Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8497/2020
CPV Kód:71421000-5
Ajánlatkérő:Szerencs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3900 Szerencs, Béke út hrsz. 1659.;3900 Szerencs, Rákóczi Vár hrsz. 1597, 1598/1, 1598/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Favilla 2003. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Kohán Kertészeti és Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szerencs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87498004
Postai cím: Rákóczi Út 89
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Tamás László
Telefon: +36 709461000
E-mail: mail.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52796176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szerencs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://szerencs.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szerencs belváros rehabilitációja II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000111582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71421000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész: A beruházás területe a Béke út és a Hivatal utca torkolatánál fekszik, közel a Polgármesteri Hivatalhoz. Az ingatlanon a tereprendezést követően megközelítőleg sík terület alakul ki. A tervezett vízszintes kialakítás figyelembe veszi a telekingatlan alakját. A meglévő kapubehajtó és az ingatlan előtti járda teljes pályaszerkezete elbontásra kerül, a kiépítésre kerülő kapubehajtó és parkolók a Béke úti aszfaltburkolathoz való csatlakozáskor futósor építésével csatlakoznak. Továbbiak a műszaki leírásokban!
II. rész: A kertet úthálózat fogja egybe, ez egy bemutató, oktató, iskolai tankert, ahol a diákok élőben, tapintva, szagolva tanulhatják meg a növényeket felismerni, megkülönböztetni és szeretni. A kertrészelet egy főként zúzottköves sétány és egy térköves út fogja körbe. A terület egy része már a fürdőhöz van csatolva, le is van kerítve (félköríves terület), melynek határán sövény és fasor kapott helyet. A fasor egy hiányzó tagját most pótoljuk. A kis kerti pavilon három oldalról megközelíthető lesz térkövön, illetve tipegőkön. A pavilon közepén egy igényes ivókút kap helyet. A plébánia felöli telekhatárt úgy alakítottuk ki, hogy az épülettől 4 méter oldalkertet tartva új kerítést és azt követő cserjesávot telepítünk. A kerítés drótfonatos, a cserjék változatosak, takarásra ideálisan alkalmasak. A kert közepén, egy eredetileg is alacsonyabb területen vizes élőhelyet bemutató terület, illetve tó kerül kialakításra azért, hogy ne csak szárazföldi, hanem vízi, vízparti növényekkel is megismerkedhessenek a gyerekek, látogatók. A két kertrész között egy rézsű hidalja át a térszínek magasságkülönbségét, a rézsűt pedig cserjék védik az eróziótól. Továbbiak a műszaki leírásokban!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23850087 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Béke úti parkoló építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3900 Szerencs, Béke út hrsz. 1659.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás területe a Béke út és a Hivatal utca torkolatánál fekszik, közel a Polgármesteri Hivatalhoz. Az ingatlanon a tereprendezést követően megközelítőleg sík terület alakul ki. A tervezett vízszintes kialakítás figyelembe veszi a telekingatlan alakját. A meglévő kapubehajtó és az ingatlan előtti járda teljes pályaszerkezete elbontásra kerül, a kiépítésre kerülő kapubehajtó és parkolók a Béke úti aszfaltburkolathoz való csatlakozáskor futósor építésével csatlakoznak. Továbbiak a műszaki leírásokban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van út- vagy parkoló építésében, felújításában szerzett legalább három év gyakorlata (igen/ nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00023
II.2.9) További információ:
Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont esetében az ajánlatok értékelése a pontozás módszerével történik az alábbiak szerint: 1. Amennyiben Ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósításába legalább 1 fő olyan szakembert, akinek van út- vagy parkoló építésében, felújításában szerzett legalább három év gyakorlata 10 pontot kap. 2. Amennyiben Ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósításába nem von be legalább 1 fő olyan szakembert, akinek van út- vagy parkoló építésében, felújításában szerzett legalább három év gyakorlata 0 pontot kap. Az így kapott pontszámot ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (30). Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi, erre tekintettel Nyertes Ajánlattevő köteles az általa megajánlott, út- vagy parkoló építésében, felújításában szerzett legalább három év gyakorlattal rendelkező szakembert a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan foglalkoztatni. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat. Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik: Az ajánlati ár értékelési részszempont (2. értékelési szempont) esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) ] + Pmin ahol: P:a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes
jegyre kell kerekíteni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Várkert zöldterület építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3900 Szerencs, Rákóczi Vár hrsz. 1597, 1598/1, 1598/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kertet úthálózat fogja egybe, ez egy bemutató, oktató, iskolai tankert, ahol a diákok élőben, tapintva, szagolva tanulhatják meg a növényeket felismerni, megkülönböztetni és szeretni. A kertrészelet egy főként zúzottköves sétány és egy térköves út fogja körbe. A terület egy része már a fürdőhöz van csatolva, le is van kerítve (félköríves terület), melynek határán sövény és fasor kapott helyet. A fasor egy hiányzó tagját most pótoljuk. A kis kerti pavilon három oldalról megközelíthető lesz térkövön, illetve tipegőkön. A pavilon közepén egy igényes ivókút kap helyet. A plébánia felöli telekhatárt úgy alakítottuk ki, hogy az épülettől 4 méter oldalkertet tartva új kerítést és azt követő cserjesávot telepítünk. A kerítés drótfonatos, a cserjék változatosak, takarásra ideálisan alkalmasak. A kert közepén, egy eredetileg is alacsonyabb területen vizes élőhelyet bemutató terület, illetve tó kerül kialakításra azért, hogy ne csak szárazföldi, hanem vízi, vízparti növényekkel is megismerkedhessenek a gyerekek, látogatók. A két kertrész között egy rézsű hidalja át a térszínek magasságkülönbségét, a rézsűt pedig cserjék védik az eróziótól. Továbbiak a műszaki leírásokban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van kertészeti létesítmények építésében, felújításában szerzett legalább három év gyakorlata ( igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00023
II.2.9) További információ:
Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont esetében az ajánlatok értékelése a pontozás módszerével történik az alábbiak szerint: 1. Amennyiben Ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósításába legalább 1 fő olyan szakembert, akinek van kertészeti létesítmények építésében szerzett legalább három év gyakorlata 10 pontot kap. 2. Amennyiben Ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósításába nem von be legalább 1 fő olyan szakembert, akinek van kertészeti létesítmények építésében szerzett legalább három év gyakorlata 0 pontot kap. Az így kapott pontszámot ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (30). Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi, erre tekintettel Nyertes Ajánlattevő köteles az általa megajánlott, kertészeti létesítmények építésében szerzett legalább három év gyakorlattal rendelkező szakembert a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan foglalkoztatni. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti kizárással járhat. Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik: Az ajánlati ár értékelési részszempont (2. értékelési szempont) esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) ] + Pmin ahol: P:a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra,
majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Béke úti parkoló építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Favilla 2003. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28718295
Postai cím: Hunyadi Utca 11.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
E-mail: xmisi@azet.sk
Telefon: +36 706361068
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13088440205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7016213
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7050087
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Favilla 2003. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28718295
Postai cím: Hunyadi Utca 11.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13088440205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Várkert zöldterület építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kohán Kertészeti és Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46116947
Postai cím: Arany János Út 17.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
E-mail: kohanmark@yahoo.com
Telefon: +36 702422282
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13359469215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16957164
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kohán Kertészeti és Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46116947
Postai cím: Arany János Út 17.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13359469215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges