Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8445/2020
CPV Kód:43800000-1
Ajánlatkérő:Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:1101 Budapest, Kőbányai út 30.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58886216
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 704121065
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Fax: +36 13127070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000419282020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000419282020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Brikettáló berendezés beszerzése a MÁO részére
Hivatkozási szám: EKR000419282020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43800000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Brikettáló berendezés beszerzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Brikettáló berendezés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1101 Budapest, Kőbányai út 30.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő 1 db új, brikettáló berendezést kíván adásvételi szerződés keretében beszerezni. Nyertes ajánlattevő feladata a berendezés leszállítása, üzembe helyezése, használatának oktatása.
A berendezéshez továbbá 10 szett zsák biztosítása is szükséges.
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül csatolásra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (EUR) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1.) Részajánlattétel lehetőségének vizsgálata: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A vizsgálat eredménye alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, a beszerzés tárgya nem osztható, egy darab berendezés és annak tartozékai kerül beszerzésre

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),m) és q) pontjának hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetet
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek
való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal.
Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját – az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével - a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott piacon, vagy amelyet szabályozott piacon jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott piacon, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 69. § (4) - (9)
bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek
való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz ajánlatkérő
valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen)
hiánypótlásra. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§
(3) bekezdés).
M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján
a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb
szállításainak ismertetését, az ajánlattevő, (adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet) nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által
adott referenciaigazolással.
 A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a
szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;
 a teljesítés idejét (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdő és befejezési dátum
megadásával);
 a szállítás mennyiségét (amelyből egyértelműen megállapítható az
alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelőség);
 szállítás tárgyát,
 nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
 a saját teljesítés arányát.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
felelhetnek meg.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattétel
esetén bármelyik Ajánlattevő), ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé
számított három évben nem rendelkezik legalább 1 db brikettáló berendezés szállítására vonatkozó referenciával.
Az M.1. szerinti referenciák több szerződéssel is igazolhatóak. Ezen referenciák esetében
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
teljesítéseket veszi figyelembe.
AK a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest nem határozta meg szigorúbban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a kötbér alapja a nettó vételár, mértéke a kötbéralap 1%-a naponta, de legfeljebb 20 %.
Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, ha a késedelem a 20 naptári napot meghaladja.
Meghiúsulási kötbér: a kötbér alapja a teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap 20%-a.
Jótállás: a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítottan, a hatályos jogszabályok által előírt mértékű (12 hónap) jótállást meghaladóan plusz 12 hónap, összesen 24 hónap időtartamú jótállás nyújtására köteles. A jótállási kötelezettség nem érinti ajánlatkérőt megillető kellékszavatossági, ill. jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét. Nyertes ajánlattevő a jótállás ideje alatt a kötelező szervizeket ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül biztosítja, nyertes ajánlattevő erre kötelezettséget vállal.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Pénznem: Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme az Euro (EUR).
Előleg: AK előleg igénybevételét biztosítja, az alábbiak szerint: a nettó ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő mértékű mértékű előleg igénybevételét biztosítja AK, amely vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosítékot nem ír elő.
Részszámlázás: AK részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Kifizetés: Az ellenszolgáltatás összege utólag, teljesítésigazolással igazolt teljesítést követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel átutalással kerül kiegyenlítésre.
Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk.-ban meghatározott 6:155. § (1) szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/05/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 100000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: ajánlattevő választása szerint 10032000-01714593-20000002
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő, melynek mértéke: 100.000,-Ft: Ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő 10032000-01714593-20000002 bankszámlájára történő befizetéssel v. átutalással, pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával v. biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel Kbt.54.§ (2) bek megfelelően, az ajánlati biztosítékot az ajánlathoz kell csatolni.
VI.3.4 )
További információk: Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával egy szakaszos nyílt eljárást folytat le, a Kbt. 117. § (1)-(2) bekezdése alapján önálló szabályokat alakított ki, amelyeket az alábbiak szerint ismertet:
1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
2. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja s szerinti, ill. a vált. bej. elj. nyilatkozatot.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bek. szerint (EKR űrlap szerint)
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. vonatkozó nyilatkozatát (EKR űrlap szerint).
5. Az ajánlatnak a fentieken kívül a KD-ben meghatározott iratokat Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésű formában kell az EKR-ben felcsatolnia. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.
6. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
7. AK a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja. AK nem zárja ki az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. Ajánlatkérő (AK) a Kbt.69.§ (4)-(9) bek. rendelkezéseit nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatokban csatolt és adott esetben hiánypótolt iratok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
9. AK az ATF-et az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, melyről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az AK-nél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. AK nem alkalmazza Kbt.52.§(4)-(5) bekezdését.
10. AK az ATF-ben meghatározott ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. AK a meghosszabbítás esetén azokat az ajánlattevőket, akik érdeklődésüket AK-nél jelezték egyidejűleg és közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról.
11. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt.114.§(6) bek.-ben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. munkanapon lehet benyújtani.
12. AK kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett KD valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett KD-n belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett KD-k valamely eleme eltér az ATF-től vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett KD-k semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
13. AK nem alkalmazza a Kbt.72.§-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73.§ (2) bekezdését.
14. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdésének b) pontját, azaz ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdés alábbi rendelkezését: „A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.”
16. AK nem él a Kbt. 114.§ (11) bek.-ben foglalt lehetőséggel.
17. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
18. AK nem alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek-t.
19. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a megjelölt alvállalkozó, továbbá az alkalmasság
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazd. szereplő cégjegyzésre jogosult, az ajánlatban szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat vagy annak egy része cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, csatolni kell a meghatalmazást, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
20. A közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le ajánlatkérő.
21. Ajánlattevőnek az általa ajánlott termékről nyilatkoznia szükséges olyan tartalommal, amelyből megállapítható, hogy az megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki minimumkövetelményeknek.
22. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni. A közbeszerzés fedezete rendelkezésre áll, amennyiben a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyházának korszerűsítését célzó beruházásához kapcsolódó eszközbeszerzésekre a forrás biztosításra kerül.
23. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
24. FAKSZ: dr. Rehó Orsolya (00213)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges