Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8441/2020
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22738547
Postai cím: Lajos Utca 103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Júlia
Telefon: +36 19996464
E-mail: julia.fulop@nhkv.hu
Fax: +36 12111419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nhkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nhkv.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SRF/RDF Szállítás - Keretszerződés 7 részben
Hivatkozási szám: EKR001603172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása körében ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő gondoskodás. A Ht. rendelkezései értelmében ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa.
Mindezekkel összhangban Ajánlatkérő a közszolgáltatás során 2016. július 01. után gyűjtött hulladékból származó SRF/RDF/RDF UA/UV haszonanyag hasznosításához szükséges szállítási feladatok ellátásáról a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretszerződések útján gondoskodik régiónkénti bontásban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 005160 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 061 - 145858
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz, valamint teljesítési biztosítékot ír elő, amelynek értéke 20 millió Ft. A közbeszerzés saját forrásból kerül finanszírozásra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő résszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja az adott régióra vonatkozóan megadott díj alapján a keretszerződésben foglaltak teljesítése esetén. Számla benyújtására nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján jogosult. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz, valamint teljesítési biztosítékot ír elő, amelynek értéke 20 millió Ft az alábbi bontásban: 1. rész: 4.330.000,- Ft 2. rész: 5.150.000,- Ft, 3. rész: 1.250.000,- Ft, 4. rész: 3.450.000,- Ft, 5. rész: 3.400.000,- Ft, 6. rész: 1.420.000,- Ft, 7. rész: 1.000.000,- Ft.
A közbeszerzés saját forrásból kerül finanszírozásra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő résszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja az adott régióra vonatkozóan megadott díj alapján a keretszerződésben foglaltak teljesítése esetén. Számla benyújtására nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján jogosult. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Folyt.:VI.3.pontban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők esetében.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
3. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
4. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, a 2 hónap 60 napnak felel meg.
5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 41/A. § (1)-(2), 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7), a Kbt. 69. § (11a), a Kbt. 35. § (2a), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm 15. § (1), és Kbt. 68. § (1) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
6. Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
7. FAKSZ: dr. Pete Judit (lajstromszám: OO353) és Dr. Léka-Papp Petra (lajtsromszám: 00559)
8. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
9. Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában - amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével: Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap; Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyíl.; EEKD; Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyíl.; nyilatkozatot változásbejegyzési eljárás vonatkozásában; Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalom esetén is); csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt; Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges is); ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya v aláírás mintája; amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati; közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat; Adatkezelési nyilatkozat; Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bek von.;
Helyesen:
1. AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők esetében.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
3. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
4. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, a 2 hónap 60 napnak felel meg.
5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 41/A. § (1)-(2), 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7), a Kbt. 69. § (11a), a Kbt. 35. § (2a), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm 15. § (1), és Kbt. 68. § (1) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
6. Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
7. FAKSZ: dr. Pete Judit (lajstromszám: OO353) és Dr. Léka-Papp Petra (lajtsromszám: 00559)
8. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
9. Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában - amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével: Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap; Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyíl.; EEKD; Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyíl.; nyilatkozatot változásbejegyzési eljárás vonatkozásában; Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalom esetén is); csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt; Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges is); ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya v aláírás mintája; amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati; közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat; Adatkezelési nyilatkozat; Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bek von.;
-
Karakterkorlátra tekintettel a felhívás III.2.2) pont polytatása
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzésidokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja a műszaki leírást és a szerződéstervezetet
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ