Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8503/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pomáz Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2013 Pomáz, Bodza utca, Beniczky utca, Dankó utca, Alma utca, Középhegy utca, Mogyoró utca, Hegyalja utca Hrsz: 1272, 1416, 1224, 988, 973, 950/6, 943/1, 943/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pomáz Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82617383
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 23-25
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hámornyikné Csemeczki Zita
Telefon: +36 26814300
E-mail: cszita@pomaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pomaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.pomaz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pomázi csapadékvíz elvezetése
Hivatkozási szám: EKR000297842020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pomáz, Középhegy utca és Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése
A Középhegy utca felől érkező csapadékvíz nyílt csatornában kerül elvezetésre az Alma utca burkolt részéig. Onnan fedlappal ellátott ABE elemes árokrendszer továbbítja a csapadékvizet a Dankó utcán keresztül a Beniczky utcáig. Ott a meglévő árok felújításra kerül, mely a közlekedési utat keresztező meglévő 1,0 x 1,0 m méretű keretelemes átereszen keresztül jut a Bodza utcában. A Bodza utcában Ø60 méretű zárt csatornán keresztül kerül a csapadékvíz a befogadóba, a Dera patakba.
A tervezett CS-1-4-0 és CS-1-5-0 jelű csapadékvíz elvezető folyókák által elvezetett csapadékvíz a CS-1-0-0 jelű ABE 30/40 nyílt, illetve burkolt árokként épül a Beniczky utcáig. A Beniczky utcán az útárok átépítésre kerül, majd a csapadékvíz a meglévő 1,0 x 1,0 m méretű keretelemes átereszen keresztül halad át a közlekedési út alatt. Innen a csapadékvíz a Bodza utcán épül Ø60 beton csatornából a patak előtt lévő olaj-, és homokfogó műtárgyig. A műtárgy után beköt a patakba.
A Hegyalja utca és Dankó utca kereszteződésében a CS-1-0-0 jelű csapadékgyűjtőre Ø60 beton áteresz épül.
Az Alma utca felőli a CS-1-3-0, a Hegyalja utca felőli a CS-1-2-0 és a Mogyoró utca felőli a CS-1-1-0 jelű folyóka továbbítja a csapadékvizet a CS_1-0-0 jelű rendszerbe.
A tervezés során ahol lehetett törekedtünk a vizek helyben tartására. A vizek helybentartását szolgálja a 6 helyen beépítésre kerülő energiatörő fog.
Az elvégzendő építési munka engedélyköteles tevékenység.
CS-1-0-0 szakaszon: 163 m Ø60 beton csatorna épül - 9,50 m-en 1,0x1,0 meglévő áteresz tisztítása - 273,00 m-en ABE30/40 fedett beton árok - 32,00 m-n ABE30/40 nyitott beton árok – 1 db Olaj-és homokfogó műtárgy kerül elhelyezésre – 12 db Akna kerül elhelyezésre.
CS-1-1-0 szakaszon: 14,00 m-en Folyóka épül
CS-1-2-0 szakaszon: 50,00 m-en Folyóka épül
CS-1-3-0 szakaszon: 30,00 m-en Folyóka épül
CS-1-4-0 szakaszon: 32,00 m-en Folyóka épül
CS-1-5-0 szakaszon: 50,00 m-en Folyóka épül

A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás a kiviteli tervek, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljeskörű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pomázi csapadékvíz elvezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
További tárgyak:45232450-1
45233000-9
45233142-6
45247000-0
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2013 Pomáz, Bodza utca, Beniczky utca, Dankó utca, Alma utca, Középhegy utca, Mogyoró utca, Hegyalja utca
Hrsz: 1272, 1416, 1224, 988, 973, 950/6, 943/1, 943/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
CS-1-0-0 szakaszon: 163 m Ø60 beton csatorna épül - 9,50 m-en 1,0x1,0 meglévő áteresz tisztítása - 273,00 m-en ABE30/40 fedett beton árok - 32,00 m-n ABE30/40 nyitott beton árok – 1 db Olaj-és homokfogó műtárgy kerül elhelyezésre – 12 db Akna kerül elhelyezésre.
CS-1-1-0 szakaszon: 14,00 m-en Folyóka épül
CS-1-2-0 szakaszon: 50,00 m-en Folyóka épül
CS-1-3-0 szakaszon: 30,00 m-en Folyóka épül
CS-1-4-0 szakaszon: 32,00 m-en Folyóka épül
CS-1-5-0 szakaszon: 50,00 m-en Folyóka épül
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felüli többlet jótállás vállalása (egész hónapokban megadva, 0-24 hónap között)  10
2 3. A teljesítésbe bevonni kívánt M.1.1. pont szerinti szakember vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 4. A teljesítésbe bevonni kívánt M.1.2. pont szerinti szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.
Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer: 1. részsz.: fordított arányosítás, 2.-4. részsz.: egyenes arányosítás.
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Pomázi csapadékvíz elvezetése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Hivatkozva 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontjára:
Ajánlattevő neve: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Székhelye: 1215 Budapest Vasas Utca 6567.
Adószáma: 13839129-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges