Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Koncessziós hirdetmény/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8480/2020
CPV Kód:65400000-7
Ajánlatkérő:Ajka Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Koncessziós hirdetmény
2014/23/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Ajka Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52484641
Postai cím: Szabadság Tér 12.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jáger László
Telefon: +36 88521100
E-mail: jegyzo@hivatal.ajka.hu
Fax: +36 88212794
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ajka.hu
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000344582020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000344582020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ajka Város távhőszolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám: EKR000344582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65400000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajka Városában távhőszolgáltatás ellátása és a távhőszolgáltató rendszerének üzemeltetése, karbantartása koncessziós társaság alapításával, 25 éves időtartamban, a dokumentációban részletezettek, és a dokumentációban meghatározott feltételek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 31963150000 Pénznem: HUF
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
Ajka Város távhőszolgáltatás ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50720000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8400 Ajka város közigazgatási területe, további információ a dokumentációban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatás alapadatai (2019. évi adatok):
— Lakossági felhasználóknak fizikailag átadott hő összes mennyiség: 216.575 GJ/év
— Távhővel (fűtéssel és HMV-vel egyaránt) ellátott lakások száma a tárgyév végén összesen: 6.950 db
— Külön Kezelt Intézményeknek (KKI) felhasználóknak fizikailag átadott hő összes mennyiség: 34.058 GJ/év
— Távhővel ellátott KKI száma a tárgyév végén összesen: 34 db
ebből csak fűtéssel ellátott intézmények száma: 4 db
ebből fűtéssel és HMV-vel egyaránt ellátott intézmények száma: 30 db
— Egyéb felhasználóknak fizikailag átadott hő összes mennyiség: 32.771 GJ/év
— Távhővel ellátott Egyéb felhasználók száma a tárgyév végén összesen: 479 db
A településen a távhőszolgáltató által átadott összes hőmennyiség: 283.404 GJ/év
A településen lévő felhasználóknak száma összesen: 7.463 db
A távhőszolgáltató rendszer hőtermelése 100 %-ban a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítményében folyik és hőátadási pontokon kerül átvételre távszolgáltatás céljából. A jelenlegi távhőszolgáltató a PRIMER Kft., aki végzi a távhőszolgáltatást Ajka városában. Az általa üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltató rendszer lekötött hőteljesítménye 40 MW. A rendszer névleges nyomása 16 bar, névleges üzemi hőmérséklete 130/80 fok Celsius.
— Távhővezeték: A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,43 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 19,15 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 6,05 km.
—Hőközpontok száma:Az épületeket ellátó 200 (235) hőközpontból 156 (191 blokk) felhasználói, 44 pedig szolgáltatói hőközpont. A 44 szolgáltatói hőközpontból további 40 épület önálló, felhasználói fűtési ellátása valósul meg.Nyertes ajánlattevő feladata Ajka Város távhőszolgáltató rendszerének üzemeltetése koncessziós társasággal, 25 éves időtartamban.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletezését, a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésének alapja
  a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
x az alább ismertetett kritériumok (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
Részszempont: 1 1.1. Bérleti díj éves összege [HUF+ÁFA/év] (minimum 5.000.000 HUF+ÁFA/év )
2 1.2. Előre fizetett koncessziós díj időszaka [év] (minimum 15 év; maximum 25 év)
3 2. A koncessziós szerződés teljesítésében részt vevő M.2.) pontban meghatározott 1 fő szakember minimum tapasztalat feletti többlet tapasztalata (minimum 0 maximum 12 hónap)
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 300 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A részajánlattétel nem lehetséges, a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok komplexitása, a műszaki feladatok egymásra épülése, a szolgáltatás település szintű biztonságos ellátása miatt sem.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában, amennyiben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok előzetes igazolása vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § és 4-7. § rendelkezései alapján, míg a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérést követően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. §-ai szerint kell igazolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bek. alapján Ajánlattevőnek (AT) (közös ajánlattevőnek) az ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését).
Ajánlatkérő ellenőrzi a közhiteles adatbázisokat a kizáró okok tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. – Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. – Amennyiben nem, úgy Ajánlattevőnek a nemleges tartalmú nyilatkozatot szükséges csatolnia. Ajánlatkérő figyelembe veszi a Kbt. 69. § (11a) bekezdését.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése: Ajánlattevők a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot - ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) foglalt információk valóságtartalmáért Ajánlattevők felelnek. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-ben foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. P1) közbeszerzés tárgyára (hőenergia-szolgáltatás felelősség) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás létét igazoló kötvény vagy fennállásáról szóló egyéb igazolás egyszerű másolata, továbbá a felelősségbiztosítás ajánlattételi határidő napján való érvényessége igazolásához a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum egyszerű másolati példánya [Kbt. 65 § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés d) pont]. Alkalmazandó még a Kr. 19. § (7) bekezdés, Kbt. 65. § (5)-(8),(11), 140.§ (9).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem
rendelkeznek): P/1. a közbeszerzés tárgyára (hőenergia-szolgáltatás felelősség) vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 100 millió Ft/év. A P/1. előírás esetében a közös Ajánlattevők közül elegendő, ha egyikük megfelel az előírásoknak. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése: AT-k az alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – EEKD benyújtásával igazolhatják. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért AT-k felelnek. AK a Kbt. 69. § (7) bek. alapján bármikor kérheti AT-t a 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtására. M.1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja szerint az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesített, de max. 6 éven belül megkezdett, a közb. tárgya szerinti (távhőszolgáltatás), min. 1 db szolgáltatás ismertetése. Alkalmazandó a Kr. 21. § 3 (a), (3a), 22. § (1)-(2) és (5) bek. AK elfogadja az AF feladásának időpontját követően még fennálló, folyamatos teljesítést is. A ref. nyilatkozatoknak/igazolásoknak olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből az alkalm.-nak való megfelelés megállapítható. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a ref. követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az igazolásokban(nyilatkozatokban) fel kell tüntetni a szerződés tárgyát, a szolg. jellegét, a szolg. rövid ismertetését, a szolg. során értékesített éves hőmennyiséget, és a felhasználók számát, a szerződést kötő másik fél szervezeti jellegét, a szerződéskötés, azaz a teljesítés megkezdésének időpontját (év, hó, nap), a teljesítés befejező időpontját (év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét, telefonszámát vagy e-mail-címét, és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
M.2. nyilatkozat a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozat mellett csatolandó:a)szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hó pontossággal) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is, b)szakemberek végzettséget igazoló okiratainak(bizonyítványok) egyszerű másolata, c)szakember által aláírt rendelkezésre állási nyil.-ok [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdés b) pont].
M3) Kr. 21.§ (3) bek. c) alapján csatolja ISO 9001 minőségirányítási (vagy azzal egyenértékű), valamint BS OHSAS 18001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszernek, továbbá ISO 50001 (vagy azzal egyenértékű) energiairányítási rendszernek való megfelelőség tanúsításához független szervezet által kiállított, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanúsítvány egyszerű másolati példányát, vagy az EU más tagáll.-ban bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványának egyszerű másolati példányát, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékait;
M4) Kr. 21.§ (3) bek. g) alapján csatolja ISO 14001 (vagy azzal egyenértékű) környezetirányítási rendszernek való megfelelőség tanúsításához független szervezet által kiállított, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanúsítvány egyszerű másolati példányát, vagy az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolati példányát,vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékait.
Alkalmazandóak az M.2. és M.3. alkalm.-i követelmények vonatkozásában a Kbt. 65. § (5), (10), és az M.1. alkalmassági követelmények vonatkozásában pedig a Kbt. 65. § (5)-(7), (9), (11), 140. § (9) bekezdéseiben foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő, ha
M.1./ rendelkezik a koncessziós hirdetmény feladását megelőző 3 évben minimum 24 hónap időtartamban, Ajánlattevő (mint Koncesszor) által alapított gazdasági társaság által koncessziós szerződés keretében nyújtott távhőszolgáltatási referenciával, ahol a hőszolgáltatással ellátott településen a felhasználók száma összesen min. 3000, a településen lévő felhasználóknak átadott összes hőmennyiség min. 80 000 GJ/év hőértékesítésű távhőrendszerre vonatkozó. Elegendő ha a vizsgált időtartamon belül 1 év esetében teljesül a hőmennyiségi minimum elvárás.
Ha a bemutatni kívánt koncessziós szerz. határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a hirdetmény feladásáig még nem járt le, úgy AK a vizsgált időintervallumon belül befejezett szolg.-kra vonatkozó szerződéses menny.-t veszi figyelembe AT alkalm.-nak megállapítása során. Az előírt referencia követelmény legfeljebb 2 koncessziós szerz. teljesítéséből igazolható.
M.2./ rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú épületgépész mérnök vagy üzemmérnök v. azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki távhőszolgáltatást koncessziós szerződés keretében nyújtó koncesszor által alapított gazdasági társaságban igazolhatóan vezető tisztségviselői pozíciót töltött/tölt be és távhőszolgáltatás területén min. 12 hónap igazolható szakmai tapasztalattal bír.
M.3./ rendelkezik távhő-ellátásra vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási (vagy azzal egyenértékű), valamint BS OHSAS 18001 munkahelyi eg.védelem és biztonság irányítási (vagy egyenértékű), és ISO 50001 energiairányítási (vagy egyenértékű) rendszernek való megfelelőség tanúsítását igazoló független szervezet által kiállított, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanús.-nyal, vagy az EU más tagáll.-ban bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanús.-nyal, vagy az egyenértékű minőségbizt. intézkedések egyéb bizonyítékaival. AK alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.24. § (3) bekezdésében foglaltakat;
M.4./ rendelkezik távhő-ellátásra vonatkozó ISO 14001 tanús.-nyal (vagy azzal egyenértékű) környezetirányítási rendszernek való megfelelőség tanúsítását igazoló független szervezet által kiállított, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanús.-nyal, vagy az EU más tagáll.-ban bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanús.-nyal, vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.5) Információk a fenntartott koncessziókról
  A koncesszió védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A koncesszió teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
A dokumentációban meghatározott feltételek szerint
III.2.2) A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A koncesszió tárgyát képező hasznosítási jog egy jogosult részére kerül kiadásra. A nyertes ajánlattevő (vagy közös ajánlattétel esetén: felek, továbbiakban:Koncesszor) a szerződés aláírásától számított 90 napon belül köteles 100 %-os tulajdonában álló társaságot (koncessziós társaságot) alapítani, közös ajánlattétel esetén megadva a tulajdoni hányadokat. AT (szerz.ben: Koncesszor) által a közművagyon után fizetendő koncessziós díj összege évi 13.900.000,- HUF + ÁFA a teljes koncessziós időszak alatt. A Koncesszor az évi koncessziós díjat első ízben előre (ajánlata szerint min. 15 max. 25 év időtartamra), egy összegben fizeti meg AK felé, majd előre évente, AK által erre vonatkozóan kiállított számla ellenében. Az 1. fizetési határidő a koncessziós jog átruházásának napjától számított 60 nap.
A Koncesszor a birtokba vett vagyontárgyakat köteles külön nyilvántartásba venni, és saját vagyontárgyaitól elkülönítve kezelni.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A koncesszió teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a koncesszió teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 57. § (1) bek. szerint KDt készít a jelen közb.-hez kapcs. AK a KD az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2. A kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) a dokumentációban foglaltak az irányadók. AK helyszíni bejárást tart: Időpont: 2020.05.25. 10.00, Találkozó: Polgármesteri Hivatal főbejárat, Ajka, Szabadság Tér 12.
3. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie, a KD-ban megadott formátumok szerint.
4. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles ajánlata részeként kitölteni: a) Felolvasólapot b) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti, c) Kbt. 62. § (1) k) kb) bek., d) Kbt. 62. § (1) k) kc) szerinti nyil., e) vált. bej. nyil.; f) ESPD; g) Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyil.
5. AT-nek, valamennyi közös AT-nek az ajánlatban be kell nyújtania: – Kbt. 66. § (6), 67. § (1), (3) és (4), 65. § (7), 134. § (5) szerinti nyil.-okat, (Kbt. 66. § (6) és 65. § (7) bek. esetében nemleges tartalmú nyil. benyújtása is kötelező) – kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről Kbt. 65. § (7) alapján.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az (közös) AT illetőleg az ajánlatban nyil.-ot aláíró alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat: – az ajánlatban bármilyen nyil.-ot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási mintája, – a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
7. Minősített AT-k: Kr. 30. § (4) bek. alapján, AF III.1.2) – III.1.3)
8. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
9. Amennyiben az AT más AT-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolnia kell min. az erre vonatkozó szándéknyil.-ot a KD-ban meghat tartalommal. A közös ajánlatot tevő nyertesek létrehozhatnak közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
10. Az ajánlatban vmennyi dok.-ot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyil.-okat, iratokat, ig.-okat is.
11.További kérdések: 2015. évi CXLIII. törvény előírásai és 424/2017. (XII. 19.) Kr.
12. FAKSZ dr. Zoric Ildikó, lajstromszám 00158
13. Értékelés módszere: minden részszempont esetén egyenes arányosítás (dok.-ban foglaltak szerint), Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Az 1.1. és 1.2. részszempontok súlyszáma 40-40, a 2. részszempont súlyszáma 20.
14. A Kbt. 44. § során az üzleti titkot tartalmazó dok. elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazható.
15. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
16. Eljárási szabályok: AK egyszakaszos (részv. szak. nélk.), tárgyalás nélküli eljárást alkalmaz. Az ajánlati kötöttség (30 nap) az ajánlatok benyújtási határidejét követően áll be.
17. Speciális eljárási szabályok: AK saját szabályokat alkalmaz az ajánlatok érvénytelenné nyilvánítása tekintetében, a dokumentációban foglaltak szerint.
18. AK a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja.
19. Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum, helyi idő: 2020.06.15. 10:00 óra, Helye: https://ekr.gov.hu. Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az
elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
20. Az eljárás befejezésének indikatív időpontja: 2020. 06. 30.
21. Ajánlatkérő a szerződés időtartamára tekintettel a Kbt. 133.§ (2) szerinti vizsgálatot elvégezte.
22. Egyéb feltételek: Közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
8 opcionális információ
15 ezt az információt itt vagy - adott esetben - az ajánlattételi felhívásban adja meg
16 csak építési beruházási koncesszió esetében