Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8435/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Molnári, Murakeresztúr, Belezna, Őrtilos
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74062173
Postai cím: Erzsébet Tér 7.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Andrea
Telefon: +36 309769696
E-mail: balint.andrea@merta.hu
Fax: +36 93510077
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nagykanizsa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.nagykanizsa.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446602020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446602020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Murakeresztúr - Őrtilos kerékpárút tervezése
Hivatkozási szám: EKR000446602020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Tervezési szerződés a Murakeresztúr (Molnári) - Őrtilos községek összekötését biztosító kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Murakeresztúr - Őrtilos kerékpárút tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356400-2
További tárgyak:71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223,HU232
A teljesítés helye: Molnári, Murakeresztúr, Belezna, Őrtilos
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Murakeresztúr (Molnári) - Őrtilos községek összekötését biztosító turisztikai értékű kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályokban, az útügyi és egyéb műszaki előírásokban, szabványokban rögzítetteknek megfelelően, valamint a beruházás megvalósításához szükséges összes hatósági engedély beszerzése.
A tervező feladatának része az engedélyezéshez és a megvalósításhoz szükséges előzetes vizsgálati dokumentációk elkészítése, az igénybe vett magánterületekre vonatkozó kisajátítási, megosztási és telekalakítási vázrajzok elkészítése, valamint a szükséges útépítési, hídfelújítási és közműkiváltások szakági építési engedélyeinek beszerzése, és szükség esetén a tervezett műtárgyakra (átkerékpározható zsilip és felújítandó híd) vonatkozó kiviteli tervek hatósági jóváhagyatása. Biztosítani kell az infrastrukturális, kerékpározást kiszolgáló elemek megtervezését, mint például esőbeálló, pihenő, illemhely.
Becsült tervezési hosszúságok:
- Murakeresztúr belterületén: 270 m,
- Murakeresztúr külterületén:
"A" változat esetén: 5990 m,
"B" és "C" változat esetén: 5930 m,
- Molnári külterületén: 2320 m,
- Belezna külterületén: 800 m,
- Őrtilos külterületén: 2320 m,
- Őrtilos zártkertben: 1250 m.
Összes becsült tervezési hossz: 12890 -12950 m között.
A fentieken túl Tervező feladatát képezi Murakeresztúr külterületén 2 db lecsatlakozás kiépítésének megtervezése is, meglévő földutak kerékpárúttá alakításával Mura-folyóhoz összesen 460 m hosszban.
A tervezés során Tervezőnek a Murakeresztúr külterület vonatkozásában hivatkozott mind a három, műszaki dokumentációban körülírt változat (azaz az A, B, C jelű változat) megvalósíthatóságát meg szükséges vizsgálnia és a vizsgálat eredményét beruházó elé szükséges tárnia, megjelölve a legoptimálisabban megvalósítható változatot. A Beruházó a Tervezői adatszolgáltatást követően dönt a megvalósítandó változatról. A Tervezőnek a Beruházó által kiválasztott változatot kell megterveznie.
További részletes mennyiségek az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felh.III.1.3) M.2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 60 hó) 30
2 3. A felh.III.1.3) M.2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 60 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az „Ár” tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. melléklet A.1.a) pont aa) pontja szerinti arányosítás, a szakembertapasztalatot vizsgáló minőségi értékelési szempontok tekintetében (2-3. értékelési szempontok)az Útm. 1. sz. melléklet A.1. a) pont ab) pontja szerinti arányosítás. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
A Kbt. 77.§(1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje: a 2-3. minőségi szempont tekintetében egyaránt 60 hónap. A Kbt. 77.§(1) alapján a 2-3. minőségi szempont tekintetében 0 hónapnál kedvezőtlenebb az adottajánlati elem nem lehet.
A 2. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat.
A 3. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2. pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti HT (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat.
Ajánlatkérő a 2-3. értékelési szempont értékelése során kizárólag az alkalmassági követelmény teljesítéséhez megajánlott szakemberek többlet szakmai tapasztalatát veszi figyelembe.
A "VI.3.4) További információk:" pont folytatása:
d) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és (adott esetben) hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolás nélkül. Az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell a jelen felhívás és a közbeszerzési dokumentumok alapján igazolni, hogy nem állnak az előírt kizáró okok hatálya alatt, és megfelelnek az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek.
e) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (11) bekezdését nem alkalmazza. A tárgyalás szabályai a jelen felhívás "IV.1.4) Információ a tárgyalásról" pontjában található.
11.) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai:
Név: dr. Panácz István Lajstromszám: 00037
A részajánlattétel kizárásának indoka:
A tervezési munka egy egységet képez, egy egybefüggő kerékpárút tervezését tartalmazza, a különböző munkafázisok egymásra épülnek, és így a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá egységesen kezelendő a jótállási és szavatossági igények.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) - b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint kell a részletes adatokat megadnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bekezdése alapján a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek szerepelnie szükséges a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplő a 322/2015.(X.30.) Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást a Kr. 26. § (3) bek. alapján, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (kerékpározható út tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya - (kerékpározható út tervezése) kapcsolatos kivitelezés és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák - szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (kerékpározható út tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az 30 000 000,- HUF.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (3) a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó ajánlattevői vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettől származó nyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által aláírt referenciaigazolás csatolása szükséges.
A nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megjelölését (feltüntetve legalább a nevét, székhelyét, valamint a referenciáról információt nyújtó személy nevét, telefonszámát és email címét), a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés kezdésének és befejezésének idejét (év/hónap/nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy ajánlatkérő a Kr. 22. § (5) alapján jár el.
Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) előírásainak, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M.2. A Kr. 21. § (3) b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök – nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyak. az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia, továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az ajánlattételi határidő időpontjában. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, valamint a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Amennyiben a szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges). Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) alapján kell eljárni.
A Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdéseiben foglaltak megfelelően irányadóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik összesen legalább 8,5 km hosszú, új, vagy meglévő nyomvonalon tervezett, olyan kerékpárút engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával, mely kerékpárút tartalmazott árvízvédelmi töltéskoronán lévő szakaszt is.
M.1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik összesen legalább 8,5 km hosszú új, vagy meglévő nyomvonalon tervezett kerékpárútra vonatkozó 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával.
M.1.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db olyan referenciával, mely tartalmazott átkerékpározható zsilip építésére és/vagy felújítására és/vagy híd építésére és/vagy felújítására vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítését.
Az M.1.1. és M.1.2. pont szerinti minimumkövetelményeknek ajánlattevők több referenciával is megfelelhetnek.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy ezzel egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel, vagy érvényes KÉ-K jogosultsággal,
M.2.2. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti HT (vagy ezzel egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel, vagy érvényes HT jogosultsággal,
M.2.3. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti GT (vagy ezzel egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel, vagy érvényes GT jogosultsággal,
M.2.4. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti SZKV 1.3. (víz- és földtani közeg védelem) (vagy ezzel egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel, vagy érvényes SZKV 1.3. (víz- és földtani közeg védelem) jogosultsággal,
Egyazon szakember egyetlen pozícióra ajánlható meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amiért felelős késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján. A kötbér napi összege a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/naptári naptári nap. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége a nettó szerződéses ár 20%-ának megfelelő összeget eléri, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni, valamint a teljesítés elmaradása miatti kötbér követelésére.

Teljesítés elmaradása miatti kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős elmarad, a nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére köteles a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján. A kötbér összege teljesítés elmaradásának időpontjában a nettó szerződéses ár teljesítésigazolással még le nem igazolt értékének 25 %-a.
Jótállás: a szerződés teljesítésétől számított 36 hónap
Teljesítési biztosíték: 5 %
Rendelkezésre állási biztosíték: 5 %
Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:
A kifizetések hazai forrásból utófinanszírozás útján történnek.
A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a számlázás pénzneme: HUF
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Megrendelő egy részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Az ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevő és a közös ajánlattevő nyertes ajánlattevők tekintetében is kizárja. (Kbt. 35. § (8) bekezdés)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát követően köztes döntést hoz, melyben megállapítja, hogy mely ajánlattevők nyújtottak be a jelen felhívás VI.3.4) pontja szerint megfelelő és nem érvénytelen ajánlatot, és mely ajánlattevők ajánlata érvénytelen. Ajánlatkérő a jelen felhívás VI.3.4) pontja szerinti köztes döntéséről az ajánlatok bontását követő 30 napon belül tájékoztatja ajánlattevőket, mely határidőt ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal, az ajánlattevők egyszerű tájékoztatásával elhalaszthat.
A jelen pont szerinti köztes döntést követően ajánlatkérő írásbeli tárgyalást tart, melyen való részvételre a köztes döntéséről szóló tájékoztatóban ajánlatkérő a jelen felhívás VI.3.4) pontja szerint megfelelő és nem érvénytelen ajánlatokat benyújtó, valamennyi ajánlattevőt felhív. A tárgyalásra felhívott ajánlattevőknek a köztes döntéséről szóló tájékoztatóban meghatározott határidőig az EKR-en keresztül szükséges írásban benyújtaniuk a módosítási javaslataikat, esetleges kérdéseiket, mely határidő nem lehet későbbi, mint a köztes döntésről szóló tájékoztatót követő 5. munkanap. Ajánlatkérő a köztes döntéséről szóló tájékoztatóban meghatározott határidőt követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a tárgyalásra felhívott ajánlattevőket a fentiek szerint elővezetett módosítási javaslataik elfogadásáról, vagy elutasításáról, illetve esetleges kérdéseikre adott válaszról. Ezt követően ajánlatkérő a tárgyalások lezárásaként végleges ajánlattételi felhívást, végleges szerződéstervezetet, valamint végleges műszaki tartalmat küld azon ajánlattevők részére, melyeket az írásbeli tárgyalásra felhívott. Ajánlattevőknek végleges ajánlatukat az ajánlatkérő által megküldött végleges szerződéses feltételek és végleges műszaki tartalom alapján kell megtenniük.
Az ajánlati kötöttség a végleges ajánlattételi felhívásban rögzített, végleges ajánlattételi határidő lejártával áll be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás IV.2.5) pontjában megadott ajánlati kötöttség beálltának időpontja, így a végleges ajánlattételi határidő tervezett dátum, mely az eljárás során, a végleges ajánlattételi felhívásban módosulhat.
Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart. Az írásbeli tárgyalás keretében ajánlattevők a szerződéstervezet feltételei, valamint a műszaki tartalom vonatkozásában terjeszthetik elő módosítási javaslataikat. A tárgyalás során a műszaki tatalom nem módosulhat úgy, hogy amennyiben a módosított műszaki tartalom az eredeti közbeszerzési dokumentumokban szerepelt vonta, úgy a Kbt. 65. § (3), (5) bekezdései alapján az alkalmassági követelményeket úgy kellett volna meghatároznia, hogy az eljárásban több gazdasági szereplő is részt vehetett volna.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) (1c) (4) és (6) bekezdései, valamint a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 15. § -a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A "II.2.13) További információ:" pontban megadottak szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) tekintetében, Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében, valamint kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés tekintetében. Az ajánlatnak tartalmaznia szükséges az értékelésbe bevonni kívánt, megajánlott szakemberek megnevezését, valamint a megajánlott szakmai többlettapasztalatot bemutató, a megnevezett szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
2.) Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges ajánlattevő vonatkozásában,
• az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját,
• a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
3.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kifejezetten utal arra, hogy az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő minősítési szempontokhoz képest.
4.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
5.) A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
6.) A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezési felelősségbiztosításiszerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumokban előírt terjedelemben, a következő mértékben: 10 millió HUF/év és 5 millió HUF/kár limitösszeg.
7.) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
8.) Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9.) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
10.) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § szerinti önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) a) pontja alapján, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, szolgáltatásmegrendelésre vonatkozó nemzeti nyílt eljárás szabályait alkalmazva jár el, a Kbt. Második Részében, valamint a Kbt. 114. §-ban foglaltaktól való, alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdését. Ha nem hirdetményben közzétett, azaz a felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre (azaz min. 2 munkanap), úgy Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, a közbeszerzési dokumentumok módosítását Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő valamennyi az eljárásban érdekelt gazdasági szereplőt.
b) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a Kbt.114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3. munkanapon lehet benyújtani, és ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatását legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2. munkanapon adja meg. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek a válaszát nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Későn érkezett kérdés esetleges megválaszolására az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig lehetősége van ajánlatkérőnek.
c) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdését, illetve a Kbt. 114. § (2) bekezdését nem alkalmazza, helyette a jelen felhívás III.1.1-3) pontjaiban előírtak alkalmazandók.
Az előírások a "II.2.13) További információ:" pontban folytatódnak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges