Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8421/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalma Borbála
Telefon: +36 706121293
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marton Krisztián
Telefon: +36 308285499
E-mail: marton.krisztian@aeek.hu
Fax: +36 13561522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bajcsy-Zsilinszky Kórház energetikai korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR001184682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézethez tartozó épületek energetikai korszerűsítése tárgyában

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 7147 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 081 - 189943
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
17. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.
Kiegészítés a felhívás III.1.1.pontjához:
Valamennyi rész tekintetében: SZ/1.AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bek. és 26. § -a is irányadók.
Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:
18. Valamennyi rész tekintetében: AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
19. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. az ÁEEK nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést az ÁEEK mint megrendelő köti meg.
20. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Kiss Balázs (lajstromszáma: 01037)
21. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
22. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.
23. Valamennyi rész tekintetében: A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontoknál meghatározza azok legkedvezőbb szintjét: a szakemberek többlet tapasztalatára vonatkozó értékelési szempontok esetében: 36 hónap; a hátrányos helyzetű munkavállalókra vonatkozó értékelési szempont esetében: 2 fő; a jótállásra vonatkozó értékelési szempont esetében 24 hónap.
24. AK helyszíni bejárást nem tart.
25. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 350 000,- Ft; 2. rész: 8 millió Ft; 3. rész: 800 000,- Ft; 4. rész: 1 millió Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00336372-00000017 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Több részre történő ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattétellel érintett részre vonatkozóan ajánlati biztosítékot kell nyújtani - befizetés esetén a közleményből ki kell derülnie, mely részekre nyújtja AT a biztosítékot.
26. Valamennyi rész tekintetében: Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Pontkiosztás módszere: az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás.
27. Valamennyi rész tekintetében: AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
28. Valamennyi rész tekintetében: AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-t.
Helyesen:
Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
17. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.
Kiegészítés a felhívás III.1.1.pontjához:
Valamennyi rész tekintetében: SZ/1.AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bek. és 26. § -a is irányadók.
Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:
18. Valamennyi rész tekintetében: AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
19. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. az ÁEEK nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést az ÁEEK mint megrendelő köti meg.
20. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Kiss Balázs (lajstromszáma: 01037)
21. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
22. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.
23. Valamennyi rész tekintetében: A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontoknál meghatározza azok legkedvezőbb szintjét: a szakemberek többlet tapasztalatára vonatkozó értékelési szempontok esetében: 36 hónap; a hátrányos helyzetű munkavállalókra vonatkozó értékelési szempont esetében: 2 fő; a jótállásra vonatkozó értékelési szempont esetében 24 hónap.
24. AK helyszíni bejárást tart. Időpont: 1. rész: 1106 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 24-26., 2020.05.21., 14.30; 2. rész: 1106 Budapest, Maglódi út 89-91., 2020.05.21., 13.00; 3. rész: 1106 Budapest, Méhes u. 4., 2020.05.21., 15.00; 4. rész: 2200 Monor, Balassa B. u. 1., 2020.05.22. 11.00. Találkozási pont: Főbejáratok előtt. Kapcsolattartó: Dégi Tamás főmérnök , 20/8078307.
25. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 350 000,- Ft; 2. rész: 8 millió Ft; 3. rész: 800 000,- Ft; 4. rész: 1 millió Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00336372-00000017 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Több részre történő ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattétellel érintett részre vonatkozóan ajánlati biztosítékot kell nyújtani - befizetés esetén a közleményből ki kell derülnie, mely részekre nyújtja AT a biztosítékot.
26. Valamennyi rész tekintetében: Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Pontkiosztás módszere: az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás.
27. Valamennyi rész tekintetében: AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
28. Valamennyi rész tekintetében: AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-t.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ