Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8506/2020
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Székesfehérvár Homoksor burkolat-felújítás 0+000 – 1+045 km szelvény között. Hrsz: 7065, 7069/11 Székesfehérvár, Homoksor ivóvízvezeték átépítés kivitelezése Hrsz: 7065, 6966, 7043, 7032, 7066/3 Székesfehérvár, Sóstó rehabilitáció parkoló II. ütem kialakítása Hrsz: 7075, 7076, 7285/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Quinteco Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegő Zoltán
Telefon: +36 22537669
E-mail: szego.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sóstó közúti elérh. fejlesztése III. műszaki ell.
Hivatkozási szám: EKR001577002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Székesfehérvár Sóstó rehabilitációs program keretében közúti elérhetőség fejlesztése III. ütem műszaki ellenőri feladatok elvégzése megbízási szerződés keretében.
A megbízás a teljes beruházás kiépítésének műszaki ellenőrzésére vonatkozik, az alábbiak szerint:
- Homoksor burkolat-felújítás kivitelezése,
- Homoksor ivóvízvezeték átépítés kivitelezése,
- Csíkvári út parkolóépítés II. ütem – Sóstó parkoló és aluljáró II. ütem kivitelezése,
- Sóstó parkoló II. ütem közvilágítás kivitelezése.
Részletes leírás a Műszaki dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3300000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sóstó közúti elérh. fejlesztése III. műszaki ell.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár Homoksor burkolat-felújítás 0+000 – 1+045 km szelvény között.
Hrsz: 7065, 7069/11
Székesfehérvár, Homoksor ivóvízvezeték átépítés kivitelezése
Hrsz: 7065, 6966, 7043, 7032, 7066/3
Székesfehérvár, Sóstó rehabilitáció parkoló II. ütem kialakítása
Hrsz: 7075, 7076, 7285/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megvalósításra kerülő főbb mennyiségek, melynek műszaki ellenőrzése a feladat:
Homoksor burkolatfelújítása
Tervezett építési hossz: 1045 fm
Átlagos út burkolatszélesség: 5,0 m
Kopóretegcsere: 5767 m2
Teljes burkolat átépítése: 1365 m2
„K” szegélyátépítés hossza: 325 fm
Folyóka átépítés hossza: 505 fm
Süllyesztett szegély építés hossza: 1160 fm
Új víznyelő létesítése: 2 db
Padkaépítés zúzottkő anyagból: 261 m3
Meglévő kapubejárók helyreállítása: 1017 m2
Zöldterület rendezés: 3750 m2
Vízbekötések cseréje (összesen 58 db)
6 db D32/KPE bekötés: 38,0 fm
50 db D25/KPE bekötés: 307,0 fm
2 db D90/KPE bekötés 118,0 fm

Csíkvári út parkolóépítés II. ütem – Sóstó parkoló és aluljáró II. ütem parkoló közvilágítás tervezés és kivitelezés
Parkolóépítés
Tervezett parkolóállások száma: 90 db
Talajcsere: 819,6 m3
Útterület, aszfalt pályaszerkezet: 1042 m2
Parkolófelület térkő pályaszerkezet: 1104 m2
Járdafelület térkő pályaszerkezet: 574,4 m2
Szegélyépítés hossza: 1073 fm
Csapadékcsatorna építés DN250: 33,0 fm
Csapadékcsatorna építés DN300: 82,1 fm
Csapadékakna építése: 6 db
Rézsűrendezés: 165 m3
Zöldterület rendezés: 1390 m2
Parkoló közvilágításának kialakítása
Tervezett lámpaoszlopok száma: 4 db
Tervezett lámpatestek száma: 7 db
A műszaki ellenőr főbb feladatai:
1. A teljes tervdokumentációk, engedélyek, hozzájárulások, mennyiségi kimutatások és a részletes műszaki dokumentáció áttanulmányozása.
2. A kivitelező által készítendő organizációs tervek, a technológiai tervek és utasítások, a mintavételi és minősítési terv esetlegesen szükségessé váló forgalomkorlátozási terv, véleményezése, és jóváhagyása.
3. Organizációs egyeztető tárgyalás tartása a kivitelezővel közösen. Az egyeztetésen tisztázni kell a kivitelezés során felmerülő problémákat, az útépítés, útfelújítás, műtárgyépítés, közvilágítás építése és a közműkiváltások összehangolásának kérdéseit.
4. Közreműködés a kivitelező által készítendő, a környező csatlakozó útszakaszokat és épületeket is tartalmazó videofelvételt/állapotfelmérés készítésében, a munkák megkezdése előtt.
5. A munkaterület átadása a Kivitelezőnek, az eljárás összehívása az érintett résztvevők meghívásával, a nyilatkozatok beszerzése, jegyzőkönyv felvétele és kiküldése az érintettek részére.
6. Közreműködés a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt a munkaterületen elhelyezendő építési tábla helyének kiválasztásában, kialakításának meghatározásában.
7. A felvonulási útvonalakra közútkezelői hozzájárulás, a munkaterületen kívüli felvonulási területek használatára (amennyiben azok közterületen vannak) közterület foglalási engedély megkérése Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közlekedési Irodájától.
8. A tartalékkeret felhasználása során végzendő műszaki ellenőri munkák elvégzése.
9. Koordinációs egyeztetések összehívása a megrendelő és az aktuálisan érintett szervek bevonásával, jegyzőkönyv készítése, megküldése.
10. A munkaterület átlagosan heti 2 alkalommal történő ellenőrzése.
11. Rendkívüli helyzetben 4 órán belül a helyszínen történő megjelenés.
12. Szakági műszaki összefoglaló és kimutatás készítése, támogatásban részesülő projekt munkarészenként a (rész)számlák kifizetéséhez, illetve projekt előrehaladási jelentésekhez.
13. Részvétel a kivitelezői számlák teljesítésigazolásában.
14. A műszaki átadás-átvételi eljárások lefolytatása.
15. A műszaki átadás-átvételi eljárások elindításához a Kivitelező által szolgáltatandó dokumentumok áttanulmányozása, jóváhagyása a Megrendelő képviselőjének egyetértésével.
16. Közreműködés a forgalomba-helyezési eljárásában, az engedélyköteles közmű kiváltások üzembe helyezési eljárásában.
17. Az egy éves utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása, az érintettek meghívásával. A feltárt hibák kijavításának műszaki ellenőrzése, az elkészült javításokra vonatkozó átadás-átvételi eljárás lefolytatása.
18. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződésben rögzített jótállási időszakon belül, jótállás keretében elvégzendő munka igénye esetén, eljárás a kijavíttatásra vonatkozóan, valamint a javítás ellenőrzése, elkészült javítás átadás-átvételének lefolytatása.
19. A projekttel kapcsolatos dokumentumok megőrzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1. alkalm. követelmény igazolására bemutatott, Közlekedési építmények szakterület szerinti „ME-KÉ" jogosultsággal rendelkező szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva, 0-30 hónap) 40
2 M/2.2.alkalm. követelmény igazolására bemutatott, Vízgazdálkodási építmények szakterület szerinti „ME-VZ” jogosultsággal rendelkező szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva, 0-30 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy ajánlatkérő a részajánlattételt nem tartja észszerűnek tekintettel arra, hogy az ellenőrizendő feladatok ugyanazon szakértelmet igényelnek, a munkaterületek pedig egymással szomszédosak.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01025 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sóstó közúti elérh. fejlesztése III. műszaki ell.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Quinteco Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44324722
Postai cím: Máriavölgy Utca 80.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: quintecokft@gmail.com
Telefon: +36 302470014
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25155437207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÖMI Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45923021
Postai cím: Lajos Utca 78 IV.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208573241

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885243

Hivatalos név: HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39440004
Postai cím: Alkotás Utca 55-61. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13555139243

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42007311
Postai cím: Barázda Utca 17/2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438202

Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47791783
Postai cím: Váci Út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984241

Hivatalos név: Quinteco Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44324722
Postai cím: Máriavölgy Utca 80.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25155437207

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Stefánia Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744242

Hivatalos név: Fehérvári VIZITERV Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931507
Postai cím: Hosszúsétatér I.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10367735207

Hivatalos név: Greenlight Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15612166
Postai cím: Váci Út 188.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10922406241

Hivatalos név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13414737
Postai cím: Szent László Tér 20. 39131/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23176698242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Közös Ajánlattevők: Fehérvári VIZITERV Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér I., Adószáma: 10367735207 - GEOMETRIA Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 11., Adószáma: 25126077214
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges