Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8473/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:állami magasépítési beruházások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakabfy Attila
Telefon: +36 12069757
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ELTE Damjanich tervezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000016092020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ELTE 1071 Budapest, Damjanich utca 41-43. alatti épületegyüttes teljeskörű felújításával és átépítésével járó tervezési feladatok ellátása (ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola, ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, ELTE Országos Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a kollégium) tervezési szerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ELTE Damjanich tervezési feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A tervezéssel érintett épület címe: ELTE 1071 Budapest, Damjanich utca 41-43. alatti épületegyüttes (Budapest belterület hrsz.: 33458)
A tervszolgáltatás helyszíne: 1146 Budapest, Hermina u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2019. július 8-i Magyar Közlönyben megjelent 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozat:
A budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról, 2. melléklet az 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozathoz, ELTE 1071 Budapest, Damjanich utca 41-43. alatti épületegyüttes (ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola, ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, ELTE Országos Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a kollégium).
A beruházás célja az ELTE 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. szám alatti épületének teljes körű felújítása és átépítése. Az épületben az elmúlt évek során az általános forráshiány miatt csak kisebb, részleges felújítások történtek. A többi épülethez hasonlóan itt is a beázások jelentik a legnagyobb problémát. Építészeti szempontból szükség lenne a teljeskörű belső szakipari munkák elvégzésére (festés, burkolatcserék). Tetőfelújítás, homlokzati javítások, belső szakipari munkák egyaránt időszerűek, tehát összefoglalóan az épület teljes építészeti, gépészeti és villamossági rekonstrukcióra szorul.
A funkcióváltozásokkal érintett területeken a megváltozott funkcióknak megfelelő további építészeti, gépészeti és elektromos szakipari munkák elvégzése szükséges. A gépészeti rendszerek tekintetében pedig a vizesblokkokhoz tartozó, illetve az esővíz elvezető rendszerek cseréje szükséges, továbbá szerepel a teljes épület villamos szakági korszerűsítése mind az erős-, mind pedig a gyengeáram tekintetében. A korábbi években elmaradt az épület akadálymentesítése. Ezt a hiányt is pótolni kellene a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint az épület hatékony árnyékolása sem megoldott, beléptető rendszer kiépítése is szükséges.
Tárgy: Generál tervezői feladat az épületkomplexum teljeskörű 3 dimenziós építészeti felmérése, a szükséges gépészeti és elektromos gerincvezetékek, kábeltálcák, közmű bekötések feltüntetésével, a csatlakozó épületek tűzfalaival együtt. Ezt követően az ismertetett változások vázlattervi bemutatása alaprajzokon, metszeteken, látványterveken, szakági leírásokkal, magyarázó ábrákkal. Megrendelői elfogadást követően tovább tervezhető engedélyezési, majd kiviteli terv szintre.
A tervezés magában foglalja az alábbi feladatokat:
- komplett felmérési és állapotrögzítő tervdokumentáció,
- komplex döntéselőkészítő tanulmányterv elkészítése tervezői költségbecsléssel,
- előzetes településképi vélemény beszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése és egyeztetési felületre történő feltöltése,
- az engedélyezési terv készítéséhez szükséges dokumentumok elkészítése,
- engedélyezési terv elkészítése,
- meghatalmazás alapján az építési engedélyezési eljárás lefolytatása,
- kiviteli tervek elkészítése,
- árazott és árazatlan költségvetés elkészítése.
1.1. A tervezéssel érintett nettó alapterület: 10 267,92 m2
A tervezés az alábbi munkanemekre is kiterjed:
tájépítészeti-, úttervezési-, akadálymentes tervezési-, belsőépítészeti-, konyhatechnológiai-, sporttechnológiai tervezés. Valamennyi tervezési munkanem a Tervezési programban kerül részletesen rögzítésre.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.1) pontjában bemutatott szakember szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 2,5
2 M/2.2) pontjában bemutatott szakember többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 2,5
3 M/2.3) pontjában bemutatott szakember többlettapasztalati ideje (min.0, max. 60 hónap) 2,5
4 M/2.4) pontjában bemutatott szakember többlettapasztalati ideje (min.0, max. 60 hónap) 2,5
5 A teljesítés vállalt határideje tervezési ütemenként naptári napokban megadva: 40
6 a) Komplett felmérési és állapotrögzítő tervdokumentáció és komplex döntéselőkészítő tanulmányterv elkészítése tervezői költségbecsléssel határideje ( min.15, max. 60 naptári nap) 25
7 b) Eng. tervek elkészít-nek + szakhat-i engtetés. indításának, előzetes településképi vélemény beszerzéséhez szüks. dok. elkészítése,egyeztetési felületre vaó felt. hatideje.(min 45-max 90 napt. nap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II. 2. 5 pont kiegészítése: A teljesítés vállalt határideje tervezési ütemenként naptári napokban megadva (1. és 2. ütem) (naptári nap) értékelési szempont alpontjai az a) és b) pontok.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 067 - 159674
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: ELTE Damjanich tervezési feladatainak ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 005460 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárást megindító felhívást
visszavonja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3)folyt.: Közösajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszerrendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő
befizetés esetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstár-nál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú fizetési számlájára kell az
ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát. A biztosíték teljesítésének
igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi
intézmény vagy biztosító által kiállítottgarancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti eseteit egzakt módon tartalmaznia kell.
16. Jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
17 .M2) alkalmassági feltétel esetén előírt szakemberek esetén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti kamarai jogosultságok igazolása szerződés kötési feltétel.
18. Ajánlatkérő a II.2.5 pontot pontosítja az alábbiak szerint: A 2. értékelési részszempont: 1. Az ajánlati felhívás M/2.1) pontjában bemutatott szakember közhasználatú építmények építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkákhoz kapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap),
2. Az ajánlati felhívás M/2.2) pontjában bemutatott szakember épületek építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkákhoz kapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap)
3. Az ajánlati felhívás M/2.3) pontjában bemutatott szakember épületek építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkákhoz kapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap)
4. Az ajánlati felhívás M/2.4) pontjában bemutatott szakember épületek építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkákhoz kapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap)
19. A közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból áll. A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel. Ajánlatkérő komplett vázlatterv, engedélyezési terv-, és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.
20. Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)