörően Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ilona-malom Műhely Játszótérépítő Bt.
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IPOLY ERDŐ Zártkörően Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51013194
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 10
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss László
Telefon: +36 204687130
E-mail: titkarsag@ipolyerdo.hu
Fax: +36 35301424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ipolyerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Irma-forrás pihenőhely játszótéri eszközök - újra
Hivatkozási szám: EKR001151042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Irma-forrás pihenőhelyen kialakításra kerülő játszótér játszótéri eszközeinek szállítása és telepítése a szükséges tereprendezési munkálatokkal együtt a VEKOP 4.1.1.-15-2017-00006 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében.
A részajánlattétel kizárásának indoka: A teljesítés egy komplett, egységes képet mutató játszótéri eszközpark szállításával teljesül, ami egymással határos két hrsz.-on kerül elhelyezésre, egy játszóteret képezve.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 22950037 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Irma-forrás pihenőhely játszótéri eszközök - újra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Verőce község 092 és 1296 hrsz. (Magyarkút településrész egymás melletti ingatlanok)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irma-forrás pihenőhelyen kialakításra kerülő játszótér játszótéri eszközeinek szállítása és telepítése a szükséges tereprendezési munkálatokkal együtt a VEKOP 4.1.1.-15-2017-00006 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében az alábbiak szerint:
1 db egyedi kombinált játszóvár, 1 db egyedi fészekhinta, 1 db egyedi fa kettes hinta, 1 db egyedi forgós játék, 1 db egyedi rugós játék, 1 db egyedi billegő játék, 3 db egyedi játszószobor, 1 db játszóvár, fedett résszel, csúszdával, mászókával, 1 db homokozó, 1 db libikóka, 1 db tűzrakóhely, 3 db pad, 1 db esőbeálló pavilon (6x9 m), 5 db asztal padokkal, 2 db asztal háttámlás padokkal, 2 db focikapu kétoldali palánkkal, 2 db szeméttároló szállítása, valamint 416,35 m2 ütéscsillapító burkolat létrehozása a játszóeszközök körül, focipálya felület kiegyenlítése 288 m2, 288 m2 füvesítés. A játszótéri eszközöknek meg kell felelniük az MSZ EN 1176 szabványsorozat és az MSZ EN 1177 szabvány előírásainak. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3 § (2) bekezdésnek megfelelően a biztonsági követelményeknek való megfelelést az ajánlattevő megfelelőségi nyilatkozattal vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal köteles ajánlatában igazolni. A játszótér– beépítés utáni – műszaki átadás-átvételének feltétele a 78/2002 (XI. 27.) GKM rendelet 3 § (3) bekezdés szerinti megfelelőségi tanúsítvány átadása.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőknek megfelelő, egyenértékű termékeket elfogad; az egyenértékűség feltételeit a műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlatban az ajánlattevő - a szakmai ajánlat részeként - ártáblázatot, a megajánlott termékek gyártójának, konkrét típusmegjelölésének és származási helyének tekintetében tett nyilatkozatot, a termékek méretezett látványtervét, valamint a termékek gyártói / forgalmazói magyar nyelvű termékleírását VAGY termékprospektus VAGY kezelési útmutató (nem magyar nyelvű gyártói /forgalmazói termékleírás, termékprospektus, kezelési útmutató esetén a nem magyar nyelvű dokumentumot a magyar nyelvű (legalább felelős) fordítással együtt) köteles benyújtani. Ajánlatkérő gyártói / forgalmazói termékleírás alatt az adott termék közvetlen gyártója / forgalmazója vagy nem EU illetőségű gyártó / forgalmazó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a gyártói / forgalmazói termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására igazolni kell.
A teljesítés részét képezik a termékekre vonatkozó, magyar nyelvű használati és karbantartási útmutató / kézikönyv átadása.
A II.2.7) pont szerinti időtartamból 5 hónap a termékek szállítására, 2 hónap a telepítési és tereprendezési munkálatokra áll rendelkezésre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A játszótéri eszközökre vállalt jótállás időtartama (hónap, legkedvezőbb 48 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP 4.1.1.-15-2017-00006
II.2.14) További információ:
A támogatás intenzitása 100%, a projekt utófinanszírozott. Előleg, részteljesítés nem biztosított, a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az ÁFA tv. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet irányadó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 214 - 525163
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Irma-forrás pihenőhely játszótéri eszközök - újra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ilona-malom Műhely Játszótérépítő Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34894736
Postai cím: Ilonamalom Kültelek 1
Város: Kapolcs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8294
Ország: Magyarország
E-mail: muhely@ilonamalom.hu
Telefon: +36 709411143
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22950037
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Nyertes ajánlattevő adószáma: 20689957-2-19 (Ilona-malom Műhely Játszótérépítő Bt.)
2) Az ajánlattevők neve címe és adószáma:
- Ilona-malom Műhely Játszótérépítő Bt., 8294 Kapolcs, Ilonamalom kültelek 1. adószám: 20689957-2-19
- Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság, 3261 Abasár, Május 1. út 10. adószám: 14179435-2-10.
3) Ajánlatkérő összesen nettó 1.512.596 ,- Ft + ÁFA pótlólagos fedezetet biztosított.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)