Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8475/2020
CPV Kód:71632200-9
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000289652020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000289652020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kondenzátorok örvényáramos vizsgálata
Hivatkozási szám: EKR000289652020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71632200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kondenzátorok örvényáramos vizsgálata
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kondenzátorok örvényáramos vizsgálata
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71632200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:8803/17)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A turbina kondenzátorok hőátadó csöveinek örvényáramos vizsgálata a blokkok főjavítása során, 2021-2024-ig 3-3 db blokkon, 2025-ben pedig 4 db blokkon. Minden blokk 2 db kondenzátorral rendelkezik egy kondenzátor pedig 4 modulból áll, tehát blokkonként 8 db kondenzátor modul van (A, B, C, D, E, F, G, H modulok). Így mindösszesen a teljes feladat 5 évre vonatkoztatva 32 db kondenzátor vizsgálatát jelenti.
A vizsgálandó területet a Megrendelő és a Vállalkozó minden esetben a vizsgálat előtt egyezteti. Egy adott vizsgálat során, a kijelölt vizsgálati területen felül ismételt vizsgálatot kell végrehajtani mindazon hőátadó csöveken, amelyeken a korábbi évek vizsgálatai során regisztrálási határt elérő indikációt detektáltak. Ez a terjedelem a vizsgálati mennyiség legfeljebb plusz 2%-át jelenti. A kötelező regisztrálási határon az adott cső falvastagságának 25%-át elérő mélységű indikációt értjük (RH).
Az örvényáramos vizsgálatot többfrekvenciás adatgyűjtő berendezéssel, egyidejűleg minimum két frekvenciát alkalmazva, mindkét frekvenciában abszolút és differenciál módban, belső csővizsgáló szondával kell végrehajtani. A rendszer legyen képes eltárolni az örvényáramos adatokat, ami lehetővé teszi az adatok visszakereshetőségét és későbbi ismételt kiértékelésüket. Ezeket az adatokat a Vállalkozónak a vizsgálat végeztével digitális formában át kell adnia a Megrendelő részére.
A falvastagság 70%-át elérő vagy azt meghaladó mélységű indikációk forgószondával történő vizsgálatának elvégzése.
A vizsgálatra blokkonként rendelkezésre álló idő: maximum 6 munkanap (6x24 óra).
A kondenzátorra vonatkozó adatok:
Hőátadó csövek: hosszvarratos ausztenites acélcső
Méret: külső átmérő: Ø22 mm
falvastagság: 0,7 / 0,6 mm
hossz: 9450 mm
Anyagminőség: A 249 TP 316 L
Darabszám: 2 db kondenzátor/blokk
4 db modul/kondenzátor
10970 darab cső/modul (87760 darab cső/blokk)
Vizsgálati mennyiség: a csövek 10%-a modulonként (ez blokkonként 8776 darab csövet jelent )
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2/2. alk. feltétel telj.-re bemutatott ET3 szintű, vagy azzal egyenértékű min.-sel rend. szakember alk.-on felüli – többlet szakmai tap. hőcserélő-hőátadó csövek örvényáramos vizsg.-ban hóban megadva 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerint közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlat-tétel lehetőségének kizárását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) benyújtani.
Az EEKD-ban a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén –a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.
Ha (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében az EEKD-ban. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a)-l) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja esetében a (közös) részvételre jelentkezőnek az EEKD-ban fel kell tüntetnie a szükséges adatokat.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkezőnek a közbeszerzés tárgyából* származó árbevételről szóló, EEKD-ba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.
*A közbeszerzés tárgya alatt ajánlatkérő a következőt érti: hőcserélő-hőátadó csövek örvényáramos vizsgálata.
A (közös) részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az Elektronikus Közbeszerzési rendszerben (EKR) nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételi jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A (közös) részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. §. (8) bekezdés szerinti szervezet esetében a részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat /Kbt. 65.§ (12) bekezdés/
Utólagos igazolás
A Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontjára és 19. § (2) bekezdésére is:
Az ajánlattevő, közös ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának másolata, amennyiben az nem elérhető a céginformációs szolgálat https://e-beszamolo.im.gov.hu honlapján, vagy az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisban.
 Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatásnak benyújtása nem lehetséges, és az ajánlatkérő a részvételi szakasz során kiegészítő tájékoztatásban megadta az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett elfogadott alkalmasság igazolási módját, akkor az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által megadott nyilatkozattal vagy dokumentummal kell igazolnia a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
A részletes információkat a KD tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgyából* származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele el kell, hogy érje legalább a 20 000 000 HUF értéket.
*A közbeszerzés tárgya alatt ajánlatkérő a következőt érti: hőcserélő-hőátadó csövek örvényáramos vizsgálata.
Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azokat a(z) (közös) részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján az ajánlatkérő átszámolja forintra, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
A részvételre jelentkezőnek a kért összegeket az eredeti pénznemben kell megadnia. Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azokat a(z) (közös) részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján az ajánlatkérő átszámolja forintra, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon.
(www.mnb.hu)
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül a IV. részben szereplő, az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.
Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező igazolást nyújt be már a részvételi jelentkezéssel együtt, akkor annak az értékelését az ajánlatkérő csak az utólagos igazolási kötelezettség keretében benyújtott dokumentumokkal együtt végzi el.
A részvételre jelentkező a követelményeknek kapacitását nyújtó személlyel/szervezettel is megfelelhet /Kbt. 65. § (7) bek., tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére/.
Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket a részvételre jelentkező igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához.
A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételi jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint csatolandó a kötelezettségvállalást tartalmazó, melynek tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.
Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.
Utólagos igazolás
A Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) a), b), i) pontjaira, valamint a 21. § (3a) a) pontjára, és a 22.§ (1) és (2) bekezdéseire is. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint is eljárhat:
M.1 A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, a részvételi felhívás III.1.3) M1 pontjában meghatározott örvényáramos vizsgálat ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdésének megfelelő módon, Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
M.2 Ajánlattevő, közös ajánlattevő összefoglaló táblázata a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekről.
Csatolandó a részvételi felhívás M.2/1., M.2/2, M.2/3 alkalmassági feltétel szerinti és a formanyomtatványban már megnevezett szakemberek
a) végzettség/képesítésnek való megfelelést igazoló dokumentum egyszerű másolata (oklevél, diploma, bizonyítvány stb.)
b) saját kezűleg aláírt rövid szakmai önéletrajz kiemelve az M.2 pontban előírt szakmai tapasztalat bemutatását (hónapokban megadva), gyakorlati munkavégzés helyszínét, a munkáltató vállalkozás megnevezését, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét,
c) nyilatkozat a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt szakemberek részéről: saját kezűleg aláírt, rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat elektronikus másolata.
A részl. felt-et a KD tart.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36* hónapban nem végezte el legalább 30.000 darab hőcserélő-hőátadó cső örvényáramos vizsgálatát, továbbá ha ezen vizsgálatok teljesítése nem az előírásoknak megfelelően történt.
*Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
M.2 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:
M.2/1 legalább 1 fő, a vizsgálatok elvégzésének irányításával megbízott vezetővel, aki felsőfokú műszaki végzettséggel és legalább 3 éves (36 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik, melyet hőcserélő-hőátadó csövek örvényáramos vizsgálata végrehajtásának irányításában szerzett.
M.2/2 legalább 1 fő az MSZ EN 9712 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint tanúsított ET3 szintű, vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkező szakemberrel, aki legalább 3 éves (36 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik hőcserélő-hőátadó csövek örvényáramos vizsgálatában,
M.2/3 legalább 1 fő az MSZ EN 9712 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint tanúsított ET2 szintű, vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkező szakemberrel, aki legalább 3 éves (36 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik hőcserélő-hőátadó csövek örvényáramos vizsgálatában.
Az M2/1, M2/2 és M2/3 alkalmasságként kiírt szakemberek több alkalmassági követelményre is megnevezhetők, de az M2 alkalmasságot minimum 2 fővel kell teljesíteni.
M.3 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik olyan örvényáramos anyagvizsgáló rendszerrel, amely az alábbi paraméterekkel rendelkezik:
- többfrekvenciás, többcsatornás készülék, amely alkalmas egyidejűleg legalább két frekvenciával, abszolút és differenciál módban végzett vizsgálat végrehajtására,
- amely képes a vizsgálat során gyűjtött adatok tárolására, lehetővé teszi az adatok visszakereshetőségét és későbbi ismételt kiértékelésüket.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A további részletes feltételeket a KD tartalmazza.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha a KD - az EKR elektronikus űrlapjain kívül - nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbérek: Késedelmi, hibás teljesítési, nem-teljesítési és szabályszegési kötbér.
Jótállási kötelezettség.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott számlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően átutalással egyenlíti ki. A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/08/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2025.07.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rendelkezések:
- az EKR-rendelet alkalmazása
- kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §,
- verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bekezdés,
- üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR rendelet 11. § (4),
- dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bekezdés, a részvételi jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján,
- tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdés,
- hiánypótlás és felvilágosítás kérése: Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdés
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
- Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §,
- Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35.§,
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.
3. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2 pontban eltérően, a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
5. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
6. Ért. szempont: legjobb ár-érték arány az alábbi részszemp. szerint:
Értékelési részszempont leírása Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár Ft-ban 95
2. Az M2/2. alkalmassági feltétel teljesítésére bemutatott ET3 szintű, vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkező szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata hőcserélő-hőátadó csövek örvényáramos vizsgálatában - hónapokban megadva 5
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden részszempont esetében: 0-100
Az értékelési módszer:
Nettó ajánl. ár Ft-ban / Súlyszám: 95, fordított arányosítás
Az M2/2. alk. feltétel teljesítésére bemutatott ET3 szintű, vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkező szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata hőcserélő-hőátadó csövek örvényáramos vizsgálatában - hónapokban megadva / Súlyszám: 5, hasznossági függvény
A részletes pontozási módszert a KD tartalmazza.
7. Műszaki-szakmai ajánlat tartalma:
- ártáblázat
- a vizsgálatok megvalósításához szükséges létszám (kiszolgáló személyzet bemutatása) és munkaszervezési információk,
- a többfrekvenciás, többcsatornás készülék megnevezése és főbb műszaki paramétereinek ismertetése, melyekből megállapítható, hogy alkalmas egyidejűleg legalább két frekvenciával, abszolút és differenciál módban végzett vizsgálat végrehajtására, továbbá képes a vizsgálat során gyűjtött adatok tárolására, lehetővé teszi az adatok visszakereshetőségét és későbbi ismételt kiértékelésüket.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.
9. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
10. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés feltöltésének tervezett időpontja: 2020.07.31.
11. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2020.08.03.
12. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020.12.11.
13. A jelen felhívásban, közbeszerz. dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Ptk., valamint az EKR rendelet rendelkezései.
14. FAKSZ: Czakói-Zakar Bernadett, lajstromszáma: 01002 A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/06/16 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §. (3) bek. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák